Modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009

In M. Of. nr. 724 din 27 octombrie 2009 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2941/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009.
Din cuprins:
Art. I – Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La capitolul A “Situatii financiare trimestriale”, dupa punctul 12 se introduc doua noi puncte, punctele 13 si 14, cu urmatorul cuprins:
“13. In aplicarea prevederilor capitolului <<Alte anexe la situatiile financiare: politici contabile si note explicative>> din Normele metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite trebuie sa prezinte informatii despre <<politicile contabile>> adoptate de institutia publica, politici care trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
– elaborarea de proceduri contabile pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, sarcini, responsabilitati, termen de realizare etc.);
– principiile contabilitatii de angajamente, aplicate in institutie;
– metodele de evaluare/reevaluare a activelor fixe si circulante, utilizate in institutie;
– daca activele fixe au fost reevaluate sau nu;
– metoda de amortizare a activelor fixe;
– politica de imprumuturi, existenta contractelor de leasing;
– evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta;
– inregistrarea castigurilor si pierderilor de curs valutar;
– alte informatii relevante.
Deoarece informatiile din bilantul institutiilor publice stau la baza unor raportari ale Bancii Nationale a Romaniei si Institutului National de Statistica catre Biroul de Statistica al Uniunii Europene (EUROSTAT), in afara notelor explicative prevazute in Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite intocmesc, separat, urmatoarele note explicative:
– o nota explicativa pentru cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii: <<Creante comerciale si avansuri>> cod rand 22, <<Avansuri acordate>> cod rand 22.1, <<Datorii comerciale si avansuri>> cod rand 61, <<Avansuri primite>> cod rand 61.1, <<Datoriile institutiilor publice catre bugete>> cod rand 63, <<Contributii sociale>> cod rand 63.1, <<Salariile angajatilor>> cod rand 72, <<Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)>> cod rand 73, <<Pensii, indemnizatii de somaj, burse>> cod rand 73.1.
La completarea indicatorilor: <<Creante comerciale si avansuri>> cod rand 22, <<Datorii comerciale si avansuri>> cod rand 61 din bilant, din soldurile conturilor 461 <<Debitori>> si 462 <<Creditori>> se vor raporta numai sumele reprezentand creante si datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii;
– o nota explicativa referitoare la platile restante raportate in anexa nr. 30 <<Plati restante>>, in care se vor explica cauzele cresterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plati restante si pe numar de zile de intarziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum si componenta sumelor raportate la finele perioadei.
Platile restante sunt acele sume datorate si neachitate care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative sau de contract/factura.
La intocmirea anexei nr. 30 <<Plati restante>> se vor avea in vedere urmatoarele:
– la raportarile ce se vor intocmi la data de 30 septembrie si 31 decembrie 2009 se vor pastra soldurile initiale raportate la 30 iunie 2009. In cazuri deosebite, cum ar fi reorganizarea institutiei, identificarea unor erori majore, se va consulta Ministerul Finantelor Publice asupra modalitatilor de corectie potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
– pentru platile restante catre furnizori si creditori din operatiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405, 462 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de contract sau factura (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezinta alte operatiuni decat cele comerciale);
– pentru platile restante fata de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446, 4481 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative;
– pentru platile restante fata de salariati si alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429, 438 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative (drepturile ultimei luni din perioada de raportare si contributiile aferente acestora cu termen de plata in luna urmatoare nu reprezinta plati restante);
– pentru platile restante reprezentand imprumuturi nerambursate la scadenta si dobanzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut in contractul de imprumut;
– pentru platile restante reprezentand creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depasit termenul prevazut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.
14. La depunerea situatiilor financiare pentru trimestrul III 2009, autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale au obligatia sa prezinte lista institutiilor subordonate cu precizarea surselor de finantare ale acestora.”
2. Capitolul B “Raportari financiare lunare” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
a) Dupa punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 21, 22 si 23, cu urmatorul cuprins:
“21. Unitatile administrativ-teritoriale raporteaza lunar executia bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii, in formularele:
– anexa nr. 8 <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri>>;
– anexa nr. 9 <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Venituri>>;
– anexa nr. 10 <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli>>;
– anexa nr. 11 <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Cheltuieli>>;
– anexa nr. 7 <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli>>.
La raportarile lunare, in formularele <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri>> (anexa nr. 8) si <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Venituri>> (anexa nr. 9) se completeaza numai coloana 1 <<Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare>>, coloana 2 <<Prevederi bugetare trimestriale cumulate>> si coloana 6 <<Incasari realizate>>, iar in formularele <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli>> (anexa nr. 10), <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Cheltuieli>> (anexa nr. 11) si <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli>> (anexa nr. 7) se completeaza numai coloana 1 <<Credite de angajament>>, coloana 2 <<Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare>>, coloana 3 <<Credite bugetare trimestriale cumulate>> si coloana 6 <<Plati efectuate>>.
22. Incepand cu luna octombrie 2009, toate institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, vor intocmi lunar anexa nr. 30 <<Plati restante>>, care va fi insotita de nota explicativa prevazuta la pct. 13 din prezentele norme metodologice.
23. Incepand cu luna octombrie 2009, toate institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, vor raporta lunar urmatorii indicatori din bilant: <<Creante comerciale si avansuri>> cod rand 22, <<Avansuri acordate>> cod rand 22.1, <<Datorii comerciale si avansuri>> cod rand 61, <<Avansuri primite>> cod rand 61.1, <<Contributii sociale>> cod rand 63.1, <<Salariile angajatilor>> cod rand 72, <<Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)>> cod rand 73, <<Pensii, indemnizatii de somaj, burse>> cod rand 73.1.”
b) Punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4. Termenul de depunere la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice a raportarilor financiare lunare precizate la cap. B pct. 1, 2 si 2^1 este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportarilor financiare lunare prevazute la cap. B pct. 2^2 si 2^3 este data de 20 a lunii urmatoare celei de raportare.”
c) La punctul 4, dupa primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu urmatorul cuprins:
“Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, care au obligatia intocmirii raportarilor financiare lunare, vor transmite aceste raportari in format electronic, insotite de o adresa de inaintare scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.”
d) Dupa punctul 4, se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:
“5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, care raporteaza lunar executia bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, vor urmari concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale. In cazul unor diferente majore, se vor comunica cauzele acestor diferente, precum si corectia datelor raportate.”
ART. II – Directia generala de metodologie contabila institutii publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. III – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close