Tichetele de vacanta

   Prin OMFP nr. 487/2009 au fost stabilite criteriile referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de vacanta.   1. Unitatile care solicita autorizatie de functionare trebuie sa dovedeasca faptul ca functioneaza legal pe teritoriul Romaniei si ca in actul de infiintare au prevazut la obiectul de activitate operatiuni privind emiterea si gestionarea biletelor de valoare.

   2. Capitalul social subscris si varsat de unitatile emitente de tichete de vacanta la data solicitarii autorizatiei de functionare trebuie sa reprezinte echivalentul in lei a cel putin un milion euro, luandu-se in calcul cursul de schimb la data infiintarii societatii sau la data ultimei majorari a capitalului social, inregistrata la registrul comertului.

   3. Pentru unitatile solicitante care detin autorizatie pentru emiterea de tichete de masa si/sau de tichete-cadou si tichete de cresa, conditia de existenta a unei valori minime a capitalului social subscris si varsat la data solicitarii se aplica cumulativ cu nivelul minim prevazut pentru unitatile emitente de tichete de masa si pentru unitatile emitente de tichete-cadou si de tichete de cresa.

   4. Unitatile care solicita autorizatie de functionare trebuie sa dovedeasca faptul ca dispun de un ansamblu de masuri de securitate care sa garanteze buna functionare a sistemului tichetelor de vacanta, si anume:
   a) asigurarea cu personal de specialitate si dotarea cu echipament si cu alte mijloace fixe necesare pentru executarea tichetelor de vacanta;
   b) inscrierea elementelor de individualizare si personalizare, precum si inscrierea pe tichetele de vacanta a valorii nominale;
   c) utilizarea de suport tehnic special (hartie pentru imprimat) cu particularitati distincte care sa nu permita falsificarea tichetelor de vacanta (cel putin cerneala fluorescenta care isi schimba culoarea in cazul in care tichetul de vacanta este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, banda cu reflexe variabile, codul de bare al unitatii emitente, care contine cel putin urmatoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate si valoarea nominala a acestuia;
   d) existenta spatiilor distincte necesare producerii, depozitarii, ambalarii, rambursarii si distrugerii tichetelor de vacanta. Activitatea in aceste spatii trebuie sa se desfasoare de catre personalul autorizat in conditiile de siguranta prevazute de legislatia in vigoare (cel putin mijloace tehnice de supraveghere a spatiilor de productie si de depozitare, mijloace tehnice de siguranta, sisteme de alarma);
   e) conducerea evidentei tehnico-operative si contabile a tichetelor de vacanta distinct de a celorlalte valori materiale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;
   f) mijloacele tehnice necesare (retea de calculatoare) si personalul specializat care sa permita urmarirea informatizata a fiecarui tichet de vacanta pe tot circuitul sau (executie, pastrare, eliberare si utilizare), inclusiv a celor ce urmeaza sa fie distruse, astfel incat sa se poata evita sustragerea si utilizarea frauduloasa a acestora;
   g) mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare si asigurarea protectiei transportului;
   h) asigurarea transportului tichetelor de vacanta neutilizate, in conditii de securitate.

   5. Unitatile emitente de tichete de vacanta nu pot fi autorizate in situatia in care inregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat. Nu se considera obligatii restante:
   a) obligatiile pentru care operatorii economici au obtinut inlesniri la plata acestora, aflate in vigoare la data autorizarii;
   b) debitele suplimentare si accesoriile aferente acestora, stabilite de organele de inspectie fiscala si care se afla in diferite stadii de contestare sau judecata si pentru care a fost dispusa suspendarea executarii, in conditiile legii;
   c) obligatiile datorate si neachitate, cuprinse in titluri executorii pentru care instantele de judecata au dispus suspendarea executarii silite.

   6. Unitatile care solicita autorizatie de functionare vor prezenta distinct un angajament din care sa rezulte ca vor respecta toate prevederile dispozitiilor legale in vigoare referitoare la tichetele de vacanta, inclusiv criteriile care stau la baza eliberarii autorizatiei de functionare.

   7. Pe baza prezentelor criterii, autorizatia de functionare se elibereaza pe o perioada de un an. Unitatile emitente de tichete de vacanta vor solicita reautorizarea cu cel putin 45 de zile calendaristice inainte de data expirarii autorizatiei de functionare.

   8. In situatia in care un operator economic detine autorizatie de functionare pentru o locatie si solicita, in cadrul termenului de valabilitate a autorizatiei, completarea acesteia cu alte locatii, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentara, insotita de documentele prevazute la pct. 15 si cu indeplinirea ansamblului de masuri de securitate prevazute la pct. 4.

   9. In situatia mentionata la pct. 8, comisia va emite o autorizatie de completare care va avea acelasi termen de valabilitate cu autorizatia initiala si pe care se va inscrie, sub sintagma “Autorizatie de functionare”, cuvantul “completare”.

   10. Operatorii economici care isi schimba sediul social sau denumirea ori renunta la un punct de lucru au obligatia de a solicita modificarea autorizatiei de functionare in termen de 30 de zile de la data inregistrarii modificarii. Comisia va emite o noua autorizatie de functionare care va avea acelasi termen de valabilitate cu autorizatia initiala si pe care se va inscrie, sub sintagma “Autorizatie de functionare”, cuvantul “modificare”.

   11. In cazul in care in activitatea desfasurata de unitatile emitente se constata abateri de la prevederile legale in vigoare referitoare la tichetele de vacanta, comisia poate dispune suspendarea autorizatiei de functionare pe o perioada cuprinsa intre 1 si 6 luni sau retragerea acesteia.

   12. Constatarea abaterilor se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice, prin organele cu atributii de control, sau de catre echipa de specialisti prevazuta la pct. 15 lit. g), care vor dispune masuri de oprire a activitatii, informand totodata comisia in vederea suspendarii autorizatiei de functionare sau retragerii acesteia.

   13. Comisia poate dispune ridicarea sanctiunii de suspendare a activitatii, daca unitatea emitenta in cauza face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sanctiunii. Constatarea remedierii se efectueaza de catre echipa de specialisti prevazuta la pct. 15 lit. g).

   14. In situatia in care, la data expirarii termenului de suspendare, unitatea emitenta nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sanctiunii, comisia dispune retragerea autorizatiei de functionare. Retragerea autorizatiei isi produce efecte de la data comunicarii deciziei.

   15. Unitatile care solicita autorizatie de functionare vor depune la directia de specialitate cu atributii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice un dosar cu urmatorul continut:
   a) cererea de autorizare;
   b) un certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte capitalul social subscris si varsat, asociatii, obiectul de activitate (operatiuni care privesc emiterea si gestionarea biletelor de valoare – cod CAEN 181 si cod CAEN 6612), administratorii, insotit de copia certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare;
   c) certificatul emis de organele competente, care sa ateste respectarea conditiilor prevazute la pct. 5;
   d) adeverinta emisa de unitatea bancara, din care sa rezulte ca unitatea emitenta a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula incasarile si platile aferente valorilor nominale ale tichetelor de vacanta;
   e) angajamentul unitatii emitente ca prin contul sau subcontul bancar distinct prin care se vor derula incasarile si platile aferente valorilor nominale ale tichetelor de vacanta nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu exceptia viramentului bancar;
   f) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor si al directorului economic si/sau financiar, insotit de declaratia pe propria raspundere a acestuia/acestora ca ocupa aceasta functie in cadrul societatii;
   g) nota de constatare intocmita de o echipa de specialisti, care sa ateste existenta cerintelor prevazute la pct. 1-6, alcatuita din:
   – un reprezentant al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
   – un reprezentant al Directiei de reglementari contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
   – un reprezentant al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
   – un reprezentant al Directiei generale a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
   – un reprezentant al Directiei generale de inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
   – un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz;
   – un reprezentant al Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” – S.A.
Nota de constatare va fi semnata de ambele parti.

   16. Prin derogare de la prevederile pct. 3, unitatile care depun solicitari de autorizare pana la data de 1 iunie 2009 si care detin autorizatie pentru emiterea de tichete de masa si/sau de tichete-cadou si tichete de cresa vor face dovada conditiei de existenta a unei valori minime a capitalului social subscris si varsat, cumulativ cu nivelul minim prevazut pentru unitatile emitente de tichete de masa si pentru unitatile emitente de tichete-cadou si de tichete de cresa, in termen de 60 de zile de la data de valabilitate a autorizatiei. Neindeplinirea prevederilor mentionate anterior conduce la retragerea autorizatiilor emise.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close