Auditul de calitate

In M. Of. nr. 862 a fost publicata nr. 09/180 a presedintelui CECCAR pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 08/91/2008.
In temeiul:
– art. 20 lit. c), art. 27 alin. (1) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata;
– pct. 3, 18, 25 si 147 din Regulamentul de organizare si functionare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si a Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, republicat;
– dezbaterilor din cadrul lucrarilor Consiliului superior in legatura cu materialele prezentate si in baza stenogramei din 24 iulie 2009,

Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania h o t a r a s t e:

Art. I. – Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 08/91/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) indeplinirea obligatiilor de membru al Corpului in ceea ce priveste educatia, etica, plata cotizatiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activitatile organizate de Corp (auditul de conformitate).”
2. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 14. – Pana la data de 20 februarie a fiecarui an, directorii executivi ai filialelor transmit la DUANPAC:
a) rapoartele anuale de activitate pe anul expirat, completate de toti membrii din raza de activitate, in conformitate cu normele privind evidenta si gestionarea membrilor;
b) o lista aprobata de adunarea generala, cuprinzand cabinetele pe care filiala apreciaza ca ar trebui sa le auditeze in anul urmator, cu precizarea cabinetelor care au cerut voluntar sa beneficieze de un audit de calitate.”
3. La articolul 17 litera b), a treia liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“- auditul de conformitate consta in verificarea modului in care cabinetul isi indeplineste obligatiile de membru cu privire la formarea si dezvoltarea profesionala, depunerea raportului anual de activitate, plata obligatiilor financiare, aspecte etice etc.”
4. La articolul 34 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) colaborarea cu directorii executivi la intocmirea graficelor de esalonare lunara a cabinetelor programate pentru auditul de calitate, urmarirea executiei acestora, transmiterea si primirea de la membrii Corpului a rapoartelor anuale de activitate, verificarea indeplinirii obligatiilor de membru al Corpului in ceea ce priveste formarea si dezvoltarea profesionala, achitarea cotizatiilor si respectarea obiectului de activitate autorizat;”.
5. La articolul 34 alineatul (2), literele g), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“g) la termenul stabilit in prezentul regulament, directorul executiv al filialei va asigura transmiterea la DUANPAC a rapoartelor anuale de activitate pe anul expirat, completate de toti membrii din raza de activitate. Auditorul de calitate va colabora la centralizarea si sintetizarea unor informatii cuprinse in «Raportul anual de activitate», referitoare la activitatea membrilor Corpului filialei;
h) in ceea ce priveste modul in care se achita cotizatiile de catre membrii filialei, directorul executiv va pune la dispozitia auditorului de calitate «Rapoartele anuale de activitate» pentru consultare si verificarea realitatii datelor raportate si, respectiv, achitarea obligatiilor fata de Corp. Totodata, directorul executiv va inlesni cunoasterea de catre auditorul de calitate a modului de realizare a programului de pregatirea profesionala continua de catre membrii filialei;
i) auditorul de calitate va aduce la cunostinta si va sesiza consiliul filialei asupra tuturor aspectelor rezultate din auditul de calitate al cabinetelor in legatura cu nerespectarea normelor privind: depunerea rapoartelor anuale de activitate, pregatirea si dezvoltarea profesionala continua, achitarea cotizatiilor         profesionale, exercitarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara autorizatie eliberata de Corp;”.
6. Anexa nr. 1 la regulament se abroga.
7. La anexa nr. 2 la regulament, punctul III “Auditul de conformitate” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”III. Auditul de conformitate

In legatura cu rapoartele anuale de activitate ale cabinetului:
– au fost depuse rapoartele anuale de activitate pe ultimii 3 ani?    DA   NU      N/A
– au fost completate corect?         DA    NU   N/A

In legatura cu dezvoltarea profesionala continua:
– s-a participat la actiunile organizate de Corp?       DA   NU      N/A
– s-au respectat cele 40 de ore de educatie in ultimii 2 ani?           DA   NU      N/A

Cabinetul a fost reprezentat la adunarile generale in ultimii 3 ani?     DA   NU      N/A

Au fost platite cotizatiile pe ultimii 3 ani?
– fixe                    DA   NU      N/A
– variabile             DA   NU      N/A

Art. II. – Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. III. – Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 08/91/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2008, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Art. IV. – Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close