Procedura de emitere a acordului de pret in avans (II)

    Documentatia pentru emitere/modificare a unui acord va fi depusa in 3 exemplare. In cazul in care exista documente in limba straina, acestea vor fi insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati. Documentatia depusa va fi indosariata, respectiv paginile vor fi numerotate si insotite de opis. Documentatia care este disponibila in format electronic va fi transmisa intr-un format accesibil, stabilit de comun acord cu administratia fiscala. In cazul in care ulterior contribuabilul completeaza documentatia cu elemente suplimentare, inclusiv in cazul depunerii unei cereri de modificare a acordului, acestea vor fi insotite de trimiteri la documentatia cu care sunt in legatura, dupa caz. In functie de circumstantele fiecarui caz in parte, contribuabilul trebuie sa furnizeze si alte informatii administratiei fiscale, la cererea acesteia.

   Cererea pentru emitere/modificare a acordului se respinge in urmatoarele situatii: 
  a) documentatia prezentata nu contine informatii suficiente pentru a justifica conditiile si modalitatile de determinare a preturilor de transfer;
    b) daca exista o procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris;
    c) in conditiile in care contribuabilul a prezentat informatii eronate in documentatie; 
   d) cererea si documentatia nu au fost depuse conform prevederilor cu privire la documentatie mentionate anterior sau nu sunt refacute, dupa depunere, conform prevederilor mentionate;
   e) contribuabilul nu a prezentat dovada achitarii tarifului pentru emiterea/modificarea acordului.
   Respingerea cererii se comunica in scris contribuabilului de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in termen de 15 zile de la data adoptarii deciziei de respingere.

   Acordul contine urmatoarele elemente:
   a) denumirea organului fiscal emitent;
   b) datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al acordului;
   c) data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele;
   d) obiectul acordului;
   e) datele de identificare ale persoanelor afiliate care vor fi acoperite prin acord;
   f) termenii si conditiile tranzactiei care fac obiectul acordului; 
  g) o descriere a metodologiei de calcul al preturilor de transfer aprobate si alte elemente in legatura cu aceasta;
   h) prezumtiile critice pe care se bazeaza metodologia de calcul al preturilor de transfer. Prezumtiile critice, potrivit prezentei proceduri, reprezinta totalitatea elementelor care conduc la un anumit mod de calcul al preturilor de transfer;
   i) perioada de valabilitate a acordului;
   j) motivele de fapt;
   k) temeiul de drept;
   l) mentiuni privind posibilitatea revizuirii, extinderii sau conditiile desfiintarii;
   m) mentiunea ca acordul emis produce efecte numai fata de contribuabilul solicitant si pentru situatiile pentru care a fost emis.

   In perioada de valabilitate acordul poate fi modificat prin prelungirea valabilitatii, extindere sau, dupa caz, revizuire la solicitarea titularului acordului, prin depunerea unei cereri in acest sens. Prelungirea valabilitatii acordului poate avea loc atunci cind contribuabilul solicita aceasta in situatia existentei acelorasi termeni si conditii. Extinderea poate avea loc in situatia in care contribuabilul solicita includerea in acordul incheiat a altor tranzactii cu entitati afiliate. Revizuirea poate avea loc in situatia in care intervin circumstante si elemente de fapt ce nu au fost previzionate sau au fost inexact previzionate la momentul emiterii acordului si care pot influenta termenii si conditiile acordului.
   Cererea pentru modificarea acordului se depune la Agentia Nationala de Administrare Fiscala si trebuie sa contina datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal, referiri la acordul care urmeaza a fi modificat si elementele care determina modificarea acestuia. Cererea va fi insotita de documentatia aferenta elementelor care determina modificarea acordului anterior si dovada achitarii taxei de modificare.
   Acordul poate fi modificat si la solicitarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu acordul contribuabilului.

   Acordul poate fi emis unilateral, bilateral sau multilateral. Acordul unilateral este emis de autoritatea competenta din Romania. Acordul bilateral sau multilateral este emis in comun de catre autoritatea competenta din Romania si autoritatile fiscale competente din statele in a caror jurisdictie se afla entitatile afiliate contribuabilului solicitant. Acordul bilateral/multilateral poate fi emis numai pentru tranzactii cu contribuabili care provin din tari cu care Romania are incheiate conventii pentru evitarea dublei impuneri. Pentru a se realiza acest obiectiv urmeaza a se aplica prevederile articolului “Procedura amiabila” prevazut in conventiile pentru evitarea dublei impuneri.

   Acordul se emite pentru o perioada de pana la 5 ani. Prin exceptie, se pot emite acorduri pe o perioada mai mare, in cazul contractelor pe termen lung.

   Acordul produce efecte numai pentru viitor, incepand cu anul fiscal urmator celui in care s-a incheiat tranzactia. Prin exceptie, acordul se poate aplica si in anul fiscal in care s-a depus cererea sau s-a emis acordul, in urmatoarele conditii:
   a) este prevazut expres in acord;
   b) cererea sa fie depusa anterior incheierii tranzactiei pentru care se solicita acordul.

   Acordul este opozabil si obligatoriu fata de organele fiscale numai daca termenii si conditiile acestuia au fost respectate de catre contribuabil. In caz contrar, acordul isi inceteaza valabilitatea incepand cu anul fiscal in care termenii si conditiile acestuia nu au mai fost respectate. Incetarea valabilitatii se comunica de autoritatea competenta din Romania autoritatii competente din statele care au fost parte in acord, in cazul acordurilor multilaterale.

   Contribuabilul titular al unui acord are obligatia de a depune, anual, la organul emitent un raport privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului, in anul de raportare, care va include si valoarea consolidata a tranzactiilor incluse in acord, in anul de raportare. Raportul se depune la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale. Nedepunerea raportului anual duce la anularea acordului.
    (Procedura stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 529/2007)

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close