Norma privind derularea activitatii de emitere, in numele si in contul statului, a garantiei pentru proiecte in domenii prioritare (NI-GAR-06-II/0)

In M. Of. nr. 868 din 14 decembrie 2009 a fost publicata Hotararea Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 191/2009 pentru aprobarea Normei privind derularea activitatii de emitere, in numele si in contul statului, a garantiei pentru proiecte in domenii prioritare (NI-GAR-06-II/0).
Din cuprins:
NORMA
privind derularea activitatii de emitere, in numele si in contul statului, a garantiei pentru proiecte in domenii prioritare (NI-GAR-06-II/0)

Prezenta norma a fost elaborata in conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata, si cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. in numele si in contul statului, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
ART. 1 – Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., denumita in continuare EximBank, garanteaza, in numele si in contul statului, creditele sau scrisorile de garantie bancara acordate/emise la solicitarea operatorilor economici/persoanelor juridice de drept public*1), in scopul realizarii unor proiecte in domenii prioritare pentru dezvoltarea sustenabila a economiei romanesti.
————
*1) Unitati administrativ-teritoriale, autoritati ale administratiei publice locale si regionale, institutii publice, alte institutii si organisme de interes local, regional ori national, aflate in coordonarea/subordonarea administratiei publice locale sau centrale.
ART. 2 – (1) Sursa de realizare a acestor operatiuni in numele si in contul statului este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata, “Fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumparator si a investitiilor romanesti in strainatate, precum si a activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale, denumit in continuare Fondul”.
(2) Fondul va putea fi angajat in limita maxima de expunere stabilita de Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A.
CAPITOLUL II – Definitii
ART. 3 – In sensul prezentei norme, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) beneficiarul garantiei – banca finantatoare, care acorda ordonatorului creditul pentru realizarea proiectelor in domenii prioritare;
b) conventia de garantare – contractul in baza caruia se emite scrisoarea de garantie, in care sunt mentionate partile implicate, obligatiile partilor, conditiile de garantare specifice etc.;
c) credit – creditul acordat (altul decat cel sub forma liniei de credit) sau scrisoarea de garantie bancara emisa de catre beneficiarul garantiei in favoarea ordonatorului;
d) garantia pentru proiecte in domenii prioritare – angajament asumat de EximBank, in calitate de garant, in numele si in contul statului, materializat intr-o scrisoare de garantie, conform caruia EximBank se obliga sa plateasca beneficiarului garantiei, potrivit prevederilor conventiei de garantare, o parte din pierderea suportata de acesta ca urmare a producerii riscului de credit;
e) garantul – Banca de Export-Import a Romaniei – EXIMBANK – S.A., in numele si in contul statului;
f) ordonator – operatorul economic/persoana juridica de drept public*1) cu care beneficiarul garantiei incheie un contract pentru finantarea/garantarea realizarii unui proiect eligibil;
g) procent garantat – partea din credit (principal)/scrisoarea de garantie bancara care este acoperita de garantie, exprimata in valoare procentuala. Procentul garantat poate fi de maximum 80%;
h) proiect eligibil – proiectul care beneficiaza de finantare/garantie din partea unei banci, in unul dintre domeniile prioritare;
i) riscul de credit – neplata, partiala sau integrala, de catre ordonator a creditului (principalului) sau executarea scrisorii de garantie bancara;
j) valoarea garantiei – valoarea mentionata in scrisoarea de garantie, al carei nivel poate fi de maximum 80% din valoarea creditului (principal)/valoarea scrisorii de garantie bancara. Dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente contractului de credit/garantare, precum si costurile aferente emiterii garantiei nu sunt incluse in valoarea garantiei;
k) valoarea de executare a garantiei – suma ce urmeaza a fi platita de catre EximBank beneficiarului garantiei ca urmare a producerii riscului de credit, pana la concurenta valorii rezultate din aplicarea procentului garantat la valoarea soldului nerambursat al principalului creditului garantat/scrisorii de garantie bancara executate. Valoarea de executare a garantiei se determina in moneda creditului;
l) domenii prioritare – investitii romanesti in strainatate, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitatilor de interes public, dezvoltarea regionala, sustinerea activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocuparea si formarea personalului.
————
*1) Unitati administrativ-teritoriale, autoritati ale administratiei publice locale si regionale, institutii publice, alte institutii si organisme de interes local, regional ori national, aflate in coordonarea/subordonarea administratiei publice locale sau centrale.
CAPITOLUL III – Descrierea garantiei
ART. 4 – Garantia respecta prevederile legislatiei comunitare*2) privind conditiile care exclud existenta ajutorului de stat, respectiv:
a) ordonatorul nu se afla in dificultate financiara, in conformitate cu prevederile Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate*3);
b) ordonatorul este, in principiu, capabil sa obtina un credit/scrisoare de garantie in conditii de piata de pe piete financiare, fara interventia statului;
c) acordarea garantiei se realizeaza pe baza evaluarii riscurilor generate de operatiune, astfel incat comisioanele platite de ordonator sa asigure autofinantarea schemei de garantii;
d) comisioanele platite de ordonator acopera atat riscurile obisnuite asociate cu acordarea garantiilor, cat si costurile administrative ale schemei si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial, furnizat de stat, la demararea schemei;
e) schema de acordare a garantiei va fi analizata cel putin o data pe an.
————
*2) Commission Notice on the Application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, seria C.
*3) Publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.
ART. 5 – Garantia se acorda numai in completarea garantiilor reale/personale constituite de ordonator/fidejusorul ordonatorului la creditul/scrisoarea de garantie bancara oferit/oferita de beneficiarul garantiei.
ART. 6 – Scrisoarea de garantie emisa de EximBank, in numele si in contul statului, are urmatoarele caracteristici principale:
a) este irevocabila si neconditionata;
b) este directa si expresa;
c) este platibila la prima cerere scrisa a beneficiarului garantiei;
d) are valoare determinata;
e) valoarea se reduce pro-rata pe masura indeplinirii obligatiilor de catre ordonator.
ART. 7 – Perioada de valabilitate a garantiei se coreleaza cu conditiile creditului/scrisorii de garantie si poate fi de maximum durata creditului/scrisorii de garantie plus o perioada de pana la 30 de zile calendaristice.
ART. 8 – (1) Raspunderea EximBank incepe la data intrarii in vigoare a scrisorii de garantie.
(2) Raspunderea EximBank inceteaza astfel:
a) in ziua rambursarii integrale a creditului sau la expirarea valabilitatii scrisorii de garantie bancara;
b) la data denuntarii/incetarii prin acordul partilor/rezilierii contractului de credit/conventiei de garantare dintre beneficiarul garantiei si ordonator, fara acordul prealabil al EximBank;
c) in cazul producerii riscului de credit, la data cand EximBank plateste valoarea de executare a garantiei;
d) prin restituirea originalului scrisorii de garantie de catre beneficiarul garantiei, inainte de incheierea perioadei de valabilitate, impreuna cu declaratia acestuia ca aceasta a ramas fara obiect;
e) automat la expirarea perioadei de valabilitate a garantiei, indiferent daca originalul scrisorii de garantie emise in numele si in contul statului este returnat sau nu.
ART. 9 – Garantia se acorda in moneda creditului.
CAPITOLUL IV – Tipurile garantiei
ART. 10 – Principalele tipuri ale garantiei oferite de EximBank sunt:
1. garantia pentru internationalizare (investitii romanesti in strainatate):
a) destinata firmelor cu capital romanesc de minimum 51%, care doresc sa isi extinda activitatea in strainatate;
b) obiectul investitiei:
– infiintarea de filiale in strainatate;
– extinderea/dezvoltarea filialelor existente sau a societatilor asociate, prin proiecte de investitii si modernizare;
– achizitionarea de actiuni/parti sociale ale unei companii straine. Dupa realizarea investitiei, ordonatorul trebuie sa detina cel putin 20% din drepturile de vot in cadrul companiei;
c) investitiile in strainatate trebuie sa aiba impact semnificativ asupra dezvoltarii activitatii societatii-mama din Romania;
2. garantia pentru protectia mediului este destinata pentru garantarea finantarii de proiecte in domeniul protectiei mediului;
3. garantia pentru infrastructura este destinata pentru garantarea finantarii de proiecte in domeniul infrastructurii;
4. garantia pentru cercetare-dezvoltare este destinata pentru garantarea finantarii de proiecte in domeniul cercetarii-dezvoltarii;
5. garantia pentru dezvoltarea utilitatilor de interes public este destinata pentru garantarea finantarii de proiecte in domeniul utilitatilor de interes public;
6. garantia pentru ocuparea si formarea personalului este destinata pentru garantarea finantarii de proiecte in domeniul activitatilor de ocupare si formare a personalului;
7. garantia pentru dezvoltarea regionala este destinata pentru garantarea finantarii de proiecte in domeniul dezvoltarii regionale, atestate de agentiile de dezvoltare regionale unde se implementeaza proiectele respective sau cofinantate din fonduri nationale/comunitare avand ca obiectiv dezvoltarea regionala.
CAPITOLUL V – Criterii de eligibilitate
ART. 11 – Pentru acordarea garantiei, ordonatorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate, la data depunerii cererii de garantare:
a) nu se afla in dificultate financiara, in conformitate cu prevederile Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate*4);
b) nu figureaza cu credite restante in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare*5) si nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati*6);
c) nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului al caror mod de plata nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amanare, compensare cu TVA de recuperat etc.);
d) nu s-a instituit procedura judiciara a insolventei, nu se afla in dizolvare sau lichidare, conform legislatiei in vigoare;
e) prezinta bancilor garantii colaterale pentru cel putin 20% din valoarea creditului (principalului)/scrisorii de garantie bancara;
f) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EximBank.
————
*4) Publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.
*5) In cazul in care, din verificarea Centralei Riscurilor Bancare, rezulta existenta unui credit restant, iar solicitantul garantiei prezinta documente din care sa reiasa ca a achitat restanta, se considera criteriul indeplinit.
*6) In cazul in care solicitantul figureaza cu incidente de plata accidentale, care nu denota un comportament financiar defectuos, se poate accepta la garantare, cu justificarea corespunzatoare.
ART. 12 – Sunt excluse de la garantare urmatoarele:
a) activitatile definite ca fiind ilegale sau daunatoare mediului ecologic, conform legislatiei in vigoare;
b) activitatea curenta de comert;
c) activitati legate de organizarea si functionarea retelei de distributie pentru exportul de produse romanesti;
d) activitati de natura jocurilor de noroc;
e) activitati de productie, comert si servicii in domeniul armamentului;
f) productia si comertul produselor din alcool si tutun;
g) exportul de marfuri cuprinse in lista de marfuri de export care nu beneficiaza de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate de EximBank, stabilita periodic*7) prin hotarare a Guvernului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
h) tranzactii imobiliare (cumpararea/construirea de imobile in scopul vanzarii/inchirierii).
————
*7) Lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank in vigoare la data aprobarii prezentei norme a fost aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 2.298/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.
CAPITOLUL VI – Documentatia, analiza si aprobarea garantarii
ART. 13 – Ordonatorul depune la EximBank cererea de garantare, completata impreuna cu beneficiarul garantiei, insotita de documentele necesare analizarii solicitarii de garantare.
ART. 14 – La cererea ordonatorului, pe baza analizei situatiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intentie.
ART. 15 – (1) EximBank analizeaza solicitarea de garantare, potrivit reglementarilor proprii, pe urmatoarele coordonate:
a) situatia economico-financiara a ordonatorului;
b) prevederile contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare/scrisorii de garantie bancara si ale proiectului de finantat;
c) riscurile asociate;
d) alte elemente relevante pentru acordarea garantiei.
(2) EximBank are dreptul sa solicite ordonatorului/beneficiarului garantiei informatii suplimentare in situatia in care elementele cuprinse in cererea de garantare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea conditiilor specifice ale operatiunii de garantare.
ART. 16 – In functie de caracteristicile fiecarei solicitari de garantare si in urma analizei riscurilor asociate tranzactiei, EximBank stabileste conditiile de acordare a garantiei, referitor la obiect, valoare, procent garantat, perioada de valabilitate, comisioane, alte conditii specifice de garantare.
ART. 17 – Acordarea garantiei se realizeaza pe baza aprobarilor C.I.F.G.A.
ART. 18 – EximBank monitorizeaza garantiile emise, prin actiuni si operatiuni specifice, pe intreaga perioada de valabilitate a acestora.
CAPITOLUL VII – Executarea garantiei
ART. 19 – Beneficiarul garantiei este indreptatit la executarea garantiei numai daca s-a produs riscul de credit. Cererea de executare trebuie transmisa la EximBank in cadrul perioadei de valabilitate a garantiei.
ART. 20 – Beneficiarul garantiei are dreptul la plata valorii de executare a garantiei o singura data de la producerea riscului de credit, in termenii si conditiile prevazute in conventia de garantare.
ART. 21 – (1) Dupa executarea garantiei, EximBank va lua toate masurile necesare pentru recuperarea sumelor platite din fondurile statului, atat impotriva ordonatorului, cat si impotriva oricarei alte persoane asupra careia ordonatorul si-a transferat obligatiile.
(2) Recuperarea prin executare silita se efectueaza prin corpul executorilor fiscali al EximBank, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin alte legi speciale.
CAPITOLUL VIII – Dispozitii finale
ART. 22 – In scopul aplicarii prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobarii C.I.F.G.A.
ART. 23 – La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Normele privind derularea activitatii de emitere, in numele si contul statului, a garantiei pentru proiecte in domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 60/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 30 august 2007, cu modificarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close