Modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 112/2009

In M. Of. nr. 913 din 24 decembrie 2009 a fost publicata Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 135/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 112/2009.
Din cuprins:
ART. I – Instructiunile pentru aplicarea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 112/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 si nr. 355 bis din 27 mai 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. In partea I, la articolul 3, litera b se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b. lucrator independent are sensul prevazut la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, precum si cel prevazut in legi speciale care se aplica profesiilor liberale ce desfasoara activitati lucrative, sub rezerva dovedirii calitatii de asigurat impotriva mai multor riscuri acoperite in cadrul unui sistem de securitate sociala;”.
2. In partea I, la articolul 11, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) beneficiarii sistemelor mentionate la lit. a), chiar daca aceasta calitate a fost dobandita inainte de 1 ianuarie 2007, inainte de 1 august 2007, respectiv inainte de 1 iunie 2009;”.
3. In partea I, articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12 – (1) Din punctul de vedere al cetateniei persoanei, Regulamentul 1.408/71 si Regulamentul 574/72 vizeaza cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, dupa cum urmeaza: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Norvegia si Liechstenstein, precum si cetatenii Confederatiei Elvetiene.
(2) Regulamentul 1.408/71 si Regulamentul 574/72 se aplica si in cazul cetatenilor statelor terte, care au resedinta legala, permanenta sau temporara pe teritoriul unui stat membru si care circula pe teritoriul mai multor state care aplica prevederile Regulamentului 1.408/71 si ale Regulamentului 574/72.”
4. In partea I, articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13 – Teritoriile vizate
Regulamentul 1.408/71 si Regulamentul 574/72 se aplica teritoriilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, precum si al Confederatiei Elvetiene.”
5. In partea I, la articolul 14, alineatele (1) si (3) – (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(1) Regulamentul 1.408/71 si Regulamentul 574/72 se aplica in relatiile cu statele membre ale Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in relatiile cu statele membre ale Spatiului Economic European de la 1 august 2007, iar in relatiile cu Confederatia Elvetiana de la 1 iunie 2009.
………………………………………………………………..
(3) Drepturile unei persoane careia i s-a acordat o pensie in baza legislatiei in vigoare din Romania anterior datei de 1 ianuarie 2007, anterior datei de 1 august 2007, respectiv anterior datei de 1 iunie 2009, dupa caz, pot fi revizuite, la cererea persoanei respective, prin aplicarea prevederilor Regulamentului 1.408/71 si Regulamentului 574/72, pentru a beneficia de drepturile mai avantajoase.
(4) Daca cererea prevazuta la alin. (3) este depusa in termen de 3 ani de la data de 1 ianuarie 2007, de la data de 1 august 2007, respectiv de la data de 1 iunie 2009, dupa caz, drepturile stabilite conform prevederilor Regulamentului 1.408/71 si Regulamentului 574/72 sunt dobandite de la aceasta data.
(5) Daca cererea prevazuta la alin. (3) este depusa dupa expirarea termenului de 3 ani de la data de 1 ianuarie 2007, de la data de 1 august 2007, respectiv de la data de 1 iunie 2009, dupa caz, drepturile stabilite conform prevederilor Regulamentului 1.408/71 si Regulamentului 574/72 sunt dobandite de la data cererii.
(6) Persoanele carora nu li s-a acordat o pensie in baza legislatiei in vigoare din Romania anterior datei de 1 ianuarie 2007, anterior datei de 1 august 2007, respectiv anterior datei de 1 iunie 2009, dupa caz, beneficiaza de pensie in functie de data stabilita potrivit prevederilor art. 22 din prezentele instructiuni.”
6. In partea I, la articolul 34, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) La totalizarea perioadelor de asigurare sunt luate in considerare si perioadele de asigurare sau perioadele echivalente acestora realizate de persoana interesata inainte de 1 ianuarie 2007, de 1 august 2007, respectiv de 1 iunie 2009, dupa caz.”
7. In partea I, articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 45 – Renuntarea la clauzele de resedinta (sedere obisnuita) in cazul beneficiarilor stabiliti pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si pe teritoriul Confederatiei Elvetiene In aplicarea prevederilor art. 10 din Regulamentul 1.408/71, persoana care are dreptul la prestatii de invaliditate, de batranete sau de urmas si la ajutoare de deces, dobandite potrivit legislatiei romane, va beneficia de aceste prestatii chiar daca resedinta sa (locul de sedere obisnuita) este stabilita pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene.”
8. In partea I, titlul articolului 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Cheltuieli aferente platii prestatiilor catre beneficiarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale”
9. In partea I, la articolul 61, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) CNPAS si casele teritoriale de pensii nu pot refuza primirea unei cereri pe motiv ca aceasta nu este depusa in limba romana, daca aceasta este prezentata in alta limba oficiala a Uniunii Europene, a Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene.”
10. In partea I, la articolul 62, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Drepturile stabilite in baza deciziilor presedintelui CNPAS nr. 174 din 3 aprilie 2007, nr. 609 din 29 iulie 2008 si nr. 26 din 27 ianuarie 2009 pot fi recalculate, la cerere, in termenul general de prescriptie, conform instructiunilor mentionate la alineatul (1).”
11. In partea I, la articolul 62, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) La recalcularea drepturilor de pensie conform instructiunilor mentionate la alin. (1), cuantumul pensiilor si punctajul mediu anual acordat in baza deciziilor presedintelui CNPAS nr. 174 din 3 aprilie 2007, nr. 609 din 29 iulie 2008 si nr. 26 din 27 ianuarie 2009 vor fi mentinute in plata, cu exceptia situatiilor in care diminuarea drepturilor cuvenite se justifica printr-o schimbare intervenita in situatia titularului.”
12. In partea I, articolul 64 se abroga.
13. In partea I, punctul 8 al anexei nr. 2.1, punctul 4 al anexelor nr. 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, punctul 9 al anexelor nr. 2.3, 2.5, 2.7, punctul 10 al anexei nr. 2.9 si punctul 5 al anexei nr. 2.10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“In conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestata, in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca competenta.”
14. In partea I, la anexa nr. 2.1, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10; la anexa nr. 2.2, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6; la anexa nr. 2.3, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11; la anexa nr. 2.4, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6; la anexa nr. 2.5, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11; la anexa nr. 2.6, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6; la anexa nr. 2.7, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11; la anexa nr. 2.8, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6; la anexa nr. 2.9, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12; la anexa nr. 2.10, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu urmatorul cuprins:
“In conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi anulata, la cererea titularului, in termen de 45 de zile de la comunicare.”
15. In partea I, in cuprinsul textului anexelor nr. 2.1 – 2.10, sintagma “Director executiv” se inlocuieste cu sintagma “Director coordonator”.
16. In partea I, la anexa nr. 2.9, la punctul 9, rubrica “Cuantum pensie” se inlocuieste cu rubrica “Cuantum pensie si punctaj acordat”.
17. In partea a II-a, la articolul 11 litera a) punctul 4, subpunctul 4.4.8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4.4.8. De asemenea, CNPAS informeaza angajatorul si lucratorul independent cu privire la obligatia de a aduce la cunostinta orice schimbari survenite in perioada de detasare care determina incetarea perioadei mentionate inaintea expirarii termenului inscris in formular. In aceasta situatie, angajatorul sau lucratorul independent trebuie sa inapoieze formularul in original CNPAS, care il anuleaza, anularea producandu-si efecte de la data inregistrarii cererii de anulare la registratura directiei de specialitate a CNPAS.”
18. In partea a II-a, la articolul 11 litera d) punctul 2, dupa subpunctul 2.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.4, cu urmatorul cuprins:
“2.4. Declaratie pe propria raspundere prin care sa se ateste legislatia de securitate sociala in conformitate cu care au fost achitate contributiile sociale in perioada retroactiva pentru care se solicita prelungirea detasarii, daca este cazul.”
19. In partea a II-a, la articolul 11 litera d), la punctul 4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.1, cu urmatorul cuprins:
“4.1. In cazuri justificate, termenul de 60 de zile calendaristice poate fi depasit, formularul E 102 putand produce si efecte juridice retroactive.”
20. In partea a II-a, la articolul 15, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) Procesul-verbal mentionat la lit. c) va putea fi completat si ulterior, ori de cate ori se depune un document suplimentar in sprijinul cererii de emitere a unui formular de atestare a legislatiei aplicabile.”
21. In partea a II-a, la anexa nr. 7, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:
“5. Declaratie pe propria raspundere prin care sa se ateste legislatia de securitate sociala in conformitate cu care au fost achitate contributiile sociale in perioada retroactiva pentru care se solicita prelungirea detasarii (exclusiv pentru perioade retroactive).”
22. In partea a II-a, la anexa nr. 7, la modelul de proces-verbal “Documente depuse in vederea emiterii formularului E 102 – Prelungirea detasarii sau a activitatii independente” se introduce un nou marcator, cu urmatorul cuprins:
“- pentru perioade retroactive: declaratie pe propria raspundere prin care sa se ateste legislatia de securitate sociala in conformitate cu care au fost achitate contributiile sociale in perioada retroactiva pentru care se solicita prelungirea detasarii”.
23. In partea a III-a, punctul 2, subpunctul 2.1.13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2.1.13. In cazul in care beneficiarul unei pensii de invaliditate trebuie sa fie supus unei revizuiri medicale, se vor aplica dispozitiile Instructiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicala si a prevederilor financiare ale Regulamentului 1.408/71 si ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale din Romania.”
24. In partea a III-a, la punctul 3, subpunctul 3.1.11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“3.1.11. In cazul in care beneficiarul unei pensii de urmas trebuie sa fie supus unei revizuiri medicale, se vor aplica dispozitiile Instructiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicala si a prevederilor financiare ale Regulamentului 1.408/71 si ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale din Romania.”
25. In partea a III-a, la punctul 3, subpunctul 3.3.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“3.3.4. In cazul in care beneficiarul unei pensii de urmas trebuie sa fie supus unei revizuiri medicale, se vor aplica dispozitiile Instructiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicala si a prevederilor financiare ale Regulamentului 1.408/71 si ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale din Romania.”
26. In partea a IV-a, la articolul 6, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) Numarul total de puncte aferent stagiului de cotizare realizat in Romania utilizat la calculul pensiei teoretice este cel care rezulta dupa aplicarea dispozitiilor legislatiei nationale. Punctajul anual utilizat in acest caz cuprinde:
1. punctajul aferent contributiei la pensia suplimentara, prevazut la art. 165 din Legea nr. 19/2000;
2. majorarea aferenta grupelor de munca, in conformitate cu dispozitiile art. 782 din Legea nr. 19/2000;
3. majorarea acordata perioadelor realizate dupa data indeplinirii conditiilor de pensionare, in conformitate cu dispozitiile art. 78 alin. (8) din Legea nr. 19/2000. Punctajul anual utilizat in acest caz nu contine punctajul anual aferent stagiului potential acordat asiguratilor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, prevazut la art. 78 alin. (6) din Legea nr. 19/2000.”
27. In partea a VI-a, la articolul 3, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
“c) In aplicarea prezentelor instructiuni, Confederatia Elvetiana va fi asimilata categoriei statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.”
28. In partea a VII-a, la articolul 8, alineatul (19) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(19) In vederea recuperarii costurilor aferente expertizelor medicale, casa teritoriala de pensii competenta, respectiv Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca va transmite institutiei competente, impreuna cu formularul E 213, un formular E 125, insotit de originalul sau copiile, certificate de institutie pentru conformitate cu originalul, ale facturilor sau ale altor documente financiare din care sa rezulte costul aferent expertizelor medicale efectuate, exprimate in RON, precum si in echivalentul in EUR, USD, GBP, stabilit la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei din ziua stabilirii obligatiilor de plata.”
29. In partea a VII-a, la articolul 12, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) In vederea revizuirii medicale a pensionarului stabilit pe teritoriul altui stat membru, casa teritoriala de pensii competenta poate solicita institutiei de la locul de domiciliu sau sedere, dupa caz, fie completarea unui formular E 213, fie transmiterea unor documente medicale recente din care sa rezulte evolutia bolilor si starea prezenta, cu respectarea dispozitiilor prezentului articol.”
30. In partea a VII-a, la articolul 14, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Decizia prevazuta la alin. (5) va cuprinde suma de restituit, asa cum aceasta a fost comunicata de institutiile creditoare sau organismele de legatura in cadrul fiselor mentionate la alin. (3), precum si echivalentul in lei stabilit la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei din ziua emiterii deciziei.”
31. In partea a VII-a, dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu urmatorul cuprins:
“ART. 151 – (1) Decizia de debit prevazuta la art. 14 alin. (5), (6) si art. 15 alin. (8) si (9) poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta in a carei raza teritoriala se afla domiciliul beneficiarului de drepturi de pensie, in termen de 45 de zile de la comunicare.
(2) In cazul beneficiarilor de drepturi de pensie domiciliati pe teritoriul altui stat membru, instanta competenta unde se poate contesta decizia de debit mentionata la alin. (1) emisa de o casa teritoriala de pensii este tribunalul din raza teritoriala in care se afla institutia care a emis respectiva decizie.
(3) Modelul deciziei de debit mentionate la alin. (1) este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele instructiuni”.
32. In partea a VII-a, dupa anexa nr. 1 se introduce o noua anexa, anexa nr. 2, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
ART. II – Instructiunile vor fi duse la indeplinire de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, INEMRCM si de catre casele teritoriale de pensii, in limita competentelor prevazute in regulamentul de organizare si functionare.
ART. III – Dispozitiile prezentei decizii intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. IV – Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close