Procedura de regularizare a sumelor reprezentand contributie datorata fondurilor de pensii administrate privat

   In M. Of. nr. 264 din 22 aprilie 2009 a fost publicat Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 97/641/2009 privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentand contributie datorata fondurilor de pensii administrate privat
   Din cuprins:
 

PROCEDURA
de regularizare a sumelor reprezentand contributie datorata fondurilor de pensii administrate privat

   Art. 1. (1) Pentru participantii la fondurile de pensii administrate privat, denumite in continuare fonduri de pensii, prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, institutia de evidenta, denumita in continuare CNPAS, calculeaza cuantumul contributiei datorate fondurilor de pensii luand in considerare baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale inscrisa in Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, denumita in continuare declaratie nominala.
   (2) Pentru participantii care se regasesc la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, CNPAS calculeaza cuantumul contributiei datorate fondurilor de pensii luand in considerare baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale inscrisa in declaratia de asigurare, respectiv in contractul de asigurare sociala.
   (3) Declaratia nominala este documentul depus in conditiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Declaratia de asigurare este documentul depus in conditiile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, iar contractul de asigurare sociala este documentul incheiat in conformitate cu art. 5 alin. (2) din aceeasi lege.
   Art. 2. In orice situatie in care intervin elemente care conduc la modificarea unor date sau a unor sume privind contributiile pentru fondurile de pensii, inclusiv in cazul depunerii unor declaratii rectificative la sistemul public de pensii, CNPAS procedeaza la regularizarea acestora.
   Art. 3. Situatiile in care pot fi depuse declaratii rectificative, precum si procedura depunerii acestora sunt prevazute de Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 4. In situatia declaratiilor nominale, precum si a celor rectificative pentru care se efectueaza regularizari, CNPAS are obligatia sa prelucreze si sa efectueze viramentele pentru toate informatiile primite si comunicate de casele teritoriale de pensii pana in ultima zi lucratoare a lunii inclusiv.
   Art. 5. (1) In situatia in care prin depunerea declaratiilor rectificative se modifica in minus venitul asigurat care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale corespunzator unei/unor luni anterioare, regularizarea sumelor achitate fondurilor de pensii se face de CNPAS, prin compensare, respectiv prin diminuarea corespunzatoare a viramentului lunii urmatoare.
(2) In situatia in care prin depunerea declaratiilor rectificative se modifica in plus venitul asigurat, regularizarea sumelor achitate fondurilor de pensii se face de CNPAS, prin majorarea corespunzatoare a viramentului lunii urmatoare.
   Art. 6. In situatia in care prin depunerea declaratiei rectificative se adauga un nou asigurat, contributia datorata se calculeaza pentru luna pentru care se efectueaza rectificarea, cu conditia ca in acea luna asiguratul sa fi fost inregistrat in Registrul participantilor.
   Art. 7. In situatia in care prin depunerea declaratiei rectificative se modifica una sau mai multe dintre datele de identificare ale angajatorului, la virarea contributiilor datorate fondurilor de pensii, pe listele de viramente, participantii inscrisi in declaratia nominala rectificativa vor fi inregistrati atat cu sume pozitive, cat si cu sume negative, corespunzator datelor de identificare, vechi si noi, ale angajatorului.
   Art. 8. Contributia totala, cea aferenta lunii de referinta si cea rezultata in urma procesului de regularizare, se vireaza la fondul de pensii la care asiguratul este participant in luna efectuarii viramentului.
   Art. 9. (1) Virarea contributiei datorate fondurilor de pensii, in situatia persoanelor care se regasesc la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se face numai in situatia in care contributia de asigurari sociale calculata asupra venitului asigurat inscris in declaratia de asigurare sau in contractul de asigurare sociala a fost achitata in totalitate pentru luna care face obiectul viramentului catre fondurile de pensii si numai in situatia in care nu exista contributii de asigurari sociale si accesorii restante catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
   (2) In cazul persoanelor prevazute la alin. (1), in situatia in care exista obligatii restante cu titlu de contributie de asigurari sociale sau accesorii ale acestora, casa teritoriala de pensii va proceda in primul rand la efectuarea operatiunii de stingere a creantelor bugetare, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Ulterior efectuarii operatiunii de stingere prevazute la alin. (2), pentru luna/lunile pentru care s-au stins debitele si accesoriile CNPAS procedeaza la calculul si virarea contributiilor catre fondurile de pensii administrate privat, impreuna cu contributiile aferente lunii curente.
   Art. 10. (1) CNPAS procedeaza la efectuarea regularizarii contributiilor fondurilor de pensii si in situatia depunerii de catre asigurati a comunicarilor de modificare sau de retragere a declaratiei de asigurare, precum si in cazul incheierii actului aditional la contractul de asigurare sociala.
   (2) Situatiile in care pot fi depuse comunicarea de modificare, retragerea declaratiei de asigurare si actul aditional la contractul de asigurare sociala, procedura depunerii/incheierii acestora, precum si formularele aferente sunt prevazute de Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Regularizarile prevazute la alin. (1) se efectueaza de CNPAS in acelasi mod si in aceleasi conditii ca si cele pentru declaratiile rectificative, prevazute in prezenta procedura.
   Art. 11. (1) In situatia in care, dupa efectuarea regularizarilor, din rubrica “suma totala virata de CNPAS la fondul de pensii in luna”, din recapitulatia anexa la lista de viramente catre un fond de pensii rezulta valoare negativa a contributiei totale datorate acestuia, CNPAS va notifica in scris fondul respectiv, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
   (2) Virarea acestor sume de catre fondul de pensii se face cu ordin de plata, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii, in contul 22.21.03.07 “Contributii la fondul de pensii administrate privat”, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pe seama CNPAS.
   Art. 12. Ori de cate ori un participant se regaseste in baza de date a sistemului public de pensii ca asigurat al acestuia pe baza a doua tipuri de documente de asigurare (de exemplu, pe baza de declaratie nominala si pe baza de contract de asigurare sociala), la efectuarea viramentelor catre fondurile de pensii fiecare asigurare in parte se trateaza distinct, urmand prevederile prezentei proceduri.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close