Modificarea si completarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat

In M. Of. nr. 843 din 7 decembrie 2009 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 29/2009 pentru aprobarea Normei nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat.
Din cuprins:
NORMA Nr. 21/2009
pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat

ART. I – Norma nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 2 mai 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1 – Prezenta norma reglementeaza:
a) colectarea contributiilor participantilor la fondurile de pensii administrate privat;
b) prelucrarea declaratiilor nominale, declaratiilor si contractelor de asigurare;
c) calculul, evidenta, virarea si regularizarea contributiilor individuale catre fondurile de pensii administrate privat;
d) transmiterea informatiilor intre entitatile implicate in procesul de colectare si virare a contributiilor la fondurile de pensii.”
2. La articolul 2, alineatele (2) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Legea pensiilor publice – Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) contractul de asigurare sociala – contractul prevazut la art. 5 alin. (2) din Legea pensiilor publice, conform anexei nr. 3 la norma de aplicare a acestei legi;
c) declaratie de asigurare – declaratia de asigurare depusa de persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V din Legea pensiilor publice, asa cum este descrisa in anexa nr. 4 la norma de aplicare a acestei legi;
d) declaratie nominala – declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, initiala, prevazuta de art. 6 din Legea pensiilor publice, asa cum este descrisa in anexa nr. 1.1 la norma de aplicare a acestei legi;
e) act aditional – documentul care modifica contractul de asigurare;
f) comunicare de modificare – documentul care modifica declaratia de asigurare;
g) declaratie rectificativa – documentul care modifica declaratia nominala initiala;
h) luna si anul de referinta – luna si anul pentru care se depun declaratiile nominale initiale;
i) Norma de aplicare a Legii pensiilor publice – Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) Tabel electronic al contributiilor – tabelul electronic de evidenta a contributiilor la fondurile de pensii administrate privat, denumit in continuare TEC;
k) validare declaratie – procesul de inregistrare in sistemul public de pensii a unei declaratii nominale, a unei declaratii de asigurare sau a unui contract de asigurare, corecte si intocmite conform prevederilor Normei de aplicare a Legii pensiilor publice.”
“(3) In procesul de colectare, calcul, evidenta, virare si regularizare a contributiilor individuale sunt implicate, dupa caz, urmatoarele entitati:
a) administratorii fondurilor de pensii administrate privat;
b) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat;
c) fondul de pensii administrat privat;
d) institutia de colectare, respectiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF;
e) institutia de evidenta, respectiv Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS;
f) participantii la fondurile de pensii administrate privat;
g) platitorul, prevazut la art. 2 alin. (1) pct. 26 din Lege.”
“(4) Evidenta participantilor, precum si viramentele catre fondurile de pensii administrate privat se realizeaza pe baza elementelor de identificare, respectiv nume, prenume si a codului numeric personal.”
3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4 – Cota de contributie la fondul de pensii administrat privat se stabileste prin lege.”
4. La capitolul II, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Declaratiile necesare determinarii cuantumului contributiilor la fondurile de pensii administrate privat”
5. La articolul 6, alineatele (2) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) La depunerea declaratiilor nominale, declaratiilor de asigurare, precum si, dupa caz, informatiilor inscrise in contractele de asigurare, casele teritoriale de pensii procedeaza la verificarea acestora din punctul de vedere al intocmirii corecte, solicitand totodata persoanelor juridice sau persoanelor fizice care au calitatea de angajator ori entitatilor asimilate angajatorului corectarea eventualelor erori semnalate in cuprinsul acestora si retransmiterea declaratiilor corectate pana la termenul legal de depunere prevazut de lege.”
“(3) Declaratiile nominale corecte depuse in termenul prevazut de lege, precum si cele corectate, retransmise in acelasi termen, se prelucreaza si se valideaza de casele teritoriale de pensii pana la termenul prevazut la art. 7 alin. (1).”
“(4) Declaratiile nominale corecte, depuse peste termenul prevazut de lege, precum si cele corectate, retransmise peste termen, se prelucreaza si se valideaza de casele teritoriale de pensii pana la urmatoarele termene prevazute la art. 7 alin. (1), in functie de data depunerii acestor declaratii.”
6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7 – (1) Pe data de intai a fiecarei luni urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale, casele teritoriale de pensii transmit la CNPAS informatiile aferente declaratiilor nominale validate, insotite de un inventar al acestora.
(2) In acelasi termen prevazut la alin. (1), casele teritoriale de pensii transmit la CNPAS declaratiile de asigurare si contractele de asigurare aflate in evidenta, insotite de un inventar al acestora.
(3) Platile, reprezentand contributia de asigurari sociale, luate in considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru luna de referinta sunt platile inregistrate la nivelul caselor teritoriale de pensii pana la data inventarului.
(4) Modalitatile concrete de transmitere de la casele teritoriale de pensii la CNPAS, precum si formatele informatiilor prevazute la alin. (1) si (2), inclusiv continutul si formatul inventarelor, sunt stabilite prin norme interne de lucru ale CNPAS, aprobate prin decizie a presedintelui CNPAS.”
7. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Procedurile de regularizare prevazute la alin. (1) se efectueaza in conformitate cu procedura de regularizare a sumelor reprezentand contributia datorata fondurilor de pensii administrate privat, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 97/641/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009.”
8. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9 – (1) In vederea efectuarii calculului si evidentei contributiilor pentru fiecare participant, CNPAS actualizeaza Registrul participantilor in baza:
a) procesului de aderare prevazut in reglementarile in vigoare, emise de catre Comisie, privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat;
b) procesului de actualizare a informatiilor continute in Registrul participantilor la fondurile de pensii administrate privat, prevazut in reglementarile in vigoare, emise de catre Comisie;
c) procesului de aplicare a deciziilor Comisiei privind apartenenta unor persoane la un anumit fond de pensii, ca urmare a analizarii unor contestatii depuse de participanti ori a controalelor efectuate de Comisie sau orice alte decizii ale Comisiei;
d) procesului de transfer al participantilor intre fondurile de pensii, prevazut de Norma nr. 12/2009 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009;
e) procesului de repartizare aleatorie lunara, prevazut in reglementarile in vigoare, emise de catre Comisie.”
9. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10 – (1) Procedura prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. e) se efectueaza de catre CNPAS lunar, in perioada 10 – 15 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale.
(2) CNPAS aplica procedurile prevazute in reglementarile in vigoare, emise de catre Comisie, referitoare la repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat, care, in ultimele 4 luni anterioare lunii in care se efectueaza repartizarea aleatorie, nu au fost comunicate de catre administratorii fondurilor de pensii ca au aderat, dar ale caror date figureaza in declaratiile nominale sau in declaratiile de asigurare aflate in evidenta CNPAS cu obligatii de plata.”
10. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11 – (1) Lunar, in perioada 16 – 18 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale, in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de art. 431 alin. (7) din Lege, CNPAS actualizeaza TEC.”
11. La articolul 11 alineatul (2), literele e) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“e) numele si prenumele participantului, astfel cum au fost raportate in declaratia nominala, declaratia de asigurare, respectiv contractul de asigurare;
………………………………………………………………,
g) informatii aferente lunii pentru care se datoreaza contributia la fondul de pensii:
1. venitul asigurat in luna;
2. cuantumul contributiei lunare datorate la fondul de pensii in luna;
3. cuantumul contributiei lunare virate efectiv la fondul de pensii in luna;
4. suma restanta/de retinut datorata (suma cu semn plus sau minus);
5. suma totala virata/retinuta in luna (suma cu semn plus sau minus).”
12. La articolul 11, alineatul (3) se abroga.
13. La articolul 11, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Cuantumul contributiei individuale lunare datorate la fondul de pensii administrat privat se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 4 asupra bazei de calcul prevazute la art. 3 alin. (3).”
14. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12 – (1) Procedura de actualizare prevazuta la art. 11 alin. (1) se efectueaza pe baza datelor din Registrul participantilor si a celor inscrise in declaratiile prevazute la art. 6 alin. (1).
(2) In situatia in care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu se afla inregistrate in declaratiile nominale depuse in termenul stabilit de catre CNPAS conform art. 6 alin. (1) din Legea pensiilor publice, CNPAS calculeaza sumele prevazute la art. 11 alin. (2) lit. g) si le inregistreaza in TEC.
(3) In situatia in care persoanele au aderat sau au fost repartizate aleatoriu si au realizat stagii de cotizare in sistemul public de pensii pe baza de declaratie sau contract de asigurare, CNPAS calculeaza sumele prevazute la art. 11 alin. (2) lit. g) si le inregistreaza in TEC.
(4) In situatia in care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu se afla inregistrate in declaratiile nominale rectificative sau isi modifica venitul asigurat inscris in declaratia de asigurare, prin comunicari de modificare, aferente unei perioade anterioare, CNPAS calculeaza sumele prevazute la art. 11 alin. (2) lit. g) si le inregistreaza in TEC. Sumele restante calculate pot fi pozitive sau negative, in functie de sumele inscrise in TEC ca fiind achitate efectiv la fondurile de pensii, pentru lunile care au facut obiectul rectificarilor.
(5) In situatia in care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu isi modifica venitul asigurat inscris in contractul de asigurare, prin act aditional, CNPAS calculeaza sumele prevazute la art. 11 alin. (2) lit. g) datorate de participantul la fondul de pensii, incepand cu luna de la care acest act produce efecte pentru viitor. Sumele astfel recalculate le inregistreaza in TEC.
(6) In situatia in care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu nu se afla inregistrate in declaratiile nominale prevazute la art. 7 sau, dupa caz, nu au realizat stagii de cotizare in luna de referinta ori figureaza ca debitori in cazul declaratiilor sau contractelor de asigurare, CNPAS va inscrie in TEC cifra <<0>> in rubricile aferente obligatiilor lunare.
(7) In cazul persoanelor pentru care CNPAS a procedat, conform normelor in vigoare, la repartizarea aleatorie, sumele prevazute la art. 11 alin. (2) lit. g) se calculeaza si se inregistreaza in TEC luandu-se in considerare si lunile anterioare din intervalul legal in care persoana eligibila si obligata sa contribuie avea posibilitatea sa adere voluntar la un fond de pensii.”
15. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Virarea contributiilor in sistemul pensiilor administrate private”
16. La capitolul III, titlul sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Listele nominale de viramente ale contributiei la fondurile de pensii administrate privat”
17. La articolul 13 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) pentru fiecare participant:
– codul numeric personal al participantului;
– numele si prenumele participantului, astfel cum au fost raportate in declaratia nominala, declaratia de asigurare, respectiv contractul de asigurare. Numele si prenumele se scriu in campuri separate;
– suma totala virata la fondul de pensii administrat privat;
– codul unic de identificare (CUI) al angajatorului.”
18. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Participantii pentru care nu se efectueaza plati sunt inscrisi in listele nominale de viramente, avand inscrisa cifra <<0>> in campul <<suma totala virata la fondul de pensii>>.”
19. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41) cu urmatorul cuprins:
“(41) In cazul in care suma virata in contul participantului, rezultata ca urmare a regularizarilor, este negativa, valoarea acesteia poate fi cel mult egala cu totalul contributiilor pozitive platite pentru respectivul participant, in intervalul dintre prima contributie virata si momentul viramentului de suma negativa in contul respectivului participant.”
20. La articolul 13, alineatele (5) – (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(5) Suma totala ce urmeaza a fi virata pentru fiecare fond de pensii se obtine prin insumarea algebrica a contributiilor in campul <<suma totala virata la fondul de pensii>>.”
(6) Listele nominale de viramente se transmit fiecarui administrator de fond de pensii si Comisiei in format electronic, in termenul prevazut la art. 431 alin. (3) din Lege, prin fisiere semnate cu semnatura electronica extinsa emisa de un furnizor autorizat, in conditiile prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
(7) Fiecare administrator de fond de pensii administrat privat arhiveaza toate fisierele prevazute la alin. (4) si (5).”
21. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Recapitulatia prevazuta la alin. (1) se intocmeste pe suport hartie si in format electronic, se semneaza cu semnatura electronica extinsa de persoanele imputernicite in acest scop de catre presedintele CNPAS si se distribuie dupa cum urmeaza:
a) un exemplar ramane la CNPAS;
b) un exemplar se transmite la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti impreuna cu documentele de plata;
c) un exemplar se transmite administratorului fondului de pensii administrat privat la care se efectueaza plata;
d) un exemplar se transmite depozitarului la care se vireaza sumele.”
22. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Un exemplar al recapitulatiei prevazute la alin. (1) se transmite, de asemenea, Comisiei, in format electronic.”
23. La capitolul III, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Virarea contributiilor la fondurile de pensii administrate privat”
24. Dupa articolul 15 se introduc doua noi articole, articolele 151 si 152, cu urmatorul cuprins:
“ART. 151 – (1) In situatia in care, la data de 20 a fiecarei luni, la un fond de pensii administrat privat se constata virarea unor sume negative, administratorul respectivului fond aplica urmatoarea procedura, pentru participantii cu contributie individuala negativa la nivel de cod numeric personal:
a) inregistreaza contributia bruta lunara, ca rezultat al totalizarii viramentelor, posibil multiple, la nivel de cod numeric personal, pe fiecare participant, cu semnul minus (-);
b) inregistreaza comisionul de administrare retinut din contributia bruta lunara, pe cale de consecinta, cu semnul minus (-);
c) inregistreaza contributia neta rezultata dupa deducerea comisionului de administrare din contributia bruta, de asemenea, dupa caz, cu semnul minus (-);
d) corecteaza numarul de unitati de fond pentru un participant cu contributie negativa, astfel:
1. corectarea activului personal al participantului se face cu cel mult numarul excedentar de unitati de fond atribuit acestuia, ca efect al viramentului excedentar;
2. determinarea numarului excedentar de unitati de fond se face prin echivalarea contributiei negative nete in unitati de fond, folosind maximul valorii unitatii de fond utilizate pentru convertire, identificat in intervalul de la data incasarii primei contributii pozitive pentru respectivul participant si pana la momentul convertirii prezente – interval inchis. Inregistrarea acestor unitati de fond se face cu semnul minus (-);
3. corectarea activului personal al participantului se face prin anularea din contul sau a numarului de unitati de fond determinat conform pct. 2;
4. anularea numarului corespunzator de unitati de fond din activul personal se face prin insumarea numarului de unitati de fond existent in contul participantului cu numarul celor negative aferente contributiei negative nete, determinat conform pct. 2;
5. determinarea sumei rezultate in urma anularii unitatilor de fond din activul personal al participantului se face prin inmultirea numarului de unitati de fond anulate cu valoarea la zi a unitatii de fond;
6. in cazul in care contravaloarea la zi a unitatilor de fond anulate este mai mica decat valoarea totala a contributiei nete negative, administratorul acopera acest deficit cu o suma corespunzatoare dedusa din comisionul de administrare din contributii.
(2) Administratorul furnizeaza depozitarului lista de contributii negative emisa de CNPAS si a numarului de unitati de fond anulate pe fiecare cod numeric personal.
(3) Pentru verificarea si corecta calculatie, suma din contul colector virata de catre CNPAS, plus contravaloarea la zi a unitatilor de fond anulate, plus deficitul de numerar, dupa caz, acoperit de administrator, trebuie sa fie egala cu suma contributiilor nete pozitive calculate in baza listei nominale de viramente.
(4) Dupa identificarea sumei prevazute la alin. (1) lit. d) pct. 6 si verificarea calculatiei prevazute la alin. (3), se procedeaza la convertirea in unitati de fond conform prevederilor legale.
ART. 152 – (1) In cazul eliminarii unui participant din Registrul participantilor, ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de desfiintare a actului individual de aderare, CNPAS procedeaza la recuperarea contributiei brute virate pana la momentul eliminarii din Registrul participantilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat, prin compensare cu contributiile de virat la data urmatorului virament lunar.
(2) CNPAS inscrie in listele nominale de viramente, la urmatorul termen de virament, pentru participantul in cauza, suma reprezentand contravaloarea contributiilor totale brute virate, cu semnul minus, dupa eliminarea din Registrul participantilor.
(3) In cazul in care activul personal al participantului este mai mic decat valoarea contributiilor brute virate in fond, diferenta se acopera din veniturile administratorului prevazute la art. 85 lit. a) din Lege.
(4) In cazul in care activul personal al participantului este mai mare decat valoarea contributiilor brute virate in fond, diferenta se face venit din exploatare la fondul respectiv.”
25. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Comisia comunica CNPAS lunar, pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni, prin documente semnate cu semnatura electronica extinsa, urmatoarele informatii:
a) denumirea fondului de pensii administrat privat;
b) codul fondului administrat privat din Registrul Comisiei;
c) denumirea depozitarului la care se vireaza contributiile;
d) codul depozitarului din Registrul Comisiei;
e) codul IBAN al depozitarului;
f) denumirea agentului de marketing persoana juridica;
g) codul agentului de marketing persoana juridica din Registrul Comisiei;
h) denumirea agentului de marketing persoana fizica;
i) codul agentului de marketing persoana fizica din Registrul Comisiei.”
26. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19 – Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezenta norma se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2) – (11) din Lege.”
ART. II – Prezenta norma intra in vigoare la 1 ianuarie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close