Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului

In M. Of. nr. 640 din 29 septembrie 2009 a fost publicat Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2477/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului;
Din cuprins:
NORME TEHNICE
de utilizare a Sistemului de control al importului

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 1 – Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de introducere a marfurilor pe teritoriul vamal comunitar prin utilizarea Sistemului de control al importului.
Art. 2 – Sistemul de control al importului este un sistem bazat pe o aplicatie informatica, denumita in continuare aplicatia ICS-RO, care asigura transmiterea electronica a datelor, structurate in conformitate cu standardele agreate ale mesajelor.
Art. 3 – Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului se aplica tuturor marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Comunitatii pe baza unei declaratii sumare de intrare.
Art. 4 – In sensul prezentelor norme tehnice, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
a) ENS – Entry Summary Declaration – declaratie sumara de intrare: declaratie sumara sub forma electronica, intocmita in aplicatia ICS-RO in conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar;
b) LRN – Local Reference Number – numar de referinta local: numarul acordat de operatorul economic declaratiei sumare de intrare in vederea identificarii in aplicatia ICS-RO;
c) MRN – Movement Reference Number – numar de referinta al declaratiei sumare: numar unic de inregistrare al declaratiei sumare de intrare alocat de aplicatia ICS-RO;
d) birou vamal de intrare ulterior – birou vamal din portul/aeroportul de escala, urmator biroului vamal de intrare, aflat pe itinerarul mijlocului de transport in situatia prevazuta la art. 184e din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar.

CAPITOLUL II – Formalitati prealabile sosirii marfurilor la biroul vamal de intrare

A. Intocmirea declaratiei sumare de intrare
Art. 5 – (1) Declaratia sumara de intrare se completeaza, in aplicatia ICS-RO, de catre una dintre persoanele prevazute la art. 36b alin. (3) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, respectiv art. 181b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. ENS contine in mod obligatoriu LRN-ul atribuit de persoana care depune ENS.
(2) Dupa completare, ENS se transmite prin intermediul aplicatiei ICS-RO la biroul vamal de intrare a marfurilor pe teritoriul vamal al Comunitatii in conditiile prevazute la art. 36a si 36b alin. (2) paragraful 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, art. 181b – 181d, 183 – 183d si 184a – 184c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu respectarea prevederilor art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 273/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar si de derogare de la unele dispozitii ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei.
(3) Prevederile art. 36c din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar se aplica in mod corespunzator.
Art. 6 – (1) Declaratia sumara de intrare contine informatii despre toate marfurile aflate pe mijlocul de transport si care urmeaza sa fie introduse pe teritoriul vamal comunitar, indiferent daca acestea urmeaza sa primeasca o destinatie vamala intr-un loc aflat pe teritoriul vamal al Comunitatii sau in afara acestuia.
(2) In situatiile prevazute la art. 36b alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, ENS contine, in mod obligatoriu, datele de identificare ale persoanei care depune declaratia.
(3) In cazul in care se aplica prevederile art. 36a alin. (2) paragraful 2, respectiv art. 36c alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, ENS contine in mod obligatoriu datele de identificare ale biroului vamal de intrare a marfurilor pe teritoriul vamal al Comunitatii.

B. Acceptarea declaratiei sumare de intrare
Art. 7 – (1) Acceptarea ENS se materializeaza prin alocarea de catre aplicatia ICS-RO a MRN-lui, care este comunicat persoanei care a depus declaratia sumara.
(2) In cazul in care ENS nu este acceptata, biroul vamal de intrare comunica, prin intermediul aplicatiei ICS-RO, persoanei care a depus declaratia sumara motivele neacceptarii.

C. Rectificarea declaratiei sumare de intrare
Art. 8 – (1) Rectificarea ENS se efectueaza in conditiile art. 36b alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar.
(2) Cererea de rectificare se transmite prin intermediul aplicatiei ICS-RO la biroul vamal de intrare.
(3) Cererea nu poate avea ca obiect rectificari privind denumirea persoanei care a depus declaratia sumara de intrare sau a biroului vamal de intrare. In aceste situatii este necesara depunerea unei alte declaratii sumare de intrare.
(4) Declaratia sumara de intrare rectificata pastreaza MRN-ul si data acceptarii initiale.
(5) In cazul in care biroul vamal de intrare respinge cererea, acesta comunica prin intermediul aplicatiei ICS-RO persoanei in cauza motivele respingerii.

D. Invalidarea declaratiei sumare de intrare
Art. 9 – Invalidarea declaratiei sumare de intrare se efectueaza in conditiile art. 183 alin. (9) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

E. Analiza de risc
Art. 10 – (1) Analiza de risc se face cu respectarea prevederilor art. 184d si 184e din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.
(2) In cazul prevazut la art. 184d alin. (2) paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, interzicerea introducerii marfurilor pe teritoriul Comunitatii este comunicata de catre biroul vamal de intrare persoanei care a depus ENS, in aplicatia ICS-RO, prin transmiterea mesajului “Nu incarcati”.
(3) In situatia prevazuta la art. 184e paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, daca ENS a fost depusa de catre detinatorul unui certificat AEO de tip AEOS si/sau AEOF, biroul vamal notifica prin intermediul aplicatiei ICS-RO persoanei care a depus ENS ca marfurile declarate vor face obiectul unui control.

F. Operatiunea de rerutare
Art. 11 – Prin rerutare se intelege redirectionarea ENS de la biroul vamal de intrare declarat la un alt biroul vamal de intrare, unde mijlocul de transport impreuna cu marfurile urmeaza sa fie prezentate efectiv.
Art. 12 – (1) Rerutarea se efectueaza in conditiile prevazute la art. 183d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.
(2) Cererea de rerutare pentru operatiunea identificata prin MRN-ul inscris in ENS se transmite prin intermediul aplicatiei ICS-RO la biroul vamal de intrare declarat.
Art. 13 – Persoana care a depus ENS are posibilitatea de a opta ca, in locul cererii de rerutare, sa depuna o noua ENS la biroul vamal de intrare unde sunt prezentate marfurile, conform art. 5 si 6.

CAPITOLUL III – Formalitati la sosirea marfurilor la biroul vamal de intrare

A. Notificarea sosirii marfurilor
Art. 14 – (1) Sosirea mijlocului de transport si a marfurilor la biroul vamal de intrare se comunica acestuia prin notificarea de sosire, transmisa prin intermediul aplicatiei ICS-RO, in conditiile prevazute la art. 184g din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.
(2) Notificarea de sosire contine informatii cu privire la ENS aferente tuturor marfurilor aflate pe mijlocul de transport, indiferent daca acestea urmeaza a fi descarcate sau nu la biroul vamal de intrare sau la birourile vamale de intrare ulterioare.
(3) Datele din notificarea de sosire, prevazuta la art. 184g din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, pot fi rectificate de catre persoana care a transmis ENS-ul.
Art. 15 – (1) In cazul prezentarii mijlocului de transport si a marfurilor la un alt birou vamal de intrare decat cel declarat in ENS, iar daca procedura prevazuta la art. 12 nu a fost indeplinita, acest birou solicita, prin intermediul aplicatiei ICS-RO, biroului vamal de intrare declarat in ENS rerutarea operatiunii.
(2) Prevederile art. 183d alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar se aplica in mod corespunzator.
Art. 16 – Prevederile art. 184c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar se aplica in mod corespunzator.

B. Decizia de control
Art. 17 – (1) Daca in urma efectuarii analizei de risc, pe baza informatiilor cuprinse in ENS si gestionate automat de sistemul informatic, sau a altor elemente privind marfurile prezentate in vederea introducerii pe teritoriul vamal al Comunitatii, lucratorul vamal ia decizia de a nu controla documentele insotitoare si/sau marfurile declarate, aceasta decizie se mentioneaza in ENS, permitandu-se introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al Comunitatii.
(2) Decizia de a permite introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al Comunitatii este comunicata persoanei care a notificat sosirea marfurilor, in aplicatia ICS-RO, prin trecerea ENS in starea “fara control”.
Art. 18 – (1) In cazul in care lucratorul vamal ia decizia de a controla documentele insotitoare si/sau marfurile declarate, acesta inscrie in ENS tipul de control ce urmeaza a fi efectuat.
(2) Decizia este comunicata persoanei care a notificat sosirea marfurilor, in aplicatia ICS-RO, prin trecerea ENS in starea “sub control”.

C. Efectuarea controlului si eliberarea marfurilor
Art. 19 – Controlul se efectueaza pe baza informatiilor cuprinse in ENS si poate avea in vedere toate marfurile prezentate sau numai o parte dintre acestea.
Art. 20 – (1) Daca in timpul efectuarii controlului nu se constata discrepante intre datele inscrise in ENS, documentele insotitoare si marfurile examinate, lucratorul vamal inregistreaza acest rezultat in ENS.
(2) Rezultatul controlului este comunicat persoanei care a notificat sosirea marfurilor, prin intermediul aplicatiei ICS-RO, prin trecerea ENS in starea “eliberare pentru intrare”.
Art. 21 – (1) La eliberarea marfurilor prezentate in vama sunt aplicabile prevederile art. 48 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.
(2) In declaratia sumara pentru depozit temporar sau, dupa caz, in declaratia vamala prin care marfurile respective primesc o destinatie vamala aprobata de vama se inscrie MRN-ul declaratiei sumare de intrare.
Art. 22 – (1) Cand in urma controlului se constata discrepante intre datele inscrise in ENS, documentele insotitoare si marfurile controlate, marfurilor nu li se permite intrarea pe teritoriul Comunitatii, rezultatul controlului fiind inscris in ENS de catre lucratorul vamal si comunicat persoanei care a notificat sosirea marfurilor, prin intermediul aplicatiei ICS-RO, prin trecerea ENS in starea “oprit la intrare”.
(2) Prevederile art. 184c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV – Formalitati la biroul vamal de intrare ulterior

Art. 23 – (1) Prevederile art. 14 se aplica in mod corespunzator.
(2) Atunci cand este cazul, notificarea de sosire contine informatii despre marfurile prevazute la art. 181c lit. j a doua teza din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.
Art. 24 – (1) Biroul vamal de intrare ulterior identifica in aplicatia ICS-RO ENS aferenta marfurilor ce urmeaza a fi descarcate la acest birou.
(2) Daca ENS aferenta marfurilor ce urmeaza a fi descarcate nu se regaseste in aplicatia ICS-RO, biroul vamal de intrare ulterior solicita biroului vamal de intrare, prin intermediul aplicatiei ICS-RO, date despre ENS.
Art. 25 – Prevederile art. 17 – 22 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL V – Dispozitii finale

Art. 26 – Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completeaza cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar si ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close