Norma CSSPP nr. 15/2009 privind operatiunile de incasari si plati efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat

In M. Of. nr. 659 din 3 octombrie 2009 a fost publicata Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii private nr. 15/2009 privind operatiunile de incasari si plati efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat.

 Din cuprins:
CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 1 – Prezenta norma stabileste metodologia operatiunilor de incasari si plati efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii administrat privat, astfel:
a) operatiunile privind viramentele contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat;
b) operatiunile privind decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare;
c) operatiunile privind transferul activelor participantilor intre fondurile de pensii administrate privat;
d) operatiunile privind plata contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat in caz de invaliditate, in caz de deces si in caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie;
e) operatiunile privind stingerea obligatiilor fondului de pensii.
Art. 2 – Prezenta norma se aplica de catre urmatoarele categorii de entitati:
a) fonduri de pensii administrate privat, denumite in continuare fonduri de pensii;
b) administratori de fonduri de pensii administrate privat, denumiti in continuare administratori;
c) depozitari ai fondurilor de pensii administrate privat, denumiti in continuare depozitari.
Art. 3 – (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Lege.
 (2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) contul colector – contul bancar al fondului de pensii deschis la banca depozitar, pentru efectuarea incasarilor contravalorii contributiilor individuale brute ale participantilor;
b) contul operational – unul sau mai multe conturi ale fondului de pensii, deschis/deschise la institutii de credit, utilizat/utilizate pentru efectuarea de investitii si pentru stingerea obligatiilor fondului de pensii;
c) contul de transfer – contul bancar al fondului de pensii deschis la banca depozitar pentru operatiuni de virament al contravalorii activelor personale transferate ale participantilor;
d) contul pentru plata contravalorii activelor personale ale participantilor fondului de pensii in caz de deces, invaliditate si deschidere a dreptului la pensie, denumit in continuare contul DIP – contul bancar al fondului de pensii deschis la banca depozitar pentru plata contravalorii activului personal net al participantului la fond in caz de invaliditate, in caz de deces si in caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie.

CAPITOLUL II – Metodologia operatiunilor de incasari si plati efectuate prin contul colector al fondului de pensii

Art. 4 – (1) Operatiunile privind viramentele contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii se efectueaza prin intermediul contului colector, deschis la depozitar.
 (2) In contul colector al fondului de pensii se inregistreaza contributiile individuale brute ale participantilor.
Art. 5 – (1) Prin contul colector se desfasoara urmatoarele categorii de operatiuni:
a) incasarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii, conform listei de viramente emise de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ordinului de plata;
b) plata comisionului de administrare din contributii brute, conform ordinului de plata;
c) plata sumelor care se regasesc in contul colector al fondului, virate eronat si necuvenite acestuia, conform ordinului de plata;
d) bonificarea dobanzilor aferente disponibilitatilor existente in contul colector la un moment dat, conform extrasului de cont;
e) transferul dobanzilor bonificate asupra disponibilitatilor existente in contul colector la un moment dat, din contul colector in contul operational, conform ordinului de plata.
 (2) Evidentierea contului colector in contabilitatea fondului de pensii se realizeaza prin intermediul contului analitic 51211 “Contul colector”.
 (3) In situatiile in care depozitarul constata ca sunt incalcate prevederile referitoare la operatiunile de incasari si plati efectuate prin contul colector al fondului de pensii, acesta are obligatia de a notifica imediat Comisia si administratorul.
Art. 6 – Organizarea si evidentierea viramentelor de contributii se efectueaza conform reglementarilor in vigoare.
Art. 7 – (1) Dupa identificarea participantului si dupa operatiunea de comisionare a contributiei brute, are loc procesul de convertire a contributiei nete in unitati de fond.
 (2) Simultan, activul personal al participantului identificat se vireaza in contul operational al fondului de pensii privat, in baza ordinului de plata.
 (3) Sumele din contul colector nu constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului.
Art. 8 – (1) Comisionul de administrare prevazut la art. 86 alin. (1) lit. a) din Lege se vireaza in contul bancar al administratorului, concomitent cu emiterea facturii si a situatiei centralizatoare a componentei comisionului de administrare din contributii brute.
(2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarii comisionului de administrare din contributii brute in contabilitate sunt factura si situatia centralizatoare a componentei comisionului de administrare din contributii brute.
(3) Situatia prevazuta la alin. (2) este documentul justificativ, intocmit in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa, care insoteste factura emisa de administratorul fondului de pensii si cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:
a) codul atribuit administratorului si inregistrat in registrul Comisiei;
b) valoarea contributiilor brute incasate in contul colector pentru fiecare participant;
c) valoarea comisionului de administrare din contributii brute retinut pentru fiecare participant;
d) data incasarii contributiei brute in contul colector;
e) numarul de participanti pentru care s-au incasat contributii brute;
f) numele si prenumele persoanei care a avizat situatia centralizatoare.
 (4) Situatia prevazuta la alin. (3) se intocmeste si se arhiveaza electronic, pastrandu-se pentru o perioada de 10 ani de la constituire.
Art. 9 – (1) Comisioanele bancare de administrare aferente contului colector sunt cheltuieli suportate de administrator.
(2) Comisioanele bancare aferente operatiunilor care se desfasoara prin contul colector sunt cheltuieli suportate de administrator.
(3) Veniturile din dobanzi aferente contului colector sunt venituri ale fondului de pensii.

CAPITOLUL III – Metodologia operatiunilor de incasari si plati efectuate prin contul operational al fondului de pensii

Art. 10 – (1) Prin contul operational al fondului de pensii se desfasoara urmatoarele categorii de operatiuni:
a) operatiuni privind incasarea sumelor aferente activelor personale ale participantilor, din contul colector al fondului de pensii, conform ordinului de plata;
b) operatiuni privind investirea in active financiare, conform ordinului de plata;
c) operatiuni privind stingerea obligatiilor fondului de pensii, precum plata taxei de audit si a comisioanelor de administrare din activul net al fondului de pensii, conform ordinului de plata;
d) operatiuni privind viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participantilor in contul de transfer, conform ordinului de plata;
e) operatiuni privind viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participantilor din contul de transfer, conform ordinului de plata;
f) operatiuni privind plata contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat in caz de invaliditate, in caz de deces si in caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie, in contul DIP al fondului de pensii, conform ordinului de plata;
g) bonificarea dobanzilor aferente disponibilitatilor existente in contul operational la un moment dat, conform extrasului de cont;
h) transferul dobanzilor bonificate asupra disponibilitatilor existente in contul colector la un moment dat, in contul operational din contul colector, conform ordinului de plata;
i) transferul dobanzilor bonificate asupra disponibilitatilor existente in contul de transfer la un moment dat in contul operational din contul de transfer, conform ordinului de plata;
j) transferul dobanzilor bonificate asupra disponibilitatilor existente in contul DIP la un moment dat in contul operational din contul DIP, conform ordinului de plata.
(2) Evidentierea contului operational in contabilitatea fondului de pensii se realizeaza prin intermediul contului analitic 51212 “Contul operational”.
(3) In situatiile in care depozitarul constata ca sunt incalcate prevederile referitoare la operatiunile de incasari si plati efectuate prin contul operational al fondului de pensii, acesta are obligatia de a notifica imediat Comisia si administratorul.
(4) Sumele din contul operational constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului de pensii.
Art. 11 – (1) Comisionul de administrare prevazut la art. 86 alin. (1) lit. b) din Lege se vireaza in contul bancar al administratorului, concomitent cu emiterea facturii si a situatiei centralizatoare a componentei comisionului de administrare din activul net al fondului de pensii.
(2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate a comisionului de administrare din activul net al fondului sunt factura emisa si situatia centralizatoare a componentei comisionului de administrare din activul net al fondului de pensii.
(3) Situatia prevazuta la alin. (2) este documentul justificativ, intocmit in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa, care insoteste factura emisa de administratorul fondului de pensii si cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:
a) codul atribuit administratorului si inregistrat in registrul Comisiei;
b) valoarea activului net al fondului de pensii;
c) data de calcul al valorii activului net al fondului de pensii;
d) valoarea comisionului de administrare din activul net al fondului de pensii;
e) numele si prenumele persoanei care a avizat situatia centralizatoare.
(4) Situatia prevazuta la alin. (3) se intocmeste si se arhiveaza electronic, pastrandu-se pe o perioada de 10 ani de la constituire.
(5) Elementele prevazute la art. 86 alin. (1) din Lege se pot regasi fie pe o singura factura, fie pe facturi separate.
Art. 12 – (1) Comisioanele bancare de administrare aferente contului operational sunt cheltuieli suportate de administratorul fondului de pensii.
(2) Comisioanele bancare aferente operatiunilor care se desfasoara prin contul operational sunt cheltuieli suportate de administratorul fondului de pensii.
(3) Veniturile din dobanzi aferente contului operational sunt venituri ale fondului de pensii.

CAPITOLUL IV – Metodologia operatiunilor de incasari si plati efectuate prin contul de transfer al fondului de pensii

Art. 13 – (1) Prin contul de transfer al fondului de pensii deschis la banca depozitar se desfasoara urmatoarele categorii de operatiuni:
a) operatiuni privind viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participantilor din contul operational, conform ordinului de plata;
b) operatiuni privind viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participantilor in contul operational, conform ordinului de plata;
c) operatiuni privind plata penalitatilor, in caz de transfer al participantului mai devreme de 2 ani de la data aderarii sale, conform prevederilor prospectului schemei de pensii si al normelor in vigoare, din contul de transfer al fondului in contul bancar al administratorului, conform ordinului de plata;
d) operatiuni privind incasarea provizionului tehnic din contul bancar al administratorului fondului de pensii de la care se transfera, conform prevederilor prospectului schemei de pensii si al normelor in vigoare, in contul de transfer al noului fond, in numele participantului transferat, in aceeasi zi in care se efectueaza transferul contravalorii activului personal al respectivului participant, conform ordinului de plata;
e) bonificarea dobanzilor aferente disponibilitatilor existente in contul de transfer la un moment dat, conform extrasului de cont;
f) transferul dobanzilor bonificate asupra disponibilitatilor existente in contul de transfer la un moment dat din contul de transfer in contul operational, conform ordinului de plata.
(2) Evidentierea contului de transfer in contabilitatea fondului de pensii se realizeaza prin intermediul contului analitic 51213 “Contul de transfer”.
(3) In situatiile in care depozitarul constata ca sunt incalcate prevederile referitoare la operatiunile de incasari si plati efectuate prin contul de transfer al fondului de pensii, acesta are obligatia de a notifica imediat Comisia si administratorul.
(4) Sumele din contul de transfer nu constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului.
Art. 14 – (1) Penalitatea de transfer prevazuta la art. 86 alin. (2) din Lege se vireaza in contul bancar al administratorului, concomitent cu emiterea facturii si a situatiei de calcul aferente.
(2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate a penalitatii de transfer suportate de participant in cazul prevazut la art. 86 alin. (2) din Lege sunt factura emisa si situatia de calcul aferenta.
(3) Situatia prevazuta la alin. (2) este documentul justificativ, intocmit in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa, care insoteste factura emisa de administratorul fondului de pensii.
(4) Situatia prevazuta la alin. (3) se intocmeste si se arhiveaza electronic, pastrandu-se pe o perioada de 10 ani de la constituire.
Art. 15 – (1) Comisioanele bancare de administrare aferente contului de transfer sunt cheltuieli suportate de administrator.
(2) Administratorul fondului de pensii de la care se transfera participantul suporta comisioanele bancare aferente transferului de disponibilitati banesti ale participantului.
(3) Veniturile din dobanzi aferente contului de transfer sunt venituri ale fondului de pensii.

CAPITOLUL V – Metodologia operatiunilor de incasari si plati efectuate prin contul DIP al fondului de pensii

Art. 16 – (1) Prin contul DIP al fondului deschis la banca depozitar se desfasoara urmatoarele categorii de operatiuni:
a) operatiuni privind viramentul contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii in caz de invaliditate, in caz de deces si in caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie din contul de operatiuni in contul DIP al fondului de pensii, conform ordinului de plata;
b) operatiuni privind plata activului personal net al participantului la un fond de pensii in caz de invaliditate, in caz de deces si in caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie, conform ordinului de plata;
c) operatiuni privind plata comisioanelor aferente operatiunilor prevazute la lit. b), conform ordinului de plata;
d) bonificarea dobanzilor aferente disponibilitatilor existente in contul DIP la un moment dat, conform extrasului de cont;
e) transferul dobanzilor bonificate asupra disponibilitatilor existente in contul DIP la un moment dat din contul DIP in contul operational, conform ordinului de plata.
(2) Evidentierea contului prin care se efectueaza operatiunile privind plata contravalorii activului personal net al participantului la fond in caz de invaliditate, in caz de deces si in caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie in contabilitatea fondului de pensii se realizeaza prin intermediul contului analitic 51214 “Contul DIP”.
(3) In situatiile in care depozitarul constata ca sunt incalcate prevederile referitoare la operatiunile de incasari si plati efectuate prin contul DIP al fondului de pensii, acesta are obligatia de a notifica imediat Comisia si administratorul.
(4) Sumele din contul DIP nu constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului.
Art. 17 – (1) Comisioanele bancare de administrare aferente contului DIP sunt cheltuieli suportate de administrator.
(2) Comisioanele bancare aferente viramentului contravalorii activului net in caz de invaliditate, in caz de deces si in caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie din contul DIP al fondului de pensii in contul bancar al participantului/beneficiarului, precum si comisioanele asimilate acestuia, respectiv taxele datorate bugetului de stat, sunt suportate de catre participant.
(3) Comisionul de retragere a numerarului din contul DIP al fondului de pensii, in cazul in care plata se face prin mandat postal, este suportat de catre participant.
(4) Veniturile din dobanzi aferente contului DIP sunt venituri ale fondului de pensii.

CAPITOLUL VI – Dispozitii finale

Art. 18 – Termenele prevazute de prezenta norma care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se vor prelungi pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.
Art. 19 – Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezenta norma se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Art. 20 – (1) Prezenta norma intra in vigoare la 30 de zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) operatiunile mentionate la art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 13 alin. (2), art. 16 alin. (2), care intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2010.
Art. 21 – La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga:
a) art. 5 alin. (4) si art. 9 alin. (3) din Norma nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 17 septembrie 2008;
b) art. 15 alin. (3) din Norma nr. 14/2008 privind protectia participantilor in cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 17 iunie 2008;
c) orice alte dispozitii contrare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close