Modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate in anexa la H.G. nr. 671/2007

In M. Of. nr. 890 din 18 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 493/2009 privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
Din cuprins:
ART. 1 – Contributia de 0,1% se datoreaza dupa cum urmeaza:
a) de catre furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice, din veniturile inregistrate ca urmare a furnizarii/prestarii serviciilor/activitatilor aflate in sfera de reglementare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) sau din fondurile banesti alocate de autoritatile administratiei publice locale pentru desfasurarea acestor activitati;
b) de catre operatorii economici si institutiile publice care presteaza activitati specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si serviciului public de alimentare cu energie termica si care nu exploateaza sisteme publice, din veniturile inregistrate ca urmare a furnizarii serviciilor.
ART. 2 – (1) Contributia prevazuta la art. 1 se achita lunar, pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedenta, in contul A.N.R.S.C. – cod IBAN RO59TREZ7025032XXX011111, deschis la Trezoreria Operativa a Sectorului 2.
(2) Intarzierea in achitarea sumelor datorate dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) atrage majorari de intarziere conform legii.
ART. 3 – (1) Furnizorii/Prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice, precum si operatorii economici si institutiile publice care presteaza activitati specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si serviciului public de alimentare cu energie termica si care nu exploateaza sisteme publice sunt obligati sa transmita lunar Declaratia privind contributia datorata la bugetul de stat, prevazuta in anexa, denumita in continuare declaratia.
(2) Declaratia se depune la registratura A.N.R.S.C. sau prin posta cu confirmare de primire, pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedenta.
(3) In situatia nedepunerii declaratiei la termenul prevazut la alin. (2), A.N.R.S.C., prin organele de control, poate stabili nivelul contributiei datorate de catre persoanele juridice mentionate la art. 1, luand in considerare veniturile realizate din desfasurarea activitatilor aflate in sfera de reglementare a autoritatii sau, dupa caz, fondurile banesti alocate de autoritatile administratiei publice locale pentru desfasurarea acestor activitati. Actul constatator constituie titlu de creanta, iar prin neachitare devine titlu executoriu.
(4) Nedepunerea declaratiei constituie refuz de a pune la dispozitia A.N.R.S.C. datele si informatiile solicitate si se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Declaratia constituie titlu executoriu prin neachitare la scadenta, iar executarea silita se va face conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 4 – Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5 – Persoanele juridice mentionate la art. 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 7 – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 108/2007 privind modul de achitare a contributiei datorate la bugetul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close