ANAF a pregatit doua noi proiecte de ordin

   Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pe site-ul ANAF au fost publicate:

   – Proiect de Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi
   Din cuprins:
   Art. 1. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.819/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.404 din 29 mai 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   I. Dupa art.4 se introduc doua noi articole, art.41, 42 si 43 cu urmatorul cuprins:
   „Art. 41 Se aproba Procedura de scoatere din evidenta contribuabililor inactivi a contribuabililor care au fost declarati inactivi urmare unei erori materiale, prevazuta in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezentul ordin.”
   Art. 42. Se aproba modelul si continutul formularului Notificare, cod MFP 14.13.07.99/2 , prevazut in Anexa nr.3, care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 43. Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare,de utilizare si de pastrare a formularului de la art.42 sunt prevazute in Anexa nr.4, care face parte integranta din prezentul ordin.”
   II. Dupa art.5 se introduce un nou articol, art.51, cu urmatorul cuprins:
   „Art. 51. Pe perioada cat contribuabilii figureaza in lista contribuabililor inactivi, le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
   Prin exceptie de la alineatul precedent, contribuabilii inclusi in lista contribuabililor inactivi nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare si de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaratiilor.”
   III. (1) Anexa nr.1 la prezentul ordin devine Anexa nr.2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.819/2008.
   (2) Anexa nr.2 la prezentul ordin devine Anexa nr.3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.819/2008.
   (3) Anexa nr.3 la prezentul ordin devine Anexa nr.4 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.819/2008.
   Art. 2. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 3. Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Referatul de aprobare:
   Potrivit prevederilor art.78 alin.(5) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica ce nu isi indeplinesc obligatiile declarative la doua termene de declarare consecutive si carora, la cerere, nici nu li s-a aprobat de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor lor fiscale vor fi declarati inactivi, fiind aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) si (12) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Pentru aplicarea acestor prevederi legale a fost aprobat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi.
   Prin procedura au fost stabilite, pe de o parte, criteriile specifice pentru selectarea contribuabililor care vor fi declarati inactivi si a celor care vor fi reactivati si, pe de alta parte, fluxurile informationale implicate.
   Avand in vedere ca procedura de selectare a contribuabililor care sunt inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi se realizeaza automat, cu ajutorul mijloacelor informatice, precum si posibilitatea aparitiei unor erori de prelucrare a documentelor depuse de contribuabili, a fost elaborata prezenta procedura prin care se indreapta eventualele erori materiale aparute in procesul de selectare a contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi inclusi in aceasta lista .

   – Proiect de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Adeverinta de venit” si “Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit” pentru persoane fizice
    Din cuprins:
   ART. 1. Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare, prevazute in anexa nr.1 la prezentul ordin:
   1. ?Adeverinta de venit?, cod 14.13.21.13;
   2. ?Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit?, cod 14.13.25.13.
   ART. 2. Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.
   ART. 3. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
   ART. 4. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.

   Referatul de aprobare:
   Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, unitatile fiscale au obligatia eliberarii unor adeverinte privind veniturile realizate de persoanele fizice, la solicitarea acestora, pe baza datelor existente in evidenta fiscala.
   Prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1394/2006 au fost aprobate modelul si continutul formularelor “Adeverinta de venit” si “Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit” pentru persoane fizice.
   Incepand cu 1 ianuarie 2009, potrivit legislatiei in materie, calculul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, in situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole, se face de catre Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, pe baza dovezilor eliberate de autoritatile competente privind veniturile efectiv realizate sau venitul estimat sau, dupa caz, pe baza declaratiei pe propria raspundere a persoanei solicitante.
   Pentru a veni in sprijinul persoanelor care solicita acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, se propune adaptarea modelului adeverintei de venit, astfel incat informatiile continute de acest document, sa poata fi utilizate de institutia abilitata pentru stabilirea drepturilor respective, fara a mai fi necesara prezentarea unor documente suplimentare de catre persoanele fizice .
   Avand in vedere cele prezentate, propunem modificarea formularului adeverinta de venit, dupa cum urmeaza:
   – introducerea informatiilor privind impozitul datorat, stabilit de organul fiscal sau de platitorii de venit, dupa caz;
   – introducerea informatiilor privind tipul de venit: venit realizat sau venit estimat.

    Proiectele de acte normative, sunt facute publice pe Portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la adresa www.anaf.ro , domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

   Sursa: site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close