Libera circulatie a capitalurilor – Fonduri de pensii straine si nationale – Impozit pe profit – Dividende – Scutire – Diferenta de tratament

Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Art. 63 TFUE si art. 40 din Acordul privind SEE – Libera circulatie a capitalurilor – Fonduri de pensii straine si nationale – Impozit pe profit – Dividende – Scutire – Diferenta de tratament

HOTARAREA CURTII (Camera intai)

6 octombrie 2011

In cauza C 493/09,
avand ca obiect o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor formulata in temeiul art.i 258 TFUE, introdusa la 1 decembrie 2009,

Comisia Europeana, reprezentata de domnul R. Lyal si de doamna M. Afonso, in calitate de agenti, cu domiciliul ales in Luxemburg, reclamanta, impotriva Republicii Portugheze, reprezentata de domnul L. Inez Fernandes si de doamna H. Ferreira, in calitate de agenti, parata,

CURTEA (Camera intai),

compusa din domnul A. Tizzano, presedinte de camera, domnii J. J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits (raportor) si M. Safjan, judecatori,
avocat general: domnul P. Mengozzi,
grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 24 martie 2011,

dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 25 mai 2011,

pronunta prezenta Hotarare

1 Prin cererea introductiva, Comisia Europeana solicita Curtii sa constate ca, prin impozitarea dividendelor primite de fondurile de pensii nerezidente la o cota superioara celei care greveaza dividendele primite de fondurile de pensii rezidente pe teritoriul portughez, Republica Portugheza nu si a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 63 TFUE si al articolului 40 din Acordul privind Spatiul Economic European din 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, Editie speciala, 11/vol. 53, p. 4, denumit in continuare „Acordul privind SEE”).

Cadrul juridic

2 In temeiul articolului 16 alineatul 1 din Regimul aplicabil avantajelor fiscale (Estatuto dos Beneficios Fiscais, denumit in continuare „EBF”), veniturile obtinute de fondurile de pensii si de entitatile asimilate care se constituie si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu dreptul portughez sunt scutite de impozitul pe venitul persoanelor juridice (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, denumit in continuare „IRC”).
3 Articolul 16 alineatul 4 din EBF prevede ca, in cazul nerespectarii conditiilor enuntate la alineatul 1 al acestui articol 16, beneficiul avantajului prevazut la acest alineat 1 ramane fara efect pentru exercitiul in cauza, intrucat societatile de administrare a fondurilor de pensii si entitatile asimilate, inclusiv asociatiile de ajutor reciproc, raspund cu titlu principal de datoriile la plata impozitului ale fondurilor sau ale patrimoniilor a caror administrare le revine si trebuie sa efectueze plata impozitului datorat in termenul prevazut la articolul 120 alineatul 1 din Codul privind impozitul pe venitul persoanelor juridice (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, denumit in continuare „CIRC”).
4 Articolul 4 alineatul 2 din CIRC prevede ca persoanele juridice si alte entitati care nu au nici sediul, nici conducerea efectiva pe teritoriul portughez raman supuse la plata IRC numai pentru veniturile obtinute pe acest teritoriu. Articolul 80 alineatul 4 litera c) din CIRC prevede ca cota IRC este 20 %, sub rezerva dispozitiilor conventiilor privind evitarea dublei impuneri.
5 In temeiul articolului 4 alineatul 3 litera c) punctul 3 din CIRC, veniturile obtinute din plasamentul de capitaluri al caror debitor are domiciliul, sediul sau conducerea efectiva pe teritoriul portughez sau a caror plata este imputabila unui sediu permanent situat pe acest teritoriu fac parte din veniturile nerezidentilor care sunt impozitate in Portugalia.
6 In conformitate cu articolul 88 alineatul 1 litera c), alineatul 3 litera b) si alineatul 5 din CIRC, IRC este perceput prin retinere definitiva la sursa.
7 Potrivit articolului 88 alineatul 11 din CIRC:
„Este impozitat in mod autonom, la cota de 20 %, profitul distribuit de entitati carora li se aplica IRC unor platitori de impozit care beneficiaza de scutirea totala sau partiala, inclusiv, in acest caz, veniturile din capitaluri, atunci cand partile sociale care dau nastere profitului nu sunt detinute in mod neintrerupt de acelasi platitor de impozit in cursul anului care preceda data distribuirii acestuia si nu au fost pastrate suficient pentru completarea acestei perioade.”
8 Articolul 88 alineatul 12 din CIRC prevede:
„Din cuantumul impozitului determinat in conformitate cu dispozitiile alineatului 11 se deduce impozitul care a fost eventual retinut la sursa, impozitul retinut neputand fi dedus in aceasta situatie in temeiul articolului 90 alineatul 2.”

Procedura precontencioasa

9 La 23 martie 2007, Comisia a adresat Republicii Portugheze o scrisoare de punere in intarziere in care a invocat incompatibilitatea cu articolul 63 TFUE si cu articolul 40 din Acordul privind SEE a dispozitiilor fiscale portugheze privind tratamentul fiscal al dividendelor si al dobanzilor obtinute de fondurile de pensii nerezidente pe teritoriul portughez.
10 Intrucat a considerat ca raspunsul Republicii Portugheze din 18 iunie 2007 nu a fost convingator, Comisia a adresat acestui stat membru, la 8 mai 2008, un aviz motivat prin care i a solicitat sa ia masurile necesare pentru a se conforma acestui aviz in termen de doua luni de la primirea sa.
11 In raspunsul din 14 august 2008, Republica Portugheza a recunoscut ca regimul fiscal in cauza constituie o restrictie privind libera circulatie a capitalurilor, dar a considerat ca o asemenea restrictie este justificata in raport cu dreptul Uniunii. In special, aceasta a subliniat ca regimul fiscal mai favorabil aplicat fondurilor de pensii rezidente in Portugalia compenseaza obligatiile legale specifice care le revin.
12 Intrucat a considerat ca aceste explicatii nu erau satisfacatoare, Comisia a decis sa introduca prezenta actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor.

Procedura in fata Curtii

13 Prin inscrisul depus la grefa Curtii la 8 aprilie 2010 si in temeiul articolului 40 al treilea paragraf din Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene si al articolului 93 din Regulamentul de procedura al acesteia, Autoritatea AELS de Supraveghere a solicitat admiterea interventiei sale in prezenta cauza, in sustinerea concluziilor Comisiei.
14 Prin Ordonanta din 15 iulie 2010, presedintele Curtii a respins aceasta cerere.

Cu privire la actiune

Argumentele partilor

15 Comisia sustine ca regimul fiscal portughez aplicabil fondurilor de pensii instituie o diferenta de tratament in functie de locul de rezidenta a fondurilor mentionate. Astfel, dividendele platite unor fonduri de pensii care sunt constituite si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia portugheza sunt scutite total de IRC, in conditiile in care dividendele platite fondurilor de pensii nerezidente sunt supuse acestui impozit.
16 Comisia considera ca aceasta diferenta de tratament constituie o restrictie privind libera circulatie a capitalurilor, in masura in care investitia fondurilor de pensii nerezidente in societati portugheze devine mai putin atractiva.
17 Cu titlu introductiv, Republica Portugheza precizeaza ca, in temeiul articolului 88 alineatul 11 din CIRC, nu exista o diferenta de tratament intre fondurile de pensii rezidente si fondurile de pensii nerezidente in situatia in care dividendele distribuite provin din parti sociale detinute de fondurile beneficiare pe o perioada mai scurta de un an, in ambele cazuri aceste venituri fiind supuse IRC.
18 In celelalte cazuri, Republica Portugheza recunoaste existenta unei restrictii privind libera circulatie a capitalurilor, dar sustine ca aceasta este justificata in doua privinte.
19 In primul rand, regimul fiscal aplicabil fondurilor de pensii ar fi justificat in scopul mentinerii coerentei fiscale. Astfel, scutirea veniturilor fondurilor de pensii rezidente ar fi compensata prin impozitarea pensiilor pentru limita de varsta platite beneficiarilor rezidenti in Portugalia in baza impozitului pe venitul persoanelor fizice. In domeniul pensiilor, o interpretare extensiva a acestui motiv imperativ de interes general ar fi necesara pentru a inlatura orice risc de atingere adusa echilibrului financiar al sistemului de securitate sociala.
20 In al doilea rand, Republica Portugheza sustine ca restrangerea scutirii de IRC la fondurile de pensii rezidente se intemeiaza pe cerintele legate de eficacitatea controalelor fiscale. Astfel, cerintele legale care confera dreptul de a beneficia de scutirea de IRC ar impune ca fondurile care urmaresc sa profite de aceasta scutire sa poata fi controlate direct de autoritatile fiscale portugheze.
21 Astfel, fondurile de pensii rezidente in Portugalia ar fi supuse nu numai unor cerinte prudentiale si de protejare a investitorilor deosebit de stricte care rezulta din Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale (JO L 235, p. 10, Editie speciala, 05/vol. 6, p. 219), dar si unor conditii complementare proprii dreptului portughez, in special in materie de raspundere financiara. Astfel, articolul 16 alineatul 4 din EBF ar prevedea, printre altele, ca societatile de administrare a fondurilor de pensii raspund cu titlu principal de datoriile la plata impozitului ale fondurilor sau ale patrimoniilor a caror administrare le revine.
22 Or, controlul acestor elemente ar fi deosebit de complex si ar necesita ca autoritatile fiscale portugheze sa se poata adresa direct fondurilor de pensii care beneficiaza de scutirea de IRC. In special, in situatia nerespectarii cerintelor prevazute de legislatia portugheza in materie de scutire de IRC, un control direct asupra fondurilor in cauza ar fi indispensabil pentru asigurarea rambursarii sumelor datorate pentru plata IRC. Cu toate acestea, un asemenea control ar fi imposibil in ceea ce priveste fondurile de pensii rezidente intr un alt stat membru si, a fortiori, in ceea ce priveste fondurile de pensii rezidente intr un stat tert parte la Acordul privind SEE, dispozitiile Uniunii referitoare la cooperarea in materie fiscala nefiind aplicabile in acest context.
23 Ca raspuns la aceste argumente, Comisia sustine, in primul rand, ca justificarea intemeiata pe coerenta fiscala nu poate fi retinuta in ceea ce priveste restrictia privind libera circulatie a capitalurilor cauzata de regimul portughez de impozitare a fondurilor de pensii.
24 Astfel, pe de o parte, IRC aplicat veniturilor fondurilor de pensii nerezidente nu ar constitui o sursa directa de finantare a sistemului de securitate sociala. Pe de alta parte, compensarea pierderilor de incasari fiscale care rezulta din scutirea de IRC prin impozitarea pensiilor pentru limita de varsta nu ar fi efectiva decat in cazul in care beneficiarii acestor pensii sunt rezidenti in Portugalia.
25 In al doilea rand, Comisia considera ca restrictia in cauza nu poate fi justificata nici de consideratii legate de eficacitatea controalelor fiscale.
26 Astfel, pe de o parte, pretinsul avantaj concurential de care ar beneficia fondurile de pensii nerezidente in ceea ce priveste cerintele care trebuie respectate nu poate justifica aplicarea in cazul acestora a unui tratament fiscal mai putin favorabil.
27 Pe de alta parte, tratamentul fiscal rezervat fondurilor de pensii nerezidente nu poate fi considerat ca urmareste sa protejeze societatile in care investesc si particularii rezidenti in Portugalia. Acesta tinde numai sa limiteze beneficiul scutirii de IRC la fondurile de pensii rezidente, fara a lasa posibilitatea fondurilor de pensii nerezidente de a dovedi ca ofera garantii echivalente celor oferite de fondurile de pensii rezidente. In consecinta, si pentru a asigura respectarea obiectivelor invocate de Republica Portugheza, ar fi suficient sa se solicite fondurilor de pensii nerezidente sa isi demonstreze calitatea si cadrul legal in care actioneaza, din moment ce mecanismele de cooperare si de asistenta reciproca prevazute de dreptul Uniunii, dar si de acordurile multilaterale si bilaterale in ceea ce priveste statele terte parti la Acordul privind SEE, ar da autoritatilor portugheze posibilitatea sa efectueze verificarile necesare, chiar recuperarea datoriilor fiscale.

Aprecierea Curtii

Cu privire la existenta unei restrictii privind libera circulatie a capitalurilor

28 Rezulta dintr o jurisprudenta constanta ca masurile interzise prin articolul 63 alineatul (1) TFUE, fiind restrictii privind libera circulatie a capitalurilor, le includ pe cele care sunt de natura sa descurajeze nerezidentii sa faca investitii intr un stat membru sau sa descurajeze rezidentii statului membru respectiv sa faca investitii in alte state (Hotararea din 10 februarie 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel si Österreichische Salinen, C 436/08 si C 437/08, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 50).
29 In ceea ce priveste aspectul daca reglementarea nationala in cauza constituie o restrictie privind circulatia capitalurilor, trebuie sa se constate ca, pentru a nu fi grevate de IRC, dividendele distribuite de societatile stabilite pe teritoriul portughez catre fondurile de pensii trebuie sa indeplineasca doua conditii. Pe de o parte, acestea trebuie platite fondurilor de pensii care sunt constituite si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu dreptul portughez. Pe de alta parte, aceste dividende trebuie distribuite in baza partilor sociale pastrate fara intrerupere de acelasi fond de pensii pe o perioada minima care corespunde anului anterior datei distribuirii acestora sau detinute cat este necesar pentru completarea acestei perioade.
30 Prin urmare, din cauza primei conditii prevazute de reglementarea nationala in cauza, investitia care poate fi efectuata intr o societate portugheza de un fond de pensii nerezident este mai putin atractiva decat investitia care ar putea fi realizata de un fond de pensii rezident. Astfel, numai in primul caz dividendele distribuite de societatea portugheza vor fi grevate cu o cota de 20 % cu titlu de IRC, chiar daca provin din parti sociale pastrate de aceste fonduri pe o perioada minima care corespunde anului precedent datei distribuirii dividendelor. Aceasta diferenta de tratament are ca efect descurajarea fondurilor de pensii nerezidente de a investi in societatile portugheze si a persoanelor care au economii, rezidente in Portugalia, de a investi in asemenea fonduri de pensii.
31 Diferenta de tratament mentionata nu exista insa in cazul in care dividendele platite de o societate rezidenta provin din parti sociale care nu sunt pastrate de acelasi platitor de impozit in cursul anului care preceda data distribuirii acestora. Astfel, in temeiul articolului 88 alineatul 11 din CIRC, scutirea prevazuta la articolul 16 alineatul 1 din EBF nu este aplicabila in aceste conditii, astfel incat aceste dividende sunt grevate de IRC indiferent de locul de rezidenta a fondurilor de pensii carora le sunt platite.
32 In aceste conditii, trebuie sa se concluzioneze ca, in ceea ce priveste impozitarea dividendelor platite de societatile stabilite pe teritoriul portughez in baza partilor sociale detinute de un fond de pensii pe o perioada mai mare de un an, reglementarea in litigiu constituie o restrictie privind libera circulatie a capitalurilor, interzisa, in principiu, de articolul 63 TFUE.

Cu privire la motivele de natura sa justifice legislatia in cauza

33 Astfel cum rezulta dintr o jurisprudenta consacrata, masuri nationale prin care se restrange libera circulatie a capitalurilor pot fi justificate pentru motivele mentionate la articolul 63 TFUE sau prin motive imperative de interes general, cu conditia ca acestea sa fie de natura sa asigure realizarea obiectivului pe care il urmaresc si sa nu depaseasca ceea ce este necesar pentru atingerea acestuia (Hotararea din 1 iulie 2010, Dijkman si Dijkman Lavaleije, C 233/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 49 si jurisprudenta citata).
34 Potrivit Republicii Portugheze, legislatia in cauza se justifica pentru motive intemeiate pe necesitatea de a mentine, pe de o parte, coerenta fiscala si, pe de alta parte, eficacitatea controlului exercitat asupra cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca fondurile de pensii pentru a beneficia de respectiva scutire de impozitul pe profit.
– In ceea ce priveste obiectivul intemeiat pe necesitatea de a mentine coerenta fiscala
35 Trebuie amintit ca Curtea a recunoscut deja ca necesitatea de a mentine coerenta unui regim fiscal poate justifica o restrictie privind exercitarea libertatilor fundamentale garantate prin Tratatul CE (Hotararea din 27 noiembrie 2008, Papillon, C 418/07, Rep., p. I 8947, punctul 43, si Hotararea Dijkman si Dijkman Lavaleije, citata anterior, punctul 54).
36 Pentru ca un argument bazat pe o asemenea justificare sa poata fi acceptat, Curtea solicita totusi existenta unei legaturi directe intre avantajul fiscal vizat si compensarea acestui avantaj cu o prelevare fiscala determinata, caracterul direct al acestei legaturi trebuind sa fie apreciat in functie de obiectivul reglementarii in cauza (Hotararile Papillon, punctul 44, si Dijkman si Dijkman Lavaleije, punctul 55, citate anterior).
37 In aceasta privinta, Republica Portugheza nu a demonstrat corespunzator cerintelor legale existenta unei asemenea legaturi, limitandu se sa sustina ca scutirea de impozitul pe profit compenseaza impozitul pe venit datorat de platitorii de contributii la fondurile de pensii rezidente in Portugalia pentru pensiile pe care le primesc si ca aceasta permite astfel evitarea unei duble impozitari a acestor venituri.
38 In fond, trebuie sa se constate ca, pe de o parte, din reglementarea in cauza nu rezulta ca veniturile platite unor beneficiari rezidenti in Portugalia de fondurile de pensii nerezidente nu sunt supuse impozitului pe venit. Prin urmare, in asemenea imprejurari, dividendele platite fondurilor nerezidente sunt grevate de impozitul pe profit, iar sumele platite beneficiarilor rezidenti de catre aceste fonduri sunt supuse impozitului pe venit.
39 Pe de alta parte, atunci cand un fond rezident plateste venituri unui beneficiar nerezident, dividendele primite de fond sunt scutite de impozitul pe profit, indiferent de tratamentul fiscal rezervat veniturilor pe care fondul le plateste in statul de rezidenta al beneficiarului acestora.
40 In plus, in ceea ce priveste argumentul intemeiat pe necesitatea de a asigura durabilitatea sistemului de pensii portughez, Republica Portugheza nu a oferit niciun element care sa permita determinarea masurii in care faptul de a scuti de impozitul pe profit dividendele platite unor fonduri nerezidente ar fi de natura sa puna in cauza finantarea acestui regim.
41 Prin urmare, tinand seama de elementele prezentate de Republica Portugheza, aceasta din urma nu poate invoca necesitatea de a mentine coerenta fiscala pentru a justifica restrictia privind libera circulatie a capitalurilor rezultata din reglementarea in cauza.
– In ceea ce priveste obiectivul intemeiat pe necesitatea de a garanta eficacitatea controalelor
42 Potrivit unei jurisprudente constante, necesitatea de a garanta eficacitatea controalelor fiscale constituie un motiv imperativ de interes general care poate justifica o restrictie privind exercitarea libertatilor fundamentale garantate prin tratat (Hotararea Dijkman si Dijkman Lavaleije, citata anterior, punctul 58 si jurisprudenta citata).
43 Potrivit Republicii Portugheze, scutirea de IRC reprezinta compensarea respectarii de catre fondurile de pensii a cerintelor prevazute de Directiva 2003/41 si de legislatia portugheza.
44 In special, conditiile care trebuie sa le indeplineasca fondurile de pensii rezidente pentru a beneficia de scutirea de IRC ar viza sa asigure durabilitatea sistemului de pensii portughez, supunand aceste fonduri unor cerinte deosebit de stricte in materie de administrare, de functionare, de capitalizare si de raspundere financiara. Or, controlul acestor cerinte de catre administratia fiscala nu ar fi posibil decat in masura in care respectivele fonduri de pensii ar fi rezidente in Portugalia.
45 In aceasta privinta, trebuie totusi sa se constate ca, in principiu, reglementarea in litigiu exclude de la beneficiul scutirii de IRC fondurile de pensii nerezidente, fara a le da posibilitatea de a dovedi ca indeplinesc cerintele prevazute de legislatia portugheza. Asadar, Republica Portugheza nu poate sustine ca diferenta relevata intre tratamentul de care beneficiaza fondurile de pensii rezidente si cel rezervat fondurilor de pensii nerezidente in ceea ce priveste scutirea de IRC ar reprezenta compensarea respectarii de catre primele dintre acestea a cerintelor prevazute de legislatia mentionata. Astfel, fondurile de pensii nerezidente sunt in orice ipoteza excluse de la beneficiul acestei scutiri, chiar si in situatia in care ar indeplini cerintele necesare pentru obtinerea acesteia.
46 Or, o reglementare nationala care impiedica in mod absolut un fond de pensii sa faca dovada ca indeplineste cerintele care i ar permite sa beneficieze de scutirea de IRC, in cazul in care ar fi rezident in Portugalia, nu poate fi justificata pentru motivul eficacitatii controalelor fiscale. Astfel, nu se poate exclude, a priori, ca fondurile de pensii rezidente in alt stat membru decat Republica Portugheza sunt in masura sa ofere inscrisuri justificative relevante care sa dea posibilitatea autoritatilor fiscale portugheze sa verifice in mod clar si precis ca, in statul lor de rezidenta, indeplinesc cerinte echivalente celor prevazute de legislatia portugheza.
47 O asemenea apreciere este valabila pentru statele membre ale Uniunii Europene si pentru statele membre ale Spatiului Economic European (SEE), cu atat mai mult cu cat, astfel cum a subliniat avocatul general la punctele 57 si 58 din concluzii, Decretul lege nr. 12/2006 din 20 ianuarie 2006, invocat de Republica Portugheza in memoriul in aparare, viza transpunerea Directivei 2003/41, a carei aplicare a fost extinsa la statele membre ale SEE.
48 In orice caz, imposibilitatea absoluta a fondurilor de pensii nerezidente de a beneficia de scutirea acordata fondurilor de pensii rezidente in Portugalia nu poate sa fie considerata nici proportionala in raport cu dificultatile pretinse de Republica Portugheza in ceea ce priveste colectarea informatiilor relevante si recuperarea datoriilor fiscale.
49 Astfel, in primul rand, in ceea ce priveste fondurile rezidente intr un alt stat membru decat Republica Portugheza, Directiva 77/799/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1977 privind asistenta reciproca acordata de autoritatile competente din statele membre in domeniul impozitarii directe (JO L 336, p. 15, Editie speciala, 09/vol. 1, p. 21), precum si Directiva 2008/55/CE a Consiliului din 26 mai 2008 privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte masuri (JO L 150, p. 28) ofera autoritatilor portugheze un cadru de cooperare si de asistenta care le permite sa obtina informatiile necesare in temeiul legislatiei nationale, precum si mijloacele de a recupera eventualele datorii fiscale de la fondurile de pensii nerezidente.
50 In al doilea rand, in ceea ce priveste fondurile de pensii rezidente intr un stat membru al SEE, desi este adevarat ca mecanismele descrise la punctul precedent al prezentei hotarari nu pot fi aplicate in aceasta situatie, trebuie sa se constate, pe de o parte, ca reglementarea in cauza nu conditioneaza beneficiul scutirii de impozitul pe profit de existenta unui acord bilateral de asistenta intre Republica Portugheza si statele membre ale SEE, care ar permite o cooperare si o asistenta echivalente cu cele instituite intre statele membre ale Uniunii. Pe de alta parte, astfel cum a subliniat avocatul general la punctul 70 din concluzii, masuri mai putin restrictive ale liberei circulatii a capitalurilor decat reglementarea in cauza ar putea fi avute in vedere pentru a asigura recuperarea datoriilor fiscale, precum obligatia de a furniza a priorigarantiile financiare necesare pentru plata acestor datorii.
51 Rezulta ca restrictia privind libera circulatie a capitalurilor generata de reglementarea in cauza nu poate fi justificata de motivele invocate de Republica Portugheza.
52 In aceste conditii, trebuie sa se constate ca, prin rezervarea beneficiului scutirii de impozitul pe profit numai pentru fondurile de pensii rezidente pe teritoriul portughez, Republica Portugheza nu si a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 63 TFUE si al articolului 40 din Acordul privind SEE.

Cu privire la cheltuielile de judecata

53 Potrivit articolului 69 alineatul (2) din Regulamentul de procedura, partea care cade in pretentii este obligata, la cerere, la plata cheltuielilor de judecata. Intrucat Comisia a solicitat obligarea Republicii Portugheze la plata cheltuielilor de judecata, iar Republica Portugheza a cazut in pretentii, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera intai) declara si hotaraste:

1. Prin rezervarea beneficiului scutirii de impozitul pe profit numai pentru fondurile de pensii rezidente pe teritoriul portughez, Republica Portugheza nu si a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul art. 63 TFUE si al art. 40 din Acordul privind Spatiul Economic European din 2 mai 1992.
2. Obliga Republica Portugheza la plata cheltuielilor de judecata.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close