Prevenirea spalarii banilor si masuri de prevedere si combatere a finantarii actelor de terorism

   Conform art. 81 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, persoanele prevazute la art 8 din legea amintita sunt obligate ca in desfasurarea activitatii lor sa adopte masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si, in acest scop, pe baza de risc, aplica masuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientelei, care sa le permita identificarea, dupa caz, si a beneficiarului real.

 

   In categoria acestor persoane intra urmatoarele persoane fizice sau juridice:

   a) institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine;

   b) institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine;

   c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private;

   d) cazinourile;

   e) auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila;

   f) notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfasurarea, potrivit legii, a altor activitati fiduciare, precum si in cazul in care isi reprezinta clientii in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;

   g) furnizorii de servicii privind societati comerciale sau alte entitati, altii decat cei prevazuti la lit. e) sau f);

   h) persoanele cu atributii in procesul de privatizare;

   i) agentii imobiliari;

   j) asociatiile si fundatiile;

   k) alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele

 

    In M. Of. nr. 444/2008 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 594 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

 

   In cadrul acestui regulament sunt prezentate masurile standard, masurile simplificate si masurile suplimentare de cunoastere a clientelei ce trebuie aplicate de persoanele mentionate mai sus.

 

   Va prezentam in cele ce urmeaza o serie de extrase din Regulament

 

   Masuri-standard de cunoastere a clientelei


   Art. 4. (1) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:

   a) la stabilirea unei relatii de afaceri;

   b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent daca tranzactia se realizeaza printr-o singura operatiune sau mai multe operatiuni care par a avea o legatura intre ele;

  c) cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, indiferent de valoarea operatiunii sau de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei, stabilite in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament;

   d) daca exista indoieli privind veridicitatea sau pertinenta informatiilor de identificare deja detinute despre client;

   e) la cumpararea sau schimbarea in cazinouri de jetoane a caror valoare minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.

   (2) Cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, persoana fizica sau juridica obligata sa stabileasca identitatea clientilor va proceda la identificarea de indata a acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima prevazuta la alin. (1) lit. b).

   (3) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi, precum si, cat mai curand posibil, in functie de risc, in cazul tuturor clientilor existenti.

   (4) Institutiile de credit si institutiile financiare nu vor deschide si opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator.

   (5) In aplicarea prevederilor alin. (3), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica cat mai curand posibil masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor titularilor si beneficiarilor conturilor si carnetelor de economii anonime existente.

   (6) Utilizarea in orice fel a conturilor si carnetelor de economii anonime existente nu va fi permisa decat dupa aplicarea masurilor-standard de cunoastere a clientelei prevazute la alin. (5).

 

    Art. 5. (1) Masurile-standard de cunoastere a clientelei sunt:

   a) identificarea clientului si verificarea identitatii acestuia pe baza de documente si, dupa caz, de informatii obtinute din surse de incredere independente;

   b) identificarea, daca este cazul, a beneficiarului real si verificarea pe baza de risc a identitatii acestuia, astfel incat informatiile detinute sa fie satisfacatoare pentru persoana prevazuta la art. 8 din Legea nr. 656/2002 si sa permita, inclusiv, intelegerea structurii de proprietate si de control a clientului entitate juridica;

    c) obtinerea de informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri;

   d) monitorizarea continua a relatiei de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzactiilor incheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura ca aceste tranzactii corespund informatiilor detinute despre client, profilul sau de risc si profilul activitatii, inclusiv, dupa caz, despre sursa fondurilor, si prin asigurarea actualizarii documentelor, datelor si informatiilor detinute.

 

   Masuri simplificate de cunoastere a clientelei


   Art. 7. (1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplica masuri simplificate de cunoastere a clientelei in cazul in care clientul este o institutie de credit sau financiara dintr-un stat membru sau, dupa caz, o institutie de credit ori financiara dintr-un stat tert, care impune cerinte similare cu cele prevazute de Legea nr. 656/2002 si le supravegheaza referitor la aplicarea acestora.

   (2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:

   a) in cazul politelor de asigurare de viata, daca prima de asigurare sau ratele de plata anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare platita este in valoare de pana la echivalentul in lei a 2.500 euro. Daca ratele de prima periodice sau sumele de plata anuale sunt ori urmeaza sa fie marite in asa fel incat sa depaseasca limita echivalentului in lei a 1.000 euro, respectiv echivalentului in lei a 2.500 euro, se vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei;

   b) in cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;

   c) in cazul monedei electronice definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in legatura cu produsele si tranzactiile care au urmatoarele caracteristici:

   1. in cazul in care dispozitivele electronice pentru stocarea monedei electronice nu sunt reincarcabile si suma maxima ce poate fi stocata pe acestea nu depaseste echivalentul in lei a 150 euro; sau

   2. dispozitivele electronice pentru stocarea monedei electronice sunt reincarcabile si valoarea totala a tranzactiilor realizate pe parcursul unui an este limitata la echivalentul in lei a 2.500 euro, cu exceptia situatiei in care o suma in valoare de cel putin echivalentul in lei a 1.000 euro a fost rascumparata in cursul aceluiasi an.

 

    Art. 8. Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in cazul urmatorilor clienti:

   a) societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata in intelesul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, in unul sau mai multe state membre si societatile listate pe o piata din state terte si care sunt supuse unor cerinte de raportare si transparenta echivalente cu legislatia comunitara;

   b) beneficiarii reali ai tranzactiilor derulate prin conturile colective administrate de notari si alte persoane care exercita profesii juridice liberale din state membre sau din state terte care impun cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului echivalente standardelor prevazute de Legea nr. 656/2002 si de prezentul regulament si le supravegheaza referitor la aplicarea acestora, cu conditia ca, la cerere, administratorii respectivelor conturi colective sa furnizeze depozitarilor conturilor informatii privind identitatea beneficiarilor reali;

    c) autoritatile publice nationale;

   d) clientii care prezinta un risc scazut din perspectiva spalarii banilor sau a finantarii terorismului si care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

   1. sunt autoritati sau organisme publice investite cu respectivele competente in baza legislatiei comunitare;

   2. identitatea acestora este disponibila public, transparenta si certa;

   3. activitatea si evidentele contabile ale acestora sunt transparente;

   4. respectivul client este raspunzator in fata unei institutii comunitare sau a unei autoritati a unui stat membru ori activitatea clientului este supusa controlului prin proceduri de verificare adecvate.

 

    Art. 9. (1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in cazul produselor si al operatiunilor aferente acestora, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

    a) produsul este oferit pe baza unui contract scris;

   b) operatiunea aferenta produsului este desfasurata prin intermediul unui cont al clientului deschis la o institutie de credit din state membre sau din state terte care impun cerinte similare cu cele prevazute in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament;

   c) produsul sau operatiunea aferenta este nominativa si prin natura ei permite aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c);

    d) valoarea produsului nu depaseste limita prevazuta la art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, in cazul politelor de asigurare si al produselor de economisire similare, sau limita de 15.000 euro ori echivalent, in cazul celorlalte produse;

   e) beneficiarul produselor sau al operatiunilor aferente acestora nu poate fi o terta persoana, cu exceptia cazurilor de deces, invaliditate, varsta predeterminata sau a altor situatii similare;

   f) in cazul in care produsele sau operatiunile aferente acestora permit investitii in active financiare sau creante, inclusiv asigurari de orice tip ori alte creante contingente, daca se indeplinesc urmatoarele criterii cumulative:

   1. beneficiile produsului sau ale operatiunilor aferente acestuia se materializeaza doar pe termen lung;

   2. produsul sau operatiunea aferenta acestuia nu poate fi utilizata drept garantie;

   3. pe parcursul relatiei contractuale nu pot fi facute plati anticipate, nu exista clauze de reziliere anticipata si nu se pot stinge anticipat obligatii contractuale.

 

    Art. 10. (1) In situatiile prevazute la art. 7 si 8, persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 trebuie sa obtina informatii suficiente despre clienti si sa monitorizeze permanent activitatea acestora pentru a stabili ca acestia se incadreaza in categoria pentru care este prevazuta respectiva derogare.


    Masuri suplimentare de cunoastere a clientelei


    Art. 12. (1) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplica, in plus fata de masurile-standard de cunoastere a clientelei, pe baza de risc, masuri suplimentare de cunoastere a clientelei in toate situatiile care prin natura lor pot prezenta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a terorismului. Aplicarea masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei este obligatorie cel putin in urmatoarele situatii:

   a) in cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor;

   b) in cazul relatiilor de corespondent cu institutii de credit din state terte;

    c) referitor la tranzactiile ocazionale sau relatiile de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori intr-un stat strain.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close