Examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal

   In M. Of. nr. 92 din 16 februarie a fost publicata Hotararea nr. 4/2009 a Camerei Consultantilor Fiscali privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea martie 2009.   Din cuprins:
   Art. 1. (1) Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti, in zilele de 21 si 22 martie 2009.
   (2) Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 16 martie 2009.
   Art. 2. Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.
   Art. 3. (1) Inscrierile la examen se fac in perioada 23 februarie-4 martie 2009 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit prin servicii postale cu confirmare de primire pe adresa str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sectorul 3, Bucuresti.
   (2) Dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare, impreuna cu documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007. (…)
   Anexa nr. 1
   Tematica de examen – martie 2009

   1. Notiuni de drept comercial:
   – faptele de comert;
   – comercianti;
   – constituirea si functionarea societatilor comerciale;
   – reorganizari, fuziuni, divizari si lichidari.
   2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile directivelor europene:
   – cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar;
   – principiile fiscalitatii.
   3. Impozitul pe profit:
   – contribuabili si sfera de cuprindere;
   – contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;
   – determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit; 
   – determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);
   – rezerve si provizioane fiscale;
   – regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile;
   – amortizarea fiscala;
   – termene de plata si de declarare a impozitului;
   – pierderi fiscale;
   – facilitati fiscale;
   – reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare), in context transfrontalier;
    – reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice rezidente in state membre ale Uniunii Europene (societati-mama);
   – aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana; creditul fiscal, pierderi fiscale externe).
   4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:
   – definitia microintreprinderii;
   – conditiile pe care trebuie sa le intruneasca o microintreprindere si procedura de formulare a optiunii pentru acest sistem de impunere;
   – cota de impozitare;
   – determinarea bazei impozabile (veniturile care se scad din baza impozabila);
   – termenul de plata;
   – impunerea asocierilor cu persoanele fizice.
   5. Impozitul pe venit:
   – contribuabili si sfera de cuprindere;
   – categorii de venituri impozabile;
   – venituri neimpozabile;
   – cote de impozit;
   – determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;
   – plati anticipate in contul impozitului pe venit;
   – obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;
   – venitul net anual impozabil;
   – venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;
   – termene de plata;
   – aspecte fiscale internationale;
   – reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.
   6. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania:
   – contribuabili;
   – sfera de cuprindere a impozitului;
   – venituri impozabile obtinute din Romania;
   – scutiri;
   – coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri;
   – certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti;
   – impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si depunerea declaratiei fiscale);
   – principiile privind impunerea veniturilor din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in alte state membre ale Uniunii Europene; definitia beneficiarului efectiv; definitia agentului platitor, definitia platii dobanzilor, eliminarea dublei impuneri in cazul platilor din dobanzi primite de la rezidenti romani din Austria, Luxemburg si Belgia, care au perioada de tranzitie in ceea ce priveste aplicarea schimbului automat de informatii;
   – principiile prevazute in aplicarea retinerii la sursa a impozitelor asupra redeventelor si dobanzilor primite/platite intre intreprinderi asociate rezidente in state membre ale Uniunii Europene; definitia dobanzilor si redeventelor, definitia intreprinderilor asociate, reguli tranzitorii in aplicarea prevederilor legate de impunere a redeventelor si dobanzilor la intreprinderile asociate.
   7. Impozitul pe proprietate si taxele locale:
   – baza de impozitare;
   – contribuabili;
   – mod de calcul;
   – termene de plata;
   – reduceri si scutiri;
   – modul de declarare a proprietatilor.
   8. Taxa pe valoarea adaugata:
   – sfera de aplicare;
   – persoane impozabile;
   – operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;
   – locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;
   – faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata;
   – baza de impozitare;
   – cote de taxa pe valoarea adaugata;
   – operatiuni scutite;
   – regimul deducerilor;
   – persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adaugata;
   – obligatii;
   – regimuri speciale pentru: intreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; aurul de investitii; persoanele impozabile nestabilite in Comunitatea Europeana, care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile;
   – masuri de simplificare;
   – raspunderea pentru plata taxei pe valoarea adaugata;
   – dispozitii tranzitorii.
   9. Accize:
   a) Accize armonizate:
   – sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor;
   – regimul de antrepozitare:
  – reguli generale;
   – autorizarea ca antrepozite fiscale;
   – conditii de autorizare;
   – obligatiile antrepozitarilor autorizati;
   – anularea, revocarea, suspendarea autorizatiei;
   – operatori inregistrati, operatori neinregistrati, reprezentant fiscal;
   – deplasarea si primirea produselor aflate in regim suspensiv;
   – deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite;
   – vanzarea la distanta;
   – scutiri de la plata accizelor;
   – restituiri;
   – sistemul de marcare.
   b) Accize nearmonizate:
   – sfera de aplicare;
   – calculul accizelor;
   – platitori;
– scutiri.
    10. Taxele vamale:
   – tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;
   – originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);
   – regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamala, perfectionare activa, transformare sub control vamal, admitere temporara, perfectionare pasiva);
   – datoria vamala (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);
   – categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.
   11. Contabilitate:
   – obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizarii si conducerii contabilitatii;
   – contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
   – contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;
   – forma si continutul situatiilor financiare anuale.
   12. Sanctiuni si cai de contestare:
   – sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;
   – contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.
   13. Aspecte privind procedura fiscala:
   – principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
   – creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;
   – domiciliul fiscal;
   – competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;
   – inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si contributii;
   – obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;
   – procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;
   – procedura de colectare a creantelor fiscale;
   – solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale;
   – inspectia fiscala;
   – stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate;
   – acordul de pret in avans si solutia fiscala individuala anticipata;
   – procedura de incepere, derulare si finalizare a inspectiei fiscale;
   – stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;
   – termene de prescriptie;
   – stingerea creantelor fiscale prin executare silita si prin alte modalitati;
   – recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
   – contraventii si sanctiuni prevazute de Codul de procedura fiscala.

Bibliografie

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale;
6. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 134/2007 pentru ratificarea unor conventii si acorduri privind impunerea veniturilor din economii si schimbul automat de informatii referitoare la astfel de venituri;
10. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
11. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile ulterioare;
12. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispozitiile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile ulterioare;
13. Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Codul comercial, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice;
16. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;
17. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, aprobata prin Legea nr. 206/2008;
18. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
19. Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare;
20. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare;
21. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (a se vedea si rectificarea din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 584 din 18 septembrie 2001).
22. Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
23. Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
24. Hotararea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans;
25. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 125/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiilor prin cod de bare;
26. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 864/2005 pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu;
27. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si a modelului unor formulare;
28. Ordinul ministrului finantelor nr. 1.798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si stabilirea competentelor privind semnarea acestor formulare, cu modificarile si completarile ulterioare;
29. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2006 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate;
30. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.329/2004 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind sediile secundare”;
31. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile ulterioare;
32. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului “Decizie de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal”;
33. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare;
34. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
35. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.293/2007 pentru aprobarea modelului si continutului fisei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii;
36. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere;
37. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natura contabila si fiscala referitoare la practicienii in insolventa, persoane fizice sau juridice, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvenului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa;
38. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
39. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.025/2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentand cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private;
40. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 273/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA”;
41. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind inregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA;
42. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.857/2007 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare (a se vedea si rectificarea din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 11 decembrie 2007)
43. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 179/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata;
44. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.216/2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
45. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
46. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare;
47. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
48. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
49. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile ulterioare;
50. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 257/2007 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA;
51. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 523/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene;
52. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 530/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii;
53. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, cu modificarile ulterioare;
54. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana;
55. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare;
56. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.429/2007 pentru aprobarea competentei de administrare a unor categorii de contribuabili de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;
57. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
58. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta;
59. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent;
60. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 526/2004 privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;
61. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata;
62. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
63. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile;
64. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta;
65. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.250/2007 privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata depuse in conditiile titlului VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
66. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
67. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxare inversa, cu modificarile ulterioare;
68. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.823/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie;
69. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002;
70. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri in regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugata a organismelor prevazute la art. 48, 56 si la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006;
71. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 227/2008 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual;
72. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.304/2004 privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
73. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 972/2006 privind aprobarea formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala”, cu modificarile ulterioare;
74. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.046/2007 pentru modificarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor (modifica Ordinul ministrului finantelor publice nr. 972/2006);
75. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.267/2006 pentru aprobarea formularului “Decizie privind nemodificarea bazei de impunere”, cu modificarile si completarile ulterioare;
76. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.939/2004 pentru aprobarea formularului “Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala”, cod 14.13.27.18;
77. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 708/2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;
78. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.181/2007 privind modelul si continutul Raportului de inspectie fiscala;
79. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile si completarile ulterioare;
80. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.310/2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente;
81. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”;
82. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.498/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”;
83. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”;
84. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 222/2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer (liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si Codul de conduita privind documentatia preturilor de transfer, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C176/1 din 28 iulie 2006).
85. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.815/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
86. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile si completarile ulterioare;
87. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 605/2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care figureaza in lista contribuabililor inactivi;

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close