Unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare

  In M. Of. nr. 476 din 10 iulie 2009 a fost publicat Ordinul presedinteului ANAF nr. 1308/2009 privind unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adaugata aprobata prin decizia de rambursare
   Din cuprins:
   Art. 1 – Pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se are in vedere principiul reglementat prin Metodologia de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.857/2007, potrivit caruia solicitarile de rambursare se solutioneaza, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in termenul prevazut de lege.
   Art. 2 – (1) In cazul in care, pentru obtinerea informatiilor suplimentare, organul fiscal competent cu solutionarea decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare solicita altor organe fiscale efectuarea unui control incrucisat potrivit art. 97 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, organul fiscal competent pentru efectuarea acestui control transmite rezultatele controlului in termen de 45 de zile de la solicitare.
   (2) Termenul prevazut la alin. (1) se poate prelungi, in cazuri justificate, cu 45 de zile de catre directia coordonatoare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
   (3) Prelungirea termenului de solutionare se realizeaza pentru intreaga suma solicitata la rambursare si nu poate opera pentru sume partiale.
   (4) Efectuarea de controale incrucisate, in scopul solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare incadrate la risc fiscal mare, se planifica cu prioritate fata de alte activitati de inspectie fiscala.
   (5) Controlul incrucisat in vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare poate fi efectuat si de catre comisarii Garzii Financiare, in cazuri temeinic justificate, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
   Art. 3 – (1) In cazul in care contribuabilul pentru care s-a emis o decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata inregistreaza obligatii fiscale restante, organul fiscal competent efectueaza de indata compensarea acestora, intocmind in acest sens Nota privind compensarea obligatiilor fiscale – cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.41.99.
   (2) In situatia in care suma aprobata la rambursare, inscrisa in decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, este mai mare decât cuantumul obligatiilor fiscale compensate, restituirea diferentei se efectueaza in termenul prevazut de lege.
   Art. 4 – (1) In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, creantele principale sau accesorii privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor pot fi cesionate numai dupa stabilirea lor potrivit legii.
   (2) Cesiunea produce efecte fata de organul fiscal competent in administrarea cedentului numai de la data la care aceasta a fost notificata de catre cesionar, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
   (3) Platile efectuate intre organul fiscal si contribuabilul cedent pâna la notificarea cesiunii sunt valabile. Dupa notificare, organul fiscal devine debitorul cesionarului, cedentul nemaiavând un drept de creanta asupra bugetului pentru sumele inscrise in decizia de rambursare si care au facut obiectul cesiunii.
  (4) Potrivit dispozitiilor art. 117 din Codul de procedura fiscala, operatiunea de restituire de sume de la buget se realizeaza numai dupa compensarea eventualelor obligatii fiscale inregistrate de catre contribuabil, astfel ca obiect al cesiunii pot reprezenta numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent.
   (5) In vederea corelarii situatiei contabile a cesionarului cu cea fiscala existenta in evidenta analitica pe platitori, cesionarul, in cazul in care inregistreaza obligatii fiscale restante, va depune, concomitent cu notificarea contractului de cesiune, si o cerere de compensare a obligatiilor fiscale restante, caz in care, potrivit prevederilor art. 122 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, data stingerii va fi data depunerii cererii de compensare la organul fiscal competent in administrarea cedentului.
   (6) In cazul in care cesionarul, desi inregistreaza obligatii fiscale restante, nu depune cerere de compensare, data stingerii este data inregistrarii operatiunii de compensare de catre unitatea de trezorerie care deserveste organul fiscal competent in administrarea cedentului, conform notei de compensare intocmite de catre acesta.
   (7) In situatia in care cesionarul incheie un contract de cesiune a dreptului de rambursare, il notifica potrivit prevederilor legale si depune concomitent si o cerere de compensare a obligatiilor sale restante, organul fiscal competent in administrarea cedentului, dupa compensarea eventualelor obligatii fiscale inregistrate de catre acesta, va solicita, in scris, organului fiscal competent in administrarea cesionarului situatia obligatiilor fiscale restante inregistrate de catre cesionar si va intocmi nota privind compensarea obligatiilor fiscale – MFP-ANAF cod 14.13.41.99, in format hârtie, in 4 exemplare, pe care le va transmite unitatii de trezorerie si contabilitate publica care deserveste organul fiscal competent in administrarea cedentului. Data stingerii obligatiilor fiscale restante ale cesionarului este data depunerii cererii de compensare.
   (8) Daca atât cedentul, cât si cesionarul sunt administrati de catre acelasi organ fiscal, respectiv sunt arondati aceleiasi unitati de trezorerie si contabilitate publica, aceasta, ca urmare a primirii notei de compensare, va intocmi nota contabila prin care se sting obligatiile cesionarului, va efectua informatic operatiunea de compensare si va restitui organului fiscal nota de compensare, in 3 exemplare, din care: un exemplar se va comunica cesionarului, un exemplar se va arhiva la dosarul fiscal al cedentului, iar cel de-al 3-lea exemplar se va arhiva la dosarul fiscal al cesionarului.
   (9) Daca cedentul si cesionarul sunt arondati la unitati de trezorerie si contabilitate publica diferite, unitatea de trezorerie si contabilitate publica care deserveste organul fiscal competent in administrarea cedentului, ca urmare a primirii notei de compensare, va intocmi ordine de plata in care se va inscrie la rubrica “cod fiscal platitor” codul fiscal al cedentului si la rubrica “cod fiscal beneficiar” codul fiscal al cesionarului, cu indicarea conturilor bugetare corespunzatoare, iar in rubrica “data platii” va inscrie data la care se sting obligatiile bugetare ale cesionarului, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa efectuarea compensarii, unitatea de trezorerie si contabilitate publica la care este arondat cedentul va restitui 3 exemplare din nota de compensare organului fiscal competent, din care: un exemplar se comunica cesionarului, un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al cedentului, iar cel deal 3-lea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al cesionarului.
(10) In situatia in care contribuabilii nu doresc cesiunea dreptului de rambursare si având in vedere ca un mare numar al creditorilor contribuabililor care detin drepturi de rambursare au domiciliul fiscal pe raza altor organe fiscale, se va constitui o baza de date la nivel national referitoare la contribuabilii care detin drepturi de rambursare, precum si la creditorii acestora, necesara identificarii relatiilor dintre acestia in scopul infiintarii popririlor pe venituri, respectiv al verificarii valorii sumelor notificate fata de nivelul obligatiilor bugetare ale cesionarilor.
   (11) Se aproba modelul si continutul formularelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin:
   a) “Lista furnizorilor neachitati la data de ….”, formular pe care il depune la organul fiscal competent cedentul;
   b) “Notificare privind cesionarea dreptului de restituire, conform art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”, formular pe care il depune la organul fiscal competent cesionarul.
   (12) Formularele de la alin. (11) se depun in situatia in care contribuabilii opteaza pentru aplicarea procedurii prevazute in prezentul articol.
   (13) Procedura de compensare si/sau poprire efectuata in conditiile prezentului articol, in cazul in care contribuabilii in cauza sunt administrati de organe fiscale diferite, se va realiza prin schimb de informatii intre organe fiscale, potrivit prevederilor art. 51 din Codul de procedura fiscala.
   Art. 5 – Activitatea de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de categoria de risc in care acestea au fost incadrate, se monitorizeaza de conducatorii unitatilor fiscale, precum si de directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, si de directorul general si directorii generali adjuncti ai Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, pentru contribuabilii aflati in sfera de administrare, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
   Art. 6 – (1) Directorii coordonatori ai directiilor generale ale finantelor publice judetene dispun masurile necesare pentru ca unitatile fiscale din subordine sa actualizeze baza de date locala pentru deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare.
   (2) Baza de date locala organizata potrivit ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se actualizeaza de indata, pe masura ce in procesul de solutionare a solicitarilor de rambursare sunt parcurse etapele procedurale.
   (3) Conducatorii unitatilor fiscale desemneaza persoane responsabile din rândul functionarilor publici cu atributii in solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata, pentru asigurarea actualizarii bazei de date locale, astfel incât aceasta sa reflecte situatia reala, in vederea informarii corecte a conducerii ministerului si a agentiei.
   Art. 7 – (1) Dispozitiile prezentului ordin sunt aplicabile atât deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare aflate in curs de solutionare la organele fiscale competente la data intrarii in vigoare a acestui act normativ, cât si deconturilor care se depun dupa aceasta data.
   (2) In sensul art. 1, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a acestui act normativ, cu termenul de solutionare intârziat, se solutioneaza cu prioritate, in ordinea vechimii acestora, incepând cu cele mai vechi, pâna la eliminarea stocului de astfel de deconturi.
   Art. 8 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 9 – Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Codul de procedura fiscala.
   Art. 10 – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close