Normele privind accesul operatorilor economici la aplicatia nationala ICS-RO pentru Sistemul de control al importului

In M. Of. nr. 669 din 7 octombrie 2009 a fost publicat Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2578/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicatia nationala ICS-RO pentru Sistemul de control al importului.
 Din cuprins:
NORME
privind accesul operatorilor economici la aplicatia nationala ICS-RO pentru Sistemul de control al importului

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

1. Sistemul de control al importului (ICS) este un sistem informatic bazat pe schimburi de mesaje electronice, care asigura gestiunea datelor din declaratiile sumare de intrare si contribuie la sporirea sigurantei si securitatii lantului logistic international privind circulatia marfurilor care intra pe teritoriul vamal al Comunitatii.
2. Depunerea declaratiei sumare de intrare, in format electronic, la autoritatea vamala se poate face de orice operator economic*) ce va fi autorizat pentru accesul la aplicatia ICS-RO, aplicatie nationala pentru Sistemul de control al importului, conform prezentelor norme.
…………………
*) Persoana care, in cadrul activitatilor sale profesionale, exercita activitati reglementate de legislatia vamala.
3. Solutiile tehnice privind accesul operatorilor economici la aplicatia ICS-RO sunt urmatoarele:
a) conectarea securizata la o interfata web a aplicatiei ICS-RO, denumita in continuare solutia de conectare DTI (Direct Trader Input), care permite:
(1) introducerea/actualizarea datelor din declaratia sumara de intrare;
(2) incarcarea datelor privind declaratia sumara de intrare in aplicatia ICS-RO dintr-un fisier XML generat de aplicatiile proprii ale operatorilor economici, cu respectarea formatului si structurilor aferente mesajelor definite si publicate de Autoritatea Nationala a Vamilor pe site-ul propriu, sectiunea “e-Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic”;
b) schimbul securizat de mesaje electronice dintre aplicatiile proprii ale operatorilor economici si aplicatia ICS-RO, denumit in continuare EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului si structurilor aferente mesajelor definite si publicate de Autoritatea Nationala a Vamilor pe site-ul propriu, sectiunea “e-Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic”.
4. Autorizarea accesului operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se face conform procedurii privind solutia de conectare DTI sau procedurii privind solutia de conectare EDI.

CAPITOLUL II – Procedura de autorizare a accesului la aplicatia ICS-RO, utilizand solutia DTI

5. Aceasta procedura se aplica in situatia in care operatorii economici opteaza pentru solutia tehnica privind accesul la aplicatia ICS-RO mentionata la pct. 3 lit. a) alin. (1) si (2).
6. Pentru utilizarea aplicatiei ICS-RO puse la dispozitia operatorilor economici care opteaza pentru solutia tehnica privind accesul la aplicatia ICS-RO mentionata la pct. 3 lit. a) alin. (1) si (2), este necesar ca acestia sa indeplineasca cerintele tehnice hardware si software prezentate in anexa nr. 1.

A. Conditii de acces
7. Accesul operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se realizeaza pe baza autorizatiei eliberate de Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.

B. Dosarul de autorizare
8. Autorizatia de acces al operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2, si cuprinde: denumirea operatorului economic care solicita autorizarea, adresa, numarul EORI, numele, prenumele si functia persoanei care reprezinta legal operatorul economic. Cererea de autorizare se transmite la Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala, impreuna cu:
a) formularul unic de inregistrare in aplicatia ICS-RO, conform modelului prezentat in anexa nr. 3;
b) copie/traducere autorizata a contractului unic de reprezentare, in situatia prevazuta la art. 36b alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;
c) o declaratie-angajament completata conform modelului prezentat in anexa nr. 5.

C. Emiterea autorizatiei de acces
9. Dupa verificarea documentelor mentionate la paragraful B, se intocmeste autorizatia de acces al operatorilor economici la aplicatia ICS-RO, in doua exemplare, si se semneaza de directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, iar celalalt se pastreaza in evidenta Serviciului gestiunea calitatii datelor din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.
Autorizatia de acces contine datele de identificare ale titularului. Certificatul digital (fisier care asigura accesul criptat si securizat la aplicatia ICS-RO unic alocat pentru fiecare operator economic), numele utilizatorului si parola aferenta vor fi transmise la adresa de e-mail inscrisa in anexa nr. 3.
10. Dupa obtinerea autorizatiei de acces la aplicatia ICS-RO, titularul acesteia va depune o copie impreuna cu lista persoanelor desemnate sa acceseze/sa utilizeze aplicatia la fiecare directie judeteana pentru accize si operatiuni vamale/birou vamal pe langa care isi va desfasura activitatea, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
11. In baza documentelor depuse, directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal creeaza conturi de utilizatori pentru persoanele desemnate si asigura drepturi de acces conform solicitarilor din anexa nr. 4.
12. Persoanele desemnate sa utilizeze aplicatia ICS-RO au obligatia sa isi schimbe parolele de acces dupa prima conectare.

D. Suspendarea/Anularea autorizatiei de acces
13. Autoritatea Nationala a Vamilor poate suspenda sau anula autorizatia de acces in situatia in care:
a) emiterea acesteia s-a facut pe baza unor date sau informatii incorecte, iar solicitantul avea cunostinta ori trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt;
b) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;
c) la solicitarea titularului;
d) titularul nu respecta regulile de functionare, securitate si confidentialitate a datelor impuse de sistemul informatic vamal.
Decizia de suspendare sau anulare a autorizatiei de acces contine data de la care masura intra in vigoare, motivul suspendarii/anularii si este transmisa titularului.
14. Autoritatea Nationala a Vamilor nu suspenda autorizatia de acces in cazurile in care titularul isi indeplineste obligatiile intr-un termen stabilit de aceasta.
In cazul in care autorizatia a fost suspendata, o noua autorizatie poate fi emisa numai dupa remedierea sau inlaturarea cauzelor care au dus la suspendarea celei initiale, prin reluarea procedurii de autorizare privind solutia de conectare DTI, descrisa in prezentele norme.

E. Actualizarea datelor privind autorizatia de acces

15. Autorizatia de acces al operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se actualizeaza atunci cand:
a) titularul prezinta date sau informatii referitoare la extinderea activitatii la noi directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale, la suspendarea activitatii la una/unul dintre directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale/birourile vamale transmise anterior, la personalul desemnat sa utilizeze aplicatia ICS-RO etc.;
b) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate (actualizate).
16. Pentru extinderea autorizatiei de acces pentru alte directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale, titularul va depune la Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor o cerere completata conform anexei nr. 7 si la directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal solicitata/solicitat anexa nr. 4 actualizata.
17. Pentru actualizarea listei persoanelor desemnate, titularul autorizatiei de acces va depune la directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal solicitata/solicitat anexa nr. 4 modificata.

CAPITOLUL III – Procedura de autorizare a accesului la aplicatia ICS-RO, utilizand solutia EDI

18. Aceasta procedura se aplica in situatia in care operatorii economici opteaza pentru solutia tehnica privind accesul la aplicatia ICS-RO mentionata la pct. 3 lit. b).
19. Pentru accesul la aplicatia ICS-RO, operatorii economici care opteaza pentru solutia tehnica mentionata la pct. 3 lit. b) trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice hardware si software prezentate in anexa nr. 1 bis.

F. Conditii de acces
20. Accesul operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se realizeaza pe baza autorizatiei eliberate de Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala si a unui protocol de cooperare tehnica incheiat in prealabil intre operatorul economic si Autoritatea Nationala a Vamilor. Protocolul standard de cooperare tehnica va fi publicat pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor.

G. Dosarul de autorizare
21. Dosarul de autorizare cuprinde cererea intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 si formularul de inregistrare in ICS-RO, conform modelului prevazut in anexa nr. 3. Dosarul de autorizare se transmite la Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.

H. Emiterea autorizatiei de acces
22. Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala verifica documentele mentionate la paragraful G. In termen de 15 zile de la data inregistrarii dosarului de autorizare, intre Autoritatea Nationala a Vamilor si solicitant se va incheia protocolul de cooperare tehnica privind conectarea aplicatiei solicitantului la aplicatia ICS-RO.
23. Autorizatia de acces se emite numai dupa indeplinirea conditiilor asumate de parti prin protocolul de cooperare tehnica. Autorizatia de acces se elibereaza in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6, si se semneaza de directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, iar celalalt se pastreaza in evidenta Serviciului gestiunea calitatii datelor din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.
Autorizatia de acces contine datele de identificare ale titularului. Adresa de acces la aplicatia ICS-RO, certificatul digital (fisier care asigura accesul criptat si securizat la aplicatia ICS-RO unic alocat pentru fiecare operator economic), numele utilizatorului si parola aferenta vor fi transmise la adresa de e-mail inscrisa in anexa nr. 3.

I. Suspendarea/Anularea autorizatiei de acces
24. Autoritatea Nationala a Vamilor poate suspenda sau anula autorizatia in situatia in care:
a) emiterea acesteia s-a facut pe baza unor date sau informatii incorecte, iar solicitantul avea cunostinta ori trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt;
b) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;
c) la solicitarea titularului;
d) titularul nu respecta obligatiile stabilite prin protocolul incheiat.
Decizia de suspendare sau anulare a autorizatiei contine data de la care masura intra in vigoare, motivul suspendarii/anularii si este transmisa titularului.
25. Autoritatea Nationala a Vamilor nu suspenda autorizatia in cazurile in care titularul isi indeplineste obligatiile intr-un termen stabilit de aceasta.
In cazul in care autorizatia a fost suspendata, o noua autorizatie poate fi emisa numai dupa remedierea sau inlaturarea cauzelor care au dus la suspendarea celei initiale, prin reluarea procedurii de autorizare privind solutia de conectare EDI, descrisa in prezentele norme, si, dupa caz, cu actualizarea protocolului.

J. Actualizarea datelor privind autorizatia de acces
26. Autorizatia de acces al operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se actualizeaza atunci cand unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate (actualizate).

CAPITOLUL IV – Dispozitii finale

27. Solicitantul depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la aplicatia ICS-RO.
28. Instructiunile de conectare si manualul de utilizare destinate operatorilor economici autorizati sa utilizeze aplicatia ICS-RO prin solutia de conectare DTI sunt disponibile pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor www.customs.ro, sectiunea “e-Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic”.
29. Adresa de acces la aplicatia ICS-RO pentru operatorii economici care au optat pentru solutia de conectare EDI este furnizata de Autoritatea Nationala a Vamilor in autorizatia pentru accesul la aplicatia ICS-RO (anexa nr. 6)
30. Orice modificare intervenita in datele titularului autorizatiei se va transmite, in scris, Autoritatii Nationale a Vamilor, iar in cazul operatorilor economici care au optat pentru solutia (solutiile) tehnica(e) de la pct. 3 lit. a) alin. (1) si (2) si directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal (pentru situatia in care sunt modificari privind personalul desemnat sa utilizeze sistemul informatic). Modificarile sunt transmise de titular in termen de 24 de ore de la producerea lor, cu completarea corespunzatoare a formularelor aferente.
31. Autoritatea Nationala a Vamilor informeaza operatorii economici, prin publicatii pe site-ul propriu, despre schimbarile ce pot surveni in politica de acces la ICS-RO.
32. Anexele nr. 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 fac parte integranta din prezentele norme.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close