Proiectul de ordin privind aprobarea Procedurii pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 841din Legea nr. 76/2002

   Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a fost publicat in data de 3 aprilie 2009 proiectul de ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Procedurii pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 841din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Referatul de aprobare:
   Avand in vedere dispozitiile art. 842 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a initiat proiectul de Procedura pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Procedura reglementeaza modalitatea de acordare a ajutorului financiar prevazut la art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Ajutorul financiar se acorda la solicitarea angajatorilor care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art. 80 din lege si care dupa expirarea termenului de 3 ani de la angajarea absolventilor, mentin raporturile de munca sau de serviciu cu acestia, pe o perioada de unul sau doi ani.
   Acest ajutorul financiar se vireaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor a caror cerere a fost aprobata, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.
   Solutionarea cererii se efectueaza in ordinea inregistrarii documentatiei pentru acordarea ajutorului financiar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul.
   Avand in vedere necesitatea aplicarii reglementarilor mentionate, propunem aprobarea Procedurii pentru punerea in aplicare a prevederilor art.841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Procedura pentru punerea in aplicare a prevederilor art.841 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
   Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de acordare a ajutorului financiar prevazut la art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.
   Art. 1. (1) Ajutorul financiar prevazut la art. 841 din lege se acorda la solicitarea angajatorilor care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art. 80 din lege si care dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, mentin raporturile de munca sau de serviciu cu persoane din randul absolventilor respectivi, pe o perioada de unul sau doi ani.
   (2) Ajutorul financiar prevazut la art. 841 din lege se acorda angajatorilor prevazuti la alin.(1) pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu cu persoanele prevazute la alin. (1), dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, dar nu pentru mai mult de 2 ani .
   (3) Perioada de unul sau doi ani prevazuta la alin. (1), precum si perioada pentru care se acorda ajutorul financiar prevazuta la alin. (2) se calculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare lunii in care se indeplineste obligatia prevazuta la art. 83 alin. (1) din lege.
   Art. 2. (1) Ajutorul financiar prevazut la art.841 din lege se acorda dupa mentinerea raporturilor de munca sau de serviciu pentru perioada de unul sau 2 ani, calculata potrivit art.1 alin.(3) de la data de intai a lunii urmatoare lunii in care se indeplineste obligatia prevazuta la art. 83 alin. (1) din lege.
   (2) Angajatorii care au beneficiat, optional, de ajutorul financiar prevazut la art.841 din lege pentru primul an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu calculat potrivit art.1 alin.(3) si mentin in continuare raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor respectivi pentru cel de-al doilea an beneficiaza de ajutorul financiar prevazut la art. 841 din lege pentru cel de al doilea an de mentinere a raporturilor de munca sau de serviciu dupa mentinerea raporturilor de munca sau de serviciu pe acest ultim an.
   Art. 3. Nu beneficiaza de ajutorul financiar prevazut la art.841 din lege:
   a) angajatorii care la data solicitarii ajutorului financiar prevazut la art.841 din lege inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale prevazute de lege;
   b) angajatorii care nu mentin raporturile de munca sau de serviciu cu persoanele din randul absolventilor institutiilor de invatamant incadrati in conditiile art.80 din lege, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, pe perioada cuprinsa intre data indeplinirii acestei obligatii si data de intai a lunii urmatoare indeplinirii obligatiei, precum si in continuare pentru perioada de unul, respectiv doi ani pentru care solicita acordarea ajutorului financiar.
   c) angajatorii care la data solicitarii ajutorului financiar se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere
operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu are activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora, activitatile sale nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, nu se afla in alte situatii similare reglementate de lege;
   d) angajatorii care nu indeplinesc conditiile legale pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la art. 841 din lege.
   Art. 4. (1) Pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la art. 841 din lege angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi au sediul, in termen de 60 de zile de la data expirarii perioadei de unul sau 2 ani, calculata potrivit art.1 alin. (3), pentru care au mentinut raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor din randul absolventilor incadrati in conditiile art. 80 din lege dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, si pentru care solicita acordarea ajutorului finaniciar, urmatoarele documente:
   a) cerere pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la art.841 din lege, care va contine si o declaratie pe proprie raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr.1 ;
   b) tabel nominal cu persoanele incadrate in munca din randul absolventilor institutiilor de invatamant, carora le-a mentinut raporturile de munca sau de serviciu pentru perioada de unul sau doi ani pentru care se solicita acordarea ajutorului financiar, conform modelului prevazut in anexa nr. 2;
   c) carnetul de munca, in copie, sau alte acte prevazute de lege care sa ateste mentinerea raporturilor de munca sau de serviciu pe perioada stabilita pentru a se putea acorda ajutorul financiar prevazut la art. 841 din lege;
   d) certificat de atestare fiscala, eliberat de institutia competenta, care sa ateste ca la data depunerii cererii angajatorul nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale prevazute de lege;
   e) situatie privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentand ajutorul financiar solicitat, intocmita pe categorii de contributii sociale, pentru fiecare absolvent in parte, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
   f) statele de plata, in copie certificata de angajator, care sa prevada distinct drepturile salariale ale absolvetilor incadrati in conditiile art. 80 din lege ale caror raporturi de munca sau de serviciu sunt mentinute dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, pentru perioada de unul, respectiv doi ani, precum si contributiile sociale datorate de angajator pentru absolventii respectivi si semnatura acestora.
   (2) In situatia in care expirarea perioadei de unul sau 2 ani, calculata potrivit art.1 alin. (3), pentru care angajatorii au mentinut raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor din randul absolventilor incadrati in conditiile art.80 din lege dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, este anterioara intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea prezentei proceduri, termenul de 60 de zile in care se poate solicita ajutorul financiar se calculeaza incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea prezentei proceduri.
   (3) Angajatorii isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea datelor comunicate si solicitarea ajutorului financiar prevazut la art.841 din lege in termenul prevazut la alin.(1).
   (4) Termenul prevazut la alin. (1) si la alin.(2) este termen de decadere din dreptul de a beneficia de ajutorul financiar prevazut la art. 841 din lege.
   Art. 5. Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti solutioneaza cererea pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la art.841 din lege in termen de 45 zile de la data depunerii documentelor prevazute la art. 4 alin. (1).
   (2) In situatia in care se constata ca angajatorul nu depune toate documentele pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la art. 841 din lege sau nu sunt indeplinite toate conditiile legale pentru acordarea acestui ajutor financiar, cererea angajatorului se respinge prin decizia motivata a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, al carei model este prevazut in anexa nr. 4.
   (3) In situatia in care se constata ca sunt indeplinite conditiile de acordare a ajutorului financiar prevazut la art. 841 din lege, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti va aproba cererea prin decizia directorului executiv care va contine si cuantumul sumei reprezentand ajutorul financiar prevazut la art. 841 din lege care face obiectul restituirii, al carei model este prevazut in anexa nr. 5.
   (4) Decizia de aprobare sau de respingere a cererii se comunica angajatorului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii acesteia si se poate contesta in termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta competenta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (5) Ajutorul financiar prevazut la art. 841 din lege se vireaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor a caror cerere a fost aprobata, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.
   (6) Solutionarea cererii se efectueaza in ordinea inregistrarii documentatiei pentru acordarea ajutorului financiar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul.
   (7) Plata ajutorului financiar se efectueaza in ordinea aprobarii cererilor pentru acordarea ajutorului financiar.
   Art. 6. Anexele nr. 1- 5 fac parte integranta din prezenta procedura.

    Sursa: site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close