Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat

In M. Of. nr. 904 din 23 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 671/2009 privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat.
ART. 2 – Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3 – Institutul National de Statistica asigura actualizarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat in concordanta cu legislatia nationala si europeana.
ART. 4 – Prezentul ordin va fi pus in aplicare de catre directia de specialitate din cadrul Institutului National de Statistica.
ART. 5 – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr. 684/2008 privind Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 12 decembrie 2008.
ART. 6 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA 1
NORME
de completare a Declaratiei statistice Intrastat

Cadrul legal:
– national: Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006;
– european: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comertului cu marfuri intre statele membre si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L102 din 7 aprilie 2004, cu modificarile ulterioare.
Scopul prezentelor norme
Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat contin informatii privind sistemul statistic Intrastat, menite sa sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaratia statistica Intrastat intr-un mod corect si eficient.
Declaratia statistica Intrastat in Romania
Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri dintre Romania si alte state membre ale Uniunii Europene. Fluxurile de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene catre teritoriul Romaniei se numesc introduceri si fluxurile de bunuri care parasesc teritoriul Romaniei cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene se numesc expedieri.
Obligatia de raportare in sistemul statistic Intrastat
Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
1. sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata (au cod de identificare fiscala);
2. realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Obligatiile in sistemul Intrastat se stabilesc de catre Institutul National de Statistica pe baza declaratiilor statistice Intrastat din anul precedent si a informatiilor din deconturile de TVA si declaratiile recapitulative furnizate de Ministerul Finantelor Publice. Schimbul de date dintre Institutul National de Statistica si Ministerul Finantelor Publice are loc intr-un singur sens, respectiv Ministerul Finantelor Publice furnizeaza Institutului National de Statistica informatiile din deconturile de TVA si declaratiile recapitulative, insa Institutul National de Statistica nu furnizeaza sub nicio forma si pe nicio cale informatii statistice colectate in cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.
Praguri valorice Intrastat
Institutul National de Statistica a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si de 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
Un operator economic a carui valoare anuala pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egala sau mai mare de 300.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a carui valoare anuala pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egala sau mai mare de 900.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul expedieri.

Tipuri de declaratii statistice in functie de valoarea anuala a schimburilor intracomunitare de bunuri

________________________________________________________________________________
Tip de declaratie                   Introduceri            Expedieri
________________________________________________________________________________
Nu exista obligatia de a transmite        mai mici de         mai mici de
Declaratia statistica Intrastat           300.000 lei         900.000 lei
________________________________________________________________________________
Declaratie standard, in care se           egale sau mai mari  egale sau mai mari
completeaza toate informatiile,           de 300.000 lei      de 900.000 lei
mai putin valoarea statistica             si mai mici de      si mai mici de
10.000.000 lei      20.000.000 lei
________________________________________________________________________________
Declaratie extinsa, in care se            egale sau mai mari  egale sau mai mari
completeaza toate informatiile,           de 10.000.000 lei   de 20.000.000 lei
inclusiv valoarea statistica
________________________________________________________________________________

Remarca: Daca un operator economic este obligat sa transmita declaratii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri sa transmita declaratia standard, iar pentru celalalt flux sa transmita declaratia extinsa. In acest caz, este permisa transmiterea declaratiei extinse pentru ambele fluxuri.
Declaratia statistica Intrastat trebuie transmisa de operatorii economici care au depasit pragul valoric Intrastat in anul anterior celui de referinta sau il depasesc in anul de referinta, separat pentru introduceri si expedieri de bunuri. Astfel, acesti operatori economici devin furnizori de informatii statistice Intrastat.
Pentru anul de referinta, furnizorii de informatii statistice Intrastat sunt:
a) operatorii economici care au avut obligatia de raportare in sistemul statistic Intrastat pentru intregul an anterior celui de referinta si care pe tot parcursul anului anterior celui de referinta au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pentru fiecare flux. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta;
b) operatorii economici care au dobandit obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat in cursul anului anterior celui de referinta, prin depasirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinta, separat pentru fiecare flux. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta;
c) operatorii economici care depasesc nivelul pragurilor valorice Intrastat in cursul anului de referinta, separat pentru fiecare flux. Obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine in luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului de referinta a schimburilor intracomunitare de bunuri depaseste nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pe cele doua fluxuri.
Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplica acelor furnizori de informatii statistice Intrastat care in anul anterior celui de referinta sau in anul de referinta au inregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistica la 10.000.000 lei pentru introduceri si, respectiv, 20.000.000 lei pentru expedieri. Aceasta regula este stipulata in legislatia comunitara, avand ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru intreprinderile mici si mijlocii.
Operatorii economici au obligatia sa transmita date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile si expedierile de bunuri lunare, intotdeauna pana la sfarsitul anului de referinta in care pragul valoric Intrastat a fost depasit si pentru urmatorul an calendaristic. Dupa un an calendaristic intreg in care furnizorul de informatii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat in valori cumulate de la inceputul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri si/sau expedieri, obligatia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat inceteaza si nu va mai trebui transmisa Declaratia statistica Intrastat incepand cu luna ianuarie a anului urmator. Aceasta se va aplica in conditiile in care pragul valoric Intrastat nu este depasit din nou in cursul anului urmator. Regulile mentionate vor fi aplicate din nou, in mod separat pentru introduceri si expedieri intracomunitare de bunuri.
Datele statistice Intrastat trebuie furnizate catre Institutul National de Statistica lunar, intr-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referinta.
Furnizorul de informatii statistice poate intocmi si transmite Declaratia statistica Intrastat singur sau poate apela la serviciile unui alt operator economic pentru intocmirea si transmiterea Declaratiei statistice Intrastat, ce poarta denumirea de parte terta declaranta.
Responsabilitatea pentru corectitudinea informatiilor statistice cuprinse in Declaratia statistica Intrastat si transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislatiei in vigoare, apartine in exclusivitate furnizorului de informatii statistice, respectiv operatorului economic obligat sa furnizeze informatii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.
Furnizorul de informatii statistice Intrastat, in cazul in care apeleaza la serviciile unei parti terte declarante pentru completarea si transmiterea Declaratiei statistice Intrastat, are obligatia de a face dovada existentei unui contract intre furnizorul de informatii statistice si partea terta declaranta pentru completarea si transmiterea Declaratiei statistice Intrastat de catre partea terta declaranta in numele furnizorului de informatii statistice si de a o transmite la Institutul National de Statistica. O parte terta declaranta poate transmite date pentru un operator economic numai dupa ce Institutul National de Statistica l-a inregistrat in urma solicitarii furnizorului de informatii statistice.
De asemenea, incetarea relatiilor dintre un furnizor de date si o parte terta declaranta trebuie notificata Institutului National de Statistica.
Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate miscarile de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care maresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul Romaniei din alte state membre ale Uniunii Europene sau parasesc teritoriul Romaniei cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate in Declaratia statistica Intrastat.
Practic, aceasta inseamna ca Declaratia statistica Intrastat trebuie intocmita pentru introducerile si/sau expedierile intracomunitare de bunuri in urmatoarele cazuri:
a) schimburi intracomunitare de bunuri care implica transfer de proprietate si sunt destinate utilizarii, consumului, investitiei sau revanzarii;
b) miscari de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene in altul, fara transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, miscari de bunuri inainte si dupa procesare etc.;
c) returnarea de bunuri;
d) miscari specifice de bunuri;
e) leasing financiar;
f) leasing operational cu o durata de peste 2 ani.
Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
Pentru urmatoarele cazuri nu trebuie intocmita Declaratia statistica Intrastat:
a) comertul cu servicii;
b) bunuri in tranzit simplu;
c) miscari temporare de bunuri;
d) miscari de bunuri pentru/dupa reparatii si/sau intretinere;
e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu apartin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;
f) schimburi de bunuri in cadrul comertului triunghiular, in situatia in care bunurile nu intra pe teritoriul national al Romaniei din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din Romania catre alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru mai multe informatii referitoare la comertul triunghiular, va rugam sa consultati Manualul pentru furnizorii de informatii statistice Intrastat, partea a II-a, cap. 4.
Important!
Lista bunurilor excluse din statisticile de comert cu bunuri intre statele membre ale Uniunii Europene in vigoare incepand cu anul 2010 a fost revizuita, conform tabelului nr 1.
Pentru informatii metodologice detaliate privind statisticile de comert intracomunitar cu bunuri, puteti consulta manualele si ghidurile de pe site-ul www.intrastat.ro, sectiunea “Metodologie Intrastat”.
Modalitati de completare si transmitere a declaratiilor statistice Intrastat
Declaratiile statistice Intrastat se transmit Institutului National de Statistica numai in format electronic, declaratiile pe hartie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul National de Statistica pune la dispozitia furnizorilor de informatii statistice Intrastat urmatoarele modalitati electronice de completare si transmitere a declaratiilor statistice Intrastat:
1. aplicatia Intrastat on-line, disponibila cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;
2. aplicatia Intrastat off-line, disponibila cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro
Aplicatia Intrastat off-line permite crearea unui fisier ce va contine Declaratia statistica Intrastat, pe care furnizorul de informatii statistice il transmite catre Institutul National de Statistica prin una dintre urmatoarele modalitati:
a) e-mail, la adresa declaratie.intrastat@insse.ro;
b) incarcarea fisierului in aplicatia on-line Intrastat disponibila pe site-ul www.intrastat.ro;
c) daca furnizorul de informatii statistice nu dispune de conditii tehnice de transmitere a Declaratiei statistice Intrastat potrivit lit. a) sau b), acesta se poate adresa directiei teritoriale de statistica in raza careia isi are sediul, solicitand posibilitatea de a transmite prin e-mail fisierul continand Declaratia statistica Intrastat Institutului National de Statistica.
3. prin utilizarea software-ului propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informatii statistice, pentru realizarea fisierului care sa contina Declaratia statistica Intrastat intr-un format predefinit, descris in Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fisiere acceptate de INS, care poate fi descarcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de catre Institutul National de Statistica. Fisierul care contine Declaratia statistica Intrastat, in format predefinit, se transmite Institutului National de Statistica folosind aceeasi procedura descrisa la punctul precedent.
Institutul National de Statistica recomanda utilizarea aplicatiilor Intrastat on-line sau off-line, intrucat acestea contin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declaratii statistice Intrastat corecte si valide.

Informatii de completat in Declaratia statistica Intrastat

Informatii de completat in Declaratia statistica Intrastat

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close