Modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice

In M. Of. nr. 906 din 23 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3420/2009 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice.
Din cuprins:
ART. I – Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.067/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 810 din 28 noiembrie 2007, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatele (9) si (10) vor avea urmatorul cuprins:
“(9) Se considera indeplinite conditiile de reciprocitate si in cazul in care in statele in care sunt acreditate misiuni diplomatice si oficii consulare ale Romaniei nu sunt legiferate taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regula generala, recunoasterea acestei reciprocitati de fapt va fi conditionata de incheierea unor acorduri bilaterale.
(10) Institutiile/persoanele eligibile prevazute la alin. (1) – (7) sunt denumite in continuare persoane scutite. In scopul aplicarii prezentelor norme, persoanele scutite se considera stabilite intr-un stat daca activeaza sau, dupa caz, sunt acreditate ori au sediul in statul respectiv, denumit tara gazda. Contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, care actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, se considera stabiliti in Romania in scopul aplicarii prezentelor norme daca activeaza in Romania, chiar daca acestia nu au sediul activitatii economice sau un sediu fix pe teritoriul Romaniei. Criteriile prevazute la art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt aplicabile pentru determinarea locului in care este stabilita o persoana scutita conform prezentelor norme.”
2. La articolul 2, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
“(5) Formularul certificatului care trebuie completat de persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1), (2) si (5) va fi solicitat de la autoritatile fiscale teritoriale care le deservesc. Certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda anexat la acesta se completeaza in 3 exemplare sau, dupa caz, in 4 exemplare de catre contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, pe fiecare furnizor/prestator de la care persoanele scutite urmeaza sa efectueze cumparari. Un exemplar al certificatului si, dupa caz, al formularului de comanda se retine de furnizor/prestator, un exemplar se retine de fortele Statelor Unite ale Americii in cazul contractantilor acestora, un exemplar ramane la emitent si un alt exemplar va fi pastrat de autoritatea fiscala care le deserveste. Modelul certificatului de scutire pentru persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) este prevazut in anexa nr. 1, iar pentru persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prevazut in anexa nr. 2. In situatia in care contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, care actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, realizeaza catre fortele Statelor Unite ale Americii exclusiv livrari de bunuri si/sau prestari de servicii scutite conform prezentelor norme, nu au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal.”
3. In anexa nr. 4 la norme, la Notele explicative, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competenta poate dispensa institutia eligibila de obligatia de a solicita stampila in cazul scutirii pentru utilizare oficiala. Institutia eligibila mentioneaza aceasta dispensa la rubrica 7 din certificat. Permisiunea de a se dispensa de obligatia de a solicita stampila se acorda printr-un document intern, emis de autoritatea fiscala competenta, care contine urmatoarele informatii: titlul deciziei privind acordarea dispensei, autoritatea fiscala competenta emitenta, denumirea solicitantului, numarul de ordine si data deciziei, dispozitivul, respectiv aprobarea pentru acordarea dispensei de obligatia de a solicita autentificarea certificatului de scutire si termenul de valabilitate a deciziei.”
ART. II – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.216/2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.040 din 28 decembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:
“ART. 11 – Aplicarea masurilor de simplificare este optionala pentru operatorii economici care desfasoara operatiuni cu bunuri vandute in regim de consignatie, stocuri la dispozitia clientului sau bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii. Instructiunile cuprinse in anexa stabilesc si tratamentul fiscal aplicabil in situatia in care statele membre implicate nu aplica masuri de simplificare sau nu accepta aplicarea masurilor de simplificare.”
2. In anexa, la articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) statul membru de origine nu considera mutarea acestor bunuri ca transfer sau aplica ori accepta un regim de simplificare similar celui aplicat in Romania;”.
3. In anexa, la articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) statul membru de sosire nu considera sosirea bunurilor ca o achizitie intracomunitara asimilata sau aplica ori accepta un regim de simplificare similar celui aplicat in Romania;”.
4. In anexa, la articolul 7 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) statul membru de sosire nu considera ca operatiunea este o achizitie intracomunitara asimilata sau aplica ori accepta un sistem de simplificare similar celui aplicat in Romania;”.
ART. III – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4 – (1) Normele de intocmire si utilizare a facturii sunt cele prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin, si se aplica numai de catre persoanele stabilite in Romania, in conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru facturile transmise pe cale electronica se aplica prevederile art. 155 din Codul fiscal.”
2. Articolul 7 se abroga.
3. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
“2. Se intocmeste in doua sau mai multe exemplare pentru livrari de bunuri si/sau prestari de servicii.
In situatia in care factura nu se intocmeste in momentul livrarii, bunurile livrate sunt insotite pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii.”
ART. IV – Normele privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1 – (1) Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al aceluiasi articol, pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au obtinut certificat de amanare de la plata.”
2. La articolul 4, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Certificatul de amanare de la plata se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, care nu poate depasi data de 31 decembrie 2012.”
ART. V – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 1 ianuarie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close