Modificarea Codului fiscal

   Acum doua saptamani Ministerul Economiei si Finantelor posta pe site-ul sau un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului fiscal. Intre timp proiectul a fost adoptat si publicat in Monitorul Oficial (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/2008, M. Of. nr. 705 din 16 octombrie 2008).

   Dintre modificarile aduse Codului fiscal amintim:

  • acordarea unor deduceri mai mari angajatorilor (persoane fizice si juridice) pentru: cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative (400 euro anual pentru fiecare angajat pentru care se face asigurarea) si cheltuielile cu primele de asigurare voluntar? de s?n?tate (250 euro annual pentru fiecare angajat pentru care se face asigurarea);
  • cresterea la 400 de euro pe an a sumei reprezentand contributia la fondurile de pensii facultative ce poate fi dedusa din din venitul net al salariatului in vederea determinarii impozitului pe veniturile din salarii;
  • scutirea de impozit a castigului realizat de persoanele fizice si juridice (rezidente si nerezidente) din tranzactionarea titlurilor de participare pentru anul 2009 (cu unele exceptii);
  • depunerea decontului special de TVA (301) inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou, de catre persoanele neinregistrate in scop de TVA (si care nu trebuie sa se inregistreze in scop de TVA), dar nu mai tarziu de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare (incepand cu 1 noiembrie 2008).

   Alte modificari vizeaza accizele, impozitele si taxele locale.

   Redam in continuarea textului ordonantei.

    Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se modific? ?i se completeaz? dup? cum urmeaz?:

    1. La articolul 7 alineatul (1), punctul 17 se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

   “17. nerezident – orice persoan? juridic? str?in?, orice persoan? fizic? nerezident? ?i orice alte entit??i str?ine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, f?r? personalitate juridic?, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii;”.

    2. La articolul 12, litera i) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

   “i) venituri din transferul titlurilor de participare, a?a cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, la o persoan? juridic?, dac? aceasta este persoan? juridic? român? sau dac? cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una ori mai multe persoane juridice, reprezint? propriet??i imobiliare situate în România, precum ?i veniturile din transferul titlurilor de valoare, a?a cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de reziden?i români;”.

    3. La articolul 20, dup? litera d) se introduce o nou? liter?, litera e), cu urm?torul cuprins:

   “e) în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzac?ionarea titlurilor de participare pe pia?a autorizat? ?i supravegheat? de Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare. În aceea?i perioad?, cheltuielile reprezentând valoarea de înregistrare a acestor titluri de participare, precum ?i cheltuielile înregistrate cu ocazia desf??ur?rii opera?iunilor de tranzac?ionare reprezint? cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.”

    4. La articolul 21 alineatul (3), literele j) ?i k) se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:

   “j) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;

   k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntar? de s?n?tate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;”.

    5. La articolul 21 alineatul (4), litera h) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

   “h) cheltuielile determinate de diferen?ele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se de?in participa?ii, precum ?i de diferen?ele nefavorabile de valoare aferente obliga?iunilor emise pe termen lung, cu excep?ia celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora. Excep?ia nu se aplic? pentru cheltuielile reprezentând valoarea de înregistrare a titlurilor de participare tranzac?ionate pe pia?a autorizat? ?i supravegheat? de Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare, în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv;”.

    6. La articolul 30, dup? alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urm?torul cuprins:

   “(11) În perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaz? profitul ob?inut de persoanele juridice str?ine din tranzac?ionarea pe pia?a autorizat? ?i supravegheat? de Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare a titlurilor de participare de?inute la o persoan? juridic? român?.”

    7. La articolul 48 alineatul (5), literele g) ?i h) se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:

   “g) contribu?iile efectuate în numele angaja?ilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legisla?ia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoan?;

h) prima de asigurare voluntar? de s?n?tate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoan?;”.

    8. La articolul 57 alineatul (2), litera a) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

   “a) la locul unde se afl? func?ia de baz?, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferen?? între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribu?iilor obligatorii aferente unei luni, ?i urm?toarele:

   – deducerea personal? acordat? pentru luna respectiv?;

   – cotiza?ia sindical? pl?tit? în luna respectiv?;

   – contribu?iile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului s? nu se dep??easc? echivalentul în lei a 400 euro;”

    9. La articolul 67, alineatul (5) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

   “(5) Pierderile rezultate din tranzac?ionarea titlurilor de valoare, altele decât cele prev?zute la alin. (4), înregistrate în cursul anului fiscal, se compenseaz? la sfâr?itul anului fiscal cu câ?tigurile de aceea?i natur? realizate din tranzac?ionarea titlurilor de valoare, altele decât cele prev?zute la alin. (4), în cursul anului respectiv. Dac? în urma acestei compens?ri rezult? o pierdere anual?, începând cu pierderea anual? a anului fiscal 2010, aceasta se reporteaz? numai în anul urm?tor. Pierderea anual? înregistrat? în anul fiscal 2009 nu se reporteaz?.”

    10. La articolul 67, dup? alineatul (8) se introduc dou? noi alineate, alineatele (9) ?i (10), cu urm?torul cuprins:

   “(9) Prin excep?ie de la dispozi?iile alin. (3) lit. a), în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, câ?tigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decât p?r?ile sociale ?i valorile mobiliare în cazul societ??ilor închise, sunt venituri neimpozabile.

   (10) Câ?tigurile persoanelor fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decât p?r?ile sociale ?i valorile mobiliare în cazul societ??ilor închise, realizate începând cu 1 ianuarie 2010, sunt supuse regulilor prev?zute la alin. (3) lit. a).”

    11. La articolul 115, alineatul (2) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

   “(2) Urm?toarele venituri impozabile ob?inute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol ?i se impoziteaz? conform titlurilor II, III sau IV, dup? caz:

   a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent în România;

   b) veniturile unei persoane juridice str?ine ob?inute din propriet??i imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de participare, a?a cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, de?inute într-o persoan? juridic? român?;

   c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, ob?inute dintr-o activitate dependent? desf??urat? în România;

   d) veniturile unei persoane fizice nerezidente ob?inute din închirierea sau din alt? form? de cedare a dreptului de folosin?? a unei propriet??i imobiliare situate în România, din transferul propriet??ilor imobiliare situate în România, din transferul titlurilor de participare, a?a cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, de?inute la o persoana juridic? român?, ?i din transferul titlurilor de valoare, a?a cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c);

   e) veniturile ob?inute de nereziden?i dintr-o asociere constituit? în România, inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microîntreprindere.”

    12. La articolul 115, dup? alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) ?i (5), cu urm?torul cuprins:

   “(3) Veniturile ob?inute de organismele nerezidente de plasament colectiv f?r? personalitate juridic? din transferul titlurilor de valoare, a?a cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), respectiv al titlurilor de participare, a?a cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, de?inute direct sau indirect într-o persoan? juridic? român?, nu reprezint? venituri impozabile in România.

   (4) Veniturile ob?inute din România de nereziden?i din transferul instrumentelor financiare derivate, definite potrivit legii, nu reprezint? venituri impozabile în România.

   (5) Veniturile ob?inute de nereziden?i pe pie?e de capital str?ine din transferul titlurilor de participare, a?a cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, de?inute la o persoan? juridic? român?, precum ?i din transferul titlurilor de valoare, a?a cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de reziden?i români, nu reprezint? venituri impozabile în România.”

    13. La articolul 142 alineatul (1), litera d) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

   “d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc condi?iile pentru scutire prev?zute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determin? domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plat? a taxei pe valoarea ad?ugat? la importul final al anumitor m?rfuri, publicat? în Jurnalul Oficial al Comunit??ilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de tax? pe valoarea ad?ugat? ?i de accize pentru bunurile importate de c?tre persoanele care c?l?toresc din ??ri ter?e, publicat? în Jurnalul Oficial al Comunit??ilor Europene (JOCE) nr. L 346 din 29 decembrie 2007, ?i Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din ??rile ter?e, publicat? în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006;”.

    14. La articolul 1563, alineatul (5) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

   “(5) Decontul special de tax? trebuie depus numai pentru perioadele în care ia na?tere exigibilitatea taxei. Acesta trebuie întocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul Economiei ?i Finan?elor ?i se depune:

   a) pân? la data de 25 inclusiv a lunii urm?toare celei în care ia na?tere exigibilitatea achizi?iilor intracomunitare;

   b) înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou, de c?tre persoanele prev?zute la alin. (3), dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii urm?toare celei în care ia na?tere exigibilitatea achizi?iei intracomunitare.”

    15. La articolul 2441, dup? alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5),(6) ?i (7), cu urm?torul cuprins:

   “(4) Operatorii economici care inten?ioneaz? s? comercializeze în sistem en detail produse energetice prev?zute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e), sunt obliga?i s? se înregistreze la autoritatea fiscal? teritorial?, conform procedurii ?i cu îndeplinirea condi?iilor ce vor fi stabilite prin ordin al pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?.

   (5) Operatorii economici care desf??oar? activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice prev?zute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obliga?i s? îndeplineasc? procedura ?i condi?iile stabilite prin ordin al pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? prev?zut la alin. (4), în termen de 90 de zile de la data public?rii ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (6) Desf??urarea activit??ii de comercializare de c?tre operatorii economici prev?zu?i la alin. (4), care nu îndeplinesc procedura ?i condi?iile stabilite potrivit alin. (4), constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 20.000 lei la 100.000 lei ?i confiscarea sumelor rezultate din aceast? vânzare.

   (7) Desf??urarea activit??ii de c?tre operatorii economici prev?zu?i la alin. (5), care nu îndeplinesc procedura ?i condi?iile stabilite potrivit alin. (4), dup? termenul stabilit la alin. (5), constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 20.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceast? vânzare ?i oprirea activit??ii de comercializare a produselor accizabile pe o perioad? de 1-3 luni.”

    16. La articolul 285, alineatul (2) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

   “(2) Impozitul pe cl?diri ?i impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele cl?diri ?i terenurile aferente de?inute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioad? de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.”

    17. La articolul 295 alineatul (11), litera d) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

   “d) taxele extrajudiciare de timbru prev?zute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.”

    Art. II. Prezenta ordonan?? de urgen?? intr? în vigoare la 1 ianuarie 2009, cu urm?toarele excep?ii:

   a) prevederile pct. 13 al art. I, care intr? în vigoare la 1 decembrie 2008;

   b) prevederile pct. 14 ?i 15 ale art. I, care intr? în vigoare la 1 noiembrie 2008;

  c) prevederile pct. 17 al art. I, care intr? în vigoare la data public?rii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Art. III. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i cu modific?rile ?i complet?rile aduse prin prezenta ordonan?? de urgen??, se va republica, dup? aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nou? numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close