„Accize – Scutirea de taxa pe uleiurile minerale – Directiva 92/81/CEE – Notiunea «navigatie in apele comunitare»” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a patra) 1 martie 2007

In cauza C 391/05,
avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Finanzgericht Hamburg (Germania), prin decizia din 30 august 2005, primita de Curte la 31 octombrie 2005, in procedura
Jan De Nul NV
impotriva
Hauptzollamt Oldenburg,
CURTEA (Camera a patra),
compusa din domnul K. Lenaerts, presedinte de camera, domnul E. Juhász, doamna R. Silva de Lapuerta (raportor), domnii G. Arestis si J. Malenovský, judecatori,
avocat general: domnul Y. Bot,
grefier: domnul J. Swedenborg, administrator,
avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 8 noiembrie 2006,
luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru Jan De Nul NV, de W. Meven, Rechtsanwalt,
– pentru Hauptzollamt Oldenburg, de doamna A. Gessler, in calitate de agent,
– pentru guvernul belgian, de doamna A. Hubert, in calitate de agent,
– pentru Comisia Comunitatilor Europene, de domnul W. Mölls, in calitate de agent,
dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 14 decembrie 2006,
pronunta prezenta
Hotarare
1. Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 de armonizare a structurii accizelor pentru uleiurile minerale (JO L 316, p. 12), astfel cum a fost modificata prin Directiva 94/74/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 (JO L 365, p. 46, Editie speciala, 09/vol. 1, p. 190, denumita in continuare „Directiva 92/81”).
2. Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre Jan De Nul NV (denumit in continuare „Jan De Nul”), pe de o parte, si Hauptzollant Oldenburg (denumit in continuare „Hauptzollant”), pe de alta parte, ca urmare a refuzului acestuia din urma de a scuti de taxa pe uleiurile minerale (denumita in continuare „taxa”) anumite cantitati de uleiuri minerale utilizate pentru functionarea unei drage purtatoare.
Cadrul juridic
Directiva 92/81
3. Alineatele (1) si (2) ale articolului 8 din Directiva 92/81 prevad:
„Pe langa dispozitiile generale ale Directivei 92/12/CEE privind utilizarile scutite de taxe ale produselor supuse accizelor si fara a aduce atingere altor dispozitii comunitare, statele membre scutesc de la plata accizelor armonizate produsele enumerate mai jos, potrivit conditiilor pe care le stabilesc pentru a asigura aplicarea corecta si clara a acestor scutiri si pentru a impiedica frauda, evaziunea sau abuzurile:
[…]
c) uleiurile minerale furnizate in vederea utilizarii lor drept carburant pentru navigatia in apele comunitare (inclusiv pescuitul), la bordul altor ambarcatiuni decat cele de agrement private.
In sensul prezentei directive, prin ambarcatiuni de agrement private se intelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau sau de catre persoana fizica sau juridica care o poate utiliza prin inchiriere sau cu alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si in special altele decat transportul de pasageri sau de marfuri sau prestarea de servicii cu titlu oneros sau pentru necesitatile autoritatilor publice.
[…]
2. Fara a aduce atingere altor dispozitii comunitare, statele membre pot aplica scutiri sau reduceri totale sau partiale ale nivelului accizelor pe uleiurile minerale sau pe alte produse avand aceeasi destinatie, utilizate sub controlul fiscal.
[…]
b) pentru navigatia pe cai navigabile interioare, alta decat navigatia de agrement;
[…]
g) pentru operatiuni de dragaj al cailor navigabile si al porturilor.” [traducere neoficiala]
Reglementarea nationala
4. In Germania, dispozitiile nationale referitoare la scutirea de taxa pe uleiurile minerale figureaza in legea privind taxa pe uleiurile minerale (Mineralölsteuergesetz) din 21 decembrie 1992 (BGBl, 1992 I, p. 2150 si 2185, denumita in continuare „MinöStG”), precum si in regulamentul pentru punerea in aplicare a legii privind taxa pe uleiurile minerale (Mineralölsteuer Durchführungsverordnung) din 15 septembrie 1993 (BGBl, 1993 I, p. 1602).
5. Articolul 4 alineatul 1 punctul 4 din MinöStG prevede ca, sub rezerva articolului 12 din aceeasi lege, uleiurile minerale pot fi utilizate cu scutire de taxa drept carburant pentru propulsie si pentru incalzire, pe ambarcatiuni destinate exclusiv navigatiei comerciale si activitatilor conexe acesteia, precum pilotajul, remorcarea si serviciile similare sau in transportul pe cont propriu, precum si pe ambarcatiuni de razboi si ale autoritatilor publice, ambarcatiuni de salvare pe mare si ambarcatiuni de pescuit utilizate cu titlu profesional.
6. In conformitate cu abilitarea legislativa conferita autoritatii de reglementare de articolul 31 alineatul 2 punctul 5 din MinöStG, articolul 17 alineatul 5 punctul 2 din regulamentul pentru punerea in aplicare a legii privind taxa pe uleiurile minerale a exclus anumite tipuri de dispozitive plutitoare din notiunea „nave” in sensul articolului 4 alineatul 1 punctul 4 din MinöStG. Astfel, excavatoarele, macaralele si depozitele portuare de cereale nu sunt considerate nave in sensul acestei din urma dispozitii, prin urmare, combustibilii utilizati la bord drept carburant si pentru incalzire nu pot beneficia de scutire de taxa.
Actiunea principala si intrebarile preliminare
7. Jan De Nul, reclamanta din actiunea principala, care exercita activitati de inginerie hidraulica, a solicitat o scutire de taxa pentru anumite cantitati de uleiuri minerale utilizate pentru functionarea dragei purtatoare denumite „Christoforo Colombo”, un dispozitiv avand o capacitate de 10 062 de tone, in legatura cu operatiunile de dragaj efectuate pe Elba in perioada 19 octombrie-17 decembrie 1999, intr un sector situat intre Hamburg si Cuxhaven.
8. O draga purtatoare permite aspirarea nisipului, a pietrisului si a altor materiale de pe fundul apei, antrenandu le in putul dragei impreuna cu apa aspirata. Ulterior, aceste materiale sunt transportate catre anumite locuri de deversare, unde sunt evacuate.
9. La 3 aprilie 2000, Jan De Nul a declarat cantitatile de uleiuri minerale care au fost consumate in timpul operatiunilor de aspirare si deversare a materialelor. Ulterior, Hauptzollamt a informat aceasta societate ca taxa trebuia achitata si pentru cantitatile de uleiuri minerale utilizate in timpul deplasarilor fara incarcatura ale dispozitivului si in timpul manevrelor efectuate de acesta in cursul respectivelor operatiuni.
10. Declaratia suplimentara de impunere, intocmita de catre Jan De Nul la 15 noiembrie 2000, a condus la stabilirea unei datorii fiscale de 183 127 DEM.
11. Prin decizia din 3 iulie 2002, Hauptzollamt a respins contestatia formulata de Jan De Nul la 19 decembrie 2000 pentru a obtine scutirea de la plata de sumei respective. La 2 august 2002, aceasta societate a formulat o actiune in fata Finanzgericht Hamburg pentru a obtine scutirea de taxa aferenta cantitatilor de uleiuri minerale utilizate pentru deplasarile dragei, iar nu pentru exploatarea propriu zisa a acesteia.
12. In fata instantei de trimitere, Jan De Nul sustine ca activitatea dragei este asemanatoare cu cea a unei nave specializate in navigatia comerciala, al carei consum de carburant intra sub incidenta scutirii prevazute de articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Directiva 92/81, independent de scopul deplasarii dragei.
13. Hauptzollamt sustine, in fata aceleiasi instante, ca sectorul in care a intervenit draga purtatoare reprezinta o cale navigabila interioara, astfel incat scutirea pe care statele membre o pot aplica, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (2) litera (b) din Directiva 92/81, tine de competenta de reglementare a autoritatilor nationale.
14. Prin avizul rectificativ din 27 decembrie 2004, Hauptzollamt a modificat declaratia din 15 noiembrie 2000, tinand cont de o hotarare pronuntata de Bundesfinanzhof la 3 februarie 2004 si a admis ca, pentru deplasarile dragei purtatoare fara incarcatura, consumul de uleiuri minerale trebuie sa beneficieze de scutirea de taxa prevazuta la articolul 4 alineatul 1 punctul 4 din MinöStG. In consecinta, datoria fiscala a fost redusa cu 164 372 DEM.
15. Partile din actiunea principala au convenit astfel ca actiunea a ramas fara obiect in ce priveste elementele bazei impozabile care au determinat respectiva reducere a cuantumului taxei si ca litigiul se limiteaza, asadar, la a stabili daca Jan De Nul este obligat sa achite aceasta taxa pe uleiurile minerale consumate in cursul manevrelor necesare pentru operatiunile de dragaj.
16. In aceste conditii, considerand ca solutia litigiului cu care a fost sesizat depinde de interpretarea notiunii „navigatie in apele comunitare”, Finanzgericht Hamburg a hotarat sa suspende judecata si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:
„a) Cum trebuie interpretata notiunea de ape comunitare, in sensul articolului 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81, in opozitie cu notiunea de cale navigabila interioara, in sensul articolului 8 alineatul (2) litera (b) […] din directiva mentionata?
b) Exploatarea in apele comunitare a unei drage cu elinda tragatoare (denumita «draga purtatoare») trebuie considerata in ansamblu navigatie in sensul articolului 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81 sau trebuie facuta diferenta intre diferitele tipuri de activitati desfasurate in decursul unei interventii?
Cu privire la intrebarile preliminare
Cu privire la prima intrebare
17. Prin intermediul primei intrebari, instanta de trimitere ridica problema interpretarii notiunii „ape comunitare”, in sensul articolului 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81, in opozitie cu notiunea „cai navigabile interioare”, in sensul alineatului (2) litera (b) al aceluiasi articol.
18. Pentru a raspunde intrebarii adresate, trebuie amintit, cu titlu introductiv, ca directiva mentionata a fost adoptata in temeiul articolului 99 din Tratatul CE (devenit articolul 93 CE), care abiliteaza Consiliul Uniunii Europene, statuand in unanimitate la propunerea Comisiei Comunitatilor Europene, sa adopte, intre altele, dispozitii pentru armonizarea reglementarilor privind accizele, in masura in care aceasta armonizare este necesara pentru a asigura instituirea si functionarea pietei interne.
19. In cadrul regimului armonizat al structurii accizelor pus in aplicare la nivel comunitar, Directiva 92/81 prevede la articolul 8 alineatul (1) un anumit numar de scutiri obligatorii, precum cea referitoare la uleiurile minerale furnizate in vederea utilizarii drept carburant pentru navigatia in apele comunitare, inclusiv pescuitul, la bordul altor ambarcatiuni decat cele de agrement private.
20. In ceea de priveste notiunea de ape comunitare, care figureaza la litera (c) a alineatului (1) mentionat si care nu este definita, trebuie sa se sublinieze faptul ca interpretarea unei dispozitii de drept comunitar trebuie sa tina seama in special de contextul si de finalitatea reglementarii din care face parte respectiva dispozitie (a se vedea hotararea din 7 iunie 2005, VEMW si altii, C 17/03, Rec., p. I 4983, punctul 41 si jurisprudenta citata).
21. In aceasta privinta, rezulta din al treilea si din al cincilea considerent al Directivei 92/81 ca directiva vizeaza, pe de o parte, sa clarifice un anumit numar de definitii comune pentru produsele care fac parte din categoria uleiurilor minerale care sunt supuse regimului general al accizelor, precum si, pe de alta parte, sa prevada anumite scutiri referitoare la aceste produse si care sunt obligatorii la nivel comunitar (a se vedea hotararea din 1 aprilie 2004, Deutsche See Bestattungs Genossenschaft, C 389/02, Rec., p. I 3537, punctele 17 si 18). Rezulta de asemenea, atat din considerentele mentionate, cat si din titlul Directivei 92/81, ca aceste definitii comune si scutirile prevazute vizeaza promovarea bunei functionari a pietei interne si stabilirea unui regim armonizat al structurii accizelor pe uleiurile minerale la nivel comunitar.
22. In consecinta, definitiile referitoare la produsele guvernate de Directiva 92/81 si scutirile aplicabile acestora trebuie sa beneficieze de o interpretare independenta, intemeiata pe formularea dispozitiilor in cauza, precum si pe obiectivele urmarite de aceasta directiva (a se vedea hotararea Deutsche See Bestattungs Genossenschaft, citata anterior, punctul 19).
23. O astfel de interpretare independenta a scutirilor mentionate se impune cu atat mai mult cu cat articolul 8 alineatul (1) din Directiva 92/81 prevede obligatia statelor membre de a nu supune accizelor armonizate uleiurile minerale furnizate in vederea utilizarii drept carburant pentru un anumit numar de activitati enumerate in aceasta dispozitie (a se vedea hotararile din 10 iunie 1999, Braathens, C 346/97, Rec., p. I 3419, punctul 31, si Deutsche See Bestattungs Genossenschaft, citata anterior, punctul 20). Or, orice interpretare divergenta la nivel national a obligatiilor de scutire prevazute de Directiva 92/81 nu numai ca ar aduce atingere obiectivului de armonizare a legislatiei comunitare, precum si securitatii juridice, dar ar risca sa genereze inegalitati de tratament intre operatorii economici vizati (a se vedea hotararea Deutsche See Bestattungs Genossenschaft, citata anterior, punctul 21).
24. In legatura cu respectiva dispozitie, trebuie subliniat ca scutirea obligatorie pentru uleiurile minerale utilizate drept carburant pentru navigatia in apele comunitare are ca scop facilitarea schimburilor comerciale intracomunitare, in special traficul de marfuri si libera prestare a serviciilor care se pot derula pe apele vizate.
25. Prin scutirea in cauza, legiuitorul comunitar a vrut sa promoveze egalitatea anumitor conditii fiscale in care opereaza intreprinderile de transport sau de alte servicii care utilizeaza apele vizate.
26. Rezulta ca notiunea de ape comunitare trebuie inteleasa ca incluzand toate apele pe care se practica in mod normal navigatia maritima in scopuri comerciale. Aceasta navigatie se refera la ansamblul de nave maritime, inclusiv cele avand cea mai mare capacitate.
27. In plus, asa cum subliniaza Comisia, doar o astfel de interpretare este de natura sa asigure egalitate de conditii economice intre porturile maritime ale Comunitatii, independent de situarea geografica a fiecarui port de unde se efectueaza activitatile mentionate mai sus fata de tarmul cel mai apropiat.
28. In sfarsit, trebuie evidentiat ca Directiva 92/81 are de asemenea ca obiectiv sa asigure libera circulatie a uleiurilor minerale in cadrul pietei interne si sa evite denaturarea concurentei care ar putea decurge din faptul ca structura accizelor variaza de la un stat membru la altul (a se vedea hotararea din 29 aprilie 2004, Comisia/Germania, C 240/01, Rec., p. I 4733, punctele 39 si 44).
29. In aceste conditii, regimul stabilit de articolul 8 alineatul (2) din Directiva 92/81, care vizeaza posibilitatea statelor membre de a aplica scutiri sau reduceri totale sau partiale ale nivelului accizelor pe uleiurile minerale sau pe alte produse avand aceeasi destinatie utilizate sub control fiscal si mai ales notiunea de navigatie pe cai navigabile interioare, care figureaza la litera (b) a alineatului (2) mentionat, nu ar trebui sa constituie un element de interpretare determinant cu privire la intinderea scutirilor obligatorii prevazute la alineatul (1) al articolului mentionat.
30. Intr adevar, se admite constant ca dispozitivele apte sa navigheze in scopuri comerciale pe ape maritime pot naviga si pe anumite cai navigabile interioare pana la anumite porturi fluvial maritime, chiar daca nu sunt porturi de coasta. Excluderea din sfera scutirilor obligatorii a navigatiei practicate astfel, din momentul in care se efectueaza pe aceste cai navigabile catre porturile fluvial maritime, ar dauna schimburilor comerciale intracomunitare, intrucat, prin defavorizarea operatorilor economici interesati de o astfel de navigatie, o astfel de excludere ar risca sa deturneze o parte din traficul maritim din aceste porturi. Aceasta ar plasa astfel operatorii mentionati intr o situatie defavorabila in raport cu cei ce opereaza in porturi de coasta.
31. Astfel, regimul facultativ prevazut de articolul 8 alineatul (2) litera (b) din Directiva 92/81 nu ar trebui sa aiba decat un caracter subsidiar, in sensul ca este aplicabil navigatiei pe caile navigabile interioare doar atat timp cat aceasta este efectuata in afara apelor pe care se poate practica navigatia maritima in scopuri comerciale.
32. Asadar, trebuie sa se raspunda la prima intrebare formulata ca notiunea „ape comunitare”, in sensul articolului 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81, se refera la toate apele de natura a fi utilizate de toate navele maritime, inclusiv de cele cu cea mai mare capacitate, susceptibile sa parcurga cai maritime in scopuri comerciale.
Cu privire la a doua intrebare
33. Prin intermediul celei de a doua intrebari, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca anumite operatiuni de exploatare a unei drage purtatoare pot fi considerate ca intrand in sfera notiunii „navigatie” in sensul articolului 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81.
34. Astfel cum rezulta din punctul 15 al prezentei hotarari, litigiul care opune partile din actiunea principala se limiteaza la problema daca acele cantitati de uleiuri minerale consumate in decursul manevrelor necesare pentru operatiunile de dragaj pot beneficia de scutirea prevazuta de respectiva dispozitie, Jan De Nul admitand taxarea cantitatii de uleiuri minerale utilizate pentru operatiunile de aspirare si deversare a materialelor.
35. Din decizia de trimitere rezulta de asemenea ca s a admis scutirea de accize pentru consumul de uleiuri minerale in timpul deplasarilor fara incarcatura ale dragei purtatoare.
36. In ceea ce priveste notiunea „navigatie” in sensul articolului 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81, Curtea s a pronuntat la punctul 23 din hotararea Deutsche See Bestattungs Genossenschaft, citata anterior, in sensul ca orice operatiune de navigatie in scopuri comerciale intra in sfera de aplicare a scutirii de accize armonizate prevazuta de aceasta dispozitie. La punctul 25 din respectiva hotarare, Curtea a precizat ca aceeasi dispozitie nu prevede nicio distinctie in functie de scopul navigatiei vizate, dat fiind ca denaturarea concurentei, pe care dispozitiile respectivei directive intentioneaza sa o evite, poate surveni oricare ar fi tipul de navigatie comerciala in cauza.
37. Rezulta astfel din hotararea Deutsche See Bestattungs Genossenschaft, citata anterior, ca scopul deplasarii efectuate nu este relevant atat timp cat este vorba de o navigatie care presupune o prestare de servicii cu titlu oneros.
38. Cu privire la actiunea principala, este general admis ca draga purtatoare dispune de un sistem de propulsie care ii confera independenta in manevrele de deplasare. Acest dispozitiv are, asadar, caracteristicile tehnice necesare pentru navigatie, caracteristici care ii permit sa efectueze o astfel de prestare de servicii.
39. Cat despre regimul prevazut la articolul 8 alineatul (2) litera (g) din Directiva 92/81, potrivit caruia statele membre pot aplica scutiri sau reduceri totale sau partiale ale nivelului accizelor pe uleiurile minerale utilizate pentru operatiuni de dragaj al cailor navigabile si al porturilor, este suficient sa se evidentieze, cum s a subliniat si la punctul 29 din prezenta hotarare, ca aceasta posibilitate de scutire acordata statelor membre nu ar trebui sa aiba incidenta asupra interpretarii care se impune pentru alineatul (1) al aceluiasi articol.
40. In consecinta, trebuie sa se raspunda la cea de a doua intrebare formulata ca manevrele efectuate de o draga purtatoare in cursul operatiunilor de aspirare si deversare a materialelor, respectiv deplasarile inerente executarii activitatilor de dragaj, intra in sfera de aplicare a notiunii „navigatie” in sensul articolului 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81.
Cu privire la cheltuielile de judecata
41. Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.
Pentru aceste motive, Curtea (Camera a patra) declara:
1) Notiunea „ape comunitare”, in sensul articolului 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 de armonizare a structurii accizelor pentru uleiurile minerale, astfel cum a fost modificata prin Directiva 94/74/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994, se refera la toate apele de natura a fi utilizate de toate navele maritime, inclusiv de cele cu cea mai mare capacitate, susceptibile sa parcurga cai maritime in scopuri comerciale.
2) Manevrele efectuate de o draga purtatoare in cursul operatiunilor de aspirare si deversare a materialelor, respectiv deplasarile inerente executarii activitatilor de dragaj, intra in sfera de aplicare a notiunii „navigatie” in sensul articolului 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81, astfel cum a fost modificata prin Directiva 94/74.
Sursa: site-ul Curtii de Justitie a Comunitatii Europene

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close