Cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

  Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si organele sale subordonate incepe din initiativa Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta fiind cea care stabileste categoriile de creante fiscale ce urmeaza a face obiectul cesiunii, specificand si valoarea nominala a acestora.

 

   Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala are ca obiect numai creantele fiscale cuprinse in:

   a) titluri executorii provenite din transformarea titlurilor de creanta fiscala (declaratii fiscale, decizii de impunere, definitive in sistemul cailor administrative de atac);

   b) hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz;

   c) tabloul definitiv al creantelor, aprobat in conditiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, dupa caz;

   d) alte titluri executorii.

   Sumele pentru care se initiaza procedura de cesiune a creantelor fiscale trebuie sa fie confirmate printr-un certificat de atestare fiscala.

    Aribuirea contractului de cesiune a creantelor fiscale se realizeaza prin cerere de oferte sau prin licitatie, dupa caz.

Pentru atribuirea contractului de cesiune de creante fiscale comisia este obligata sa efectueze publicitatea cesiunii cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata pentru deschiderea ofertelor.

    Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala incepe prin publicarea unui anunt intr-un cotidian de circulatie nationala si locala, precum si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    Anuntul privind cesiunea creantelor fiscale cuprinde urmatoarele elemente:

   a) denumirea organului fiscal care administreaza creantele fiscale ce urmeaza a fi cesionate;

   b) data la care au fost emise titlurile executorii in care sunt individualizate creantele fiscale principale si accesorii care se intentioneaza a fi cesionate;

   c) creantele fiscale principale si accesorii care urmeaza a fi cesionate si descrierea lor sumara;

   d) pretul minim al cesiunii care nu poate fi mai mic decat valoarea nominala a creantelor fiscale;

   e) indicarea, atunci cand este cazul, daca creantele sunt garantate, cu mentionarea valorii creantelor garantate din totalul creantelor;

   f) data, ora si locul la care se va tine sedinta de deschidere a ofertelor;

   g) invitatia catre toti cei interesati in cumpararea creantelor fiscale de a depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in termenul de depunere a ofertelor si la locul fixat in acest scop, oferte de cumparare, in plic inchis, sub sanctiunea descalificarii;

   h) invitatia catre toti cei interesati in cumpararea creantelor fiscale de a se prezenta, personal sau prin imputernicit, la data, ora si locul unde se va desfasura sedinta de deschidere a ofertelor;

   i) mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul prevazut pentru depunerea ofertelor, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 2% din valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate;

   j) mentiunea ca cei interesati in cumpararea creantelor fiscale trebuie sa prezinte certificatul de atestare fiscala emis de organele fiscale, din care sa rezulte ca ofertantul nu are obligatii fiscale restante fata de bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin intermediul organelor fiscale; ofertantii persoane fizice straine vor depune o declaratie pe propria raspundere referitoare la obligatiile pe care ofertantul le are catre bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

   k) mentiunea ca cei interesati in cumpararea creantelor fiscale trebuie sa prezinte o scrisoare de bonitate prin care sa se ateste faptul ca ofertantul are capacitatea financiara de a cumpara creantele fiscale pentru care depune oferta si o declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca ofertantul nu se afla in procedura insolventei

    Pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de cesiune de creanta, pana la expirarea termenului de depunere a ofertelor stabilit de comisie, ofertantii vor depune urmatoarele documente:

  a) o prezentare sintetica a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare si datele de contact, inclusiv un numar de fax si o adresa de e-mail pe care pot fi facute comunicarile;

   b) oferta financiara de cumparare care nu poate cuprinde un pret mai mic decat valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate – oferta financiara trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente: suma oferita, termenul in care se poate face plata si modalitatea de plata;

   c) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, reprezentand 2% din valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate;

   d) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

   e) pentru persoanele juridice romane, copie certificata de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului, precum si copii certificate de pe inregistrarile existente la registrul comertului, actualizate cu cel putin 10 zile inainte de data depunerii documentatiei;

   f) pentru persoanele juridice straine, copie certificata de pe actul de inmatriculare, de pe certificatul de rezidenta fiscala din tara de origine, precum si copii certificate de pe inregistrarile existente la registrul comertului sau un alt registru corespunzator in tara de origine, actualizate cu cel putin 10 zile inainte de data depunerii documentatiei – toate aceste documente vor fi prezentate in traducere autorizata;

   g) pentru persoanele fizice romane, copie certificata de pe actul de identitate;

   h) pentru persoanele fizice straine, copie certificata de pe pasaport;

   i) certificatul de atestare fiscala, din care sa rezulte ca ofertantul nu are obligatii fiscale restante fata de bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala; ofertantii persoane fizice straine vor depune o declaratie pe propria raspundere referitoare la obligatiile pe care ofertantul le are catre bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

   j) o scrisoare de bonitate prin care sa se ateste faptul ca ofertantul are capacitatea financiara de a cumpara creantele fiscale pentru care depune oferta;

   k) declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca ofertantul nu se afla in procedura insolventei.

    Prin contractul de cesiune al creantelor fiscale, incheiat intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala/directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti se transmit cesionarului toate garantiile ce insotesc creantele fiscale cedate.

    Adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, in lei, in numerar la unitatea de trezorerie si contabilitate publica ce deserveste organul fiscal unde este inregistrat debitorul fiscal cedat sau prin decontare bancara, in cel mult 5 zile de la data semnarii contractului, urmand ca transferul dreptului de proprietate sa se realizeze la data platii pretului.

   Daca adjudecatarul nu plateste pretul in termenul mentionat anterior, acesta va fi obligat la plata de majorari de intarziere, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor fi stipulate in contractul de cesiune de creanta.

   (extras din Procedura privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala stabilita prin Ordinul presedintelui ANAF  nr. 1173/2008)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close