Se modifica Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

   Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat in data de 1 aprilie 2009 proiectul de hotarare a Guvernului pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot?rârea Guvernului nr. 44/2004
   ARTICOL UNIC
   “Dup? punctul 701 din Titlul II – Impozitul pe profit din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot?rârea Guvernului nr.
44/2004, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 701.1, cu urm?torul cuprins:
   Pentru determinarea profitului impozabil începând cu anul fiscal 2009, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valut? este de 8%.”
    Motivul emiterii actului normativ
   Promovarea acestui act normativ este determinat? de necesitatea actualiz?rii datelor cu caracter fiscal, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, conform c?rora “nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valut? se actualizeaz? prin hot?râre a Guvernului”.
   Astfel, în contextul ultimelor evolu?ii ale economiei na?ionale ?i pentru a sus?ine mediul de afaceri este necesar? extinderea deductibilit??ii dobânzilor la împrumuturile ob?inute direct sau indirect de la entit??i, altele decât b?nci interna?ionale de dezvoltare ?i organiza?ii similare, expres men?ionate, ?i cele care sunt garantate de stat, cele aferente împrumuturilor ob?inute de la institu?iile de credit române sau str?ine, institu?iile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acord? credite potrivit legii, precum ?i cele ob?inute în baza obliga?iunilor admise la tranzac?ionare pe o pia?? reglementat?.
   Descrierea situa?iei actuale
   1. Pentru determinarea profitului impozabil începând cu anul fiscal 2007, nivelul ratei
dobânzii pentru împrumuturile în valut? este de 7%.
   2. Estim?rile efectuate de Banca Na?ional? a României privind ratele medii ale dobânzii la creditele noi în euro ?i dolari SUA acordate de institu?iile de credit societ??ilor nefinanciare în perioada ianuarie – noiembrie 2008 relev? faptul c? mediile sunt de 7,83% pentru creditele noi în euro ?i de 6,09% pentru creditele noi în dolari SUA.
   Schimb?ri preconizate
   Proiectul de hot?râre are în vedere actualizarea datelor cu caracter fiscal prin modificarea nivelului ratei dobânzii pentru împrumuturile în valut?, sus?inându-se un nivel de 8% începând cu anul fiscal 2009.

   Sursa: site-ul Ministerului Finantelor Publice

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close