Instructiunile tehnice privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere

In M. Of. nr. 648 din 1 octombrie 2009 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere;
 Din cuprins:
Art. 1 – Se aproba Instructiunile tehnice privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2 – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 30 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3 – Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Anexa 1

INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere

A. Obligatiile titularilor
1. Titularii licentelor/permiselor sunt obligati la plata catre bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, precum si a unei redevente miniere pentru activitatea de exploatare (incluzand si exploatarea experimentala desfasurata in timpul activitatii de explorare).
2. Titularii de licente si/sau de permise de exploatare au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acestora, sa se inregistreze la organele fiscale la care sunt arondati, ca platitori de taxe si redevente miniere.
3. In acelasi termen titularii au obligatia de a se prezenta pentru luarea in evidenta la compartimentul de inspectie teritoriala pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati. Pentru luarea in evidenta, acestia vor avea asupra lor licenta sau permisul in original. Aceeasi obligatie revine titularilor si in cazul aparitiei unor modificari ale prevederilor licentelor si/sau permiselor.
B. Taxa pe activitatea miniera
1. Valoarea taxei datorate catre bugetul de stat este egala cu produsul dintre suprafata perimetrului instituit prin actul de concesiune/dare in administrare si valoarea unitara specifica pe tip de activitate, prevazuta la art. 44 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Calculul si raportarea platii taxelor pentru activitatile miniere se fac anticipat, in baza unei declaratii anuale privind taxa pe activitati miniere, intocmita de titularii licentelor de explorare sau de exploatare, precum si de titularii permiselor de prospectiune sau de exploatare, in conformitate cu modelul si cu instructiunile de completare cuprinse in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni tehnice, dupa cum urmeaza:
a) pentru primul an de activitate, la data intrarii in vigoare a actului de dare in administrare sau de concesiune, proportional cu numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului;
b) pentru urmatorii ani de activitate, pana la data de 31 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator;
c) pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberarii acestuia, pentru intreaga perioada de valabilitate a permisului.
3. Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare sau exploatare a resurselor/rezervelor minerale se declara la organul fiscal competent in termenul legal.
C. Redeventa miniera
1. Pentru evidenta si verificarea calculului redeventei miniere, titularii concesiunilor care realizeaza productie miniera au obligatia de a transmite compartimentelor de inspectie teritoriala ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale arondate rapoarte trimestriale pentru fiecare perimetru, cu date privind cantitatile excavate sau productia miniera realizata si valoarea acesteia, dupa caz, dupa cum urmeaza:
 a) raportul de activitate cu datele inscrise in formularele specifice prevazute in anexele nr. 2.1 si 2.2 la prezentele instructiuni tehnice, pana la data de 10 a lunii urmatoare trimestrului calendaristic de raportare, respectiv in lunile: aprilie, iulie, octombrie, ianuarie.
Scadenta de plata a redeventei sunt datele de 20 inclusiv ale acelorasi luni.
b) decontul trimestrial conform formularelor specifice prezentate in anexele nr. 3.1 si 3.2 la prezentele instructiuni tehnice, insotit de copii ale documentelor care confirma plata, pana in datele de 25 ale acelorasi luni inclusiv.
2. Redeventele miniere se declara la organul fiscal competent, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei pentru care se datoreaza.
3. Baza de calcul a redeventei miniere va fi reprezentata de:
a) valoarea productiei miniere comercializabile, pentru titularii licentelor si permiselor ce exploateaza rezerve/resurse minerale din grupa prevazuta la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: carbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu si de roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pamanturi rare si disperse, pietre pretioase si semipretioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale si gazele care le insotesc, gaze necombustibile, namoluri si turbe terapeutice;
b) cantitatea totala excavata din rezerva, in cazul licentelor de exploatare, sau din resursa/rezerva, in cazul licentelor de explorare si al permiselor de exploatare – denumita in continuare productie miniera – pentru concesiunile incadrate in grupele de substante prevazute la art. 45 alin. (1) lit. b) – i) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cantitatea totala de apa minerala naturala stabilita la sursa, in cazul prevazut la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Pentru substantele cuprinse in grupele de la art. 45 alin. (1) lit. b) – i) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia nisipului si pietrisului din albiile minore ale cursurilor de apa sau din lacuri, cantitatea totala excavata se stabileste prin masuratorile topografice de receptie lunara, obligatorii conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Pentru nisipurile si pietrisurile excavate din albiile minore ale cursurilor de apa sau din lacuri, cantitatea totala excavata se stabileste ca raportul dintre productia miniera neta realizata si gradul de recuperare in exploatare.
6. Incadrarea in grupele de substante
a) incadrarea in grupele de substante prevazute de art. 45 alin. (1) si (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si unitatea de masura a productiei miniere (tona, mc sau litri) vor fi precizate distinct in licenta/permis. Incadrarea in grupele de substante este data de produsul minier inscris in actul de concesiune/dare in administrare;
b) pentru licentele active la data intrarii in vigoare a Legii nr. 262/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004, incadrarea in grupa de substante si unitatea de masura a productiei miniere vor fi stabilite prin actul aditional incheiat intre titular si autoritatea competenta, in concordanta cu actul de inregistrare a rezervelor, in conformitate cu prevederile art. III din Legea nr. 262/2009.
7. Modul de calcul
a) pentru titularii licentelor/permiselor care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, redeventa este data de valoarea productiei miniere, care se calculeaza pe baza preturilor de livrare si a cantitatilor de produse miniere comercializabile in perioada de raportare, indiferent de modul de comercializare (in stare bruta sau prelucrate). Din valoarea productiei miniere rezultate nu se vor scadea cheltuielile de prelucrare.
Cota procentuala de calcul a redeventei miniere datorate este de 4%, aplicata valorii productiei miniere.
In cazul produselor miniere utilizate in cadrul aceleiasi unitati economice sau al livrarii cu titlu gratuit a acestora si care, drept consecinta, nu au un pret de livrare, valoarea productiei miniere se calculeaza pe propria raspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, prin luarea in considerare a pretului de cost (cheltuieli de productie) al produselor respective, amendat cu un factor de crestere de 7%.
Din valoarea productiei miniere se vor deduce cheltuielile de transport in afara minei/carierei.
Preturile de livrare nu vor include TVA;
b) pentru titularii licentelor/permiselor incadrate in grupa substantelor cuprinse la art. 45 alin. (1) lit. b) – i) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea redeventei se calculeaza ca produsul dintre cantitatea totala excavata din rezerva, in cazul licentelor de exploatare, sau din resursa/rezerva, in cazul licentelor de explorare si permiselor de exploatare, si cota valorica pe unitatea de productie miniera stabilita pentru fiecare substanta minerala; unitatea de masura a productiei miniere este stabilita in licenta/permis;
c) pentru titularii licentelor/permiselor incadrate in grupa substantelor cuprinse la art. 45 alin. (1) lit. f) – h) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cantitatii reprezentate de diferenta dintre excavatul in rezerva si produsul minier principal i se aplica la calculul redeventei cuantumul stabilit la art. 45 alin. (1) lit. c) sau e) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, categoria rocilor industriale sau de constructii, indiferent daca produsele secundare rezultate pot fi valorificate sau nu;
d) pentru titularii licentelor/permiselor care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, stocurile de la finele fiecarui trimestru de raportare se evidentiaza distinct, iar pentru diferenta pozitiva de stoc (stoc final de trimestru minus stoc inceput de trimestru) se calculeaza si se achita redeventa in conformitate cu precizarile mentionate la lit. a).
D. Obligatiile compartimentelor de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale
1. Compartimentele de inspectie teritoriala pentru resurse minerale tin evidenta documentelor, datelor si informatiilor ce stau la baza calculului taxelor si redeventelor miniere, pentru fiecare perimetru arondat.
2. In baza rapoartelor de activitate (anexele nr. 2.1 si 2.2 la prezentele instructiuni tehnice) si a deconturilor trimestriale (anexele nr. 3.1 si 3.2 la prezentele instructiuni tehnice), primite de la titularii concesiunilor miniere in termenul prevazut la lit. C pct. 1 lit. a) si b), compartimentele de inspectie teritoriala pentru resurse minerale intocmesc un raport centralizator trimestrial (anexa nr. 4 la prezentele instructiuni tehnice), care se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in termen de 10 zile.
3. Raportul centralizator privind calculul si plata taxei pe activitatea miniera, pentru toate perimetrele prevazute la lit. B pct. 2 lit. b) si arondate fiecarui compartiment de inspectie teritoriala pentru resurse minerale, se intocmeste in conformitate cu anexa nr. 5 la prezentele instructiuni tehnice si se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pana la 20 ianuarie.
4. Rapoartele centralizatoare transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor fi insotite de o nota privind neconformitatile constatate, masurile si/sau sanctiunile aplicate in perioada de raportare.
E. Dispozitii finale si tranzitorii
1. Pentru ca licentele in vigoare sa poata functiona legal, in termenul si conditiile impuse de Legea nr. 262/2009, autoritatea competenta si titularii au obligatia sa incheie un act aditional.
Actul aditional face parte integranta din licenta si i se aplica corespunzator prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Pentru perioada cuprinsa intre 1 iulie 2009 si data intrarii in vigoare a Legii nr. 262/2009, evidenta, raportarea, calculul si plata redeventei miniere se fac conform prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Titularilor de licente/permise incadrate in grupele de substante cuprinse la art. 45 alin. (1) lit. b) – i) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, le revine obligatia ca in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin sa-si reactualizeze la zi planurile topografice (nivelment si planimetrie) in format digital.
4. Nerespectarea prevederilor prezentelor instructiuni tehnice atrage dupa sine sanctiunile prevazute de Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close