Acordarea amanarii la plata a obligatiilor fiscale

   In M. Of. nr. 508 a fost publicat OMFP nr. 2321 pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura de acordare a amanarii al plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de ANAF.

    Din cuprins:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

   Art. 1. – (1) Amanarea la plata se acorda pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, precum si pentru majorarile de intarziere aferente acestora.
   (2) Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen se acorda la cererea contribuabililor, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, modul de organizare si data infiintarii.
   (3) Prin obligatii fiscale neachitate la termen se intelege impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, datorate si neachitate la termenele legale de plata, precum si majorari de intarziere aferente acestora.
   (4) Prin majorari de intarziere aferente acestora se intelege obligatiile fiscale accesorii pentru care organul fiscal competent a comunicat decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii si pentru care s-a implinit termenul de plata conform prevederilor art. 111 alin. (2) din  Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.
   (5) Intr-un an calendaristic, amanarea la plata se poate acorda o singura data.
   Art. 2. – (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin unitatile subordonate acesteia, acorda amanarea la plata pentru perioada solicitata de contribuabil, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amanarea la plata nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal in care se acorda.
   (2) Amanarea la plata se acorda pe numar de luni, iar termenul incepe sa curga de la data emiterii deciziei de acordare a amanarii la plata.

CAPITOLUL II
Competenta de solutionare a cererilor de amanare la plata si procedura de solutionare a acestora

   Art. 3. – (1) Amanarea la plata se solicita de catre contribuabili in baza unei cereri depuse la organele fiscale competente.
   (2) In cazul in care contribuabilii au organizate sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din salarii, cererea de amanare la plata va fi depusa la organul fiscal competent in administrarea contribuabililor in structura carora functioneaza aceste sedii secundare.
   (3) Concomitent cu depunerea cererii de amanare la plata, contribuabilul solicita si eliberarea certificatului de atestare fiscala care va cuprinde sumele ce vor face obiectul amanarii la plata. In certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea acordarii amanarii la plata, se vor mentiona creantele fiscale principale exigibile, existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii si neachitate la data eliberarii acestuia, precum si majorarile de intarziere aferente acestora.
   (4) Cererea de amanare la plata trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
   a) datele de identificare ale contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, al reprezentantului fiscal/imputernicitului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii;
   b) perioada pentru care se solicita amanarea la plata exprimata in luni;
   c) suma totala pentru care se solicita amanarea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si, separat, majorarile de intarziere aferente acestora. In cazul contribuabililor care au organizate sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din salarii, acestea se defalca pe fiecare sediu secundar.
   (5) Contribuabilii fara domiciliu fiscal in Romania, care au obligatii fiscale neachitate la termen, pot beneficia de amanare la plata numai daca acestea desemneaza un imputernicit potrivit art. 18 din Codul de procedura fiscala.
   (6) Amanarea la plata se acorda de organele fiscale competente prin emiterea unei decizii conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
   (7) Deciziile de acordare a amanarilor la plata care privesc si obligatiile fiscale ale sediilor secundare se vor comunica, in copie, si organelor fiscale competente pentru administrarea acelor sedii secundare.
   (8) Pierderea valabilitatii amanarii la plata se constata de catre organul fiscal competent prin emiterea unei decizii ale carei model si continut sunt prevazute in anexa nr. 2.
   Art. 4. – (1) Dupa depunerea de catre contribuabili a cererilor de amanare la plata, organul fiscal competent verifica daca acestia indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
   a) nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008, pentru care va consulta si va edita fisa analitica pe platitori la data de 30 septembrie 2008, din care sa rezulte ca la aceasta data aveau toate declaratiile depuse si nu inregistreaza obligatii fiscale restante.
   Daca un contribuabil inregistreaza la data de 30 septembrie 2008 obligatii fiscale restante, dar are depuse inainte de aceasta data un decont cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare si/sau o cerere de restituire, in curs de solutionare la data depunerii cererii de amanare, conditia este indeplinita daca:
   1. suma obligatiilor fiscale restante este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit;
   2. sunt indeplinite dispozitiile referitoare la data stingerii in cazul compensarii conform art. 122 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.
   Diferentele rezultate in urma solutionarii deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau a cererilor de restituire se considera obligatii de plata incepand cu data comunicarii modului de solutionare a acestora, conform dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala;
   b) si-au depus toate declaratiile fiscale conform legii pentru perioada 1 octombrie 2008 si data depunerii cererii de amanare la plata.  Dovada depunerii acestora va fi editata din baza de date a organului fiscal;
   c) nu au inscrise fapte in cazierul fiscal pentru care va solicita compartimentului cu atributii in eliberarea cazierului fiscal informatii privind existenta sau inexistenta faptelor sanctionate de legile fiscale, financiare, precum si cele care privesc disciplina financiara;
   d) nu s-a atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau nu s-a atras raspunderea solidara pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala. In acest sens, contribuabilul va depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu s-a atras raspunderea potrivit acestor prevederi legale.
   (2) Conditiile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d) trebuie indeplinite la data depunerii cererii.
   (3) Dupa verificarile efectuate potrivit alin. (1), organul fiscal competent, in termen de cel mult 3 zile de la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intocmeste referatul conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
   (4) Referatul va fi insotit de documentele doveditoare indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1).
   (5) Pentru contribuabilii care au organizate sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din salarii, organul fiscal competent in administrarea sediilor secundare va aplica prevederile art. 5 si va intocmi referatul prevazut in anexa nr. 3.
   (6) Organul fiscal competent in administrarea sediului secundar va transmite referatul, impreuna cu certificatul de atestare fiscala, organului fiscal competent in administrarea contribuabilului.
   (7) Organul fiscal competent in administrarea contribuabilului va elibera certificatul de atestare fiscala, care va cuprinde sumele ce vor face obiectul amanarii la plata atat pentru activitatea proprie, cat si pentru cele ale sediilor secundare si va intocmi un referat final, dupa caz.
   (8) Pe baza constatarilor din referat, organul fiscal va emite decizia de acordare a amanarii la plata sau, dupa caz, decizia de respingere.
   (9) Modelul si continutul deciziei de respingere sunt prezentate in anexa nr. 4.
   (10) In situatia in care organul fiscal constata neindeplinirea unei conditii, inaintea emiterii deciziei de respingere, se va efectua audierea contribuabililor potrivit art. 9 din Codul de procedura fiscala.
   Art. 5. – (1) Atunci cand se constata neconcordante intre obligatiile fiscale cuprinse in cererea contribuabilului si cele din certificatul de atestare fiscala, organul fiscal competent va solicita, in scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia. Odata cu solicitarea se va transmite contribuabilului si o copie a certificatului de atestare fiscala.
   (2) Dupa clarificarea neconcordantelor, organul fiscal competent intocmeste, in doua exemplare, o nota de constatare conform modelului prevazut in anexa nr. 5, pe baza careia va proceda la eliberarea unui nou certificat de atestare fiscala. Aceasta nota va fi semnata de functionarul desemnat pentru solutionarea cererii si avizata de seful compartimentului cu atributii privind evidenta analitica pe platitori si de reprezentantul legal al contribuabilului. Un exemplar al acesteia va fi comunicat contribuabilului, iar altul va fi arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.
   (3) Ca urmare a eliberarii noului certificat de atestare fiscala, organul fiscal competent va proceda la emiterea deciziei de amanare la plata cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3).
   Art. 6. – (1) Termenul general de solutionare a cererilor de amanare la plata este de maximum 15 zile de la data depunerii cererilor.
   (2) In situatia in care pentru solutionarea cererilor de amanare la plata este necesara clarificarea aspectelor prevazute la art. 5, termenul general de solutionare mentionat la alin. (1) se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii de prezentare a contribuabilului in vederea punerii de acord asupra diferentelor constatate si data eliberarii noului certificat de atestare fiscala.
   Art. 7. – (1) In cazul in care pentru amanarea la plata contribuabilul depune o garantie sub forma unei scrisori de garantie bancara, aceasta va avea o valabilitate mai mare cu 60 de zile decat perioada de amanare la plata.
   (2) In cazul in care contribuabilul ofera bunuri libere de orice sarcini, organul fiscal competent va dispune instituirea masurilor asiguratorii. Bunurile oferite vor fi insotite de raportul de evaluare intocmit de un expert independent, realizat conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, denumita in continuare ordonanta de urgenta. Comunicarea Comisiei privind elementele de ajutor de stat in vanzarile de terenuri si cladiri de catre autoritatile publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997, poate fi vizualizata prin accesarea portalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv http://anaf.mfinante.ro
   (3) In cazul in care contribuabilul ofera bunuri mobile libere de orice sarcini, organul fiscal competent poate sa verifice existenta faptica a acestora, eventualele sarcini inscrise in registrele de publicitate prevazute de lege si sa informeze organul de executare asupra rezultatelor constatarilor. In vederea realizarii acestor verificari, organul fiscal competent va putea accesa baza de date a Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare.
   (4) In cazul in care contribuabilul ofera bunuri imobile libere de orice sarcini, acesta va prezenta organului fiscal competent extras de carte funciara.
   (5) Daca pentru sumele amanate la plata sunt deja instituite sechestre si organul fiscal care le-a aplicat are prioritate in fata oricarui alt creditor, conditia prevazuta la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta se considera indeplinita in limita valorii determinate potrivit art. 4 alin. (3) din ordonanta de urgenta. In acest caz contribuabilul are obligatia de a prezenta, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de amanare la plata, raportul de evaluare pentru bunurile sechestrate, care se va intocmi conform Comunicarii Comisiei privind elementele de ajutor de stat in vanzarile de terenuri si cladiri de catre autoritatile publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.
   (6) Odata cu identificarea, organul de executare competent in a carui raza teritoriala se afla bunurile proprietatea contribuabilului va proceda la indisponibilizarea lor, prevederile cap. 6 privind masurile asiguratorii al titlului VIII din Codul de procedura fiscala aplicandu-se in mod corespunzator.
   (7) In cazul pierderii valabilitatii amanarii la plata sau la data expirarii perioadei de amanare la plata, organul fiscal competent va executa garantia sau, dupa caz, va trece la valorificarea bunului in contul obligatiilor fiscale ramase de plata sau pentru stingerea obligatiilor fiscale amanate la plata nestinse.
   (8) Pe perioada amanarii la plata contribuabilii sunt obligati sa isi achite, conform legii, obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data emiterii deciziei de amanare la plata.
   (9) Obligatiile fiscale prevazute la alin. (8) pot fi stinse prin orice modalitate si in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala.
Obligatia de plata se considera indeplinita si in cazul contribuabililor care au depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau cereri de restituire, daca:
   a) suma obligatiilor de plata este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit;
   b) sunt indeplinite dispozitiile referitoare la data stingerii in cazul compensarii conform art. 122 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.
   Diferentele rezultate in urma solutionarii deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau a cererilor de restituire se considera obligatii de plata incepand cu data comunicarii modului de solutionare a acestora, conform dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
   (10) Orice alte obligatii fiscale care nu fac obiectul amanarii la plata, inclusiv majorarile de intarziere comunicate pana la emiterea deciziei de amanare, aferente obligatiilor fiscale principale care au facut obiectul amanarii la plata, se vor stinge conform prevederilor legale in vigoare.
   (11) Incepand cu data emiterii deciziei de amanare la plata, pentru obligatiile fiscale care fac obiectul amanarii la plata, executarea silita nu incepe sau nu continua, dupa caz.
   (12) Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii se emite la data stingerii sumelor amanate la plata, daca acestea au fost stinse anticipat, sau in ziua imediat urmatoare expirarii termenului de amanare la plata.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

   Art. 8. – Pe perioada amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, cu exceptiile prevazute de lege, se datoreaza majorari de intarziere conform prevederilor art. 123 din Codul de procedura fiscala.
   Art. 9. – Organele fiscale competente in administrarea contribuabililor care acorda amanari la plata vor organiza evidenta cererilor de amanare la plata, a amanarilor la plata acordate si vor urmari modul de respectare a acestora.
   Art. 10. – (1) Cererile de amanare la plata depuse si nesolutionate inainte de data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice vor fi solutionate conform prevederilor acestora.
   (2) Cererile de amanare la plata depuse si nesolutionate inainte de 30 iunie 2010 se vor solutiona conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
   Art. 11. – Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close