„A sasea directiva TVA – Element de legatura fiscala – Prestari de servicii in legatura cu bunuri imobile – Servicii care constau in facilitarea schimbului de catre titularii unor drepturi de ocupare a unui bun imobil cu destinatie turistica” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera intai) 3 septembrie 2009

In cauza C 37/08,
avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de VAT and Duties Tribunal, London (Regatul Unit), prin decizia din 9 ianuarie 2008, primita de Curte la 31 ianuarie 2008, in procedura
RCI Europe
impotriva
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,
CURTEA (Camera intai),
compusa din domnul P. Jann, presedinte de camera, domnii M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet (raportor) si E. Levits, judecatori,
avocat general: doamna V. Trstenjak,
grefier: doamna L. Hewlett , administrator principal,
avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 19 februarie 2009,
luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru RCI Europe, de domnul. H. Foster, solicitor, precum si de doamna M. Hall si de domnul M. Angiolini, barristers;
– pentru guvernul Regatului Unit, de doamna Z. Bryanston Cross, in calitate de agent, asistata de domnul R. Hill, barrister;
– pentru guvernul elen, de domnii S. Spyropoulos si I. Bakopoulos, precum si de doamnele S. Alexandriou si V. Karra, in calitate de agenti;
– pentru guvernul spaniol, de doamna B. Plaza Cruz, in calitate de agent;
– pentru Comisia Comunitatilor Europene, de domnul R. Lyal si de doamna M. Afonso, in calitate de agenti,
dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 2 aprilie 2009,
pronunta prezenta
Hotarare
1. Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 9 alineatul (2) litera (a) din A sasea directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare (JO L 145, p. 1, denumita in continuare „A sasea directiva”), dispozitie reluata la articolul 45 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 347, p. 1, Editie speciala, 09/vol. 3, p. 7), intrata in vigoare la 1 ianuarie 2007.
2. Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre RCI Europe, pe de o parte, si Commissionners for Her Majesty’s Revenue and Customs (denumiti in continuare „Commissionners”), pe de alta parte, avand ca obiect o rectificare a taxei pe valoarea adaugata (denumita in continuare „TVA”).
Cadrul juridic
3. Articolul 9 alineatul (1) si alineatul (2) litera (a) din A sasea directiva prevede:
„(1) Locul prestarii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul si a stabilit sediul activitatii sale economice sau un sediu comercial fix de la care este prestat serviciul sau, in absenta unui astfel de sediu al activitatii sale sau a unui sediu comercial fix, locul unde isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
(2) Cu toate acestea:
(a) locul prestarii de servicii in legatura cu bunuri imobile, inclusiv serviciile agentilor si expertilor imobiliari, si serviciile de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti sau de societatile care asigura supravegherea pe santier, este locul unde este situat bunul imobil respectiv;
[…]” [traducere neoficiala]
4. Articolul 26 alineatele (1) si (2) din A sasea directiva are urmatorul cuprins:
„(1) Statele membre aplica [TVA ul], in conformitate cu prezentul articol, operatiunilor desfasurate de agentiile de turism care actioneaza fata de clienti in nume propriu si folosesc, pentru realizarea operatiunilor de turism, livrari de bunuri sau prestari de servicii oferite de alte persoane impozabile. Prezentul articol nu se aplica agentiilor de turism care actioneaza exclusiv ca intermediari si carora li se aplica articolului 11 sectiunea A alineatul (3) litera (c). In sensul prezentului articol, sunt considerati agentii de turism si tur operatorii.
(2) Operatiunile efectuate de o agentie de turism pentru realizarea unei calatorii se considera un serviciu unic prestat de o agentie de turism unui client. Acesta se impoziteaza in statul membru in care agentia de turism si a stabilit sediul activitatii economice sau un sediu permanent de la care agentia de turism a efectuat prestarea de servicii. Baza de impozitare si pretul fara TVA, in sensul articolului 22 alineatul (3) litera (b), pentru acest serviciu este marja agentiei de turism, si anume diferenta dintre valoarea totala, fara [TVA], ce este achitata de client, si costul efectiv suportat de agentia de turism pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii asigurate de alte persoane impozabile, in cazul in care respectivele operatiuni sunt direct in beneficiul clientului.” [traducere neoficiala]
Actiunea principala si intrebarile preliminare
Activitatea RCI Europe
5. RCI Europe a fost constituita la 29 noiembrie 1973 in Regatul Unit. Activitatea acesteia consta in a permite si a organiza schimbul, intre membrii sai, al drepturilor lor de folosinta pe durata limitata a unor locuinte de vacanta situate in afara acestui stat membru.
6. RCI Europe administreaza un program de schimb al drepturilor de folosinta pe durata limitata, saptamanala, denumit „RCI Weeks”, care prezinta urmatoarele caracteristici specifice.
7. Promotorii resedintelor de vacanta sunt invitati sa se alature programului in calitate de „afiliati”. Particularii, in calitate de titulari de drepturi de folosinta pe durata limitata a unei resedinte de vacanta, pot solicita sa devina membri ai programului „RCI Weeks”.
8. Inregistrarea in programul RCI Weeks permite membrilor sa depuna propriile drepturi de folosinta aferente perioadelor de vacanta, detinute asupra unor bunuri imobile aflate in regim de multiproprietate, la un fond de locuinte aflat in regim de multiproprietate (denumit in continuare „Weeks Pool”) si sa primeasca drepturile de folosinta depuse de alti membri. In acest cadru, membrii contacteaza numai RCI Europe. Depunerea drepturilor de folosinta a perioadei de vacanta la Weeks Pool nu determina transferul catre RCI Europe a drepturilor asupra bunului imobil asupra caruia se exercita aceste drepturi de folosinta. Dimpotriva, titularul initial al dreptului de folosinta pe durata limitata pastreaza acest drept pe intreaga durata a procesului.
9. Membrii programului RCI Weeks platesc taxe de inregistrare ce acopera o perioada cuprinsa intre un an si cinci ani, precum si abonamente anuale. In plus, acestia trebuie sa achite taxe de schimb la momentul depunerii cererii de schimb. RCI Europe inscrie in contabilitate aceste taxe de schimb drept avans rambursabil. Atunci cand, in functie de cererea unui membru, nu poate identifica o oferta de schimb din Weeks Pool, RCI Europe ii acorda un credit imputabil asupra unui schimb ulterior sau, la cerere, il ramburseaza.
10. RCI Europe poate completa Weeks Pool prin cumpararea de locuinte de la terti sau prin punerea la dispozitie, de catre un promotor, de saptamani suplimentare. Ca urmare a platii taxei de schimb, membrii pot solicita si un schimb cu o locuinta rezultata din asemenea oferte suplimentare.
Procedura la autoritatile fiscale nationale
11. Sediul RCI Europe este situat in Regatul Unit. O mare parte a membrilor sai sunt resortisanti ai acestui stat membru. In schimb, o parte importanta a imobilelor vizate de programul de schimb RCI Weeks sunt situate in Spania. Atat autoritatile fiscale britanice, cat si cele spaniole au solicitat plata TVA ului pentru operatiunile efectuate de RCI Europe, situatie care, in final, determina o dubla impozitare in doua state membre diferite.
12. Din decizia de trimitere rezulta ca, pana la 31 decembrie 2003, RCI Europe a platit in Regatul Unit TVA ul aferent tuturor taxelor de inregistrare platite de noii membri, precum si TVA ul aferent tuturor abonamentelor anuale platite de membrii deja admisi. In plus, pana la 31 decembrie 2005, RCI a platit in Regatul Unit TVA ul aferent tuturor taxelor de schimb platite de membrii care dobandisera un drept de folosinta pe durata limitata a unui bun imobil situat in Uniunea Europeana. RCI Europe nu a platit in Regatul Unit TVA ul aferent tuturor taxelor de schimb platite de membrii care dobandisera un asemenea drept de folosinta a unui bun imobil situat in afara Uniunii.
13. Autoritatile fiscale spaniole considera ca serviciile furnizate de RCI Europe au o legatura directa cu un bun imobil si, prin urmare, sunt supuse TVA ului in statul in care este situat acest bun aflat in regim de multiproprietate. Deciziile de impunere emise de autoritatile fiscale spaniole in privinta RCI Europe, precum si deciziile instantelor fiscale de respingere a actiunilor formulate de aceasta constituie in prezent obiectul unui recurs la Tribunal Supremo (Spania).
14. Incepand cu 1 ianuarie 2004, RCI Europe a incetat sa plateasca in Regatul Unit TVA ul aferent taxelor de inregistrare si abonamentelor anuale ale membrilor care au drepturi de folosinta pe durata limitata a unor bunuri imobile situate in Spania. De asemenea, RCI Europe a incetat sa plateasca in Regatul Unit TVA ul aferent taxelor de schimb platite de membrii care schimbau drepturile lor de folosinta pe durata limitata cu drepturile corespunzatoare asupra unor bunuri imobile situate in Spania.
15. La 23 martie 2005, Commissioners au decis sa emita o decizie de impunere avand ca obiect colectarea TVA ului pe care, in opinia acestora, RCI Europe ar fi trebuit sa il declare pentru anul 2004 cu privire la taxele de inregistrare si la abonamentele anuale ale membrilor care au drepturi de folosinta aferente unor perioade de vacanta a unor bunuri imobile situate in Spania, precum si cu privire la taxele de schimb al drepturilor de folosinta pe durata limitata a unor asemenea bunuri. Decizia de impunere, care cuprindea suma de 1 339 709 GBP, a fost emisa la 5 aprilie 2005.
16. La 5 mai 2005, RCI Europe a formulat o actiune impotriva acestei decizii de impunere la instanta de trimitere.
17. In decizia de trimitere, aceasta instanta descrie incertitudinea juridica persistenta privind stabilirea locului prestarii de servicii, precum si riscul de perturbare a activitatii RCI Europe care se presupune ca este determinat de aceasta incertitudine.
18. In aceste conditii, VAT and Duties Tribunal, London, a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:
„1) In contextul serviciilor furnizate de [RCI Europe] prin perceperea urmatoarelor sume:
– taxa de inregistrare;
– abonament si
– taxa de schimb
platite de membrii sistemului RCI Weeks al reclamantei, care sunt factorii care trebuie luati in considerare in stabilirea faptului daca serviciile sunt «in legatura» cu bunuri imobile in intelesul articolului 9 alineatul (2) litera (a) din A sasea directiva […]?
2) In masura in care unul sau toate serviciile furnizate de [RCI Europe] sunt «in legatura» cu bunuri imobile in intelesul articolului 9 alineatul (2) litera (a) din A sasea directiva […], bunurile imobile cu care anumite servicii sau toate serviciile sunt in legatura reprezinta bunuri imobile depozitate intr-un fond comun sau bunuri imobile solicitate in schimbul bunurilor imobile depozitate ori ambele categorii de bunuri?
3) In masura in care anumite servicii sau toate serviciile sunt «in legatura» cu ambele categorii de bunuri imobile, cum trebuie clasificate aceste servicii in conformitate cu A sasea directiva […]?
4) In lumina solutiilor divergente identificate de diverse state membre, cum caracterizeaza A sasea directiva […] venitul unei persoane impozabile provenind din «taxa de schimb» aplicata urmatoarelor prestari:
– facilitarea schimbului drepturilor de folosinta aferente perioadei de vacanta, detinute de un titular al sistemului pus in functiune de reclamanta, cu drepturile de folosinta detinute de un alt membru al sistemului respectiv si/sau
– furnizarea drepturilor de cazare cumparate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila terta ca supliment la fondul comun de cazare pus la dispozitia membrilor acestui sistem?”
Cu privire la intrebarile preliminare
19. Prin intermediul intrebarilor formulate, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca, in sensul articolului 9 alineatul (2) litera (a) din A sasea directiva, care este locul prestarilor de servicii furnizate de o asociatie a carei activitate consta in organizarea schimbului intre membrii sai al drepturilor lor de folosinta pe durata limitata a locuintelor de vacanta, in contrapartida carora aceasta asociatie percepe de la membrii sai taxe de inregistrare, cotizatii anuale, precum si taxe de schimb.
20. Trebuie amintit ca articolul 9 din A sasea directiva cuprinde norme care stabilesc locul de impozitare a prestarilor de servicii. In timp ce alineatul (1) al acestui articol contine, cu privire la acest subiect, o norma cu caracter general, la alineatul (2) al aceluiasi articol se enumera o serie de puncte de legatura specifice. Obiectivul acestor prevederi este de a evita, pe de o parte, conflictele de competenta care ar putea conduce la o dubla impunere si, pe de alta parte, neimpunerea veniturilor (Hotararea din 4 iulie 1985, Berkholz, 168/84, Rec., p. 2251, punctul 14, Hotararea din 26 septembrie 1996, Dudda, C 327/94, Rec., p. I 4595, punctul 20, si Hotararea din 6 noiembrie 2008, Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet, C 291/07, nepublicatã incã in Repertoriu, punctul 24).
21. Instanta de trimitere solicita, in special, Curtii sa determine elementele care trebuie luate in considerare pentru a se stabili daca prestarile de servicii furnizate in contrapartida fiecarei plati efectuate in cadrul global al sistemului RCI Weeks prezinta sau nu prezinta o „legatura” cu bunuri imobile.
22. Dupa cum a aratat avocatul general la punctul 56 din concluzii, dintr o interpretare rezonabila a intrebarilor preliminare reiese astfel ca prin acestea se urmareste sa se stabileasca in ce masura diferitele tipuri de abonamente si de taxe care trebuie platite de membrii participanti la programul de schimb RCI Weeks pot corespunde unor diferite prestari de servicii efectuate de RCI Europe.
23. Prin urmare, trebuie examinate in mod separat diferitele operatiuni dintre parti in cadrul sistemului RCI Weeks prin prisma raportului de drept sinalagmatic la care face trimitere avocatul general la punctul 57 din concluzii.
24. In aceasta privinta, Curtea s a pronuntat deja in sensul ca o prestare de servicii nu este efectuata „cu titlu oneros” decat in cazul in care intre prestator si beneficiar exista un raport juridic in care au loc prestatii reciproce, plata primita de prestator constituind contravaloarea efectiva a serviciului furnizat beneficiarului (a se vedea in special Hotararea din 3 martie 1994, Tolsma, C 16/93, Rec., p. I 743, punctul 14, Hotararea din 14 iulie 1998, First National Bank of Chicago, C 172/96, Rec., p. I 4387, punctele 26-29, si Hotararea din 21 martie 2002, Kennemer Golf, C 174/00, Rec., p. I 3293, punctul 39).
25. In aceste conditii, trebuie examinata fiecare operatiune efectuata in cadrul sistemului RCI Weeks, astfel incat, pe de o parte, sa se identifice prestarile de servicii furnizate in contrapartida diferitelor taxe facturate de RCI Europe si, pe de alta parte, sa se aprecieze caracteristicile acestor prestari de servicii in lumina criteriilor stabilite la articolul 9 din A sasea directiva.
Cu privire la prestarile de servicii furnizate in contrapartida diferitelor taxe facturate de RCI Europe
26. In primul rand, in ceea ce priveste taxele de inregistrare si abonamentele anuale, RCI Europe considera ca serviciile furnizate in contrapartida platii acestora nu prezinta o legatura suficienta cu un bun imobil determinat si nu intra, asadar, in domeniul de aplicare al articolului 9 alineatul (2) din A sasea directiva. Dimpotriva, RCI Europe considera ca trebuie aplicata norma generala prevazuta la articolul 9 alineatul (1) din aceasta directiva, cu consecinta ca locul prestarilor de servicii aferente inscrierii si inregistrarii de noi membri, precum si locul aferent abonamentelor anuale la care se raporteaza este cel in care prestatorul si a stabilit sediul activitatii sale economice.
27. In mod similar RCI Europe, guvernul Regatului Unit considera ca nu exista o legatura suficient de directa intre prestarea serviciilor furnizate in contrapartida taxelor si a abonamentelor in litigiu in actiunea principala, pe de o parte, si un bun imobil oarecare, pe de alta parte. Acest punct de vedere este intemeiat in special pe faptul ca RCI Europe furnizeaza un acces la o categorie de piata in cadrul careia membrii sai pot sa schimbe drepturile lor de folosinta pe durata limitata.
28. Or, astfel cum avocatul general a aratat la punctul 65 din concluzii, desi este adevarat ca, in urma unei examinari atente a modelului comercial al RCI Europe, astfel cum ea insasi s a prezentat in mod detaliat, reiese ca un membru obtine mai intai doar un acces la programul de schimb RCI Weeks in contrapartida platii taxei de inregistrare, este de asemenea adevarat ca, in privinta unui titular al dreptului de folosinta pe durata limitata, inregistrarea intr un asemenea program nu ar prezenta nicio utilitate daca acesta nu ar avea intentia sa schimbe dreptul sau cu cel al altor membri.
29. Pe de alta parte, caracterul sinalagmatic al contractului incheiat intre RCI Europe si fiecare dintre membrii sai trebuie luat in considerare numai in acest context. Astfel, chiar daca sunt luate in considerare diferitele etape ale sistemului RCI Weeks, nu este mai putin adevarat ca, daca nu ar exista intentia de a efectua un schimb de drepturi de folosinta pe durata limitata prin intermediul pietei create de RCI, taxele de inregistrare si abonamentele anuale ar fi lipsite de orice utilitate.
30. In aceasta privinta, din jurisprudenta Curtii rezulta ca baza de impozitare a unei prestari de servicii este constituita de tot ceea ce se primeste in contrapartida pentru serviciul furnizat si ca o prestare de servicii nu este impozabila decat in cazul in care exista o legatura directa intre serviciul prestat si contrapartida primita (Hotararea din 8 martie 1988, Apple and Pear Development Council, 102/86, Rec., p. 1443, punctele 11 si 12, precum si Hotararea Tolsma, citata anterior, punctul 13).
31. Desigur, in actiunea principala, serviciul prestat de RCI Europe nu este imediat. Aceasta se angajeaza totusi sa furnizeze, pe viitor, serviciul solicitat in cazul unei cereri din partea unuia dintre membrii sai.
32. Astfel, daca titularul unui drept de folosinta pe durata limitata are intotdeauna posibilitatea sa inchirieze o alta proprietate, atunci cand doreste, suportand alte cheltuieli de inchiriere pentru bunul pe care urmareste sa il obtina, prin intermediul RCI Europe, titularul unui asemenea drept inscris in programul RCI Weeks care plateste in mod regulat abonamentele anuale are posibilitatea sa schimbe dreptul sau cu cel al altui proprietar, platind numai taxele de schimb. Astfel, taxele de inregistrare si abonamentele anuale sunt platite de un membru in contrapartida unui serviciu prestat sau care urmeaza a fi prestat de RCI Europe mai degraba in vederea facilitarii schimbului de drepturi de folosinta pe durata limitata ale acestui membru decat in vederea inchirierii prin intermediul unei agentii terte.
33. Intr o situatie similara, Curtea a avut ocazia sa precizeze ca imprejurarea ca un abonament anual este forfetar si nu poate fi raportat pentru fiecare folosinta nu modifica faptul ca prestatii reciproce sunt schimbate intre membri si prestatorul serviciilor (a se vedea in acest sens Hotararea Kennemer Golf, citata anterior, punctul 40). Abonamentele anuale ale membrilor unei asociatii pot constitui contrapartida prestarilor de servicii furnizate de aceasta, chiar daca membrii sai care nu utilizeaza sau care nu utilizeaza in mod regulat serviciile asociatiei sunt totusi obligati sa plateasca abonamentul anual (a se vedea in acest sens Hotararea Kennemer Golf, citata anterior, punctul 42).
34. Rezulta ca, din aceasta perspectiva, taxele de inregistrare si abonamentele anuale trebuie considerate contrapartida participarii la un sistem conceput initial pentru a permite fiecarui membru al RCI Europe sa schimbe dreptul sau de folosinta pe durata limitata. Serviciul furnizat de aceasta consta in facilitarea schimbului, iar taxele de inregistrare si abonamentele anuale reprezinta contrapartida achitata de un membru pentru acest serviciu.
35. In al doilea rand, in ceea ce priveste taxele de schimb, trebuie subliniat ca prestarea de servicii in contrapartida careia un membru al RCI Europe plateste taxe de inregistrare este insusi schimbul sau posibilitatea viitoare de a participa la un asemenea schimb, care constituie obiectivul principal al fiecarui aderent, accesul la fondul comun si informatiile referitoare la acesta fiind doar elemente accesorii acestui obiectiv.
Cu privire la aplicarea criteriilor prevazute la articolul 9 alineatul (2) litera (a) din A sasea directiva
36. In aceasta privinta, trebuie amintit ca cerintele de aplicare a acestei dispozitii au fost stabilite de Curte in sensul ca trebuie sa existe o legatura „suficient de directa” intre prestarea serviciilor si imobilul in cauza pentru motivul ca ar fi contrara economiei dispozitiei respective incadrarea in domeniul de aplicare al acestei norme speciale a oricarei prestari de servicii care prezinta o legatura minora, chiar foarte indepartata, cu un bun imobil, intrucat numeroase servicii au legatura intr un mod sau altul cu un bun imobil (Hotararea din 7 septembrie 2006, Heger, C 166/05, Rec., p. I 7749, punctul 23).
37. In actiunea principala este dificil sa se stabileasca relatia dintre RCI Europe si aderentii sai fara a tine seama de finalitatea acestei relatii. In plus, este evident ca drepturile de folosinta pe durata limitata constituie drepturi asupra unor bunuri imobile, iar cesionarea lor in schimbul exercitarii unor drepturi analoge constituie o operatiune aflata in legatura cu bunuri imobile.
38. Proprietarul care doreste sa schimbe dreptul sau de folosinta pe durata limitata cu dreptul altui proprietar nu intra in contact direct cu acesta din urma, ci cu RCI Europe. Ceea ce diferentiaza sistemul RCI Weeks de o simpla locatiune prin intermediul unei agentii de turism oarecare este faptul ca, in cadrul unui asemenea sistem, persoana vizata nu mai achita contravaloarea unui sejur, ci serviciul furnizat de RCI Europe pentru facilitarea schimbului dreptului sau asupra unui imobil specific. Rezulta ca imobilul care se afla in legatura cu prestarea de servicii furnizata de RCI Europe este cel asupra caruia este detinut dreptul de catre proprietarul care doreste sa il schimbe.
39. De asemenea, trebuie observat ca atat spiritul, cat si logica ce caracterizeaza dispozitiile privind locul prestarii serviciilor, prevazute la articolul 9 din A sasea directiva, impun ca, in masura posibilului, impozitarea sa fie efectuata la locul in care sunt consumate bunurile si serviciile.
40. Rezulta ca, in masura in care s ar aplica norma generala prevazuta la articolul 9 alineatul (1) din A sasea directiva, un operator economic precum RCI Europe s ar putea sustrage in intregime cu usurinta de la plata TVA ului aferent prestarilor sale de servicii prin stabilirea sediului in afara teritoriului de aplicare a TVA ului comunitar.
41. In actiunea principala, serviciile furnizate nu sunt consumate la locul de stabilire al RCI Europe, ci la locul unde este situat bunul imobil asupra caruia se exercita dreptul de folosinta pe durata limitata care face obiectul serviciului de schimb. In ceea ce priveste taxele de inregistrare, abonamentele anuale si taxele de schimb, acest imobil este cel asupra caruia membrul respectiv al RCI Europe detine drepturile de folosinta pe durata limitata, pe care le pune la dispozitie in sistemul RCI Weeks.
42. In ceea ce priveste furnizarea de drepturi de folosinta pe durata limitata a unei locuinte dobandite de RCI Europe de la persoane impozabile terte pentru a completa bursa de schimb de locuinte puse la dispozitia membrilor sistemului respectiv, RCI Europe percepe taxe de inregistrare, abonamente anuale si taxe de schimb de la membrii sai numai pentru drepturile de folosinta pe durata limitata care sunt schimbate de fiecare membru. Intr o asemenea ipoteza, RCI Europe nu percepe nicio suma din partea tertilor, care pot fi supusi la plata TVA ului. Astfel, cu privire la serviciul in litigiu, in cadrul acestei operatiuni, RCI Europe nu datoreaza TVA ul aferent locuintei puse la dispozitia membrilor sai de catre un tert.
43. In aceste conditii, trebuie sa se raspunda la intrebarile preliminare ca articolul 9 alineatul (2) litera (a) din A sasea directiva trebuie interpretat in sensul ca locul prestarilor de servicii furnizate de o asociatie a carei activitate consta in organizarea schimbului intre membrii sai al drepturilor lor de folosinta pe durata limitata a locuintelor de vacanta, in contrapartida carora aceasta asociatie percepe de la membrii sai taxe de inregistrare, cotizatii anuale, precum si taxe de schimb, este locul in care este situat imobilul in privinta caruia membrul respectiv este titularul dreptului de folosinta pe durata limitata.
Cu privire la cheltuielile de judecata
44. Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.
Pentru aceste motive, Curtea (Camera intai) declara:
Articolul 9 alineatul (2) litera (a) din A sasea directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare trebuie interpretat in sensul ca locul prestarilor de servicii furnizate de o asociatie a carei activitate consta in organizarea schimbului intre membrii sai al drepturilor lor de folosinta pe durata limitata a locuintelor de vacanta, in contrapartida carora aceasta asociatie percepe de la membrii sai taxe de inregistrare, cotizatii anuale, precum si taxe de schimb, este locul in care este situat imobilul in privinta caruia membrul respectiv este titularul dreptului de folosinta pe durata limitata.
Sursa : site-ul Curtii de Justitiei a Comunitatii Europene

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close