Acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si pentru plata energiei termice

In M. Of. nr. 827 din 2 decembrie 2009 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1405/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006.
Din cuprins:
ART. I – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 4 octombrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22 – Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale se acorda in cuantumurile stabilite la art. 6 din ordonanta de urgenta, dar nu mai mult decat contravaloarea cantitatii de gaze naturale consumate in perioada sezonului rece, potrivit facturilor emise de furnizori.”
2. La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In situatia prevazuta la alin. (1), primarii emit noi dispozitii pe care le transmit titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, in termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 163 alin. (5) din ordonanta de urgenta, precum si furnizorilor de gaze naturale, asociatiilor de proprietari/chiriasi si agentiilor teritoriale potrivit prevederilor art. 16^3 alin. (6) din ordonanta de urgenta.”
3. La articolul 31, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) In situatia in care modalitatea de facturare practicata de catre furnizorul de gaze naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (4) insumat pe aceasta perioada nu poate depasi cuantumul insumat al ajutorului pentru incalzirea locuintei stabilit prin dispozitia primarului pentru aceeasi perioada.”
4. Capitolul IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL IV – Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri

SECTIUNEA 1 – Ajutorul pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social

ART. 34 – (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda beneficiarilor de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, stabilit in conditiile art. 1611 – 1613 din ordonanta de urgenta, se acorda o singura data, pentru toata perioada sezonului rece.
ART. 35 – In cazul in care mai multe familii si persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc impreuna, ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda pentru fiecare dintre acestea.

SECTIUNEA a 2-a – Ajutorul pentru familiile si persoanele singure altele decat cele beneficiare de ajutor social

ART. 351 – Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri se acorda familiilor si persoanelor singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, diferentiat, in raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
ART. 352 – (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza cererii titularului, insotita de declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.
(2) Formularul continand cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei se completeaza de catre persoanele care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(3) Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este familia sau persoana singura definita in conditiile prevazute la art. 9 din ordonanta de urgenta.
(4) Cererea si declaratia pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala solicitantul isi are domiciliul ori, dupa caz, resedinta, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an.
ART. 353 – (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si a cuantumului acestuia se face prin dispozitie scrisa a primarului, o singura data, pentru toata perioada sezonului rece. Modelul dispozitiei primarului este prevazut in anexa nr. 2c). Pentru familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, dispozitia prevazuta la alin. (1) se emite pentru perioada ramasa pana la sfarsitul sezonului rece.
(2) Pentru familiile si persoanele singure care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, primarii comunica solicitantilor dispozitia privind respingerea cererii, conform modelului prevazut in anexa nr. 3c).
(3) Dispozitiile primarului prevazute la alin. (1) si (2) se comunica titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, in termen de maximum 5 zile de la data emiterii.
ART. 354 – (1) Pe baza dispozitiilor prevazute la art. 353 alin. (1), serviciul public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, persoana cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului intocmeste lunar situatia centralizatoare cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si cuantumul aferent, conform modelului prevazut in anexa nr. 4c).
(2) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (1) se transmite agentiilor teritoriale, lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara.
(3) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (1) constituie document justificativ de plata si se redacteaza in sistem electronic, fara modificari manuale sau alte vicii de forma sau de fond.”
5. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 36 – (1) Agentiile teritoriale, pe baza situatiilor centralizatoare prevazute la art. 20, respectiv a borderourilor prevazute la art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (2) si art. 354 alin. (3) solicita Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale creditele bugetare corespunzatoare ajutoarelor pentru incalzirea locuintei.
(2) Pana cel tarziu la data de 20 a lunii, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale necesarul de credite bugetare centralizat la nivelul intregii tari.”
6. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 37 – Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale transmite lunar Ministerului Finantelor Publice documentatia pentru deschiderea de credite bugetare.”
7. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 38 – In baza creditelor bugetare deschise, agentiile teritoriale vireaza sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:
a) in conturile de tip angajament scris in pastrarea unui tert, escrow, deschise de catre producatorii si distribuitorii de energie termica sau gaze naturale;
b) in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in vederea platii lunare la beneficiari a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri prevazut la art. 351.”
8. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 39 – In aplicarea prevederilor art. 1617 alin. (2) din ordonanta de urgenta, primarii transmit, la solicitarea agentiilor teritoriale, pana la data de 15 a fiecarei luni, un raport statistic potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 8a – 8d.”
9. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 40 – Pe baza rapoartelor prevazute la art. 39, agentiile teritoriale intocmesc un raport statistic la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, pe care il transmit, prin Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pana la data de 25 a fiecarei luni.”
10. Dupa anexa nr. 2b) la normele metodologice se introduce o noua anexa, anexa nr. 2c), al carei cuprins este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
11. Dupa anexa nr. 3b) la normele metodologice se introduce o noua anexa, anexa nr. 3c), al carei cuprins este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
12. Dupa anexa nr. 4b) la normele metodologice se introduce o noua anexa, anexa nr. 4c), al carei cuprins este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
13. Anexele nr. 8a/1 – 8a/3, 8b) si 8c) la normele metodologice se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 4, 5, 6, 7, 8 si 9 la prezenta hotarare.
ART. II – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului administratiei si internelor nr. 988/1.540/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2007.
ART. III – Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close