Toate veniturile aferente activitatilor desfasurate de Inspectia Muncii se fac venituri la bugetul de stat

In M. Of. nr. 802 din 25 noiembrie 2009 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric.
Din cuprins:
Art. 1 – (1) Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, prevazut in anexa nr. 1.
(2) Unitatile care functioneaza in subordinea Inspectiei Muncii sunt prevazute in anexa nr. 2.
Art. 2 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 – (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, personalul Inspectiei Sociale este preluat sau, dupa caz, transferat in interesul serviciului, in conditiile legii, la Inspectia Muncii.
(2) Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat potrivit legii se face in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu respectarea dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.
(3) Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizarii beneficiaza de masurile de protectie sociala prevazute de lege.
Art. 4 – Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca pot detine un numar de maximum 366 de autoturisme pentru realizarea actiunilor de control, cu un consum lunar de carburant pe autoturism de 350 litri, 3 salupe cu un consum mediu lunar de carburant de 1.500 litri, precum si doua ambarcatiuni cu motor, pentru interventii urgente la accidente de munca si pentru actiuni complexe de control, cu un consum lunar mediu de carburant pe ambarcatiune de 350 litri.
Art. 5 – (1) Inspectia Muncii preia, in conditiile legii, pe baza de protocol de predare-primire, cladirile, terenurile si toate celelalte bunuri aflate in patrimoniul Inspectiei Sociale.
(2) Pentru dezvoltarea activitatilor proprii, autoritatile administratiei publice centrale sau locale vor atribui Inspectiei Muncii, cu prioritate, in conditiile prevazute de lege, terenuri, cladiri si spatii.
Art. 6 – (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in cuprinsul actelor normative in vigoare, denumirea Inspectia Sociala se inlocuieste cu denumirea Inspectia Muncii.
(2) In conditiile legii, Inspectia Muncii va prelua toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile Inspectiei Sociale, potrivit prevederilor legale sau contractuale.
Art. 7 – (1) In subordinea Inspectiei Muncii functioneaza Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional si Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii, institutii cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii, prevazute in anexa nr. 2.
(2) Finantarea centrelor prevazute la alin. (1) se asigura din sumele provenite din tarifele percepute pentru plata serviciilor prestate de aceste centre in domeniile lor de activitate.
Art. 8 – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 1.059/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 26 septembrie 2007;
b) Hotararea Guvernului nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 24 septembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari.

ANEXA 1

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Inspectiei Muncii

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Inspectia Muncii este organul de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu sediul in municipiul Bucuresti, prin care se exercita atributii de autoritate de stat in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca, asistentei sociale si incluziunii sociale.
(2) Inspectia Muncii este institutie publica, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat.
(3) Toate veniturile aferente activitatilor desfasurate de Inspectia Muncii se fac venituri la bugetul de stat.
(4) In subordinea Inspectiei Muncii se organizeaza si functioneaza, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, inspectorate teritoriale de munca, unitati cu personalitate juridica.
(5) In urma reorganizarii prin reducere de posturi si absorbtia Inspectiei Sociale, care se desfiinteaza, Inspectia Muncii functioneaza cu un numar de 3.571 de posturi, functionari publici si personal contractual.
(6) Repartizarea numarului maxim de posturi, structura organizatorica si statele de functii pentru aparatul propriu al Inspectiei Muncii si pentru inspectoratele teritoriale de munca se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
Art. 2 – (1) Inspectia Muncii exercita controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile sale de competenta in unitatile din sectorul public, mixt, privat, la autoritatile administratiei publice centrale si locale, persoane fizice si juridice si organisme neguvernamentale, precum si la alte categorii de angajatori.
(2) Inspectia Muncii are ca principal scop urmarirea indeplinirii obligatiilor legale de catre angajatorii prevazuti la alin. (1) in domeniile relatiilor de munca, conditiilor de munca, asistentei sociale si incluziunii sociale, apararii vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor participanti la procesul de munca, in desfasurarea activitatii.

CAPITOLUL II – Atributiile Inspectiei Muncii

Art. 3 – (1) Inspectia Muncii are urmatoarele atributii:
A. Atributii generale:
a) controleaza aplicarea corecta si unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca, asistenta sociala si incluziunea sociala, precum si protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite;
b) coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale de munca si a celorlalte unitati aflate in subordine;
c) reprezinta Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, ca organ de specialitate, in relatiile de cooperare internationala cu institutii similare;
d) elaboreaza programele anuale de actiuni si de inspectie pentru implementarea politicii Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in domeniu;
e) elaboreaza metode si proceduri unitare de inspectie;
f) controleaza respectarea criteriilor de incadrare a locurilor de munca cu conditii deosebite, evidenta acestora si modul de realizare de catre operatorul economic a masurilor tehnico-economice pentru normalizare;
g) controleaza respectarea standardelor de calitate in acordarea serviciilor sociale;
h) controleaza modul de stabilire, acordare si administrare a prestatiilor sociale si a altor alocari bugetare in domeniul de competenta;
i) face propuneri de proiecte de acte normative in domeniu;
j) organizeaza si controleaza activitatea de pregatire si perfectionare a pregatirii personalului propriu;
k) coopereaza cu ministerele, cu alte inspectii de specialitate, cu institutii publice sau private si cu reprezentantii partenerilor sociali;
l) realizeaza venituri din prestari de servicii, calculate pe baza de tarife, taxe, comision, si alte venituri obtinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat;
m) solutioneaza, in limita competentelor legale, reclamatiile si sesizarile persoanelor fizice sau juridice;
n) administreaza fondurile bugetare pe care le are la dispozitie, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate in administrare si/sau in folosinta;
o) elaboreaza proiectul anual de buget, pe care il supune aprobarii ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, si asigura exercitiul financiar-contabil al institutiei, in conditiile legii;
p) achizitioneaza centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme, combustibil, echipamente IT, precum si servicii de comunicatii, paza, curatenie si monitorizare, in conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
q) administreaza fondurile alocate prin bugetul aprobat si finanteaza sau cofinanteaza proiecte, programe si investitii din domeniul sau de activitate, in conditiile legii;
r) organizeaza sistemul informatic necesar activitatii proprii si gestioneaza registrele electronice din domeniul de competenta.
B. Atributii specifice in domeniul stabilirii si controlului relatiilor de munca:
a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
b) controleaza respectarea clauzelor cuprinse in contractele colective de munca aplicabile si in contractele individuale de munca;
c) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) controleaza respectarea principiului egalitatii de tratament;
e) asigura evidenta nationala a muncii prestate in temeiul contractelor individuale de munca;
f) controleaza utilizarea de catre angajatori a muncii nedeclarate autoritatilor publice;
g) controleaza modul de completare a carnetelor de munca si conditiile de pastrare a acestora la unitatile din sectorul public, privat si la alte categorii de angajatori;
h) asigura intocmirea si completarea, in termenul prevazut de lege, a carnetelor de munca pe care le are in pastrare, precum si evidenta acestora;
i) verifica legalitatea clauzelor inscrise in contractele individuale de munca, controleaza respectarea lor de catre angajatori, asigura si urmareste inregistrarea acestora in carnetele de munca;
j) controleaza daca persoanele fizice si juridice respecta prevederile legale privind inregistrarea contractelor de munca;
k) certifica si contrasemneaza legalitatea inscrierilor efectuate in carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-a aprobat pastrarea si completarea acestora la sediu;
l) tine evidenta persoanelor fizice si juridice care datoreaza comisionul prevazut de lege pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, verificarea si certificarea legalitatii acestora;
m) verifica si urmareste modul in care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, precum si pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre angajatori in conditiile legii;
n) participa la activitatea de reconstituire a vechimii in munca, potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare;
o) gestioneaza baza de date organizata la nivel national cu registrele generale de evidenta a salariatilor in format electronic.
C. Atributii specifice in domeniul securitatii si al sanatatii in munca:
a) controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si a altor acte normative din domeniul de competenta;
b) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
c) controleaza activitatea de instruire si informare a lucratorilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;
d) autorizeaza functionarea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a persoanelor juridice si fizice, prin eliberarea certificatului constatator, in conditiile legii aplicabile;
e) abiliteaza si retrage abilitarea persoanelor fizice si juridice pentru a presta servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca in calitate de serviciu extern de prevenire si protectie;
f) avizeaza documentatiile cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, elaborate de persoane fizice sau juridice;
g) controleaza conform competentelor stabilite, respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor din domeniul reglementat;
h) restrictioneaza comercializarea produselor neconforme;
i) colaboreaza cu autoritatile competente in toate problemele legate de supravegherea pietei, inclusiv in ceea ce priveste notificarea clauzei de salvgardare in cazul produselor neconforme;
j) colaboreaza cu organismele de supraveghere din Uniunea Europeana si cu Comisia Europeana in desfasurarea programelor comunitare de supraveghere a pietei;
k) preleveaza probe si efectueaza testari in vederea stabilirii produselor neconforme;
l) colaboreaza cu autoritatile responsabile cu controalele la frontiere in vederea schimbului de informatii cu privire la produsele ce prezinta riscuri grave;
m) verifica modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate in munca;
n) controleaza modul de aplicare a masurilor medicale preventive privind asigurarea starii de sanatate a salariatilor expusi la noxe;
o) controleaza respectarea legislatiei privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea in munca si controlul medical periodic;
p) controleaza respectarea prevederilor legale in domeniul medicinei muncii;
q) controleaza respectarea principiilor de ergonomie a muncii si impune luarea de masuri tehnice si organizatorice de imbunatatire progresiva a conditiilor de munca si de reducere a efortului fizic si psihic;
r) controleaza modul in care este pregatit personalul pentru a acorda primul ajutor in caz de accidentare, precum si organizarea si dotarea echipelor de salvatori, pentru situatiile impuse de specificul activitatii sau prevazute de lege.
D. Atributii specifice in domeniul prestatiilor sociale:
a) inspecteaza modul in care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea si promovarea drepturilor sociale ale cetatenilor de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de catre alte persoane juridice de drept public sau privat si de catre unele persoane fizice;
b) inspecteaza modul in care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata drepturilor sociale, precum si a celor alocate pentru sustinerea si dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor si politicilor din domeniu;
c) constata savarsirea faptelor prin care se incalca prevederile legale din domeniul asistentei sociale si, dupa caz, sesizeaza organele de urmarire penala competente in situatia in care faptele respective intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni;
d) constata contraventii si, dupa caz, aplica sanctiunile prevazute de lege;
e) asigura in instanta de contencios administrativ si in instanta de judecata apararea si reprezentarea intereselor proprii in cazul contestatiilor formulate impotriva masurilor de sanctionare dispuse sau in cazul intentarii unor actiuni pe cale judecatoreasca.
E. Atributii specifice in domeniul serviciilor sociale:
a) desfasoara activitati de investigare sociala derivate din rezultatele controlului si formuleaza propuneri de imbunatatire a activitatii, organizarii si a metodei de acordare a prestatiilor si serviciilor sociale;
b) inspecteaza furnizorii de servicii sociale publici si privati din punct de vedere al eficientei si performantei acestora in indeplinirea obiectivelor stabilite in conformitate cu standardele de calitate si de cost, conform reglementarilor in vigoare;
c) constata contraventii si, dupa caz, aplica sanctiunile prevazute de lege;
d) inregistreaza, centralizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la furnizorii de servicii sociale si la serviciile sociale acordate de catre acestia si gestioneaza Registrul electronic unic al serviciilor sociale;
e) controleaza, evalueaza si monitorizeaza respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de acordare a acreditarii furnizorilor de servicii sociale si serviciilor furnizate de acestea.
F. Atributii specifice in domeniul incluziunii sociale:
a) urmareste aplicarea si respectarea politicilor in domeniul incluziunii sociale;
b) controleaza modul de administrare, gestionare si realizare a tuturor programelor si proiectelor din domeniul incluziunii sociale;
c) evalueaza impactul politicilor si procedurilor publice implementate in domeniul incluziunii sociale, in vederea stabilirii de diagnostice si elaborarii de propuneri si recomandari de imbunatatire a cadrului legal si institutional, precum si de eficientizare a alocarilor bugetare necesare promovarii incluziunii sociale.
(2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi detaliate prin regulamentul propriu de organizare al Inspectiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
Art. 4 – (1) Inspectia Muncii, prin personalul propriu, poate presta la cererea celor interesati urmatoarele servicii:
a) eliberarea de certificate/adeverinte in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si a obtine aceste informatii, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) eliberarea de certificate cu informatii extrase din registrele generale de evidenta a salariatilor depuse de angajatori;
c) participarea inspectorilor de munca la efectuarea determinarilor de noxe, respectiv participarea la activitatile pentru acordarea unor drepturi prevazute de legislatia in vigoare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) analiza documentatiei si expertizarea unitatilor in vederea eliberarii autorizatiei de detinere a materialelor explozive;
e) expertiza si analiza in vederea eliberarii autorizatiei de depozitare a materiilor explozive;
f) expertiza si analiza documentatiei in vederea acordarii vizei anuale a autorizatiei de detinere de materii explozive;
g) analiza documentatiei si efectuarea expertizarii in vederea acordarii vizei anuale a autorizatiei de functionare a depozitelor de materii explozive;
h) examinarea artificierilor si pirotehnistilor in vederea autorizarii acestora si asistenta tehnica la pregatirea activitatilor pentru autorizarea si reautorizarea artificierilor;
i) eliberarea de certificate/adeverinte in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si a obtine aceste informatii;
j) eliberarea de copii in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si a obtine aceste informatii;
k) eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor depuse de angajatori;
l) furnizarea datelor din Registrul general de evidenta a salariatilor pentru refacerea continutului sau la angajator, prin preluarea informatiilor din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.
(2) Contravaloarea prestatiilor prevazute la alin. (1) se suporta de beneficiari si se face venit la bugetul de stat.
(3) Pentru prestarile de servicii se percep tarife aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la propunerea Inspectiei Muncii.
Art. 5 – (1) Inspectia Muncii poate infiinta, in conditiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, unitati cu personalitate juridica care efectueaza prestatii in domeniul sau de competenta, pentru:
a) pregatirea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu al Inspectiei Muncii;
b) pregatirea si perfectionarea personalului care isi desfasoara activitatea in domeniile securitatii si sanatatii in munca, relatiilor de munca, asistentei sociale si incluziunii sociale;
c) alte tipuri de prestatii legate de specificul activitatii.
(2) Contravaloarea prestatiilor prevazute la alin. (1) se suporta de beneficiarii serviciilor.

CAPITOLUL III – Organizarea si functionarea Inspectiei Muncii

Art. 6 – (1) Inspectia Muncii este condusa de un inspector general de stat.
(2) In exercitarea atributiilor de conducere, inspectorul general de stat are in subordine 2 inspectori generali de stat adjuncti.
(3) Functiile de inspector general de stat si inspector general de stat adjunct sunt functii publice de conducere specifice, asimilate din punct de vedere al drepturilor salariale cu directorul general si directorul general adjunct din minister.
(4) Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti sunt numiti prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in conditiile legii.
(5) Inspectorul general de stat este ordonator secundar de credite.
(6) Directorii coordonatori ai inspectoratelor teritoriale de munca sunt ordonatori tertiari de credite.
(7) Atributiile inspectorului general de stat si ale inspectorilor generali de stat adjuncti sunt stabilite prin regulamentul propriu de organizare al Inspectiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(8) Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti pot exercita activitati de inspectie pe intreg teritoriul tarii.
(9) In vederea cercetarii faptelor care constituie obiect al sesizarilor privind incalcarea prevederilor legale, precum si a regulamentelor, metodologiilor ori a altor norme interne de lucru de catre inspectorii de munca si inspectorii sociali, in cadrul Inspectiei Muncii se organizeaza Corpul de control al calitatii inspectiei, ale carui atributii se stabilesc prin regulamentul de organizare propriu al Inspectiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
Art. 7 – Inspectorul general de stat poate delega competente si atributii inspectorilor generali de stat adjuncti.
Art. 8 – (1) In cadrul Inspectiei Muncii se organizeaza si functioneaza Colegiul Inspectiei Muncii, organ consultativ in domeniul de activitate.
(2) Componenta si competentele Colegiului Inspectiei Muncii se stabilesc de catre inspectorul general de stat.
(3) Colegiul Inspectiei Muncii se intruneste periodic sub conducerea inspectorului general de stat pentru stabilirea strategiei si dezbaterea problemelor deosebite.
Art. 9 – (1) Atributiile compartimentelor functionale ale Inspectiei Muncii se stabilesc prin regulament propriu de organizare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(2) Atributiile personalului Inspectiei Muncii se stabilesc prin fisa postului.
Art. 10 – (1) Inspectoratele teritoriale de munca sunt conduse de un director coordonator.
(2) In exercitarea atributiilor de conducere, directorul coordonator are in subordine 2 directori coordonatori adjuncti.
(3) Directorul coordonator si directorii coordonatori adjuncti sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si indeplinesc atributiile prevazute de prezenta hotarare si de alte reglementari legale aplicabile in domeniu.
Art. 11 – (1) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca este alcatuit din inspectori de munca, inspectori sociali, functionari publici si alte categorii de personal.
(2) Functiile de inspector de munca si inspector social sunt functii publice in cadrul categoriei functiilor publice specifice, cu statut special. Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti sunt inspectori de munca, respectiv inspectori sociali.
(3) Functionarii publici prevazuti la alin. (1) beneficiaza de stabilitate in functie si independenta fata de orice schimbare guvernamentala si influenta neprevazuta din afara.
(4) Selectarea, recrutarea, pregatirea si numirea in functii a inspectorilor de munca si a inspectorilor sociali se fac potrivit legislatiei din domeniul functiei publice.
(5) Drepturile, indatoririle si incompatibilitatile specifice ale personalului Inspectiei Muncii se stabilesc prin statut special, care se aproba prin lege.
(6) In exercitarea atributiilor legale, inspectorii de munca si inspectorii sociali sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice, beneficiind de protectie in conditiile legii.
(7) Pot fi inspectori de munca si inspectori sociali persoanele cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, stiinte juridice, stiinte economice sau in urmatoarele specializari: sociologie, psihologie, medicina si administratie publica.
(8) Perioada in care persoanele care ocupa functia de inspector de munca sau inspector social isi desfasoara activitatea in Inspectia Muncii sau inspectoratele teritoriale de munca este considerata vechime in specialitatea studiilor absolvite, cu conditia ca in fisa postului sa existe ca atributii desfasurarea unor activitati din domeniul in care au absolvit.
(9) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca beneficiaza de masuri speciale de protectie impotriva amenintarilor, violentelor sau a oricaror fapte care ii pun in pericol pe ei, familiile si/sau bunurile lor, precum si de sprijin financiar din partea institutiei, prin suportarea integrala a sumelor necesare asigurarii asistentei juridice, in cazurile in care actele si faptele indeplinite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, in limitele si cu respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor proceduri judiciare.
(10) Masurile speciale de protectie, conditiile si modul de realizare a acestora, precum si modalitatea de acordare a sprijinului financiar, prevazute la alin. (6), se stabilesc prin regulamentul de organizare propriu al Inspectiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
Art. 12 – Drepturile salariale ale personalului incadrat la Inspectia Muncii se acorda dupa cum urmeaza:
a) pentru Inspectia Muncii, potrivit prevederilor legale aplicabile aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
b) pentru inspectoratele teritoriale de munca, potrivit prevederilor legale aplicabile serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.
Art. 13 – In realizarea functiilor si atributiilor sale, Inspectia Muncii coopereaza, pe plan national si international, pe baza de protocoale, acorduri si memorandumuri, cu ministere, alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, organisme private, reprezentanti ai partenerilor sociali si, dupa caz, poate contracta, in conditiile legii, serviciile unor experti sau ale unor organisme specializate.

CAPITOLUL IV – Inspectorul de munca si inspectorul social

Art. 14 – Inspectorii de munca au, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa nu aiba niciun interes, direct sau indirect, de orice natura ar fi acesta, in unitatile care se afla sub incidenta controlului lor;
b) sa nu detina calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la persoanele fizice sau juridice, publice ori private, supuse controlului;
c) sa nu dezvaluie secretele de fabricatie sau de comert si, in general, procedeele de exploatare de care iau cunostinta in exercitarea functiilor lor, atat pe durata existentei raporturilor de serviciu, cat si timp de 2 ani dupa data incetarii acestora;
d) sa pastreze confidentialitatea asupra identitatii persoanei care semnaleaza nerespectarea prevederilor legale in domeniul reglementat de prezenta hotarare si sa nu dezvaluie angajatorului ori prepusilor sai faptul ca activitatea de control este efectuata ca urmare a unei sesizari;
e) sa respecte regulile deontologice ale functiei publice.
Art. 15 – (1) Inspectorii de munca care poarta asupra lor legitimatia care atesta functia pe care o indeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege au urmatoarele drepturi:
a) sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila, la orice ora din zi si din noapte, in sediul oricarui angajator, persoana fizica sau juridica, si in orice loc unde au motive temeinice sa efectueze controlul sau cercetarea de evenimente;
b) sa identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea, persoanele aflate in locurile de munca sau in alte locuri supuse controlului sau cercetarii evenimentelor;
c) sa solicite angajatorului sau reprezentantului legal, precum si lucratorilor, singuri sau in prezenta martorilor, documentele, registrele, evidentele si informatiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetarii evenimentelor;
d) sa ridice de la entitatea controlata orice document care are legatura cu controlul efectuat sau cu cercetarea evenimentului, eliberand o dovada in acest sens;
e) sa constate existenta unui contract individual de munca deghizat sub forma unui alt tip de contract;
f) sa faca fotografii, sa inregistreze audiovideo, sa ia declaratii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, lucratorilor, angajatorilor si/sau, dupa caz, a reprezentantilor legali ai acestora, precum si a altor persoane care pot da informatii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;
g) sa preleveze si sa ridice, in vederea efectuarii de analize in laboratoare specializate sau administrarii de probe, mostre de produse, materiale ori substante fabricate, utilizate, depozitate, manipulate si sa instiinteze detinatorul sau angajatorul despre aceasta;
h) sa dispuna angajatorului masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate;
i) sa dispuna sistarea imediata a proceselor de productie si/sau oprirea echipamentelor de munca, atunci cand constata ca prin nerespectarea cerintelor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt puse in pericol viata, sanatatea si securitatea lucratorului;
j) sa dispuna angajatorului efectuarea de studii si expertize tehnice pentru clarificarea unor evenimente sau situatii de pericol, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca;
k) sa beneficieze, la solicitare, de sprijinul organelor de politie si/sau al jandarmeriei.
(2) Cheltuielile necesare aplicarii prevederilor alin. (1) lit. g) si j) sunt suportate de angajator.
Art. 16 – (1) Constatarile rezultate in urma controalelor si a cercetarii evenimentelor, precum si masurile dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sociali sunt consemnate de catre acestia in procese-verbale al caror model se aproba prin decizie a inspectorului general de stat.
(2) Contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale incheiate de inspectorii de munca si inspectorii sociali sunt solutionate de instanta competenta, potrivit legii.
Art. 17 – Inspectorii sociali au, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa nu aiba interese directe sau indirecte, de orice natura ar fi acestea, fata de autoritatile administratiei publice centrale si locale ori fata de persoanele fizice sau juridice, publice ori private, supuse controlului;
b) sa nu detina calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la persoanele fizice sau juridice, publice ori private, supuse controlului;
c) sa pastreze, in afara raporturilor de serviciu, confidentialitatea, discretia profesionala si sa respecte regulile deontologice ale functiei publice;
d) sa instiinteze fara intarziere autoritatile si institutiile competente daca, in perioada derularii misiunii de inspectie, constata delicte ori abateri grave in respectarea legii, care atrag raspunderea juridica, si sa ia masuri imediate conform competentelor proprii.
Art. 18 – Inspectorii sociali care poarta asupra lor legitimatia care atesta functia pe care o indeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege au urmatoarele drepturi:
a) sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila, la orice ora din zi si din noapte, in sediul autoritatilor administratiei publice centrale si locale ori al persoanei fizice sau juridice, publice ori private, cu atributii in domeniu, si/sau in orice alt loc in care acestia isi desfasoara activitatea, pentru exercitarea misiunii de inspectie;
b) sa solicite autoritatilor administratiei publice centrale si locale ori persoanei fizice sau juridice, publice ori private, toate documentele si informatiile necesare pentru realizarea controlului;
c) sa aiba acces la bazele de date informatice ale organismelor controlate, in conditiile legii;
d) sa ceara informatii de la orice persoana si despre orice problema care constituie obiectul controlului si sa solicite orice documentatie pe care o considera necesara pentru realizarea rapoartelor de control, in conditiile legii;
e) sa constate contraventii si sa aplice masurile de sanctionare prevazute de legislatia in vigoare;
f) sa dispuna masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate;
g) sa sesizeze organele de urmarire penala cu privire la cazurile sau la situatiile de incalcare a dispozitiilor legale in domeniu, care intrunesc elementele constitutive ale infractiunii;
h) sa solicite autoritatilor competente sau organismelor abilitate prin lege aplicarea masurilor constand in incetarea sau suspendarea activitatii unitatilor care acorda servicii sociale ori, dupa caz, retragerea acreditarii furnizorilor de servicii sociale, in conditiile legii;
i) sa ridice de la entitatea controlata orice document care are legatura cu controlul efectuat sau cu cercetarea evenimentului, eliberand o dovada in acest sens;
j) sa dispuna suspendarea platii prestatiilor sociale in cazul constatarii acordarii de drepturi necuvenite;
k) sa faca fotografii, sa inregistreze audiovideo, sa ia declaratii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, reprezentantilor entitatilor controlate, beneficiarilor, precum si a altor persoane care pot da informatii cu privire la obiectul controalelor efectuate;
l) sa dispuna ridicarea acreditarii furnizorilor de servicii sociale care nu respecta standardele generale si specifice, afectand drepturile beneficiarilor, si sa solicite suspendarea/ incetarea activitatii acestora cel putin pana la remedierea deficientelor;
m) sa solicite autoritatilor competente sau organismelor abilitate prin lege masuri de sanctionare a persoanelor vinovate, conform legii, in cazul faptelor grave care pun in pericol viata si siguranta beneficiarilor de servicii sociale;
n) sa beneficieze, la solicitare, de sprijinul organelor de politie si/sau al jandarmeriei.
Art. 19 – Constatarile rezultate in urma activitatilor de inspectie sociala, precum si masurile dispuse de inspectorii sociali sunt consemnate de acestia in rapoartele de control sau in procesele-verbale de contraventie, dupa caz.
Art. 20 – Persoanele fizice sau juridice, publice ori private, controlate au obligatia de a pune la dispozitia inspectorilor de munca si inspectorilor sociali documentele, registrele, evidentele si informatiile solicitate de acestia, necesare controlului sau cercetarii evenimentului.
Art. 21 – Inspectorii de munca si inspectorii sociali din cadrul unui inspectorat teritorial de munca isi pot desfasura activitatea de control pe raza teritoriala a altor inspectorate, altele decat cel in care isi desfasoara activitatea in mod curent, in baza deciziei emise de inspectorul general de stat.

CAPITOLUL V – Conducerea pe niveluri ierarhice a Inspectiei Muncii

Art. 22 – In exercitarea atributiilor sale, inspectorul general de stat emite decizii, metodologii si instructiuni.
Art. 23 – Inspectorul general de stat are, in principal, urmatoarele atributii:
a) conduce activitatea Inspectiei Muncii;
b) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
c) exercita atributiile delegate de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale;
d) urmareste realizarea obiectivelor principale ale Inspectiei Muncii la nivel national si teritorial;
e) analizeaza periodic si ori de cate ori este nevoie, impreuna cu directorii coordonatori, activitatea inspectoratelor teritoriale de munca;
f) stabileste masurile necesare pentru realizarea obiectivelor institutiei si pentru aplicarea ordinelor ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;
g) organizeaza actiuni de importanta nationala in domeniul de competenta;
h) elaboreaza anual proiectul de buget de venituri si cheltuieli al Inspectiei Muncii;
i) aproba bugetele de venituri si cheltuieli pentru inspectoratele teritoriale de munca si pentru celelalte unitati subordonate;
j) organizeaza si coordoneaza elaborarea metodologiilor de aplicare unitara a legislatiei specifice domeniilor de activitate;
k) indeplineste atributiile ce ii revin din actele normative in vigoare si orice alte atributii stabilite de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close