Organizarea si functionarea Garzii Financiare

In M. Of. nr. 800 din 24 noiembrie 2009 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare.
Din cuprins:
Art. 1 – (1) Garda Financiara este institutie publica de control, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscala, precum si alte fapte date prin lege in competenta sa.
(2) Garda Financiara functioneaza ca un corp specializat de control, iar comisarii Garzii Financiare sunt functionari publici cu statut special, investiti cu autoritatea publica a statului pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor si obligatiilor de serviciu.
(3) Garda Financiara are sediul in municipiul Bucuresti, Piata Alba Iulia nr. 6, bl. I 5, tronson 1+2, sectorul 3.
Art. 2 – (1) Garda Financiara are urmatoarea structura organizatorica:
a) Comisariatul General;
b) sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti.
(2) Structura organizatorica a Garzii Financiare este prevazuta in anexa nr. 1.
(3) Numarul maxim de posturi pentru Garda Financiara este de 1.805, din care 200 de posturi pentru aparatul Comisariatului General.
(4) Posturile vacante vor fi ocupate in conditiile legii. Functiile de director coordonator si director coordonator adjunct din cadrul sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti vor fi ocupate in urma procesului de evaluare desfasurat in conditiile legii.
(5) Numarul de posturi pentru sectiile judetene si pentru Sectia Municipiului Bucuresti se distribuie din numarul total prevazut la alin. (3), prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.
Art. 3 – (1) Garda Financiara este condusa de un comisar general, inalt functionar public, numit in conditiile legii.
(2) Comisarul general are calitatea de ordonator tertiar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru Comisariatul General al Garzii Financiare. Comisarul general poate delega aceasta calitate altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii. In exercitarea atributiilor sale, comisarul general emite decizii.
(3) Comisarul general reprezinta Garda Financiara in relatiile cu tertii.
(4) Comisarul general numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul de executie din Comisariatul General, precum si personalul de conducere din Comisariatul General si comisarii sefi divizie din sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu exceptia comisarului general prim-adjunct si comisarilor generali adjuncti, care sunt numiti prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.
(5) Comisarul general asigura, prin deciziile luate, indeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce revin Garzii Financiare potrivit dispozitiilor legale in vigoare si raspunde in fata ministrului finantelor publice si a presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de intreaga activitate desfasurata de structura Garzii Financiare.
(6) Comisarul general este ajutat in activitatea de conducere a Garzii Financiare de un comisar general prim-adjunct si de 3 comisari generali adjuncti, acestia avand calitatea de functionari publici de conducere. In absenta comisarului general, Garda Financiara este reprezentata de comisarul general prim-adjunct. In absenta comisarului general sau a comisarului general prim-adjunct, Garda Financiara este reprezentata de unul dintre comisarii generali adjuncti, pe baza imputernicirii comisarului general, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Art. 4 – (1) Comisariatul General este structura centrala a Garzii Financiare, care, sub conducerea comisarului general, asigura realizarea strategiei de control, urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti, stabileste masuri operative pentru eficienta controlului curent si a controlului tematic. Comisarii din Comisariatul General al Garzii Financiare au competenta de control operativ si inopinat pe intregul teritoriu al tarii.
(2) In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General se pot constitui si alte servicii, birouri si compartimente decat cele prevazute in anexa nr. 1, iar numarul posturilor de conducere si de executie pentru acestea se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, potrivit legii.
(3) In cadrul structurii organizatorice a sectiilor judetene si a Sectiei Municipiului Bucuresti se pot constitui si alte servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general. Numarul posturilor de conducere si de executie se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, potrivit legii.
Art. 5 – (1) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt unitati teritoriale ale Garzii Financiare, cu personalitate juridica. Sediile sectiilor judetene si sediul Sectiei Municipiului Bucuresti din cadrul Garzii Financiare sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene si consiliile locale pot asigura, la cerere, spatii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii Garzii Financiare sau, dupa caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, in conditiile legii.
Art. 6 – (1) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt conduse fiecare de un director coordonator, care numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul de executie din subordinea sa, cu avizul conform al comisarului general. Directorii coordonatori ai sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare sunt ordonatori tertiari de credite. In lipsa directorului coordonator, comisarul general poate delega calitatea sa de ordonator tertiar de credite directorului coordonator adjunct.
(2) In activitatea de conducere, directorii coordonatori ai sectiilor judetene, respectiv al Sectiei Municipiului Bucuresti sunt ajutati de directori coordonatori adjuncti. Atributiile directorilor coordonatori si cele ale directorilor coordonatori adjuncti sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, prin contractul de management incheiat in conditiile legii si prin Regulamentul de organizare si functionare a Garzii Financiare.
(3) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare sunt subordonate conducerii Comisariatului General al Garzii Financiare, presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ministrului finantelor publice.
Art. 7 – (1) Prin Regulamentul de organizare si functionare al Garzii Financiare se stabilesc relatiile de coordonare, colaborare si raspundere pentru toate structurile Garzii Financiare, competentele si atributiile personalului care ocupa functii publice de conducere si de executie, precum si ale personalului contractual. Regulamentul de organizare si functionare al Garzii Financiare se aproba, prin ordin, de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.
(2) Statul de functii pentru Comisariatul General al Garzii Financiare, precum si statele de functii pentru sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.
Art. 8 – (1) Comisarii din sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti au competenta de control pe teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in care isi desfasoara activitatea.
(2) Din dispozitia comisarului general sau cu aprobarea acestuia, la cererea directorilor coordonatori, la anumite actiuni de control, efectuate pe teritoriul altor judete, pot participa comisari din oricare dintre sectiile judetene si/sau din Sectia Municipiului Bucuresti.
Art. 9 – (1) Atributiile Garzii Financiare, stabilite potrivit legii, se duc la indeplinire de catre comisarii Garzii Financiare, comisarii sefi divizie, comisarii generali adjuncti, comisarul general prim-adjunct si comisarul general, cu respectarea deontologiei functionarilor publici investiti cu exercitiul autoritatii publice, precum si de directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti ai sectiilor judetene si ai Sectiei Municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor contractului de management.
(2) In exercitarea atributiilor sale Garda Financiara efectueaza in mod permanent control operativ si inopinat, sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz, cu privire la:
a) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea operatiunilor ilicite;
b) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici;
c) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte interzise de lege, conform competentei materiale;
d) participarea, cu personal propriu sau in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si de combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala.
(3) In situatia in care, ca urmare a controlului efectuat, comisarii Garzii Financiare constata savarsirea unor contraventii, in exercitarea atributiilor proprii, incheie procese-verbale pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor, in conditiile stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La constatarea imprejurarilor privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal, organele Garzii Financiare intocmesc procese-verbale prin care stabilesc implicatiile fiscale ale acestora, in baza carora sesizeaza organele de urmarire penala competente si dispun, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, instituirea masurilor asiguratorii ori de cate ori exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea.
(5) Garda Financiara poate, la solicitarea procurorului, sa efectueze constatari cu privire la faptele care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza, intocmind procese-verbale, prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operatiunilor verificate, care sunt acte procedurale ce pot constitui mijloace de proba, potrivit legii.
(6) Reprezentarea in fata instantelor si a organelor de urmarire penala in cazurile in care Garda Financiara intocmeste unul dintre documentele prevazute la alin. (4) se realizeaza de catre Garda Financiara, pe baza mandatelor date de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in limita competentelor acesteia.
(7) Garda Financiara poate indeplini si alte atributii dispuse de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile competentelor stabilite de lege, in scopul realizarii, fara intarziere, a obiectivelor acesteia.
Art. 10 – (1) Garda Financiara coopereaza cu institutiile cu atributii similare din alte state, pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, in cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor incheiate in acest sens, dupa caz, in colaborare cu structura de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Actiunile intreprinse in realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin intermediul compartimentului de specialitate din structura organizatorica a Garzii Financiare, cu avizul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si vor fi coordonate si supravegheate direct de comisarul general.
Art. 11 – (1) In exercitarea atributiilor, comisarii Garzii Financiare efectueaza in mod permanent control operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz.
(2) Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor incheiate de catre comisarii Garzii Financiare pot fi atacate in conditiile legislatiei privind regimul juridic al contraventiilor.
(3) Procesele-verbale prevazute la art. 9 alin. (4) si (5) pot cuprinde evaluari ale prejudiciului fiscal, pe baza stabilirii implicatiilor fiscale determinate de sustragerea de la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume de natura fiscala datorate bugetului general consolidat, fara calcularea de obligatii accesorii acestora, si nu constituie titluri de creanta fiscala.
(4) Procesele-verbale se pastreaza intr-o evidenta speciala, gestionata de unitatea Garzii Financiare emitenta.
(5) Valorificarea constatarilor privind starea fiscala, inscrise in procesele-verbale, se face in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, un exemplar al procesului-verbal fiind comunicat organului fiscal competent in gestionarea dosarului fiscal al contribuabilului.
Art. 12 – Neexecutarea masurilor dispuse de comisarii Garzii Financiare in indeplinirea atributiilor legal incredintate si prin exercitarea drepturilor expres conferite de lege se sanctioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile, si completarile ulterioare, si ale altor prevederi legale.
Art. 13 – (1) Pentru indeplinirea atributiilor incredintate, comisarii Garzii Financiare sunt indreptatiti sa dispuna toate masurile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte masuri rezultate din actele normative a caror incalcare o constata, potrivit competentelor.
(2) Pentru exercitarea controlului operativ si inopinat, comisarii Garzii Financiare prezinta ordinul de serviciu, care este de regula general, cu caracter permanent si indica numele comisarului si competentele acestuia, precum si legitimatia de control si insigna.
Art. 14 – (1) Forma si continutul procesului-verbal reglementat de art. 9 alin. (4) si (5), precum si procedura de aplicare sunt prevazute in anexa nr. 3.
(2) Procedura de editare, difuzare, pastrare si arhivare a formularelor specifice, inclusiv a formularelor de proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si de chitanta de incasare a sumelor, utilizate in activitatea Garzii Financiare, se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.
Art. 15 – (1) Personalul Garzii Financiare care indeplineste functia publica specifica de comisar este dotat cu uniforma, insemne distinctive, armament si alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de autoaparare. Armamentul, uniforma si celelalte dotari prevazute de prezenta hotarare pot fi utilizate numai in timpul exercitarii atributiilor de control legal incredintate, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al Garzii Financiare. Dotarea cu armament se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Modelul uniformei, al insemnelor distinctive, al legitimatiei de control si al ordinului de serviciu sunt prevazute in anexa nr. 4.
(3) Achizitionarea uniformei si a insemnelor distinctive se face in conditiile legii pentru achizitiile publice, iar norma de dotare si durata de serviciu privind drepturile de echipament ale comisarilor Garzii Financiare sunt prevazute in anexa nr. 5.
(4) Mijloacele tehnice, echipamentele de autoaparare, de protectie si de comunicare sunt prevazute in anexa nr. 6, iar achizitionarea acestora se face in conditiile legii.
(5) Armamentul se poate asigura atat prin achizitii publice, cat si prin redistribuire, cu titlu gratuit, de la alte institutii autorizate, pe baza protocoalelor incheiate in conditiile legii, in masura disponibilitatilor, cu conditia predarii acestuia in perfecta stare fizica si de functionare tehnica si fiabilitate.
(6) Pana la asigurarea conditiilor materiale si financiare pentru dotarile prevazute la alin. (1) – (5), precum si pana la expirarea duratei de serviciu a echipamentului, personalul Garzii Financiare utilizeaza dotarile existente sau alte echipamente puse la dispozitie pe baza de redistribuire.
Art. 16 – (1) Institutiile specializate care pregatesc personal militar si care, prin lege, au dreptul sa detina si sa foloseasca armament, precum si Politia Romana sprijina Garda Financiara in realizarea programului de dotare si de pregatire a personalului propriu pentru detinerea si utilizarea armamentului, mijloacelor tehnice si echipamentelor proprii.
(2) Raspunderea pentru asimilarea cunostintelor si utilizarea corespunzatoare a acestora revine comisarilor Garzii Financiare, care vor fi testati din punct de vedere fizic, psihologic si al cunostintelor necesare pentru acordarea dreptului de portarma, anterior incredintarii armamentului si echipamentelor respective de institutiile legal abilitate.
Art. 17 – (1) Insemnele distinctive si modul de echipare a autovehiculelor Garzii Financiare cu mijloace de semnalizare luminoasa si sonora sunt prevazute in anexa nr. 7.
(2) Numarul maxim de autoturisme, mijloace de transport speciale si consumul lunar de carburanti pentru Garda Financiara sunt prevazute in anexa nr. 8.
(3) Numarul maxim de autoturisme si mijloace de transport speciale pentru Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti se aproba prin decizie a comisarului general, cu incadrarea in limitele maxime prevazute in anexa nr. 8.
Art. 18 – (1) Personalul Garzii Financiare beneficiaza de stimulente, in conditiile legii.
(2) Nivelul de constituire pentru fiecare sursa si conditiile de repartizare si utilizare a fondului de stimulente sunt prevazute in normele metodologice cuprinse in anexa nr. 9.
Art. 19 – Garda Financiara prevede anual in bugetul de venituri si cheltuieli sume de bani necesare pentru manipularea, transportul si depozitarea marfurilor sau bunurilor supuse confiscarii, pentru analiza si examinarea probelor, esantioanelor sau mostrelor prelevate in timpul controlului, pentru efectuarea expertizelor tehnice, precum si pentru distrugerea marfurilor, in conditiile prevazute de lege.
Art. 20 – Anexele nr. 1 – 9 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 21 – Ori de cate ori intr-un act normativ anterior se face trimitere la Hotararea Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, trimiterea se va considera facuta la dispozitiile corespunzatoare din prezenta hotarare.
Art. 22 – (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 45 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 533/2007 pentru organizarea si functionarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 18 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close