Un nou proiect de ordin al ANAF

   Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pe site-ul ANAF a fost publicat Proiectul de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem en-detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
   Din cuprins:
   Procedura si conditiile de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

   1. In intelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) atestat – documentul eliberat de autoritatea competenta care da dreptul operatorului economic de a comercializa produse energetice;
   b) autoritate competenta – Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti, in raza careia este situata unitatea de comercializare pentru care se solicita inregistrarea;
   c) produse energetice – produsele prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) spatiu de comercializare – locul special amenajat prin care produsele energetice pot fi comercializate in sistem en-detail de catre operatorii economici;
   e) unitatea de comercializare – structura (sucursala/punct de lucru/sediu secundar) din cadrul unui operator economic prin care sunt comercializate in sistem en-detail produsele energetice.
   2. Intra sub incidenta procedurii de inregistrare, operatorii economici care comercializeaza sau intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice.
   3. Inregistrarea activitatii de comercializare in sistem en detail de produse energetice se efectueaza la cererea operatorilor economici, pentru fiecare unitate de comercializare, prin depunerea formularului “Cerere de inregistrare/mentiuni a activitatii de comercializare in sistem en detail de produse energetice”, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, denumit in continuare cerere.
   4. Cererea, insotita de documentele justificative care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 5, se depune la autoritatea competenta.
   5. Operatorii economici prevazuti la pct. 2, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   a) sa aiba inscrisa in obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare in sistem en-detail de produse energetice;
   b) unitatea de comercializare sa fie dotata cu spatii de comercializare in proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice alt titlu legal;
   c) unitatea de comercializare sa fie dotata cu rezervoare calibrate atestate de Biroul Roman de Metrologie Legala;
   d) unitatea de comercializare sa fie dotata cu mijloace de contorizare aflate in stare de functionare pentru masurarea stocurilor si pompe distrubutie carburanti, atestate de Biroul Roman de Metrologie Legala;
   e) unitatea de comercializare sa fie dotata cu sisteme informatice integrate pentru emiterea de documente fiscale care sa permita monitorizarea miscarii produselor energetice si determinarea in orice moment a cantitatilor intrate, iesite, precum si a stocului;
   f) sa fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate rezervoarele de produse energetice, contoarele, precum si a cailor de acces in spatiul de comercializare. Stocarea imaginilor culese prin intermediul camerelor video se face pe casete video sau in memoria sistemului, durata de stocare a imaginilor inregistrate fiind de minim 30 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie sa functioneze permanent, inclusiv in perioadele de nefunctionare a spatiului de comercializare, chiar si in conditiile intreruperii alimentarii cu energie electrica de la reteaua de distributie.
   6. Dupa primirea cererii, autoritatea competenta analizeaza toate documentele prezentate si in masura in care considera necesar poate solicita operatorului economic furnizarea de informatii si inscrisuri suplimentare relevante pentru solutionarea cererii.
   7. Autoritatea competenta efectueaza cercetari la fata locului pentru a verifica realitatea informatiilor furnizate in cerere si documentatia anexata. Dispozitiile art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile pct. 55.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 sunt aplicabile in mod corespunzator.
   8. In urma analizei documentelor depuse de operatorii economci si a datelor constatate prin cercetarea la fata locului, rezultatele vor fi consemnate intr-un referat care va contine obligatoriu urmatoarele informatii:
   a) datele de identificare ale operatorului economic;
   b) indeplinierea sau neindeplinirea de catre operatorul econimci a conditiilor prevazute la pct. 5;
   c) propunerea de aprobare a cererii sau in cazul respingerii cererii motivarea acesteia.
   9. In cazul aprobarii cererii, autoritatea competenta va emite “Atestatul de inregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice”, conform modelului prevazut in Anexa nr. 3, denumit in continuare atestat. Atestatul se elibereaza in termen de maxim 15 zile de la data depunerii cererii. Atestatul se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica operatorului economic, iar al doilea exemplar se pastreaza de autoritatea competenta.
   10. Fiecare atestat va avea alocat un cod, de tipul RO 12345 JJ DT NN, unde:
   a) RO reprezinta codul ISO al tarii;
   b) 12345 reprezinta o secventa de 5 caractere numerice pentru identificarea unitatii de comercializare a operatorului economic;
   c) JJ – secventa ce reprezinta codul judetului in a carei arie de competenta isi desfasora activitatea unitatea de comercializare a operatorului economic;
   d) DT – secventa cu semnificatie de atestat de operator economic care desfasoara activitatea de comercializare in sistem en detail de produse energetice;
   e) NN – secventa numerica ce reprezinta numarul de atestate eliberate in cadrul aceluiasi judet sau a municipiului Bucuresti.
   11. Autoritatea competenta are obligatia organizarii evidentei atestatelor emise, prin inregistrarea acestora intr-un registru special.
   12. In situatia in care cererea este respinsa, autoritatea competenta va emite Decizia de respingere a cererii de inregistrare/mentiuni a activitatii de comercializare en detail de produse energetice. Decizia va contine elementele prevazute la art. 43 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   13. Atestatul prevazut la pct. 9 sau decizia mentionata la pct. 12 se comunica operatorului economic conform prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   14. Operatorul economic are dreptul sa desfasoare activitatea de comercializare in sistem en detail a produselor energetice care fac obiectul atestatului, de la data valabilitatii prevazuta in atestat.
   15. Autoritatea competenta poate anula Atestatul in situatia in care se constata, prin hotarare judecatoreasca definitiva ca actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false.
   16. In cazul modificarii unor date inscrise in atestat, operatorul economic va depune “Cerere de inregistrare/mentiuni a activitatii de comercializare in sistem en detail de produse energetice” atasand documentele din care rezulta modificarile aparute. In acest caz, autoritatea competenta va emite un nou atestat. Vechiul atestat isi inceteaza valabilitatea de la data valabilitatii noului atestat
   17. In situatia in care operatorul economic inceteaza desfasurarea activitatii in spatiul de comercializare respectiv, va depune, la autoritatea competenta, “Cerere de inregistrare/mentiuni a activitatii de comercializare in sistem en detail de produse energetice” in vederea revocarii atestatului.
   18. In cazul in care, dupa eliberarea atestatului, organele de control competente constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la pct. 5, vor aplica masurile prevazute la art. 2441 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
   20. Decizia prin care autoritatea competenta a hotarat revocarea sau anularea atestatului va fi comunicata operatorului economic conform prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   21. Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau anulare a atestatului , potrivit legislatiei in vigoare.
   22. Decizia de revocare sau anulare a atestatului produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data cuprinsa in aceasta, dupa caz.
   Referatul de aprobare:
   Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, s-au introdus noi dispozitii privind inregistrarea operatorilor economici care comercializeaza in sistem en detail produse energetice de natura celor prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) -e) din Codul fiscal.
   In acest sens, dispozitiile art. 244¹ alin. (4) din Codul fiscal, prevad urmatoarele:
   “Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) – e) sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala, conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
   Pe de alta parte, alin. (5) al aceluiasi articol prevede ca “Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare in sistem en detail de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) – e) sunt obligati sa indeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (4), in termen de 90 de zile de la data publicarii ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
In aplicarea prevederilor mentionate, trebuie elaborat proiectul de ordin al presedintelui ANAF, pentru aprobarea procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Inregistrarea activitatii de comercializare in sistem en detail a produselor energetice sus-mentionate, se efectueaza la solicitarea operatorilor economici, prin depunerea unei cereri la Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale in raza careia este situata unitatea de comercializare pentru care se solicita inregistrarea, insotita de documente justificative care atesta indeplinirea urmatoarelor conditii:
   a) sa aiba inscrisa in obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare in sistem en detail de produse energetice;
   b) unitatea de comercializare sa fie dotata cu spatii de comercializare, in proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice alt titlu legal;
   c) unitatea de comercializare sa fie dotata cu rezervoare calibrate atestate de Biroul Roman de Metrologie Legala;
   d) unitatea de comercializare sa fie dotata cu mijloace de contorizare aflate in stare de functionare pentru masurarea stocurilor si pompe distributie carburanti, atestate de Biroul Roman de Metrologie Legala;
   e) unitatea de comercializare sa fie dotata cu sisteme informatice integrate pentru emiterea de documente fiscale care sa permita monitorizarea miscarii produselor energetice si determinarea in orice moment a cantitatilor intrate, iesite, precum si a stocului;
   f) sa fie dotata cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate rezervoarele de produse energetice, contoarele, precum si a cailor de acces in spatiul de comercializare. Stocarea imaginilor culese prin intermediul camerelor video se face pe casete video sau in memoria sistemului, durata de stocare a imaginilor inregistrate fiind de minim 30 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie sa functioneze permanent, inclusiv in perioadele de nefunctionare a spatiului de comercializare, chiar si in conditiile intreruperii alimentarii cu energie electrica de la reteaua de distributie.
   Pe baza analizei cererii, a documentatiei depuse si a informatiilor detinute, organul competent va emite, in cazul aprobarii cererii, “Atestatul de inregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice”, iar in cazul respingerii cererii “Decizia de respingere a cererii de inregistrare/mentiuni a activitatii de comercializare en detail de produse energetice”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close