„A sasea directiva TVA – Interpretarea articolului 13 sectiunea B litera (g) si a articolului 4 alineatul (3) litera (a) – Livrarea unui teren ocupat de o cladire demolata partial in locul careia trebuie ridicata o noua constructie – Scutire de TVA”

HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE
(Camera a patra)
19 noiembrie 2009

In cauza C 461/08,
avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Hoge Raad der Nederlanden (Tarile de Jos), prin decizia din 3 octombrie 2008, primita de Curte la 23 octombrie 2008, in procedura
Don Bosco Onroerend Goed BV
impotriva
Staatssecretaris van Financiën,
CURTEA (Camera a patra),
compusa din domnul K. Lenaerts, presedintele Camerei a treia, indeplinind functia de presedinte al Camerei a patra, doamna R. Silva de Lapuerta, domnii G. Arestis, J. Malenovský si T. von Danwitz (raportor), judecatori,
avocat general: doamna V. Trstenjak,
grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,
avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 9 septembrie 2009,
luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru Don Bosco Onroerend Goed BV, de domnul W. Ambergen, belastingadviseur;
– pentru guvernul olandez, de doamnele C. Wissels si M. Noort, precum si de domnul M. de Grave, in calitate de agenti;
– pentru Irlanda, de domnul D. O’Hagan, in calitate de agent, asistat de doamna G. Clohessy, SC;
– pentru Comisia Comunitatilor Europene, de domnii D. Triantafyllou, M. van Beek si W. Wils, in calitate de agenti,
avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,
pronunta prezenta
Hotarare
1. Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 13 sectiunea B litera (g) din A sasea directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare (JO L 145, p. 1, denumita in continuare „A sasea directiva”) coroborat cu articolul 4 alineatul (3) litera (a) din aceasta directiva.
2. Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre Don Bosco Onroerend Goed BV (denumita in continuare „Don Bosco”), pe de o parte, si Staatssecretaris van Financiën (secretarul de stat pentru finante), pe de alta parte, referitor la scutirea de taxele pe transfer aferente unei operatiuni de dobandire a unui bun imobil, scutire care, potrivit dreptului olandez, se afla in legatura cu supunerea acestei operatiuni taxei pe valoarea adaugata (denumita in continuare „TVA”).
Cadrul juridic
Reglementarea comunitara
3. Articolul 2 punctul (1) din A sasea directiva supune TVA ului „livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate cu titlu oneros pe teritoriul tarii de catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare”. [traducere neoficiala]
4. Articolul 4 alineatul (3) din aceasta directiva prevede:
„Statele membre pot considera, de asemenea, ca persoana impozabila, orice persoana care efectueaza, in mod ocazional, o operatiune legata de activitatile prevazute la alineatul (2) si, in special, una dintre urmatoarele operatiuni:
(a) livrarea unei cladiri sau a unor parti ale unei cladiri si a terenului pe care se afla cladirea, inaintea primei ocupari; statele membre pot stabili norme detaliate de aplicare a acestui criteriu in cazul transformarilor de cladiri si pot stabili definitia notiunii «teren pe care se afla o cladire».
Statele membre pot aplica alte criterii decat cel al primei ocupari, precum perioada scursa intre data terminarii constructiei si data primei livrari sau perioada scursa intre data primei ocupari si data urmatoarei livrari, cu conditia ca perioadele respective sa nu depaseasca cinci ani si, respectiv, doi ani.
«Cladire» inseamna orice structura fixata pe pamant sau in pamant;
(b) livrarea de terenuri construibile.
«Teren construibil» inseamna orice teren neamenajat sau amenajat, definit ca atare de statele membre.” [traducere neoficiala]
5. Articolul 13 din A sasea directiva, intitulat „Scutiri pe teritoriul tarii”, prevede:
„[…]
B. Alte scutiri
Fara a aduce atingere altor dispozitii comunitare, statele membre scutesc, in anumite conditii pe care acestea le stabilesc in scopul de a asigura aplicarea corecta si directa a scutirilor de mai jos si de a preveni orice posibila evaziune, frauda sau abuz:
[…]
(g) livrarea unei cladiri sau a unor parti ale unei cladiri si a terenului pe care se afla cladirea, alta decat livrarea prevazuta la articolul 4 alineatul (3) litera (a);
(h) livrarea de terenuri pe care nu s au ridicat constructii, alta decat livrarea de terenuri construibile prevazuta la articolul 4 alineatul (3) litera (b).” [traducere neoficiala]
6. Potrivit articolului 13 sectiunea C primul paragraf litera (b) din aceasta directiva, „[s]tatele membre pot acorda persoanelor impozabile dreptul de a opta pentru impozitare in cazurile de […] operatiuni care se incadreaza la sectiunea B literele (d), (g) si (h) anterioare”. [traducere neoficiala]
Reglementarea nationala
7. Articolul 11 din Legea din 1968 privind impozitul pe cifra de afaceri (Wet op de omzetbelasting 1968), in versiunea in vigoare in 1999 (denumita in continuare „Legea privind impozitul pe cifra de afaceri”), prevede:
„1. Sunt scutite de impozit, in conditiile stabilite printr o masura generala de administrare:
a) livrarea de bunuri imobile si de drepturi asupra acestor bunuri, cu exceptia:
1) livrarii unei cladiri sau a unei parti a unei cladiri si a terenului pe care se afla cladirea, inaintea primei ocupari sau la maximum doi ani dupa prima ocupare, precum si a livrarii unui teren construibil;
2) livrarii, alta decat cele prevazute la punctul 1, catre persoane care utilizeaza bunul imobil pentru a beneficia de dreptul total sau cvasitotal la deducerea impozitului in temeiul articolului 15, cu conditia ca operatorul care efectueaza livrarea si destinatarul acesteia sa fi adresat in comun o cerere in acest sens inspectorului si care respecta, pe de alta parte, conditiile stabilite prin ordin ministerial;
[…]
3. In vederea aplicarii alineatului 1 litera a) punctul 1:
a) «cladire» inseamna orice structura fixata pe pamant sau in pamant;
b) «prima ocupare» inseamna ocuparea unei cladiri dupa transformarea sau renovarea acesteia, daca lucrarile de transformare sau de renovare au dat nastere la un bun finit;
c)      «teren pe care se afla cladirea» inseamna orice teren considerat in mod comun ca apartine cladirii sau este destinat acesteia.
4. In vederea aplicarii alineatului (1) litera a) punctul 1, «teren construibil» inseamna orice teren pe care nu s au ridicat constructii:
a) care face sau a facut obiectul unor lucrari;
b) care face sau a facut obiectul unor amenajari in vederea utilizarii exclusive a solului;
c) in aproprierea caruia sunt sau au fost realizate aceste amenajari sau
d) pentru care a fost acordata o autorizatie de constructie
in vederea ridicarii constructiei pe teren.”
8. Articolul 2 alineatul 1 din Legea privind impozitarea operatiunilor juridice (Wet op belastingen van rechtsverkeer) prevede ca „«[t]axele pe transfer» sunt un impozit colectat ca urmare a dobandirii de bunuri imobile situate in Tarile de Jos sau de drepturi aferente acestora”.
9. Potrivit articolului 15 alineatul 1 litera a) din aceasta lege, in conditiile stabilite prin masuri generale de administrare, este scutita de taxele pe transfer dobandirea „prin intermediul livrarii, in sensul articolului 11 alineatul 1 litera a) punctul 1 din [Legea privind impozitul pe cifra de afaceri] […] supuse impozitului pe cifra de afaceri, cu exceptia cazului in care bunul este utilizat ca mijloc de exploatare, iar dobanditorul poate deduce impozitul pe cifra de afaceri in tot sau in parte in conformitate cu articolul 15 din [Legea privind impozitul pe cifra de afaceri]”.
Actiunea principala si intrebarile preliminare
10. In cursul anului 1998, Stichting Leusderend (denumit in continuare „vanzatorul”) a vandut catre Don Bosco o parcela de teren pe care se aflau doua cladiri deteriorate, care in trecut adapostisera o scoala si un internat (denumit in continuare „bunul imobil”).
11. Don Bosco intentiona sa demoleze in intregime cele doua cladiri in vederea construirii unor cladiri noi pe terenul astfel eliberat. In acest scop, a convenit ca vanzatorul sa solicite o autorizatie de demolare, sa incheie un contract cu o intreprindere in vederea demolarii celor doua cladiri si sa factureze costurile aferente acesteia. Potrivit conventiei incheiate intre vanzator si Don Bosco, aceasta din urma societate trebuia sa suporte costurile respective care se adaugau la pretul de cumparare, cu exceptia costurilor de inlaturare a azbestului, care ramaneau in sarcina vanzatorului.
12. La 27 august 1999, autoritatea locala din Leusden (Tarile de Jos) a eliberat vanzatorului o autorizatie de demolare insotita in special de prevederea potrivit careia lucrarile de demolare puteau fi initiate numai dupa inlaturarea azbestului din cladirile respective.
13. Dupa ce, la 21 septembrie 1999, a adresat vanzatorului un deviz privind lucrarile de inlaturare a azbestului si de demolare, intreprinderea insarcinata cu aceste lucrari a deschis santierul in dimineata zilei de 30 septembrie 1999.
14. In aceeasi zi, la amiaza, bunul imobil a fost livrat catre Don Bosco. In acel moment, a fost inlaturata o parte din acoperisurile drumurilor dintre cladiri, o parte din fatada laterala a unei cladiri a fost demolata cu ajutorul unei macarale hidraulice, iar tocurile ferestrelor, pervazurile si zidaria au fost partial demolate si inlaturate.
15. Lucrarile de indepartare a azbestului au inceput doar dupa livrarea bunului imobil, iar lucrarile de demolare a constructiilor existente au continuat numai dupa finalizarea lucrarilor de indepartare a azbestului. In continuare, la solicitarea si pe seama Don Bosco, pe parcela de teren respectiva au fost construite cladiri noi cu destinatie de birouri.
16. Ca urmare a dobandirii bunului imobil, Don Bosco a primit o decizie de rectificare a taxelor pe transfer. Contestatia introdusa impotriva acesteia a fost respinsa prin decizie a inspectorului fiscal.
17. Don Bosco a formulat actiune impotriva acestei decizii sustinand ca, in speta, livrarea bunului imobil era supusa TVA ului si ca, prin urmare, era scutita de taxele pe transfer in temeiul articolului 15 alineatul 1 litera a) din Legea privind impozitarea operatiunilor juridice.
18. Aceasta actiune a fost respinsa ca neintemeiata de Gerechtshof te Amsterdam (Curtea de Apel din Amsterdam), pentru motivul ca livrarea bunului imobil era scutita de impozitul pe cifra de afaceri, in conformitate cu articolul 11 alineatul 1 litera a) din Legea privind impozitul pe cifra de afaceri.
19. Impotriva hotararii pronuntate de Gerechtshof te Amsterdam, Don Bosco a formulat recurs sustinand ca A sasea directiva si, in special, articolul 13 sectiunea B litera (h) si articolul 4 alineatul (3) litera (b) trebuiau interpretate in sensul ca livrarea bunului imobil trebuia sa fie supusa TVA ului.
20. Instanta de trimitere ridica problema daca livrarea unei cladiri partial demolate in vederea construirii unei noi cladiri reprezinta livrarea aceleiasi cladiri vechi, a carei prima ocupare a avut loc anterior, sau daca orice livrare realizata in etapa demolarii acelei cladiri sau in etapa construirii noii cladiri trebuie considerata ca reprezinta livrarea noii cladiri inainte de prima sa ocupare.
21. In aceasta privinta, instanta de trimitere se refera la principiul neutralitatii fiscale a TVA ului si arata ca supunerea la TVA a livrarii unui bun imobil in perioada dintre inceputul demolarii vechii cladiri si prima ocupare a noii cladiri ar avea drept consecinta de a permite deducerea TVA ului facturat cu ocazia acestei demolari, a initierii santierului si a constructiei cladirii respective, astfel incat, pana la prima ocupare, orice livrare ar fi „neta” de TVA. In schimb, in cazul scutirii livrarii unui teren pe care se afla o cladire demolata partial sau in intregime, TVA ul aferent demolarii ar face parte din pretul noii cladiri.
22. Totusi, in opinia acestei instante, problema neutralitatii TVA ului ar fi mai putin vizata, chiar absenta, in cazul in care dobanditorul, iar nu vanzatorul care livreaza bunul imobil a carei demolare este proiectata, da ordinul de demolare si isi factureaza costul acesteia. A fortiori, aceasta situatie s ar regasi atunci cand cumparatorul, iar nu vanzatorul, a conceput planul noii constructii. Intr un asemenea caz, s ar impune mai degraba sa se considere ca vanzatorul livreaza, in realitate, vechea cladire.
23. Considerand ca solutionarea actiunii principale depinde de interpretarea celei de A sasea directive, Hoge Raad der Nederlanden a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:
„1) Articolul 13 sectiunea B litera (g) coroborat cu articolul 4 alineatul (3) litera (a) din A sasea directiva trebuie interpretat in sensul ca este supusa la plata [TVA ului] livrarea unei cladiri care a fost partial demolata avand in vedere inlocuirea acesteia cu o noua cladire ce urmeaza a fi construita?
2) Aspectul daca ordinul de demolare a fost dat de vanzatorul sau de cumparatorul cladirii si acesta si a facturat costul acestei demolari are vreo incidenta asupra raspunsului la prima intrebare avand in vedere ca livrarea nu este supusa la plata [TVA ului] decat daca ordinul de demolare a fost dat de vanzator si daca acesta si a facturat costul acestei demolari?
3) Aspectul daca planurile noii cladiri au fost realizate de vanzatorul sau de cumparatorul cladirii are vreo incidenta asupra raspunsului la prima intrebare avand in vedere ca livrarea nu este supusa la plata [TVA ului] decat daca planurile noii cladiri au fost realizate de vanzator?
4) In cazul unui raspuns afirmativ la prima intrebare, [TVA ul] se aplica oricarei livrari care are loc dupa momentul in care lucrarile de demolare incep efectiv sau aceasta se aplica numai livrarilor care au loc la un moment ulterior, in special la momentul in care demolarea a avansat in mod substantial?”
Cu privire la intrebarile preliminare
24. Prin intermediul intrebarilor adresate, care trebuie examinate impreuna, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca articolul 13 sectiunea B litera (g) din A sasea directiva coroborat cu articolul 4 alineatul (3) litera (a) din aceasta directiva trebuie interpretat in sensul ca livrarea unui teren pe care se afla o cladire care trebuie demolata, pentru ridicarea unei noi constructii pe acest amplasament si a carei demolare a inceput deja inainte de livrare, este sau nu este scutita de TVA.
25. Cu titlu introductiv, trebuie amintit ca, potrivit unei jurisprudente constante, termenii folositi pentru a desemna scutirile prevazute la articolul 13 din A sasea directiva sunt de stricta interpretare, dat fiind ca acestea constituie derogari de la principiul general potrivit caruia TVA ul este perceput pentru fiecare livrare de bunuri si pentru fiecare prestare de servicii efectuata cu titlu oneros de o persoana impozabila. Totusi, interpretarea acestor termeni trebuie sa fie conforma cu obiectivele urmarite de scutirile respective si sa respecte cerintele principiului neutralitatii fiscale, inerent sistemului comun de TVA. Astfel, aceasta norma de stricta interpretare nu inseamna ca termenii utilizati pentru a defini scutirile prevazute la articolul 13 mentionat trebuie sa fie interpretati intr un mod care ar priva aceste scutiri de efecte (a se vedea in acest sens Hotararea din 14 iunie 2007, Haderer, C 445/05, Rep., p. I 4841, punctul 18, Hotararea din 11 decembrie 2008, Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, C 407/07, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 30, si Hotararea din 23 aprilie 2009, TNT Post UK, C 357/07, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 31).
26. Scutirea de TVA prevazuta la articolul 13 sectiunea B litera (g) din A sasea directiva presupune, inainte de toate, ca livrarea respectiva sa aiba ca obiect o cladire sau parti ale unei cladiri si terenul pe care se afla cladirea.
27. Potrivit articolului 4 alineatul (3) litera (a) al treilea paragraf din A sasea directiva, „cladire” inseamna orice structura fixata pe pamant sau in pamant.
28. Avand in vedere modul de redactare a acestei definitii a notiunii „cladire”, guvernul olandez sustine ca, in cazul livrarii unui teren pe care se afla o cladire destinata a fi inlocuita si care este deja partial demolata in acest scop, aceasta cladire constituie o asemenea constructie atat timp cat nu s a efectuat inlaturarea sa integrala. O cladire demolata partial ar constitui intotdeauna o cladire veche care a fost deja ocupata, astfel incat livrarea acesteia ar fi scutita de TVA in temeiul articolului 13 sectiunea B litera (g) din A sasea directiva.
29. In schimb, in observatiile sale scrise, Comisia Comunitatilor Europene, sustinuta in aceasta privinta de Irlanda pe parcursul sedintei, arata ca, intr o situatie precum cea descrisa la punctul precedent din prezenta hotarare, terenul ar constitui elementul principal al livrarii, in timp ce edificiul existent ar fi doar un element pur accesoriu al livrarii. Astfel, demolarea acestuia a fost prevazuta de la inceput si, prin urmare, livrarea unui teren in scopul construirii pe acesta a unei noi cladiri.
30. Asadar, trebuie sa se examineze daca, pe de o parte, existenta efectiva a vechii cladiri sau a unei parti din aceasta la momentul livrarii bunului imobil constituie criteriul determinant pentru aplicarea scutirii prevazute la articolul 13 sectiunea B litera (g) din A sasea directiva sau daca, pe de alta parte, imprejurari diferite de cele amintite in a doua si in a treia intrebare preliminara pot fi sau trebuie luate in considerare.
31. Cu privire la acest aspect, trebuie amintit ca interpretarea dispozitiei respective nu poate fi intemeiata pe propunerea initiala sau pe propunerea modificata privind A sasea directiva, ambele prezentate de Comisie. In ceea ce priveste livrarea de bunuri imobile, aceste propuneri contineau o reglementare exhaustiva si, in special, o definitie comuna a terenurilor construibile. In plus, scutirea de TVA nu era restransa la livrarile de terenuri pe care nu s au ridicat constructii. Cu toate acestea, Consiliul Uniunii Europene nu a retinut aceste propuneri si a optat pentru o abordare diferita. In special, cu privire la notiunea „teren construibil”, in final a facut trimitere la definitiile din statele membre (a se vedea in acest sens Hotararea din 28 martie 1996, Gemeente Emmen, C 468/93, Rec., p. I 1721, punctul 21).
32. In plus, din decizia de trimitere reiese ca, in actiunea principala, vanzatorul nu doar a vandut si a livrat parcela de teren pe care se aflau doua cladiri in momentul incheierii contractului. Potrivit angajamentului asumat fata de Don Bosco, vanzatorul a solicitat deopotriva o autorizatie de demolare si a incheiat, pe cheltuiala sa, un contract cu o intreprindere care a realizat in mod efectiv lucrarile de demolare a cladirilor respective. S a convenit ca vanzatorul sa factureze costurile aferente acestei demolari, care trebuiau adaugate la pretul de cumparare a bunului imobil, cu exceptia cheltuielilor de inlaturare a azbestului, care ramaneau in sarcina vanzatorului. In schimb, din decizia de trimitere nu reiese daca vanzatorul ar fi fost implicat in procesul de construire a noii cladiri.
33. Prin urmare, in raporturile sale cu Don Bosco si in ceea ce priveste TVA ul, vanzatorul a efectuat livrarea bunului imobil si prestarea serviciilor referitoare la demolarea cladirilor existente.
34. In aceste imprejurari, este necesar sa se stabileasca daca, in ceea ce priveste TVA ul, in special in vederea interpretarii dispozitiilor avute in vedere de intrebarile adresate de instanta de trimitere, livrarea bunului imobil si demolarea cladirilor respective trebuie considerate doua operatiuni distincte si independente, care trebuie sa fie apreciate separat, sau o operatiune complexa unica ce cuprinde mai multe elemente (a se vedea in acest sens Hotararea din 27 octombrie 2005, Levob Verzekeringen si OV Bank, C 41/04, Rec., p. I 9433, punctele 18 si 20, precum si Hotararea din 21 februarie 2008, Part Service, C 425/06, Rep., p. I 897, punctele 48 si 49).
35. Desigur, din articolul 2 din A sasea directiva rezulta ca fiecare livrare sau prestatie trebuie, in mod normal, sa fie considerata distincta si independenta (a se vedea in acest sens, in special, Hotararea Part Service, citata anterior, punctul 50 si jurisprudenta citata, precum si Hotararea din 11 iunie 2009, RLRE Tellmer Property, C 572/07, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 17).
36. Totusi, in anumite imprejurari, mai multe operatiuni distincte in mod formal, care ar putea fi furnizate separat si care ar da nastere astfel, in mod distributiv, la impozitare sau la scutire, trebuie sa fie considerate o operatiune unica daca nu sunt independente (a se vedea in acest sens Hotararile citate anterior Part Service, punctul 51, si RLRE Tellmer Property, punctul 18).
37. Aceasta situatie se regaseste in special atunci cand doua sau mai multe elemente sau acte furnizate clientului de persoana impozabila sunt atat de strans legate intre ele incat formeaza, in mod obiectiv, o singura prestatie economica indivizibila, a carei descompunere ar avea un caracter artificial (a se vedea in acest sens Hotararea din 29 martie 2007, Aktiebolaget NN, C 111/05, Rep., p. I 2697, punctul 23, si Hotararile citate anterior Part Service, punctul 53, si RLRE Tellmer Property, punctul 19).
38. Astfel cum rezulta din jurisprudenta Curtii, atunci cand o operatiune este constituita dintr un fascicul de elemente si de acte, trebuie luate in considerare toate imprejurarile in care se desfasoara operatiunea respectiva, cu scopul de a determina daca ne gasim in prezenta a doua sau mai multe operatiuni distincte sau a unei operatiuni unice (a se vedea in acest sens, in special, Hotararile citate anterior Levob Verzekeringen si OV Bank, punctul 19, si Aktiebolaget NN, punctul 21). Prin urmare, in mod contrar celor sustinute de Don Bosco si de guvernul olandez, se impune luarea in considerare a prestatiilor suplimentare, astfel cum au fost mentionate in cadrul celei de a doua si al celei de a treia intrebari preliminare, furnizate eventual de vanzatorul bunului imobil, pentru a se stabili daca operatiunea in cauza este scutita de TVA.
39. Cu privire la o situatie precum cea din actiunea principala, se impune constatarea ca actele efectuate de vanzator, examinate in scopul aplicarii TVA ului, sunt strans legate intre ele. Lucrarile de demolare si livrarea propriu zisa a parcelei de teren se suprapun. Aceste acte au ca obiect economic furnizarea unui teren pregatit pentru a fi construit. Cu privire la acest aspect, nu se poate considera, fara a da operatiunii un caracter artificial, ca Don Bosco a dobandit de la aceeasi persoana, mai intai, cladirile vechi cu terenul pe care erau construite, care, in acea stare, nu prezenta nicio utilitate in vederea activitatii sale economice, iar apoi prestatiile referitoare la demolarea cladirilor, singurele adecvate pentru a conferi terenului o asemenea utilitate (a se vedea, prin analogie, Hotararea Aktiebolaget NN, citata anterior, punctul 25).
40. Prin urmare, livrarea unui teren pe care se afla inca o cladire deteriorata, care trebuie demolata in vederea ridicarii in locul sau a unei constructii noi si a carei demolare a inceput deja inainte de livrare, precum si demolarea acestei cladiri, in imprejurari precum cele descrise de instanta de trimitere, trebuie considerate ca formeaza o operatiune unica in ceea ce priveste TVA ul si care, in ansamblu, are ca obiect livrarea unui teren pe care nu s au ridicat constructii, iar nu livrarea cladirii existente.
41. In consecinta, o asemenea operatiune, avuta in vedere in ansamblu, nu face parte din domeniul scutirii de TVA prevazute la articolul 13 sectiunea B litera (g) din A sasea directiva, indiferent de starea de avansare a lucrarilor de demolare a vechii cladiri in momentul livrarii efective a terenului.
42. In aceste conditii, instanta de trimitere va avea obligatia sa verifice daca terenul respectiv corespunde notiunii „teren construibil” in sensul articolului 4 alineatul (3) litera (b) si al articolului 13 sectiunea B litera (h) din A sasea directiva.
43. Cu privire la acest aspect, trebuie amintit ca, avand in vedere trimiterea expresa din cuprinsul articolului 4 alineatul (3) litera (b) din A sasea directiva la definitiile terenurilor construibile retinute de statele membre, statele membre au obligatia sa defineasca terenurile care trebuie considerate terenuri construibile, atat in vederea aplicarii acestei dispozitii, cat si in vederea aplicarii dispozitiei cuprinse la articolul 13 sectiunea B litera (h) din directiva, respectand pe deplin obiectivul urmarit de cea din urma dispozitie, care vizeaza scutirea de TVA numai in privinta livrarilor de terenuri pe care nu s au ridicat constructii care nu sunt destinate sa suporte un edificiu (a se vedea in acest sens Hotararea Gemeente Emmen, citata anterior, punctele 20 si 25).
44. Avand in vedere consideratiile de mai sus, trebuie sa se raspunda la intrebarile adresate ca articolul 13 sectiunea B litera (g) din A sasea directiva coroborat cu articolul 4 alineatul (3) litera (a) din aceasta directiva trebuie interpretat in sensul ca nu face parte din domeniul scutirii de TVA prevazute la prima dintre aceste dispozitii livrarea unui teren pe care se afla inca o cladire deteriorata care trebuie demolata in vederea ridicarii in locul acesteia a unei constructii noi si a carei demolare in acest scop, asumata de vanzator, a inceput deja inainte de livrare. Asemenea operatiuni de livrare si de demolare formeaza o operatiune unica in ceea ce priveste TVA ul, avand, in ansamblu, ca obiect livrarea unui teren pe care nu s au ridicat constructii, iar nu livrarea cladirii existente si a terenului pe care se afla aceasta, indiferent de starea de avansare a lucrarilor de demolare a vechii cladiri in momentul livrarii efective a terenului.
Cu privire la cheltuielile de judecata
45. Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.
Pentru aceste motive, Curtea (Camera a patra) declara:
Articolul 13 sectiunea B litera (g) din A sasea directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare coroborat cu articolul 4 alineatul (3) litera (a) din aceasta directiva trebuie interpretat in sensul ca nu face parte din domeniul scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la prima dintre aceste dispozitii livrarea unui teren pe care se afla inca o cladire deteriorata care trebuie demolata in vederea ridicarii in locul acesteia a unei constructii noi si a carei demolare in acest scop, asumata de vanzator, a inceput deja inainte de livrare. Asemenea operatiuni de livrare si de demolare formeaza o operatiune unica in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, avand, in ansamblu, ca obiect livrarea unui teren pe care nu s au ridicat constructii, iar nu livrarea cladirii existente si a terenului pe care se afla aceasta, indiferent de starea de avansare a lucrarilor de demolare a vechii cladiri in momentul livrarii efective a terenului.
Sursa: site-ul Curtii de Justitie a Comunitatii Europene

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close