Modificarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora

In M. Of. nr. 780 din 16 noiembrie 2009 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2009 privind aprobarea Normei nr. 19/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora.
Din cuprins:
Art. 1 – Se aproba Norma nr. 19/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).
Art. 3 – Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
ANEXA 1

NORMA Nr. 19/2009
pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora

In temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22 si ale art. 23 lit. a) si f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,
avand in vedere prevederile art. 51 alin. (4), (5) si (6) si ale art. 105 – 110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

Articol unic – Norma nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 32/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 14 – (1) Auditorul financiar intocmeste un raport de audit financiar, in conformitate cu standardele internationale de audit si normele profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
(2) Raportul de audit al situatiilor financiare anuale ale unui administrator trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) identificarea situatiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
b) o descriere a ariei auditului financiar, care identifica cel putin standardele de audit conform carora a fost efectuat auditul;
c) o opinie de audit care exprima in mod clar opinia auditorului financiar, potrivit careia situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela, conform cadrului relevant de raportare financiara, si, dupa caz, daca situatiile financiare anuale respecta cerintele legale; opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, o opinie contrara sau, daca auditorii financiari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit, opinia este imposibil de exprimat. Auditarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar anterior de catre un alt auditor financiar nu constituie baza pentru exprimarea unei opinii cu rezerva;
d) o referire la aspectele asupra carora in raportul de audit se atrage atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
e) o referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar;
f) o referire privind respectarea prevederilor care vizeaza:
(i) metodologia de calcul si evidenta a provizioanelor tehnice constituite de administrator;
(ii) categoriile de active admise sa acopere provizioanele tehnice ale administratorului constituite de administrator;
(iii) regulile de diversificare pentru activele admise sa acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;
g) o referire privind practicile si procedurile controlului si auditului intern ale societatii de pensii, precum si eventualele deficiente constatate si recomandarile facute pentru remedierea acestora.
(3) Raportul de audit aferent situatiilor financiare anuale ale unui fond de pensii administrat privat trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) auditarea anuala a valorii activului net si a valorii unitatii de fond, auditorul financiar avand obligatia de a-si exprima opinia in ceea ce priveste respectarea metodologiei de calcul a indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii administrate privat;
b) identificarea situatiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
c) descrierea ariei auditului financiar, cu respectarea standardelor internationale de audit conform carora a fost efectuat auditul;
d) opinia auditorului financiar care sa exprime in mod clar punctul de vedere potrivit caruia situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a activitatii fondului de pensii si care este conforma cadrului relevant de raportare financiara, cu respectarea cerintelor legale; opinia de audit poate fi: fara rezerve, cu rezerve, contrara sau imposibil de exprimat, daca auditorul financiar nu a fost in masura sa exprime o opinie de audit;
e) o referire privind aspectele asupra carora auditorii financiari atrag atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
f) o referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului referitor la administrarea fondului de pensii cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar;
g) o referire cu privire la respectarea prevederilor legale privind metodologia de calcul si evidenta a provizioanelor tehnice ale fondului de pensii administrate privat constituite de catre administrator, precum si a categoriilor de active care acopera aceste provizioane tehnice;
h) o referire despre practicile si procedurile controlului si auditului intern al administratorului cu privire la fondul de pensii administrat privat, precum si eventualele deficiente constatate si recomandarile facute pentru remedierea acestora.
(4) In termen de 30 de zile de la finalizarea raportului de audit, auditorii financiari transmit Comisiei o copie certificata a scrisorii catre conducerea societatii, document ce contine constatarile cu impact financiar, constatarile cu privire la rezultatele evaluarii sistemelor de management si control intern, precum si recomandarile pentru remedierea deficientelor constatate.”
2. Dupa capitolul III se introduc doua noi capitole, capitolul III1 “Dispozitii privind onorariile de audit” si capitolul III2 “Comitetul de audit” care vor avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL III1 – Dispozitiile privind onorariile de credit

Art. 191 – (1) Administratorul si auditorul financiar incheie un contract de audit, pentru activitatea de auditare a situatiilor financiare anuale ale fondului de pensii administrat privat pana la data de 31 octombrie a anului in curs, astfel incat sa intre in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, fara ca durata contractului sa depaseasca perioada prevazuta de lege.
(2) Modificarile prospectului schemei de pensii private, referitoare la contractul de audit, se depun spre avizare la Comisie in termen de 15 zile calendaristice de la incheierea contractului de audit sau de la data modificarii acestuia.
(3) In cazul in care contractul de audit mentionat la alin. (1) se prelungeste, fara modificarea clauzei referitoare la pret, se notifica Comisia, fara a se aplica prevederile alin. (2).
(4) Pentru anul 2010, modificarile prospectului schemei de pensii private, referitoare la contractul de audit, se depun spre avizare la Comisie, pana la 31 decembrie 2009.
Art. 192 – (1) Pretul contractului mentionat la art. 19^1 se stabileste in lei.
(2) Este interzisa modificarea clauzei contractului prevazuta la alin. (1) cu privire la pret, in cursul unui an calendaristic, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei norme.”

“CAPITOLUL III2 – Comitetul de audit

“Art. 193 – (1) Administratorii trebuie sa aiba in structura organizatorica un comitet de audit, care are o functie consultativa.
(2) Comitetul de audit este un comitet permanent, format dintr-un numar de cel putin 2 membri neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, dupa caz, ori din alti reprezentanti desemnati de adunarea generala a actionarilor, dintre care unul va fi presedinte.
(3) Atributiile si modul de functionare ale comitetului de audit sunt reglementate de prezenta norma si de regulamentele interne ale fiecarui administrator.
Art. 194 – (1) Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru neexecutiv al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere, dupa caz.
(2) Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta in domeniul contabilitatii sau auditului si sa fie independent conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 195 – Administratorii trebuie sa asigure accesul membrilor comitetului de audit la orice date sau inregistrari necesare indeplinirii atributiilor ce revin acestuia.
Art. 196 – Comitetul de audit are cel putin urmatoarele atributii:
a) avizeaza planul de audit si necesarul de resurse aferent acestei activitati;
b) asigura relatia cu auditorul financiar, in sensul primirii planului de audit si analizarii constatarilor si recomandarilor acestuia, precum si analizarea constatarilor si recomandarilor organelor de supraveghere si control din afara administratorului;
c) asigura respectarea prevederilor cadrului legal, ale actului constitutiv si ale normelor aprobate de consiliul de administratie;
d) monitorizeaza procesul de raportare financiara;
e) monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul administratorului;
f) monitorizeaza auditul financiar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
g) verifica si monitorizeaza independenta auditorului, in special in legatura cu prestarea de servicii suplimentare catre administrator.
Art. 197 – Comitetul de audit poate formula recomandari adresate consiliului de administratie sau consiliului de supraveghere, dupa caz, privind controlul intern, auditul intern si auditul financiar, precum si pentru numirea auditorului financiar al administratorului.
Art. 198 – (1) Comitetul de audit se intalneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin de doua ori pe an, cand analizeaza rezultatele financiare semestriale si anuale.
(2) Auditorul financiar raporteaza comitetului de audit cu privire la aspectele esentiale care rezulta din activitatea de audit si, in special, cu privire la deficientele semnificative referitoare la procesul de raportare financiara.
Art. 199 – (1) Componenta comitetului de audit este transmisa Comisiei pana la data 1 martie 2010.
(2) Orice modificare a componentei mentionate la alin. (1) se transmite Comisiei in termen de 5 zile lucratoare de la producerea acesteia.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close