Regulamentul BNR privind institutiile de plata

In M. Of nr. 735 din 29 octombrie 2009 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei privind institutiile de plata
 Din cuprins:
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
SECTIUNEA 1 – Domeniul de aplicare si definitii

Art. 1 – (1) Prezentul regulament se aplica institutiilor de plata, persoane juridice romane, denumite in continuare institutii de plata, si stabileste regulile privind infiintarea si derularea activitatii institutiilor de plata, precum si privind supravegherea prudentiala a acestora.
(2) Prezentul regulament reglementeaza:
(i) cerintele si documentatia ce trebuie prezentata Bancii Nationale a Romaniei in vederea autorizarii functionarii institutiilor de plata;
(ii) procedura de notificare a Bancii Nationale a Romaniei in vederea prestarii de servicii de plata prin intermediul unui agent;
(iii) metodologia de calcul al nivelului minim si componenta fondurilor proprii;
(iv) masurile de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plata;
(v) procedura de notificare a Bancii Nationale a Romaniei asupra modificarilor intervenite in situatia institutiilor de plata; si
(vi) cerintele de raportare.
Art. 2 – (1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata.
(2) In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) actionar indirect – un actionar sau asociat care detine o cota-parte din capital sau din drepturile de vot la o institutie de plata, prin intermediul unei societati/entitati asupra careia acesta exercita controlul;
b) actionar semnificativ – o persoana fizica sau juridica ori un grup de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza concertat, care detine direct sau indirect participatii calificate intr-o institutie de plata. Se considera ca persoanele actioneaza concertat cand fiecare dintre ele decide sa isi exercite drepturile aferente actiunilor detinute, in concordanta cu un acord explicit sau implicit intervenit intre ele.

SECTIUNEA a 2-a – Dispozitii comune

Art. 3 – (1) Solicitantii trebuie sa probeze cu documente adecvate informatiile furnizate Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Banca Nationala a Romaniei poate verifica informatiile furnizate de solicitanti, prin solicitarea de documente suplimentare si/sau prin obtinerea unei confirmari din partea altor autoritati nationale sau straine, dupa caz.
Art. 4 – (1) Documentele vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei in limba romana. Actele cu caracter oficial si cele sub semnatura privata, pentru care nu este prevazuta in prezentul regulament forma in care acestea se remit Bancii Nationale a Romaniei, vor fi prezentate in original sau in copie legalizata, dupa caz. Pentru documentele redactate intr-o limba straina se va prezenta si traducerea autorizata a acestora.
(2) Documentatia transmisa Bancii Nationale a Romaniei in aplicarea sectiunii a 7-a din titlul II al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 trebuie prezentata in doua exemplare, dintre care unul in limba romana, iar celalalt in limba engleza, in traducere autorizata.
(3) Documentele emise sau legalizate de o autoritate straina vor fi supralegalizate in conditiile prevazute de lege ori vor purta apostila prevazuta de Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare. In cazul in care se invoca o situatie de inlaturare a acestor cerinte, se va prezenta o confirmare in acest sens din partea autoritatilor romane sau straine competente, sarcina probei revenind celui ce invoca o asemenea situatie.
(4) In cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar, in situatia in care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani se va prezenta si certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care au avut anterior stabilit/stabilita domiciliul/resedinta.
(5) Orice curriculum vitae prezentat Bancii Nationale a Romaniei potrivit prezentului regulament va fi semnat si datat de catre persoana in cauza.

CAPITOLUL II – Autorizarea functionarii institutiilor de plata

Art. 5 – (1) Institutiile de plata pot presta servicii de plata numai ulterior obtinerii autorizatiei de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei.
(2) Autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei va cuprinde serviciile de plata ce pot fi desfasurate de institutia de plata si va fi insotita de aprobarile pentru persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata, de confirmarea actionarilor semnificativi ai institutiei de plata, de aprobarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii si de numarul de inregistrare in registrul institutiilor de plata tinut de Banca Nationala a Romaniei.
(3) In termen de 5 zile de la data inceperii activitatii de prestare de servicii de plata, institutia de plata va notifica acest fapt Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere si va transmite acesteia reglementarile interne, in limba romana, referitoare la serviciile de plata autorizate, precum si o declaratie semnata de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata, din care sa rezulte ca institutia de plata dispune de un sistem informatic care sa ii permita furnizarea raportarilor solicitate de Banca Nationala a Romaniei potrivit prezentului regulament.

SECTIUNEA 1 – Cerinte generale

1.1. Capitalul initial
Art. 6 – (1) Capitalul initial al institutiilor de plata include:
a) capitalul social subscris si varsat, cu exceptia actiunilor preferentiale cumulative;
b) primele de capital, integral incasate, aferente capitalului social;
c) rezervele legale, statutare si alte rezerve;
d) profitul interimar inregistrat pana la data determinarii capitalului initial, precum si profitul ultimului exercitiu financiar inregistrat in rezultatul reportat pana la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de organele competente, determinate cu respectarea art. 41;
e) rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, ramas dupa distribuirea profitului conform hotararii organelor competente.
(2) Pentru determinarea nivelului capitalului initial, din rezultatul obtinut prin insumarea elementelor prevazute la alin. (1) se deduc rezultatul reportat reprezentand pierdere si pierderea perioadei curente inregistrata pana la determinarea capitalului initial.
(3) Pentru determinarea incadrarii in conditiile prevazute la art. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, cerinta privind nivelul minim al capitalului initial se va determina in echivalent lei utilizand cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii cererii de autorizare la Banca Nationala a Romaniei.

1.2. Obiect de activitate
Art. 7 – In obiectul de activitate autorizat al unei institutii de plata vor fi incluse doar serviciile de plata pentru care este fundamentata in mod corespunzator in planul de activitate capacitatea institutiei de plata de a le desfasura in mod adecvat.

1.3. Actionariat
Art. 8 – (1) Banca Nationala a Romaniei evalueaza in ce masura calitatea actionarilor semnificativi este adecvata, pe baza cumulativa a urmatoarelor criterii:
a) reputatia actionarilor semnificativi, inclusiv existenta unor motive intemeiate de a suspecta ca, in ceea ce priveste detinerea de participatii calificate, ar putea creste riscul de spalare a banilor sau de finantare a terorismului ori se efectueaza, s-a efectuat ori s-a incercat efectuarea unor operatiuni de spalare a banilor sau de finantare a terorismului;
b) capacitatea actionarilor semnificativi de a sustine o organizare adecvata a institutiei de plata.
(2) Banca Nationala a Romaniei evalueaza pe baza documentelor prevazute la art. 18 doar persoana/persoanele care detine/detin in mod direct participatii calificate si persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim detinator indirect al participatiei calificate la institutia de plata vizata, cu exceptia cazului in care Banca Nationala a Romaniei considera ca fiind necesara evaluarea unuia sau a mai multor detinatori intermediari din lantul de participatii calificate. Banca Nationala a Romaniei decide evaluarea celorlalti actionari semnificativi indirecti pornind de la informatiile publice disponibile cu privire la acestia.
Art. 9 – La evaluarea reputatiei actionarilor semnificativi sunt avute in vedere, de la caz la caz, in functie de gravitatea circumstantelor caracteristice fiecarei situatii, in sensul ca pot induce dubii cu privire la indeplinirea criteriului, cel putin urmatoarele aspecte:
a) existenta unei condamnari pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, terorism, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa, infractiuni prevazute de legislatia speciala in domeniul financiar-bancar, de legislatia privind societatile comerciale, insolventa sau protectia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;
b) actionarul semnificativ este urmarit penal sau judecat pentru oricare dintre infractiunile prevazute la lit. a);
c) actionarul semnificativ este suspectat, pe plan intern sau international, ca fiind terorist ori ca finanteaza acte de terorism;
d) actionarul semnificativ este stabilit intr-un stat sau teritoriu considerat de catre FATF – GAFI – Grupul de Actiune Financiara Internationala ca fiind “necooperant” ori intr-un stat sau teritoriu care, potrivit acestui organism, nu a intreprins suficiente masuri pentru a se conforma cu recomandarile FATF – GAFI;
e) investigatii in curs ori derulate in trecut si/sau masuri aplicate actionarului semnificativ ori impunerea unor sanctiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementeaza domeniul bancar, financiar, al activitatii de asigurare sau orice alta legislatie privind serviciile financiare;
f) investigatii in curs ori derulate in trecut si/sau masuri si sanctiuni aplicate actionarului semnificativ de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricaror altor reglementari relevante decat cele prevazute la lit. e).
Art. 10 – Cerintele de reputatie se pot considera indeplinite daca actionarul semnificativ:
a) este actionar semnificativ la o entitate reglementata si supravegheata de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru;
b) este o persoana ce asigura conducerea si/sau administrarea activitatii unei entitati reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru;
c) este o entitate reglementata si supravegheata de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru.
Art. 11 – (1) La evaluarea capacitatii actionarilor semnificativi de a sustine o organizare adecvata a institutiei de plata se are in vedere daca a fost stabilit un cadru formal de administrare a activitatii de prestare de servicii de plata riguros conceput, care sa includa o structura organizatorica clara, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente si coerente, proceduri eficiente de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa institutia si mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri administrative si contabile riguroase.
(2) Este interzisa externalizarea activitatii de audit intern de catre institutiile de plata.
(3) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2), institutiile de plata pot externaliza activitatea de audit intern la nivelul societatii-mama daca aceasta este institutie de credit sau institutie financiara in intelesul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.4. Persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata
Art. 12 – (1) Banca Nationala a Romaniei evalueaza in ce masura persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata au o buna reputatie si dispun de cunostinte si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii vizate.
(2) In cazul persoanelor juridice responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata, conditia privind reputatia se aplica atat persoanei juridice, cat si reprezentantului acesteia, desemnat sa asigure conducerea si administrarea institutiei de plata, iar cerinta privind cunostintele si experienta se aplica numai reprezentantului desemnat.
Art. 13 – La evaluarea reputatiei persoanelor prevazute la art. 12, Banca Nationala a Romaniei are in vedere, in mod corespunzator, dispozitiile prevazute la art. 9 si 10.
Art. 14 – (1) Pentru scopul indeplinirii cerintei privind detinerea de cunostinte si experienta solicitantul trebuie sa demonstreze ca persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata dispun de cunostinte teoretice si practice adecvate cu privire la activitatile ce urmeaza a fi desfasurate de institutia de plata, precum si experienta dobandita intr-o functie de conducere.
(2) La evaluarea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata, Banca Nationala a Romaniei are in vedere si daca planul de activitate si planul de afaceri prezentate si insusite de acestea au la baza o abordare realista si denota profesionalism.

SECTIUNEA a 2-a – Documentatia ce trebuie prezentata Bancii Nationale a Romaniei in vederea autorizarii functionarii institutiilor de plata

Art. 15 – In vederea obtinerii autorizatiei de prestare de servicii de plata, solicitantii trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei – Directia reglementare si autorizare o cerere de autorizare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, insotita de urmatoarele informatii si documente:
a) planul de activitate cuprinzand descrierea obiectivelor, politicilor si strategiilor institutiei de plata, cu detalierea tipurilor de servicii de plata vizate a fi desfasurate, insusit de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata;
b) planul de afaceri cuprinzand estimarile situatiilor financiare pe primii 3 ani de activitate, care sa demonstreze ca solicitantul este capabil sa angajeze sistemele, resursele si procedurile adecvate si proportionale cu natura si intinderea activitatii vizate, precum si estimarile necesarului si ale nivelului fondurilor proprii determinate pe primii 3 ani de activitate, insusit de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata. Datele previzionate vor fi fundamentate. Planul de afaceri trebuie sa se bazeze pe date plauzibile si sa demonstreze inclusiv fezabilitatea proiectului;
c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului din care sa rezulte ca institutia de plata detine un nivel al capitalului social situat la nivelul stabilit de lege pentru capitalul initial sau, dupa caz, un raport intocmit de un auditor statutar ori o firma de audit din care sa rezulte ca institutia de plata detine capital initial la nivelul prevazut de lege; in cazul institutiilor de plata care au obligatia legala de auditare a situatiilor financiare, raportul trebuie elaborat de catre auditorul statutar sau de firma de audit a institutiei de plata;
d) descrierea masurilor ce urmeaza a fi intreprinse in conformitate cu art. 31 – 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 in vederea protejarii fondurilor utilizatorilor serviciilor de plata, care sa cuprinda cel putin o justificare a alegerii metodei si o prezentare a mecanismului propus, cu identificarea tuturor elementelor relevante prevazute la art. 80 alin. (2);
e) descrierea cadrului formal de administrare a activitatii de prestare de servicii de plata si a mecanismelor de control intern, inclusiv a principiilor si regulilor care vor sta la baza procedurilor de administrare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa institutia de plata, a procedurilor administrative si contabile, care sa demonstreze ca acestea sunt cuprinzatoare si adaptate la natura, intinderea si complexitatea serviciilor de plata prestate de institutia de plata; prezentarea procedurilor de administrare a riscurilor cuprinde si indicarea metodei ce se intentioneaza a se utiliza pentru determinarea necesarului de fonduri proprii, fundamentata astfel incat Banca Nationala a Romaniei sa fie incredintata asupra adecvarii metodei la situatia concreta a institutiei de plata, utilizand estimarile furnizate potrivit lit. b);
f) descrierea mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligatiilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului si Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind platitorul care insotesc transferurile de fonduri;
g) descrierea structurii organizatorice a solicitantului, inclusiv politica de personal, referitoare cel putin la recrutarea si instruirea personalului si, daca este cazul, informatii privind intentia de utilizare a agentilor si modalitatea in care se va asigura respectarea cerintelor legale de catre acestia, informatii privind intentia de deschidere de sucursale, politicile in domeniul externalizarii unor activitati, activitatile propuse a fi externalizate si tipurile de entitati catre care se va realiza externalizarea, indicarea sistemelor de plati la care institutia de plata va participa, direct sau prin intermediul altui participant, si modalitatea in care se realizeaza participarea;
h) lista actionarilor semnificativi, marimea participatiilor detinute si documentatia prevazuta la art. 18, pentru fiecare dintre acestia;
i) lista persoanelor care au legaturi stranse cu institutia de plata si, pentru fiecare dintre acestea, documentatia prevazuta la art. 19;
j) lista persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata si documentatia prevazuta la art. 20, pentru fiecare dintre acestea;
k) elementele de identificare a auditorului statutar sau a firmei de audit, daca este cazul;
l) informatiile referitoare la aranjamentele de audit destinate asigurarii protejarii intereselor utilizatorilor de servicii de plata, in contextul obiectivelor vizate la lit. d), e) si g);
m) actul constitutiv, statutul si/sau contractul de societate, dupa caz, si dovada inregistrarii acestora la oficiul registrului comertului;
n) certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului.
Art. 16 – Planul de activitate prevazut la art. 15 lit. a) va include cel putin urmatoarele:
a) prezentarea obiectivelor propuse a fi realizate in primii 3 ani de activitate;
b) descrierea clientelei si a segmentului de piata pe care institutia de plata intentioneaza sa desfasoare activitate;
c) descrierea serviciilor de plata ce urmeaza a fi efectuate, respectiv a produselor oferite si a politicii de pret/tarifare aferente acestora;
d) volumul activitatii si cota de piata, pe total si pe categorii de servicii de plata, pentru primii 3 ani de functionare;
e) strategia in legatura cu crearea suportului tehnic necesar desfasurarii activitatilor propuse;
f) prezentarea activitatilor comerciale ce se vor desfasura, altele decat cea de prestare de servicii de plata, si a procedurilor implementate ce asigura ca aceste activitati comerciale nu prejudiciaza soliditatea situatiei financiare a institutiei de plata ori capacitatea Bancii Nationale a Romaniei de a supraveghea respectarea de catre institutia de plata a tuturor obligatiilor impuse de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 si prezentul regulament.
Art. 17 – (1) Descrierea cadrului formal de administrare a activitatii de prestare de servicii de plata, prevazut la art. 15 lit. e), va cuprinde, dupa caz: definirea liniilor de responsabilitate, masurile organizatorice adoptate in vederea protejarii fondurilor utilizatorilor serviciilor de plata, atributiile fiecarui compartiment/centru de responsabilitate al institutiei de plata si fluxurile informationale dintre acestea, atributiile sucursalelor si ale altor sedii secundare ale institutiei de plata, atributiile comitetelor specializate ale institutiei de plata, competentele organelor de administrare si/sau de conducere ale institutiei de plata si ale activitatii de prestare de servicii de plata.
(2) Descrierea mecanismelor de control intern se va referi, dupa caz, la modul de organizare a functiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformitatii si de audit intern, in vederea asigurarii continuitatii si fiabilitatii in efectuarea serviciilor de plata.
Art. 18 – (1) Pentru fiecare dintre actionarii semnificativi, persoane juridice, cu exceptia institutiilor de credit, a institutiilor financiare nebancare inscrise in registrul special si a institutiilor de plata, persoane juridice romane, se prezinta urmatoarele documente:
a) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara de origine, care sa ateste cel putin denumirea, sediul social, data inmatricularii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate al acesteia;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara de origine;
c) chestionarul pentru actionarii semnificativi, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat de reprezentantul legal al actionarului.
(2) Pentru fiecare dintre actionarii semnificativi, persoane fizice, se prezinta urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care are stabilit/stabilita domiciliul/resedinta;
c) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat de actionar.
Art. 19 – (1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legaturi stranse cu institutia de plata prevazute la art. 15 lit. i), se prezinta o incadrare a relatiilor existente intre aceasta persoana si institutia de plata, corespunzator prevederilor art. 5 pct. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, precum si elementele de identificare a acesteia.
(2) In aplicarea art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, institutia de plata trebuie sa prezinte o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert in care este situata persoana cu care are legaturi stranse, care sa cuprinda, dupa caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabila cu supravegherea respectivelor persoane si sistemul de supraveghere, legislatia in domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente in realizarea supravegherii prudentiale de catre Banca Nationala a Romaniei.
(3) In vederea evaluarii persoanelor mentionate la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate solicita si alte informatii si documente care sa ateste ca legaturile stranse ori dispozitiile legale, masurile de natura administrativa din jurisdictia unui stat tert ce guverneaza una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care institutia de plata are legaturi stranse sau dificultatile in aplicarea dispozitiilor ori masurilor respective nu impiedica exercitarea eficienta a functiilor Bancii Nationale a Romaniei de supraveghere.
Art. 20 – (1) Pentru fiecare dintre persoanele fizice responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata va fi transmisa hotararea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum si urmatoarea documentatie:
a) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care are stabilit/stabilita domiciliul/resedinta;
c) curriculum vitae, care va cuprinde cel putin informatii legate de studiile absolvite, cu mentionarea institutiei de invatamant, a naturii cursurilor si a anului absolvirii, si o prezentare detaliata a activitatii desfasurate, cu indicarea denumirii, adresei si a profilului activitatii entitatii in cadrul careia a activat, a naturii si duratei activitatilor desfasurate, a responsabilitatilor exercitate si, dupa caz, a autoritatii insarcinate cu supravegherea fiecareia dintre entitatile in cadrul carora persoana respectiva a desfasurat activitate;
d) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 3, completat si semnat de aceste persoane.
(2) Pentru fiecare dintre persoanele juridice responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata va fi transmisa hotararea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum si urmatoarea documentatie:
a) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara de origine, care sa ateste cel putin denumirea, sediul social, data inmatricularii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate al acesteia;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara de origine;
c) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 3, completat si semnat de reprezentantul legal al acestei persoane;
d) documentatia prevazuta la alin. (1) pentru reprezentantul persoanei juridice desemnat pentru a asigura conducerea si administrarea institutiei de plata.

SECTIUNEA a 3-a – Autorizarea entitatilor care presteaza servicii de plata la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009

Art. 21 – Entitatile care se incadreaza la art. 185 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 trebuie sa solicite autorizarea Bancii Nationale a Romaniei pana la data de 31 decembrie 2010.
Art. 22 – Entitatilor prevazute la art. 21 li se aplica in mod corespunzator dispozitiile prezentului regulament.
Art. 23 – In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, entitatile prevazute la art. 21 transmit Bancii Nationale a Romaniei – Directia reglementare si autorizare documentatia prevazuta la art. 15, insotita si de ultima situatie financiara anuala si de cea mai recenta situatie financiara, depuse la organele competente.
Art. 24 – In situatia in care entitatile care solicita autorizarea functioneaza deja prin intermediul agentilor sau sucursalelor pe teritoriul Romaniei sau al unui stat tert, acestea vor prezenta si documentele prevazute la cap. III sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 65.

CAPITOLUL III – Notificarea in vederea prestarii de servicii de plata prin intermediul unui agent

Art. 25 – Institutiile de plata pot presta servicii de plata prin intermediul unui agent numai ulterior inscrierii acestuia in registrul institutiilor de plata tinut de Banca Nationala a Romaniei.
Art. 26 – (1) Prevederile art. 12 si 13 se aplica in mod corespunzator persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata a agentului.
(2) In cazul in care agentul este o persoana fizica, prevederile art. 12 si 13 se aplica acesteia.
Art. 27 – (1) Pentru indeplinirea cerintei privind detinerea de cunostinte si experienta solicitantul trebuie sa demonstreze ca persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata ce urmeaza a fi desfasurata de agent dispun de cunostinte adecvate cu privire la aceste activitati, precum si de experienta dobandita intr-o entitate comparabila ca activitate cu activitatile ce urmeaza a fi prestate de agent.
(2) In cazul in care agentul este o persoana fizica, prevederile alin. (1) se aplica acesteia.
Art. 28 – In vederea inscrierii in registrul institutiilor de plata a agentului persoana juridica, institutiile de plata trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere hotararea organului competent cu privire la angajarea agentului, insotita de urmatoarele documente si informatii:
a) certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara de origine, care sa ateste cel putin denumirea, sediul social, data inmatricularii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate al acesteia;
b) descrierea mecanismelor de control intern instituite pentru conformarea la obligatiile legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului;
c) identitatea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata si documentatia prevazuta la art. 20.
Art. 29 – In cazul in care agentul este o persoana fizica, in vederea inscrierii acestuia in registrul institutiilor de plata, institutiile de plata trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere hotararea organului competent cu privire la angajarea agentului, insotita de o informare privind numele si adresa acestuia si de documentatia prevazuta la art. 20 alin. (1).
Art. 30 – In plus fata de documentatia prevazuta la art. 28 si 29, in cazul in care agentul este situat intr-un stat tert, institutiile de plata trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere si o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert aplicabil serviciilor ce urmeaza a fi prestate, care sa cuprinda, dupa caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabila cu supravegherea si sistemul de supraveghere, legislatia in domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii spalarii banilor si al finantarii terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente in realizarea supravegherii prudentiale de catre Banca Nationala a Romaniei, cum ar fi restrictionarea accesului la informatii ori a posibilitatii efectuarii unor verificari la fata locului.
Art. 31 – (1) In situatia in care Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere hotaraste inscrierea agentului in registrul institutiilor de plata, decizia va cuprinde serviciile de plata ce pot fi desfasurate de institutia de plata prin intermediul agentului si va fi insotita de aprobarile pentru persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata si de numarul de inregistrare in registru.
(2) Procedura si termenele in care Banca Nationala a Romaniei se pronunta asupra cererii de desfasurare a activitatii de servicii de plata prin intermediul unui agent sunt cele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.

CAPITOLUL IV – Nivelul minim, componenta si cerinte de raportare ale fondurilor proprii

SECTIUNEA 1 – Nivelul minim al fondurilor proprii

Art. 32 – (1) Nivelul minim al fondurilor proprii de care trebuie sa dispuna o institutie de plata se determina potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.
(2) Datele aferente activitatii de prestare de servicii de plata utilizate la determinarea necesarului de fonduri proprii includ datele aferente activitatilor operationale si conexe acesteia.
Art. 33 – (1) In aplicarea dispozitiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, institutiile de plata isi determina necesarul de fonduri proprii prin utilizarea uneia dintre cele 3 metode prevazute in prezentul regulament, respectiv metoda A, metoda B si metoda C, selectata in procesul de autorizare, respectiv in procedura de notificare a modificarilor in situatia institutiilor de plata.
(2) La determinarea indicatorilor ce stau la baza fiecarei metode trebuie avute in vedere instructiunile ce se regasesc in anexa nr. 4.
Art. 34 – (1) Potrivit metodei A necesarul de fonduri proprii al unei institutii de plata reprezinta cel putin 10% din volumul cheltuielilor administrative fixe aferente activitatii de prestare de servicii de plata inregistrate de institutia de plata in anul financiar precedent.
(2) Banca Nationala a Romaniei poate solicita, in caz de modificare semnificativa a volumului cheltuielilor administrative fixe aferente anului in curs in raport cu anul financiar precedent, ajustarea necesarului de fonduri proprii prevazut la alin. (1) prin determinarea acestuia pe baza cheltuielilor administrative fixe pe anul in curs previzionate pornind de la informatiile contabile existente.
Art. 35 – Potrivit metodei B necesarul fondurilor proprii se determina pe baza volumului mediu lunar al operatiunilor de plata realizate de institutia de plata in anul financiar precedent, prin aplicarea urmatorului algoritm de calcul:
1. determinarea volumului total al operatiunilor de plata din anul precedent, calculat prin insumarea fondurilor ce au facut obiectul unei tranzactii de plata;
2. ajustarea rezultatului obtinut la pct. 1 prin impartirea la 12;
3. impartirea in transe valorice a rezultatului obtinut la pct. 2, fiecarei transe fiindu-i aplicat un coeficient de ponderare, dupa cum urmeaza:
a) 4% pentru transa valorica de pana la echivalentul in lei a 5 milioane euro inclusiv;
b) 2,5% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 5 milioane euro si pana la echivalentul in lei a 10 milioane euro inclusiv;
c) 1% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro si pana la echivalentul in lei a 100 milioane euro inclusiv;
d) 0,5% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 100 milioane euro si pana la echivalentul in lei a 250 milioane euro inclusiv;
e) 0,25% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 250 milioane euro;
4. insumarea rezultatelor obtinute la pct. 3;
5. ajustarea sumei obtinute la pct. 4 prin aplicarea unui coeficient stabilit in functie de activitatea de prestare de servicii de plata desfasurata de institutia de plata, astfel:
a) 0,5 pentru activitatea prevazuta la art. 8 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009;
b) 0,8 pentru activitatea prevazuta la art. 8 lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009;
c) 1 pentru activitatile prevazute la art. 8 lit. a) – e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.
Art. 36 – (1) Potrivit metodei C necesarul fondurilor proprii se determina pe baza veniturilor obtinute de institutia de plata din activitatea de prestare de servicii de plata in anul financiar precedent, prin aplicarea urmatorului algoritm de calcul:
1. determinarea valorii indicatorului relevant, prin insumarea veniturilor din dobanzi, veniturilor din comisioane si altor venituri din exploatare si deducerea din valoarea astfel obtinuta a cheltuielilor cu dobanzile;
2. impartirea pe transe valorice a rezultatului obtinut la pct. 1 si ajustarea fiecarei transe valorice prin aplicarea unui coeficient de ponderare, dupa cum urmeaza:
– 10% pentru transa valorica de pana la echivalentul in lei a 2,5 milioane euro inclusiv;
– 8% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 2,5 milioane euro si pana la echivalentul in lei a 5 milioane euro inclusiv;
– 6% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 5 milioane euro si pana la echivalentul in lei a 25 milioane euro inclusiv;
– 3% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 25 milioane euro si pana la echivalentul in lei a 50 milioane euro inclusiv;
– 1,5% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 50 milioane euro inclusiv;
3. insumarea rezultatelor obtinute la pct. 2;
4. ajustarea sumei obtinute la pct. 3 prin aplicarea unui coeficient stabilit in functie de activitatea de prestare de servicii de plata desfasurata de institutia de plata, astfel:
a) 0,5 pentru activitatea prevazuta la art. 8 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009;
b) 0,8 pentru activitatea prevazuta la art. 8 lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009;
c) 1 pentru activitatile prevazute la art. 8 lit. a) – e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.
(2) Pentru determinarea indicatorului relevant prevazut la alin. (1) se vor avea in vedere urmatoarele:
a) nu se includ veniturile extraordinare;
b) cheltuielile legate de externalizarea unor servicii pot fi deduse numai daca externalizarea se realizeaza catre entitati care sunt supuse supravegherii prudentiale in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.
(3) Necesarul fondurilor proprii al unei institutii de plata calculat potrivit metodei C nu poate fi mai mic decat maximul dintre valoarea obtinuta prin aplicarea algoritmului precizat la alin. (1) si 80% din media aritmetica simpla calculata pe baza nivelurilor fondurilor proprii aferente ultimelor 3 exercitii financiare.
Art. 37 – (1) In cazul in care in primul an de activitate in domeniu institutia de plata nu a desfasurat activitate pe perioada unui an financiar complet, in locul datelor inregistrate in anul financiar precedent institutia de plata utilizeaza, in vederea aplicarii metodelor prevazute la art. 34 – 36, datele previzionate in planul de activitate pentru primul an financiar.
(2) In situatia in care institutia de plata nu a implinit 3 ani financiari de activitate, media aritmetica a nivelului fondurilor proprii prevazuta la art. 36 alin. (3) se calculeaza raportat la anii financiari impliniti.
(3) In scopul aplicarii alin. (1), in cazul in care datele previzionate in planul de activitate nu mai sunt plauzibile, Banca Nationala a Romaniei solicita ajustarea corespunzatoare a acestora.
Art. 38 – (1) In aplicarea art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, fara a aduce atingere dispozitiilor art. 37 din prezentul regulament, institutiile de plata utilizeaza date auditate la determinarea necesarului de fonduri proprii.
(2) In cazul in care institutiile de plata nu dispun de date auditate, pentru determinarea necesarului de fonduri proprii potrivit metodei selectate se pot utiliza datele inregistrate in contabilitate pana la data auditarii lor.

SECTIUNEA a 2-a – Componenta fondurilor proprii

Art. 39 – Fondurile proprii ale institutiilor de plata sunt formate din fonduri proprii de nivel 1 si fonduri proprii de nivel 2.

2.1. Componenta fondurilor proprii de nivel 1
Art. 40 – Fondurile proprii de nivel 1 cuprind:
a) capitalul social subscris si varsat, cu exceptia actiunilor preferentiale cumulative;
b) primele de capital, integral incasate, aferente capitalului social;
c) rezervele legale, statutare si alte rezerve;
d) rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, ramas dupa distribuirea profitului conform hotararii organelor competente.
Art. 41 – (1) Profitul interimar inregistrat pana la data determinarii fondurilor proprii, precum si profitul ultimului exercitiu financiar inregistrat in rezultatul reportat pana la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de organele competente pot fi incluse in fondurile proprii numai daca sumele aferente au fost verificate de persoanele responsabile cu auditarea situatiilor financiare si daca in raportul intocmit in urma verificarii se exprima opinia ca sumele respective au fost evaluate in conformitate cu principiile si regulile de contabilizare si sunt nete de orice obligatie sau dividend previzibila/previzibil la data determinarii sau, dupa caz, de repartizari efectuate pana la aceasta data.
(2) In sensul prezentului capitol, prin profit interimar inregistrat pana la data determinarii fondurilor proprii se intelege profitul net calculat de institutia de plata la data determinarii fondurilor proprii, conform reglementarilor contabile aplicabile.
Art. 42 – Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 1 se vor deduce urmatoarele elemente:
a) valoarea de inregistrare in contabilitate (cost de achizitie) a actiunilor proprii detinute de institutia de plata;
b) rezultatul reportat, reprezentand pierdere, indiferent daca a fost sau nu verificata de persoanele responsabile cu auditarea situatiilor financiare;
c) pierderea perioadei curente inregistrata pana la data determinarii fondurilor proprii;
d) valoarea de inregistrare in contabilitate a imobilizarilor necorporale.

2.2. Componenta fondurilor proprii de nivel 2
Art. 43 – (1) Fondurile proprii de nivel 2 se compun din:
a) fonduri proprii de nivel 2 de baza;
b) fonduri proprii de nivel 2 suplimentar.
(2) Fondurile proprii de nivel 2 de baza se compun din:
a) rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale, ajustate cu obligatiile fiscale aferente, previzibile la data calcularii fondurilor proprii;
b) alte elemente care indeplinesc conditiile prevazute la art. 44 alin. (1);
c) titlurile pe durata nedeterminata emise de institutia de plata si alte instrumente de aceeasi natura care indeplinesc, cumulativ, conditiile prevazute la art. 45. Acestora li se pot adauga, fiind asimilate lor, actiunile preferentiale cumulative, altele decat cele prevazute la alin. (3).
(3) Fondurile proprii de nivel 2 suplimentar se compun din capital sub forma de imprumut subordonat si actiuni preferentiale cumulative pe durata determinata, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 46.

2.3. Conditii privind elementele de fonduri proprii de nivel 2
Art. 44 – (1) Cu acordul prealabil al Bancii Nationale a Romaniei, pot fi incluse in fondurile proprii de nivel 2 de baza elementele prevazute la art. 43 alin. (2) lit. b), cu conditia ca, indiferent de semnificatia lor juridica sau contabila, acestea sa aiba urmatoarele caracteristici:
a) sa fie la dispozitia institutiei de plata fara restrictii pentru acoperirea riscurilor specifice activitatii de prestare de servicii de plata, atunci cand pierderile sau minusurile de valoare nu au fost inca identificate;
b) sa se regaseasca in evidenta contabila interna;
c) nivelul lor sa fie stabilit de conducerea institutiei de plata, verificat de persoanele responsabile cu auditarea situatiilor financiare, comunicat Bancii Nationale a Romaniei si supus supravegherii acesteia.
(2) In categoria elementelor prevazute la alin. (1) pot fi incluse, in particular, subventiile publice sau private nerambursabile.
Art. 45 – Elementele prevazute la art. 43 alin. (2) lit. c) pot fi incluse in fondurile proprii de nivel 2 de baza, cu acordul prealabil al Bancii Nationale a Romaniei, daca sunt indeplinite conditiile generale de respectare a caracterului subordonat prevazute la art. 47, precum si urmatoarele cerinte specifice:
a) rascumpararea/rambursarea nu se poate efectua la initiativa detinatorului sau fara aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei. Rascumpararea/rambursarea nu poate fi solicitata de institutia de plata in primii 5 ani de la data includerii acestora in fondurile proprii. Banca Nationala a Romaniei accepta rascumpararea/rambursarea doar daca este incredintata ca ulterior rascumpararii/rambursarii fondurile proprii ale institutiei de plata raman adecvate cel putin pe o perioada de 2 ani. Valoarea instrumentelor de datorie pentru care institutia de plata a obtinut acceptul Bancii Nationale a Romaniei pentru a fi rascumparate/rambursate nu mai este eligibila pentru includerea in fondurile proprii de la data la care institutia de plata a obtinut acceptul;
b) contractul de emisiune/imprumut trebuie sa asigure ca institutia de plata are optiunea de a amana plata dobanzii aferente;
c) creantele creditorului asupra institutiei de plata trebuie sa fie in totalitate subordonate creantelor tuturor celorlalti creditori nesubordonati;
d) contractul de emisiune/imprumut trebuie sa specifice faptul ca principalul si dobanda neplatite aferente sunt la dispozitia institutiei de plata pentru acoperirea pierderilor, in conditii de asigurare a continuitatii activitatii;
e) numai sumele integral platite sunt luate in considerare.
Art. 46 – (1) Actiunile preferentiale cumulative pe durata determinata si capitalul sub forma de imprumut subordonat prevazute la art. 43 alin. (3) pot fi incluse in fondurile proprii de nivel 2 suplimentar, cu acordul prealabil al Bancii Nationale a Romaniei, numai daca obligatiile contractuale ferme asigura ca in cazul falimentului sau lichidarii institutiei de plata acestea au un rang inferior in raport cu creantele tuturor celorlalti creditori nesubordonati si ca nu vor fi rambursate decat dupa ce toate celelalte datorii nerambursate la acea data au fost achitate. In acest sens prevederile contractuale trebuie sa indeplineasca conditiile generale referitoare la datoria subordonata mentionate la art. 47.
(2) Elementele prevazute la art. 43 alin. (3) trebuie sa indeplineasca pentru includerea in fondurile proprii de nivel 2 suplimentar atat conditiile mentionate la alin. (1), cat si urmatoarele cerinte specifice:
a) numai sumele integral platite pot fi luate in considerare;
b) scadenta sa fie de cel putin 5 ani de la data includerii in calculul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar;
c) suma totala luata in considerare la determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar trebuie sa fie redusa gradual incepand cu cel putin 5 ani inaintea scadentei, prin aplicarea unei cote procentuale semestriale constante, astfel incat pentru raportarile aferente ultimului semestru inaintea scadentei finale datoria sa nu mai fie luata in considerare. Valoarea cu care este redusa gradual suma inclusa in fondurile proprii de nivel 2 suplimentar aferenta unui astfel de instrument se determina prin aplicarea cotei procentuale semestriale asupra sumei totale initiale a datoriei respective, astfel incat la sfarsitul primei luni a ultimului semestru inaintea scadentei valoarea cumulata a reducerilor sa fie egala cu suma totala initiala a datoriei respective;
d) contractul sa nu includa clauze care sa conduca, in circumstante specificate in acesta, altele decat lichidarea institutiei de plata, la rambursarea anticipata a datoriei inainte de data convenita a scadentei.
(3) In cadrul perioadei de cel putin 5 ani prevazute la alin. (2) lit. c), valoarea semestriala constanta cu care trebuie redusa suma aferenta datoriei care intra in calculul nivelului fondurilor proprii se scade integral in prima luna aferenta fiecarui semestru.
(4) Semestrele sunt determinate pentru fiecare imprumut subordonat in parte in functie de scadentele intermediare si scadenta finala.
(5) Pentru scopurile lit. b) a alin. (2), in cazul imprumuturilor a caror scadenta nu este fixata, rambursarea este conditionata de efectuarea notificarii catre Banca Nationala a Romaniei cu cel putin 5 ani inainte de data rambursarii, exceptand situatiile in care, ca urmare a aplicarii metodologiei de calcul prevazute la art. 49, capitalul sub forma de imprumut subordonat nu mai poate fi inclus in calculul fondurilor proprii sau in care este solicitata in mod expres aprobarea Bancii Nationale a Romaniei pentru rambursarea anticipata.
(6) Banca Nationala a Romaniei poate aproba rambursarea anticipata a imprumuturilor subordonate, doar ulterior expirarii perioadei de 5 ani de la data la care suma/sumele a/au fost inclusa/incluse in fondurile proprii ale institutiei de plata, in conditiile in care solicitarea este facuta la initiativa emitentului si, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, nivelul fondurilor proprii ale institutiei de plata imprumutate ramane adecvat cel putin pe o perioada de 2 ani.
(7) In cazul in care rambursarea unui imprumut subordonat se realizeaza in mai multe transe, fiecare transa este considerata un imprumut subordonat individual pentru scopurile determinarii nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar, iar prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator.
(8) Valoarea propriilor instrumente de datorie rascumparate/rambursate de institutia de plata inainte de scadenta nu va fi inclusa in calculul fondurilor proprii.
Art. 47 – (1) Toate formele de datorie subordonata prevazute la art. 45 si 46 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale pentru a putea fi incluse in fondurile proprii de nivel 2:
a) subordonarea trebuie sa fie efectiva, iar creantele creditorului subordonat nu trebuie sa fie garantate;
b) contractul nu trebuie sa contina clauze care pot conduce la rambursarea anticipata a datoriei sau la cresterea costurilor initiale ale datoriei. Aceasta insa nu trebuie sa prejudicieze dreptul creditorului subordonat de a solicita falimentul debitorului, de exemplu in cazuri de neplata a sumelor datorate conform contractului (dobanda, pe perioada derularii contractului, si principalul, la scadenta). Doar in cadrul procedurilor de realizare a creantelor mentionate la alin. (2) lit. c) se pot pretinde despagubiri suplimentare, care se vor incasa odata cu creanta principala in urma tuturor celorlalte creante nesubordonate.
(2) In sensul celor prevazute la alin. (1) lit. a), clauzele contractuale trebuie sa asigure ca:
a) creantele creditorului subordonat au rang inferior fata de toti creditorii nesubordonati. In caz de lichidare a institutiei de plata, creditorii subordonati nu trebuie sa poata primi sau retine orice sume sau active pana cand toti creditorii nesubordonati au fost platiti sau despagubiti in intregime;
b) creditorii renunta la dreptul lor de a putea compensa sumele pe care le datoreaza institutiei de plata cu sumele subordonate datorate lor de catre institutia de plata;
c) singurele situatii care pot fi admise in contract drept cazuri de neindeplinire culpabila a obligatiilor de catre debitor (cazuri de culpa) sunt: neplata sumelor datorate conform contractului (dobanda, pe perioada derularii contractului, si principalul, la scadenta) si, respectiv, falimentul imprumutatului. In aceste situatii, creditorul nu trebuie sa aiba la dispozitie alte mijloace de realizare a creantei sale in afara posibilitatii de a solicita falimentul debitorului si, respectiv, de a-si realiza drepturile intr-o procedura de lichidare a acestuia din urma.
(3) In sensul celor prevazute la alin. (1) lit. b) prevederile contractuale nu trebuie sa contina:
a) clauza de declarare simultana a exigibilitatii obligatiilor ca urmare a neindeplinirii culpabile a uneia dintre ele (“cross default”) – clauza conform careia obligatiile contractuale aferente datoriei subordonate sunt considerate a fi neindeplinite din culpa debitorului, daca oricare alt imprumut al acestuia intra in stare de nerambursare;
b) clauza de gaj negativ – clauza potrivit careia constituie caz de culpa constituirea de garantii de catre institutia de plata debitoare asupra oricaruia dintre activele sale pentru obligatiuni, titluri sau alte datorii.

2.4. Fondurile proprii totale
Art. 48 – (1) Sumele aferente elementelor incluse in fondurile proprii, prevazute la art. 40, art. 41 alin. (1) si art. 43 alin. (2) lit. a) trebuie sa fie la dispozitia institutiei de plata pentru a fi utilizate imediat si nerestrictionat, in vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor de indata ce acestea apar.
(2) La momentul calcularii sumelor prevazute la alin. (1), acestea trebuie sa fie nete de orice obligatie fiscala, previzibila in momentul respectiv, sau sa fie ajustate corespunzator in masura in care cheltuielile cu impozitul reduc nivelul pana la care elementele respective pot fi utilizate pentru acoperirea riscurilor sau a pierderilor.
(3) Institutiile de plata cu capital de stat nu includ in fondurile proprii garantiile pe care administratiile centrale sau autoritatile locale le acorda acestor institutii.
Art. 49 – (1) Pentru calculul fondurilor proprii, elementele componente ale fondurilor proprii de nivel 2, prevazute la art. 43, sunt supuse urmatoarelor limite:
a) totalul fondurilor proprii de nivel 2 nu poate depasi 100% din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 40, art. 41 alin. (1) si art. 42;
b) totalul valorii actiunilor preferentiale cumulative pe durata determinata si al capitalului sub forma de imprumut subordonat, prevazute la art. 43 alin. (3), ce poate fi luat in considerare la calculul fondurilor proprii nu poate depasi 50% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 40, art. 41 alin. (1) si art. 42.
(2) Banca Nationala a Romaniei poate aproba, la cererea institutiei de plata, depasirea limitelor prevazute la alin. (1), dar numai in situatii exceptionale si doar provizoriu.
Art. 50 – (1) Pentru determinarea fondurilor proprii, urmatoarele elemente vor fi deduse, jumatate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 40, art. 41 alin. (1) si art. 42, si jumatate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 43, dupa aplicarea limitelor prevazute la art. 49 alin. (1):
a) valoarea actiunilor si a altor titluri de capital detinute de institutia de plata in alte institutii de plata, institutii de credit sau financiare care depasesc 10% din capitalul social al acestora;
b) creantele si instrumentele subordonate de tipul celor prevazute de art. 43 alin. (2) lit. c) si art. 43 alin. (3), pe care institutia de plata le inregistreaza fata de alte institutii de plata, institutii de credit sau institutii financiare in capitalul carora inregistreaza detineri de actiuni si alte titluri de capital ce depasesc 10% din capitalul social al acestora;
c) partea din valoarea totala a detinerilor de actiuni si alte titluri de capital mai mici sau egale cu 10% din capitalul social al altor institutii de plata, institutii de credit sau institutii financiare, a creantelor si a instrumentelor subordonate de tipul celor prevazute de art. 43 alin. (2) lit. c) si de art. 43 alin. (3), pe care institutia de plata le inregistreaza fata de institutii de plata, institutii de credit sau institutii financiare, altele decat cele prevazute la lit. a) si b), parte ce depaseste 10% din nivelul fondurilor proprii ale institutiei de plata determinat inaintea deducerii elementelor prevazute la lit. a) – e);
d) participatiile pe care institutia de plata le detine in societati de asigurare, societati de reasigurare, societati holding de asigurare;
e) instrumentele de tipul celor prevazute la art. 43 alin. (2) lit. c) si art. 43 alin. (3), pe care institutia de plata le detine in societati de asigurare, societati de reasigurare, societati holding de asigurare, in care institutia de plata detine o participatie.
(2) In scopul aplicarii alin. (1) lit. d) si e), prin participatie se intelege detinerea unor drepturi in capitalul unei entitati, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unor legaturi durabile cu acea entitate, sunt destinate sa contribuie la activitatile acesteia ori detinerea, in mod direct sau indirect, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati.
(3) In situatia in care jumatate din valoarea elementelor deductibile prevazute la alin. (1) depaseste nivelul fondurilor proprii de nivel 2, calculat potrivit prevederilor art. 43, suma aflata in exces se deduce din nivelul fondurilor proprii de nivel 1, calculat potrivit prevederilor art. 40, art. 41 alin. (1) si ale art. 42.
Art. 51 – La calculul fondurilor proprii potrivit prezentei sectiuni, institutiile de plata utilizeaza date aferente activitatii de prestare de servicii de plata, inclusiv date aferente activitatilor operationale si conexe acesteia.
Art. 52 – Institutiile de plata trebuie sa poata dovedi in orice moment Bancii Nationale a Romaniei indeplinirea cerintelor prevazute de prezentul capitol.

CAPITOLUL V – Masuri de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plata

Art. 53 – In intelesul art. 31 – 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, fondurile primite de la utilizatorii serviciilor de plata pentru executarea operatiunilor de plata, denumite in intelesul prezentului capitol fonduri protejate, includ sumele primite de la sau in beneficiul unui utilizator al serviciilor de plata, pentru executarea unei operatiuni de plata, inclusiv sumele primite de la un prestator de servicii de plata pentru executarea unei operatiuni de plata pe seama unui utilizator al serviciilor de plata.
Art. 54 – Institutiei de plata ii este interzis sa utilizeze pentru alte scopuri contul deschis la o institutie de credit in care depune fondurile protejate potrivit metodei prevazute la art. 31 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.
Art. 55 – (1) In intelesul art. 31 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 activele lichide si de foarte buna calitate cuprind:
a) titluri de creanta emise sau garantate de administratii centrale, regionale ori locale din statele membre;
b) titluri de creanta emise sau garantate de Banca Central Europeana, banci centrale din state membre si de organizatii internationale si banci multilaterale de dezvoltare;
c) titluri de creanta emise de institutii de credit din state membre;
d) titluri de participare in organismele de plasament colectiv in valori mobiliare care investesc numai in activele prevazute la lit. a) – c).
(2) In scopul aplicarii alin. (1) lit. b), prin organizatii internationale si banci multilaterale de dezvoltare se intelege urmatoarele:
a) Comunitatea Europeana;
b) Fondul Monetar International;
c) Banca Reglementelor Internationale;
d) Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare;
e) Societatea Financiara Internationala;
f) Banca Interamericana de Dezvoltare;
g) Banca Asiatica de Dezvoltare;
h) Banca Africana de Dezvoltare;
i) Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
j) Banca Nordica de Investitii;
k) Banca de Dezvoltare din Caraibe;
l) Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;
m) Banca Europeana de Investitii;
n) Fondul European de Investitii;
o) Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor;
p) Facilitatea Internationala de Finantare pentru Imunizare;
q) Banca Islamica de Dezvoltare.
Art. 56 – Institutia de plata trebuie sa tina evidenta fondurilor protejate potrivit metodei prevazute la art. 31 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, defalcate pe:
a) fondurile pastrate intr-un cont bancar potrivit art. 54;
b) fondurile investite in active lichide si de foarte buna calitate potrivit art. 55 din prezentul regulament.
Art. 57 – Institutia de plata trebuie sa demonstreze Bancii Nationale a Romaniei ca aplicarea metodei prevazute la art. 31 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 pentru protejarea fondurilor este adecvata, in sensul asigurarii unei protectii depline a utilizatorilor de servicii de plata.
Art. 58 – Conditiile minime pentru indeplinirea cerintei prevazute la art. 57 sunt:
a) polita de asigurare sau garantia comparabila sa fie furnizata de un asigurator sau de o institutie de credit, autorizate sa desfasoare activitate intr-un stat membru;
b) asiguratorul sau, dupa caz, institutia de credit prevazut(a) la lit. a) sa nu apartina grupului din care face parte institutia de plata respectiva;
c) suma asigurata sau garantata sa acopere integral suma fondurilor protejate;
d) polita de asigurare sau garantia comparabila sa fie expresa, respectiv protectia furnizata sa fie legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire a protectiei este clar definit si nu poate fi pus la indoiala;
e) polita de asigurare sau garantia comparabila sa fie irevocabila, respectiv in afara nerespectarii de catre cumparatorul protectiei a obligatiei de a plati la scadenta costul protectiei, contractul prin care este furnizata protectia sa nu contina nicio clauza care ar putea sa permita furnizorului protectiei sa anuleze unilateral garantia;
f) polita de asigurare sau garantia comparabila sa fie neconditionata, respectiv contractul prin care este furnizata protectia sa nu contina nicio clauza asupra careia cumparatorul protectiei sa nu detina controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in termenul stabilit.
Art. 59 – (1) Institutia de plata trebuie sa tina evidenta fondurilor protejate potrivit art. 31 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.
(2) Institutia de plata informeaza Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere, in termen de 3 zile de la producerea riscului asigurat/garantat, in legatura cu modul in care a functionat mecanismul de protectie prevazut la art. 57.

CAPITOLUL VI – Modificari in situatia institutiilor de plata

Art. 60 – Institutiile de plata trebuie sa solicite aprobarea prealabila ori, dupa caz, sa notifice Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere modificarile in situatia acestora potrivit prevederilor prezentului capitol.

SECTIUNEA 1 – Modificari supuse aprobarii prealabile

Art. 61 – (1) Sunt supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere modificarile in situatia institutiilor de plata referitoare la:
a) completarea obiectului de activitate cu oricare dintre serviciile de plata enumerate la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009;
b) inlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata;
c) deschiderea de sucursale in state terte si modificarile in situatia acestora referitoare la inlocuirea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalelor;
d) modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii;
e) schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plata;
f) externalizarea de functii operationale importante aferente serviciilor de plata;
g) modificarile in situatia agentilor inregistrati in registrul tinut de Banca Nationala a Romaniei referitoare la inlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata.
(2) Institutiile de plata comunica Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere deschiderea de sucursale si prestarea de servicii de plata in mod direct in alte state membre potrivit procedurii prevazute la art. 54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.
Art. 62 – (1) Institutiile de plata procedeaza la inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare modificarilor supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei numai dupa obtinerea acestei aprobari.
(2) O copie certificata de oficiul registrului comertului de pe inregistrarile efectuate referitoare la mentiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara gazda trebuie transmisa Bancii Nationale a Romaniei in termen de 10 zile de la efectuarea inregistrarii.

1.1. Obiectul de activitate
Art. 63 – (1) Cererea de aprobare a completarii obiectului de activitate trebuie insotita de hotararea organului competent privind modificarea obiectului de activitate si de documentele prevazute la art. 15 lit. a), c), d), e), f) si g).
(2) Daca modificarea propusa nu introduce noi elemente in privinta unor informatii furnizate anterior Bancii Nationale a Romaniei, solicitantul prezinta, in locul documentului ori documentelor in cauza prevazute la alin. (1), o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte acest fapt.
(3) Completarea obiectului de activitate se aproba doar in privinta activitatilor pentru care este fundamentata in mod corespunzator capacitatea institutiei de plata de a le desfasura in mod adecvat.

1.2. Persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata
Art. 64 – (1) In cazul inlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata, institutia de plata trebuie sa solicite in prealabil Bancii Nationale a Romaniei aprobarea noilor persoane.
(2) Cererea de aprobare va fi insotita de hotararea organului competent si documentatia prevazuta la art. 20.
(3) Evaluarea persoanelor prevazute la alin. (1) se va realiza in conditiile prevazute la art. 12 – 14.

1.3. Sucursale in state terte
Art. 65 – (1) In cazul deschiderii unei sucursale intr-un stat tert, cererea va indica tara in care se intentioneaza deschiderea sucursalei si va fi insotita de urmatoarele documente si informatii:
a) hotararea organului competent, din care sa rezulte: obiectul de activitate si, daca este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei si limitele mandatului ce ii/le este acordat, precum si adresa sucursalei;
b) copia de pe actul de identitate, curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar ale fiecarei persoane desemnate sa asigure conducerea sucursalei, insotite de chestionarul al carui modul este prevazut in anexa nr. 3, completat si semnat de fiecare dintre persoanele desemnate sa asigure conducerea sucursalei;
c) o descriere a serviciilor de plata ce se intentioneaza a fi prestate;
d) structura organizatorica a sucursalei;
e) o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert care sa cuprinda, dupa caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabila cu supravegherea si sistemul de supraveghere, legislatia in domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente in realizarea supravegherii prudentiale de catre Banca Nationala a Romaniei, cum ar fi restrictionarea accesului la informatii ori a posibilitatii efectuarii unor verificari la fata locului;
f) o descriere a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligatiilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului;
g) o descriere a activitatii ce se va desfasura, alta decat cea de prestare de servicii de plata, si a procedurilor implementate ce asigura ca aceste activitati comerciale nu prejudiciaza soliditatea situatiei financiare a institutiei de plata ori capacitatea Bancii Nationale a Romaniei de a supraveghea respectarea de catre institutia de plata a tuturor obligatiilor impuse de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 si de prezentul regulament.
(2) Evaluarea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei se va realiza in conditiile prevazute la art. 12 – 14.
(3) In cazul inlocuirii persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei, institutia de plata trebuie sa solicite in prealabil Bancii Nationale a Romaniei aprobarea noilor persoane.

1.4. Metoda de determinare a necesarului de fonduri proprii
Art. 66 – (1) Cererea de modificare trebuie insotita de indicarea metodei ce se intentioneaza a se utiliza pentru determinarea necesarului de fonduri proprii potrivit prevederilor cap. IV si fundamentarea acestei alegeri astfel incat Banca Nationala a Romaniei sa fie incredintata asupra adecvarii metodei la situatia concreta a institutiei de plata.
(2) Institutia de plata poate solicita modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii in situatia in care acesta nu a implinit un an financiar complet de activitate numai daca justifica, in mod obiectiv, aceasta necesitate, cum ar fi de exemplu datorita modificarii obiectului de activitate.

1.5. Modificarea metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plata
Art. 67 – Cererea pentru modificarea metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plata trebuie sa fie insotita de o justificare a necesitatii modificarii si o prezentare a mecanismului propus, cu identificarea tuturor elementelor relevante.

1.6. Externalizarea functiilor operationale importante aferente serviciilor de plata
Art. 68 – Cererea de externalizare de functii operationale importante trebuie insotita de urmatoarele:
a) descrierea functiilor operationale ce se vor externaliza;
b) identitatea persoanei catre care se vor externaliza;
c) descrierea procedurilor prin care institutia de plata se asigura de respectarea cerintelor impuse de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 si prezentul regulament, cu detalierea mecanismelor prin care institutia de plata se asigura ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 47 alin. (2) si art. 48 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009;
d) incadrarea functiilor operationale din perspectiva importantei acestora potrivit criteriilor stabilite la art. 48 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.
Art. 69 – In plus fata de documentatia prevazuta la art. 68, in cazul in persoana catre care se externalizeaza functii operationale importante este situata intr-un stat tert, institutiile de plata trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei si o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert care sa cuprinda, dupa caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabila cu supravegherea si sistemul de supraveghere, legislatia in domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente in realizarea supravegherii prudentiale de catre Banca Nationala a Romaniei, cum ar fi restrictionarea accesului la informatii ori a posibilitatii efectuarii unor verificari la fata locului.

1.7. Modificarile in situatia agentilor inregistrati in registrul tinut de Banca Nationala a Romaniei referitoare la inlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata
Art. 70 – (1) In cazul inlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata din cadrul agentilor, institutia de plata trebuie sa solicite in prealabil Bancii Nationale a Romaniei aprobarea noilor persoane.
(2) Cererea de aprobare va fi insotita de hotararea organului competent si documentatia prevazuta la art. 20.
(3) Evaluarea persoanelor prevazute la alin. (1) se va realiza in conditiile prevazute la art. 26 si 27.

SECTIUNEA a 2-a – Modificari supuse notificarii

Art. 71 – Sunt supuse notificarii Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere modificarile in situatia institutiilor de plata referitoare la:
a) denumire;
b) sediul social;
c) restrangerea obiectului de activitate;
d) deschiderea de sedii secundare pe teritoriul Romaniei, inclusiv modificarile in situatia acestora referitoare la adresa;
e) modificarile in situatia sucursalelor deschise in alte state membre, inclusiv cele privitoare la deschiderea de noi sucursale;
f) actionarii semnificativi;
g) persoanele care au legaturi stranse cu institutia de credit;
h) modificarile in situatia agentilor inregistrati in registrul tinut de Banca Nationala a Romaniei, potrivit art. 76;
i) modificarile in situatia sucursalelor deschise in state terte, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale intr-un stat tert in care institutia de plata are deja aprobata deschiderea sucursalei principale;
j) modificari ale elementelor relevante privind masurile de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plata, prevazute la art. 80 alin. (2);
k) identitatea auditorului statutar sau a firmei de audit, daca este cazul;
l) externalizarea functiilor operationale, altele decat cele importante.
Art. 72 – Daca nu se prevede altfel in prezentul regulament, notificarea trebuie insotita, dupa caz, de copia certificata de oficiul registrului comertului de pe inregistrarile efectuate referitoare la mentiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara gazda si trebuie transmisa Bancii Nationale a Romaniei in termen de maximum 10 zile de la data realizarii modificarii sau, dupa caz, a inregistrarii mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului.

2.1. Actionarii semnificativi
Art. 73 – Institutia de plata notifica Bancii Nationale a Romaniei achizitionarile de participatii calificate la institutia de plata, inclusiv majorarile participatiilor existente ce conduc la detineri de participatii calificate.
Art. 74 – (1) Institutia de plata trebuie sa prezinte pentru noii actionari semnificativi documentatia prevazuta la art. 18.
(2) Evaluarea persoanelor prevazute la alin. (1) se va realiza in conditiile prevazute la art. 8 – 11.
(3) Institutia de plata trebuie sa prezinte si documentul prevazut la art. 15 lit. e), daca survin modificari comparativ cu documentul depus deja la Banca Nationala a Romaniei.

2.2. Persoanele care au legaturi stranse cu institutia de plata
Art. 75 – Institutia de plata notifica Bancii Nationale a Romaniei modificarile intervenite in lista privind persoanele care au legaturi stranse cu institutia de plata, sens in care comunica elementele de identificare ale persoanelor care nu se mai incadreaza in aceasta categorie si, dupa caz, documentatia prevazuta la art. 19 pentru fiecare dintre persoanele nou-incadrate in aceasta categorie.

2.3. Modificarile in situatia agentilor inregistrati in registrul tinut de Banca Nationala a Romaniei
Art. 76 – (1) Institutia de plata notifica modificarile in situatia agentilor inregistrati in registrul tinut de Banca Nationala a Romaniei privitoare la:
a) denumire si sediul social ori, dupa caz, nume si adresa;
b) prestarea de noi servicii de plata prin intermediul respectivului agent.
(2) In cazul modificarilor prevazute la alin. (1) lit. a), institutia de plata trebuie sa transmita o copie certificata de oficiul registrului comertului de pe inregistrarile efectuate referitoare la mentiunea respectiva sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara gazda ori, dupa caz, o copie a documentului de identitate a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate.
(3) In cazul modificarilor prevazute la alin. (1) lit. b), institutia de plata trebuie sa transmita o descriere a noilor servicii de plata si a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligatiilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului. In situatia in care aceasta modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Bancii Nationale a Romaniei, documentul trebuie inlocuit cu o declaratie din care sa rezulte acest fapt.

2.4. Modificarile in situatia sucursalelor deschise in state terte, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale intr-un stat tert in care institutia de plata are deja aprobata deschiderea sucursalei principale
Art. 77 – (1) Institutia de plata notifica modificarile in situatia sucursalelor deschise in state terte privitoare la:
a) denumire si adresa;
b) prestarea de noi servicii de plata prin intermediul respectivei sucursale;
c) prestarea de noi activitati comerciale, altele decat prestarea de servicii de plata.
(2) Institutia de plata trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei hotararea organului competent, din care sa rezulte aprobarea modificarii in situatia sucursalei, insotita de urmatoarele:
a) pentru modificarile de la alin. (1) lit. b), institutia de plata trebuie sa transmita documentatia prevazuta la art. 65 lit. f).
b) pentru modificarile de la alin. (1) lit. c), institutia de plata trebuie sa transmita documentatia prevazuta la art. 65 lit. g).
Art. 78 – (1) In cazul deschiderii de catre institutia de plata si a altor sucursale pe teritoriul aceluiasi stat tert, notificarea va fi insotita de hotararea organului competent, din care sa rezulte: obiectul de activitate si, daca este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei si limitele mandatului ce ii/le este acordat, precum si adresa sucursalei.
(2) In acest caz, institutia de plata va desemna prima sucursala ca sucursala principala, care va asigura comunicarea cu Banca Nationala a Romaniei si indeplinirea tuturor cerintelor prevazute de lege si de reglementarile in vigoare pentru intreaga activitate desfasurata pe teritoriul statului tert.
Art. 79 – In situatia in care modificarile survenite nu au impact asupra elementelor notificate deja Bancii Nationale a Romaniei, documentele solicitate se inlocuiesc cu o declaratie din care sa rezulte acest fapt.

2.5. Modificari privind masurile de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plata
Art. 80 – (1) Orice modificare a elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plata aprobata deja de Banca Nationala a Romaniei se notifica impreuna cu documentele din care rezulta respectarea cerintelor legale aplicabile.
(2) Elementele relevante la care face referire alin. (1) sunt, dupa caz:
a) institutia de credit la care sunt depozitate fondurile protejate;
b) societatea de asigurari sau institutia de credit care emite polita de asigurare sau alta garantie comparabila;
c) conditiile care guverneaza contractul prin care sunt asigurate sau garantate fondurile;
d) modalitatea de aplicare a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009;
e) modul de exercitare a optiunii prevazute la art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.

2.6. Identitatea auditorilor statutari sau a firmelor de audit
Art. 81 – In cazul modificarilor cu privire la auditorii statutari sau firmele de audit, institutia de plata transmite Bancii Nationale a Romaniei elementele de identificare ale noilor persoane desemnate.

2.7. Externalizarea unor functii operationale, altele decat cele importante
Art. 82 – Comunicarea privind externalizarea de functii operationale, altele decat cele importante, trebuie insotita de urmatoarele documente:
a) descrierea functiilor operationale ce se vor externaliza;
b) identitatea persoanei catre care se vor externaliza;
c) incadrarea functiilor operationale din perspectiva importantei acestora potrivit criteriilor stabilite la art. 48 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.
Art. 83 – In plus fata de documentatia prevazuta la art. 82, in cazul in care persoana catre care se externalizeaza functii operationale este situata intr-un stat tert, institutiile de plata trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei si o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert care sa cuprinda, dupa caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabila cu supravegherea si sistemul de supraveghere, legislatia in domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente in realizarea supravegherii prudentiale de catre Banca Nationala a Romaniei, cum ar fi restrictionarea accesului la informatii ori a posibilitatii efectuarii unor verificari la fata locului.

CAPITOLUL VII – Cerinte de raportare

Art. 84 – (1) Institutiile de plata calculeaza pana la finele primei luni a fiecarui an necesarul de fonduri proprii pentru anul in curs, potrivit prevederilor cap. IV sectiunea 1.
(2) Institutiile de plata raporteaza Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere necesarul de fonduri proprii in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar anterior.
(3) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 37, raportarea trebuie insotita de prezentarea detaliata a calculului realizat pe baza datelor auditate.
Art. 85 – Institutiile de plata raporteaza trimestrial indicatorii utilizati in calculul necesarului de fonduri proprii, determinati pentru perioada de raportare pe baza datelor contabile, prin completarea si transmiterea anexei nr. 4.
Art. 86 – (1) Institutiile de plata determina lunar si raporteaza trimestrial nivelul si componenta fondurilor proprii, potrivit prevederilor prezentului capitol, pe baza datelor inscrise in evidenta contabila si a datelor calculate extracontabil.
(2) Raportarea se realizeaza prin completarea si transmiterea anexei nr. 5.
Art. 87 – (1) In aplicarea art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 institutiile de plata raporteaza anual, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, elemente din bilant si din contul de profit si pierderi.
 (2) Raportarea se realizeaza prin completarea si transmiterea anexei nr. 6 si trebuie insotita de raportul de audit.
Art. 88 – Institutiile de plata transmit Bancii Nationale a Romaniei raportarile prevazute in prezentul capitol atat electronic, cat si letric, in cel mult 30 de zile de la sfarsitul perioadei pentru care acestea se intocmesc, daca nu se prevede altfel.

CAPITOLUL VIII – Masuri si sanctiuni

Art. 89 – Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, dupa caz, luarea masurilor si/sau aplicarea sanctiunilor prevazute la sectiunea a 9-a din titlul II al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.

CAPITOLUL IX – Dispozitii finale

Art. 90 – Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentul regulament.
Art. 91 – Prezentul regulament intra in vigoare la 1 noiembrie 2009.

*

Prezentul regulament transpune prevederile art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 si art. 17 alin. (1) ale Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 5 decembrie 2007.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close