Ghidul obligatiilor fiscale ale asociatiilor de proprietari

Pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la rubrica – Asistenta contribuabili – a fost publicat Ghidul obligatilor fiscale ale asociatiilor de proprietari.
Din cuprins:

CUPRINS

Înregistrarea fiscală
Depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală
Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală
Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Conducerea evidenţelor
Îndeplinirea obligaţiilor fiscale
a. Asociaţia are angajaţi cu contract de muncă
b. Asociaţia încheie contracte/ convenţii potrivit Codului civil
c. Asociaţia obţine venituri din activităţi economice
Sancţiuni
Index legislative

Înregistrarea fiscală
Depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală
Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligaţia să se înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală.
În cazul asociaţiilor de proprietari, constituite potrivit Legii nr. 230/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, codul de identificare fiscală va fi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare fiscală, asociaţiile de proprietari au obligaţia să depună la organul fiscal competent formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”. Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, potrivit legii, a asocierii.
Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni.
Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală
Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei. În certificatul de înregistrare fiscală se înscrie obligatoriu codul de identificare fiscală. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală nu este supusă taxelor de timbru.
La încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscală, asociaţia are obligaţia de a preda organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală, odată cu depunerea declaraţiei de menţiuni.
Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu.

Conducerea evidenţelor
În vederea stabilirii stării de fapt şi a obligaţiilor fiscale de plată, asociaţiile de proprietari sunt obligate să conducă evidenţele contabile, potrivit actelor normative în vigoare. Evidenţele contabile sunt ţinute în limba română şi în moneda naţională.
Evidenţele contabile şi fiscale vor fi păstrate la domiciliul fiscal al asociaţiei, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare. În cazul în care evidenţele contabile sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic, asociaţia este obligată să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.
Asociaţiile de proprietari sunt obligate să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate aferente activităţilor economice desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege. Asociaţiile de proprietari sunt obligate să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege, achiziţionate numai de la unităţile stabilite prin normele legale în vigoare, şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.

Îndeplinirea obligaţiilor fiscale
Pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către asociaţiile de proprietari, se disting următoarele situaţii:
a. Asociaţia are angajaţi cu contract de muncă
Obligaţiile asociaţiei constau în:
Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Impozitul lunar pe venitul din salarii este un impozit final, care se calculează şi se reţine la sursă de către asociaţie. Impozitul lunar se determină astfel:
• pentru angajaţii care au funcţia de bază la asociaţie, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:
– deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
– cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
– contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro;
• pentru celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora (spre exemplu, în cazul indemnizaţiilor, primelor şi altor asemenea sume acordate membrilor aleşi ai asociaţiilor de proprietari/chiriaşi);
Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
Acordarea deducerilor personale la funcţia de bază
Deducerea personală se acordă la funcţia de bază, pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.000 lei inclusiv, astfel:
– pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 250 lei;
– pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 350 lei;
– pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 450 lei;
– pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 550 lei;
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 650 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.000,01 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi sunt stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 19/ 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.
Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar.
Gestionarea fişelor fiscale
Informaţiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fişele fiscale.
Formularul 210 “Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii” se completează de către angajatori pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora. Fişele fiscale se depun în format electronic, însoţite de un borderou privind conţinutul acestora, semnat şi ştampilat. Se foloseşte programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
Asociaţia are obligaţia să completeze fişele fiscale, pe întreaga durată de efectuare a plăţii salariilor, să păstreze fişele fiscale pe întreaga durată a angajării şi să transmită organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.
Declararea obligaţiilor privind impozitul pe veniturile din salarii
Semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, asociaţia depune formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, în care declară impozitul pe veniturile din salarii calculat, reţinut pentru perioada de raportare.
Declararea obligaţiilor la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale
Semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, asociaţia depune formularul 102 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”, în care se înscriu toate obligaţiile de plată la bugete respective ale asociaţiei de proprietari.
Plata impozitelor şi contribuţiilor aferente veniturilor din salarii
Asociaţia are obligaţia de a calcula şi de a reţine semestrial impozitele şi contribuţiile aferente veniturilor din salarii, precum şi de a le vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului expirat.

b. Asociaţia încheie contracte/convenţii potrivit Codului civil
Obligaţiile asociaţiei diferă în funcţie de următoarele situaţii:
Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul/ convenţia în baza Codului civil, este persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente:
-asociaţia are obligaţia să reţină la sursă impozitul reprezentând plăţi anticipate din impozitul anual, aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut;
-impozitul reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului expirat;
-asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului expirat, a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
-asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, a formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul reţinut la sursă şi virat la bugetul de stat. Se bifează căsuţa „Venituri din activităţi independente desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil” de la cap.I Natura veniturilor.
Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul/ convenţia în baza Codului civil, conform opţiunii exercitate de către aceasta, nu este persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente:
– opţiunea de impunere a venitului brut cu o cotă de 16% aplicată la venitul brut se exercită în scris de către persoana fizică respectivă, în momentul încheierii fiecărei/fiecărui convenţii/contract civil şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestei/acestui convenţii/contract;
– impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către asociaţie, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut; impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.
– impozitul astfel reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut;
– asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare plăţii venitului, a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
– asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat, a formularului 205 “Declaraţiei informative privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul reţinut la sursă şi virat la bugetul de stat. Se bifează căsuţa „Alte venituri” de la cap.I Natura veniturilor.

c. Asociaţia obţine venituri din activităţi economice
Pot exista următoarele situaţii:
Dacă veniturile urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, atunci asociaţia este scutită de la plata impozitului pe profit.
Dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile arătate mai sus, atunci asociaţiei îi revin următoarele obligaţii :
– calculul impozitului pe profit realizat, conform evidenţelor, în cotă de 16%;
– depunerea, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat, a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi efectuarea de plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent;
– depunerea, până la data de 15 aprilie inclusiv a anului următor, a “Declaraţiei privind impozitul pe profit”- formular 101;
– plata, până la data de 15 aprilie inclusiv a anului următor, a impozitului pe profit anual.

Sancţiuni
Se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 5.000 lei:
– nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni;
– neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege;
– neîndeplinirea obligaţiei înscrierii codului de identificare fiscală pe documentele emise;
– nerespectarea obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale.

Index legislativ
– Legea nr. 230/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
– Hotărârea Guvernului nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
– Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modiicările şi completările ulterioare;
– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 19/ 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
– Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/ 2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close