Instructiunile pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

In M. Of. nr. 805 din 25 noiembrie 2009 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1730/2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV “Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.
Din cuprins:
ANEXA 1

INSTRUCTIUNI
pentru aplicarea prevederilor cap. IV “Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

ART. 1 – Cap. IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International reglementeaza modalitatile de exercitare a cumulului pensiilor stabilite in sistemul public, in alte sisteme neintegrate sistemului public, precum si al pensiilor de serviciu stabilite prin legi speciale sau statute profesionale cu veniturile salariale sau, dupa caz, cu cele asimilate acestora.
ART. 2 – (1) Pensionarii care fac obiectul reglementarilor cuprinse in cap. IV din Legea nr. 329/2009 sunt cei care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, din exercitarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau in baza actului de numire.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1), pentru care se reglementeaza modalitatea exercitarii cumulului pensiei cu salariul, sunt cele care isi desfasoara activitatea la:
a) autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare;
b) regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o entitate administrativ-teritoriala.
ART. 3 – (1) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii dreptului la pensie apartinand sistemului public de pensii se intelege:
a) beneficiarii pensiei pentru limita de varsta;
b) beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III, potrivit legii;
c) beneficiarii pensiei de urmas care pot realiza venituri din activitati profesionale, potrivit legii.
(2) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii dreptului la pensie apartinand sistemelor neintegrate sistemului public de pensii se intelege:
A. pensionarii proveniti din cadre militare si functionari publici cu statut special din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale:
a) beneficiarii pensiei de serviciu pentru limita de varsta;
b) beneficiarii pensiei de serviciu anticipata;
c) beneficiarii pensiei de serviciu anticipata partiala;
d) beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III, potrivit legii;
e) beneficiarii pensiei de urmas, potrivit legii;
B. beneficiarii pensiei din sistemul de asigurari sociale al avocatilor:
a) beneficiarii pensiei pentru limita de varsta;
b) beneficiarii pensiei de retragere definitiva din profesie;
c) beneficiarii pensiei de retragere anticipata definitiva din profesie;
d) beneficiarii pensiei de urmas;
C. beneficiarii categoriilor de pensii prevazute la alin. (1), din sistemele proprii de asigurari sociale ale cultelor recunoscute de lege, si anume: Biserica Romano-Catolica, Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea din Romania, Biserica Reformata din Romania, Biserica Unitariana din Transilvania, Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania, Uniunea Penticostala – Biserica lui Dumnezeu Apostolica din Romania, Biserica Evanghelica C.A. din Romania si Biserica Evanghelica Luterana din Romania.
(3) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii pensiilor de serviciu stabilite prin legi speciale sau statute profesionale se intelege persoanele beneficiare ale categoriilor de pensii prevazute la alin. (1).
(4) In situatia categoriilor de pensii, altele decat cele prevazute la alin. (1) – (3), acestea sunt si raman supuse in continuare reglementarilor prevazute in legile-cadru in temeiul carora au fost stabilite.
ART. 4 – (1) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1), (2) si
(3) pot cumula pensia cu veniturile salariale realizate in cadrul unitatilor prevazute la art. 2 alin. (2) in situatia in care pensia neta are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat la care se raporteaza cuantumul pensiei nete, denumit in continuare salariu mediu brut, este cel stabilit anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(3) Pentru anul 2009, salariul mediu brut este de 1.693 lei.
ART. 5 – (1) Prin pensie neta se intelege cuantumul pensiei rezultat in urma deducerii, conform legii, a contributiei de asigurari sociale de sanatate si a impozitului pe venit.
(2) La determinarea pensiei nete nu se au in vedere indemnizatiile cu caracter necontributiv acordate in baza legilor speciale, pensia I.O.V.R., indemnizatia de insotitor platita pensionarilor pentru limita de varsta care, conform legii, provin din pensionari incadrati in gradul I de invaliditate, indemnizatiile acordate nevazatorilor si persoanelor cu handicap si nici sumele acordate cu titlu de drepturi restante.
ART. 6 – (1) Pentru pensionarii care incaseaza pensie atat din sistemul public de pensii, cat si din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, dupa caz, numai din sisteme neintegrate, la determinarea plafonului stabilit la art. 4 se are in vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor.
(2) Pensionarii prevazuti la alin. (1) pot cumula pensiile cu veniturile salariale realizate daca cuantumul pensiilor nete cumulate este mai mic sau egal cu nivelul salariului mediu brut.
(3) In situatia in care din cumularea pensiilor nete rezulta un cuantum mai mare decat nivelul salariului mediu brut, persoana poate cumula veniturile salariale realizate numai cu una dintre pensii, al carei cuantum se situeaza sub nivelul salariului mediu brut, la alegere.
ART. 7 – Pentru pensionarii care la data intrarii in vigoare a dispozitiilor cap. IV din Legea nr. 329/2009 se afla in situatia prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege, termenul de 15 zile, inauntrul caruia au obligatia de a-si exprima in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie ori, dupa caz, de a-si exprima in scris optiunea cu privire la mentinerea in plata a uneia dintre pensiile al carei cuantum permite cumulul, se implineste in ziua de 9 decembrie 2009 inclusiv.
ART. 8 – (1) In vederea aplicarii prevederilor art. 7, pensionarii au obligatia de a depune la angajator urmatoarele documente:
a) declaratie pe propria raspundere (anexa nr. 1 la prezentele instructiuni) din care sa rezulte cate pensii incaseaza si de la care sistem de pensii;
b) cuponul/talonul de pensie corespunzator lunii in care se exprima optiunea sau, dupa caz, adeverinta eliberata de casa/casele de pensii in evidenta careia/carora se afla pensionarul, din care sa rezulte cuantumul pensiei nete pentru luna in care, conform legii, acesta este obligat sa isi exprime optiunea. Adeverinta se solicita casei/caselor de pensii in situatia in care pensionarul nu este in posesia cuponului/ talonului de pensie;
c) declaratie pe propria raspundere (anexa nr. 2 la prezentele instructiuni) din care sa rezulte ca pensionarul opteaza pentru suspendarea platii pensiei sau pentru incetarea activitatii, in doua exemplare.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) lit. c) se depune la angajator numai de catre pensionarii carora, potrivit legii, le este interzis cumulul pensiei cu salariul.
ART. 9 – (1) In situatia in care pensionarul opteaza pentru suspendarea platii pensiei/pensiilor, angajatorul este obligat ca, pana pe data de 4 a lunii urmatoare celei in care a fost exprimata optiunea, sa depuna la casa/casele de pensii care efectueaza plata o adresa din care sa rezulte situatia pensionarului (anexa nr. 3 la prezentele instructiuni), insotita de un exemplar al declaratiei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c).
(2) Documentele prevazute la alin. (1) stau la baza efectuarii de catre casa de pensii a suspendarii platii pensiei/pensiilor.
(3) In lipsa declaratiei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) operatiunea de suspendare nu poate fi efectuata de catre casa/casele de pensii.
(4) Plata pensiei/pensiilor se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost exprimata optiunea de catre pensionar.
(5) Decizia privind suspendarea platii pensiei, emisa de catre casa de pensii, se comunica pensionarului si angajatorului in termen de 5 zile de la data emiterii.
(6) In situatia in care pensionarul nu depune, pana la data prevazuta la art. 7, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. c), angajatorul va constata existenta cauzei prevazute la art. 20 din Legea nr. 329/2009 si va declansa procedura incetarii raporturilor de munca stabilite in baza contractului individual de munca sau a actului de numire in functie, precum si a raporturilor de serviciu.
ART. 10 – (1) Pensionarii care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii, si a caror pensie se majoreaza peste nivelul salariului mediu brut sunt obligati sa depuna la angajator declaratia prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. c), pana la data de 15 a lunii urmatoare majorarii cuantumului pensiei.
(2) In cazul nedepunerii declaratiei in termen, prevederile art. 9 alin. (6) se aplica corespunzator.
ART. 11 – (1) Pensia care a fost suspendata ca efect al aplicarii dispozitiilor prevazute in cap. IV din Legea nr. 329/2009 poate fi reluata in plata la cererea pensionarului, incepand cu luna urmatoare celei in care nu se mai realizeaza cumulul, in urmatoarele situatii:
a) daca salariul mediu brut depaseste nivelul pensiei suspendate;
b) la incetarea calitatii de salariat.
(2) Persoanele aflate in situatia prevazuta la alin. (1) sunt obligate sa aduca la cunostinta angajatorului faptul ca a fost reluata plata pensiei, prezentand in acest sens comunicarea casei de pensii care a procedat la aceasta operatiune.
ART. 12 – (1) Persoanele care dupa data intrarii in vigoare a cap. IV din Legea nr. 329/2009 vor fi in situatia de a cumula pensia cu salariul sunt supuse acelorasi reglementari ca si persoanele care la aceasta data sunt in situatie de cumul.
(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1), termenul de depunere a optiunii la angajator se stabileste dupa cum urmeaza:
a) la data angajarii, in cazul persoanei care are calitatea de pensionar;
b) 15 zile de la data incasarii primei pensii, in cazul persoanei care are calitatea de salariat.
ART. 13 – Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie, in conditiile legii, se recupereaza de la pensionari, prin decizia casei de pensii, cu respectarea termenului general de prescriptie.
ART. 14 – Angajatorul, respectiv inspectoratul teritorial de munca au obligatia de a informa, in termen de 15 zile de la constatare, casa de pensii competenta cu privire la cazurile de cumul al pensiei cu salariul cu incalcarea legii, in vederea recuperarii sumelor incasate necuvenit cu titlu de pensie.
ART. 15 – Lista institutiilor care gestioneaza si administreaza sistemele de pensii neintegrate sistemului public, precum si lista cuprinzand exemple referitoare la aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 329/2009 sunt prevazute in anexele nr. 4 si 5 la prezentele instructiuni.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close