Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a fost publicat la rubrica Proiecte in dezbatere, proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situatiei actuale
Potrivit prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, Inspectia Muncii este organul de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu atributii de control in ceea ce priveste aplicarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca.
In aplicarea prevederilor legale din domeniul relatiilor de munca, angajatorii au obligatia, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 4 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor, de a-l prezenta inspectorilor de munca la solicitarea acestora si de a-l transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, in termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat si de 5 zile de la introducerea oricarei modificari.
Totodata, Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste in sarcina Inspectiei Muncii competenta de a controla modalitatea de aplicare, de catre angajatori, persoane fizice si juridice, a reglementarilor generale si speciale in domeniul relatiilor de munca.
Conform MEMORANDUMULUI DE INłELEGERE din 23 iunie 2009 intre Comunitatea Europeana si Romania, in data de 6 mai 2009, Consiliul Uniunii Europene a
adoptat o decizie privind alocarea pentru Romania a unei asistente financiare pe termen mediu in valoare de pana la 5 miliarde euro, eliberarea fiecarei transe de imprumut urmand sa se faca pe baza implementarii satisfacatoare a programului economic al Guvernului Romaniei.
Programul economic include si masuri de reforma structurala, una dintre masurile avute in mod special in vedere fiind solutionarea problemei muncii nedeclarate.
Potrivit celor convenite prin memorandum, este prevazut ca solutionarea problemei muncii nedeclarate sa se faca „prin cresterea semnificativa a intensitatii controalelor si administrarea unor amenzi administrative suficient de descurajatoare in cazul neconformarii“.
Guvernul va publica un raport anual de monitorizare pe site-ul sau web.
In vederea indeplinirii acestui obiectiv, au fost analizate :
−datele celor mai recente cercetari efectuate la nivelul Uniunii Europene cu privire la munca nedeclarata ;
−cadrul legislativ national si practica Inspectiei Muncii;
−capacitatea Inspectiei Muncii de a mari intensitatea controalelor muncii nedeclarate.
Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, republicata, angajatorii prevazuti de acest act normativ au obligatia de a inregistra contractele de munca la inspectoratele teritoriale de munca, in termen de 20 de zile de la incheierea lor.
De asemenea, conform art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, in termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat.
Ulterior, obligatia de transmitere a modificarilor intervenite trebuie indeplinita in termen de 5 zile.
Singura forma de munca nedeclarata sanctionata de Codul muncii (art. 276 alin. (1) lit. a) este primirea la munca a unui lucrator inainte de incheierea, in forma scrisa, a contractului individual de munca.
Capacitatea inspectorilor de munca de a depista munca nedeclarata, in raport cu aceste reglementari, este diminuata de practica recenta a angajatorilor, extrem de frecventa in ultima perioada, de a incheia contracte scrise cu lucratorii, dar de a nu le inregistra la inspectoratele teritoriale de munca, decat daca fac obiectul unui control.
Aceasta practica este inlesnita si de complicitatea lucratorilor. Acestia consimt sa nu le fie inregistrate contractele, iar in caz de control declara, sub semnatura, ca lucreaza pentru angajatorul respectiv doar de cateva zile (numarul declarat de zile este variabil, dar intotdeauna este mai mic de 20).
Intensitatea controalelor nu mai poate creste semnificativ doar pe seama cresterii numarului de controale efectuate de Inspectia Muncii cu acest scop, intrucat cresterea suplimentara a numarului de controale pentru depistarea muncii nedeclarate ar afecta celelalte obligatii legale de control stabilite in sarcina institutiei prin Codul muncii, precum si prin alte legi speciale.
In urma analizei efectuate, a rezultat ca, pentru a putea creste numarul de controale si eficienta acestora, este necesara modificarea cadrului legislativ existent.
Una dintre solutiile identificate o reprezinta modificarea Hotararii Guvernului nr.
161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si eliminarea termenului de 5 zile acordat angajatorilor pentru a comunica la inspectoratele teritoriale de munca orice noua angajare. Aceasta ar reprezenta o simplificare a procedurii de control, inspectorii de munca putand face verificarile doar pe baza registrului si nemaifiind necesare verificari in arhive.
2. Schimbari preconizate
In aceste conditii, prezentul proiect de hotarare de Guvern propune:
– obligatia angajatorilor de a inregistra in registrul general de evidenta a salariatilor elementele de identificare a tuturor salariatilor – nume, prenume, CNP, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei COR sau altor acte normative, tipul contractului – cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat;
– inregistrarea in registru a datei si temeiului incetarii contractului individual de munca la data incetarii contractului individual de munca;
– obligatia de transmitere a registrului la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat si, ulterior, de catre fiecare nou salariat;
-completarea prevederilor referitoare la contraventii cu doua noi contraventii, respectiv: neinregistrarea contractelor individuale de munca in registrul general de evidenta a salariatilor anterior inceperii activitaŃii si completarea registrului general de evidenta a salariatilor cu date eronate;
-stabilirea amenzii de 1500 lei pentru fiecare contract neinregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor anterior inceperii activitatii, fara ca valoarea cumulata a amenzii sa depaseasca 20000 lei;
– stabilirea amenzii de 3500 – 5000 lei pentru completarea registrului general de evidenta a salariatilor cu date eronate.
 Proiectul de Hotarare
HOTARARE
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 
 
           In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
          Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
 
  Art. I – Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1.     La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Nu au obligatia de a infiinta registru misiunile diplomatice din Romania, respectiv, ambasadele, reprezentantele, consulatele generale si consulatele oficiale”.
  2. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), care vor avea urmatorul cuprins:
          „(21) La angajarea fiecarui salariat, mentiunile prevazute la alin. (2) lit. a) – d) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.
          (22) Mentiunile prevazute la alin. (2) lit. e) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca”.
  3.     La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Angajatorii au obligatia de a transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat”.
  4. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, (41), care va avea urmatorul cuprins:
„(41) In cazurile mentionate la art. 3, alineatele (21) si (22), registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul angajatorul, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat, respectiv la data incetarii contractului individual de munca al acestuia”.
 5. Articolul 8 alineatul (1) se completeaza cu doua noi litere, literele d) si e), care vor avea urmatorul cuprins:
          „…………………
          d) neinregistrarea contractelor individuale de munca in registrul general de evidenta a salariatilor anterior inceperii activitatii;
e) completarea registrului general de evidenta a salariatilor cu date eronate”.
           6. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
          „(2) Contraventiile prevazute la alineatul (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
          a) cele prevazute la lit. a) – c) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
          b) cea prevazuta la lit. d) cu amenda de 1.500 lei pentru fiecare contract incheiat, fara ca valoarea cumulata a amenzii, determinata de numarul efectiv de contracte, sa depaseasca cuantumul de 20.000 lei;
          c) cea prevazuta la lit. e) cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei”.
           7. La articolul 8, alineatul (4) se abroga.
  Art. II – Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
  Sursa: site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close