Normele privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare

In M. Of. nr. 908 din 23 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul    presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 23/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare.
Din cuprins:
ART. 1 – Se pun in aplicare Normele privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.111/2004 pentru punerea in aplicare a Normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004.
ART. 3 – Asiguratorii, intermediarii in asigurari, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ANEXA 1

NORME
privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare

ART. 1 – (1) Prezentele norme stabilesc informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze persoanelor fizice, denumite in continuare clienti, in calitatea lor de asigurat, potential asigurat, contractant sau potential contractant al asigurarii, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare.
(2) Clientii au dreptul de a fi informati in mod corect, inca din faza precontractuala, asupra tuturor conditiilor contractului de asigurare.
(3) Informatiile trebuie furnizate potentialului client pe hartie ori pe alt suport durabil, anterior incheierii contractului de asigurare prin intermediul unui document distinct sau a mai multor documente. Aceste documente pot fi transmise potentialului client inclusiv prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanta, intr-o modalitate care sa confirme ca acestia au luat cunostinta despre continutul acestor documente.
(4) Documentele prevazute la alin. (3), contractul de asigurare si conditiile de asigurare vor fi redactate in scris, vizibil si usor de citit, cu o marime a fontului utilizat de minimum 10, pe hartie sau pe alt suport durabil, in cel putin doua exemplare, fiind remis cate un exemplar original fiecarei parti. Culoarea de fond a hartiei pe care sunt redactate documentele prevazute la alin. 3), contractul si conditiile de asigurare trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat.
(5) Pentru contractele incheiate la distanta, prevederile alin. (4) se aplica in cazurile in care clientul a solicitat comunicarea conditiilor si prevederilor contractuale in scris, pe hartie sau pe orice suport durabil disponibil si accesibil clientului, in timp util, inainte ca acesta sa aiba obligatii rezultate din semnarea unui contract la distanta sau din acceptarea unei oferte de asigurare la distanta.
(6) La solicitarea clientilor, asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor un exemplar al proiectului de contract si al conditiilor de asigurare.

CAPITOLUL I – Informatiile pe care asiguratorii trebuie sa le furnizeze clientilor

ART. 2 – (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care asiguratorii trebuie sa le furnizeze clientilor.
(2) Informatiile trebuie furnizate in limba romana, in conditiile prevazute la art. 1.
(3) Informatiile pot fi transmise intr-o alta limba in cazul in care clientii solicita in scris acest lucru.
(4) Informatiile trebuie sa fie redactate intr-o forma clara, accesibila si exacta.
ART. 3 – Inainte de incheierea unui contract de asigurare asiguratorii sunt obligati sa remita clientilor documentele prevazute la art. 1 alin. (3), care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
1. informatii despre asigurator:
a) denumirea asiguratorului si forma juridica;
b) numarul de ordine din Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari;
c) adresa sediului social si, daca este cazul, adresa sucursalei sau agentiei la care se incheie contractul de asigurare, precum si numarul de telefon;
2. informatii despre contractul de asigurare:
a) definirea fiecarui eveniment asigurat, a indemnizatiei de asigurare in cazul producerii evenimentului asigurat;
b) excluderile din asigurare;
c) momentul inceperii si cel al incetarii contractului de asigurare;
d) modalitatile de executare, suspendare sau incetare a contractului de asigurare;
e) informatii privind orice drepturi pe care le pot avea partile de a rezilia contractul inainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalitati impuse de contract in astfel de cazuri;
f) modalitatea prin care se platesc primele si termenele de plata a primelor de asigurare;
g) modalitatile si termenele de plata a indemnizatiilor de asigurare, a sumelor de rascumparare si a sumelor asigurate;
h) informatii despre perioada de gratie;
i) procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informatii despre modalitatile de rezolvare pe cale amiabila a reclamatiilor formulate de asigurati sau de beneficiarii contractelor de asigurare, dupa caz, acestea neconstituind o restrangere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
j) informatii generale privind deducerile prevazute de legislatia fiscala aplicabila contractelor de asigurare;
k) legea aplicabila contractului de asigurare.
l) existenta Fondului de garantare.

CAPITOLUL II – Informatiile pe care asiguratorii care practica asigurari de viata si/sau asigurari de accidente si boala si/sau asigurari de sanatate din categoria asigurarilor generale trebuie sa le furnizeze clientilor

ART. 4 – (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care asiguratorii care practica asigurari de viata si/sau asigurari de accidente si boala si/sau asigurari de sanatate din categoria asigurarilor generale trebuie sa le furnizeze clientilor.
(2) Informatiile vor fi puse la dispozitia clientilor inainte de incheierea contractului de asigurare si/sau in timpul derularii unui contract de asigurare si trebuie furnizate in limba romana, in conditiile prevazute la art. 1.
(3) Informatiile pot fi transmise intr-o alta limba in cazul in care clientii solicita in scris acest lucru.
(4) Informatiile trebuie sa fie redactate intr-o forma clara, accesibila si exacta.
(5) Furnizarea acestor informatii este obligatorie si pentru intermediarii in asigurari, persoane fizice sau juridice, care intermediaza astfel de contracte de asigurare.
ART. 5 – Inainte de incheierea unui contract de asigurare de viata, asiguratorii sunt obligati sa remita clientilor documentele prevazute la art. 1 alin. (3), care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
1. informatii despre asigurator:
a) denumirea asiguratorului si forma juridica;
b) numarul de ordine din Registrul asiguratorilor si reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari;
c) adresa sediului social si, daca este cazul, adresa sucursalei sau agentiei la care se incheie contractul de asigurare, precum si numarul de telefon;
2. informatii despre contractul de asigurare:
a) definirea fiecarui eveniment asigurat, a indemnizatiei de asigurare in cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecarui beneficiu si a clauzelor optionale/suplimentare;
b) excluderile din asigurare;
c) momentul inceperii si cel al incetarii contractului de asigurare;
d) modalitatile de executare, suspendare sau incetare a contractului de asigurare;
e) modalitatea prin care se platesc primele, durata si termenele de plata a primelor de asigurare;
f) modalitatea si termenele de plata a indemnizatiilor de asigurare, a sumelor de rascumparare si a sumelor asigurate;
g) informatii despre primele aferente fiecarui beneficiu, atat cele principale, cat si cele suplimentare, dupa caz;
h) informatii despre perioada de gratie;
i) modalitatile de calcul si de distributie a bonusurilor si a sumelor reprezentand participarea la profit, daca este cazul;
j) indicarea valorii de rascumparare totale, a sumelor asigurate reduse, precum si a nivelului pana la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de asigurare acoperite prin contractul de asigurare;
k) informatii despre situatiile in care valoarea de rascumparare a politei este 0;
l) informatii despre natura activelor, definirea unitatilor de care sunt legate beneficiile pentru asigurarile de viata si anuitati legate de fonduri de investitii;
m) o simulare a evolutiei valorii contului contractantului, precum si a valorii de rascumparare totale la sfarsitul fiecarui an de asigurare din cadrul perioadei acoperite prin contractul de asigurare pentru asigurarile de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii; aceasta simulare se va face mentinandu-se constanta valoarea unitatii pe toata durata derularii contractului de asigurare;
n) procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului de asigurare, respectiv informatii despre modalitatile de rezolvare pe cale amiabila a reclamatiilor formulate de asigurati sau de beneficiarii cuprinsi in contractele de asigurare, dupa caz, acestea neconstituind o restrangere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
o) informatii generale privind deducerile prevazute de legislatia fiscala care se aplica contractelor de asigurare;
p) legea aplicabila contractului de asigurare;
q) existenta Fondului de garantare.
ART. 6 – In timpul derularii unui contract de asigurare de viata si/sau asigurari de accidente si boala si/sau asigurari de sanatate din categoria asigurarilor generale, asiguratorii sunt obligati sa furnizeze asiguratilor sau contractantilor asigurarii, in plus fata de informatiile prevazute la art. 5, si urmatoarele informatii:
1. orice modificare a denumirii asiguratorului, a formei sale juridice, a adresei sediului social si, acolo unde este cazul, a denumirii sucursalei sau agentiei unde s-a incheiat contractul;
2. in cazul modificarii conditiilor contractului de asigurare sau al modificarii legii aplicabile acestuia, informatiile enumerate la art. 3 pct. 2 si la art. 5 pct. 2;
3. la fiecare aniversare a contractului de asigurare, informatii despre situatia bonusurilor si a sumelor reprezentand participarea la profit.

CAPITOLUL III – Informatiile pe care intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor

ART. 7 – (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor inainte de a incheia un contract de asigurare si, dupa caz, la modificarea sau reinnoirea contractului de asigurare, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Intermediarii in asigurari sunt persoanele fizice si juridice definite potrivit art. 2 litera C “Definitii pentru intermediari” din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv brokerii de asigurare, asistentii in brokeraj, brokerii in asigurari/reasigurari, agentii de asigurare, subagentii si agentii de asigurare subordonati.
ART. 8 – (1) Intermediarii in asigurari sunt obligati sa furnizeze clientilor informatiile prevazute la cap. I si II, dupa caz.
(2) Intermediarii in asigurari vor furniza clientilor si urmatoarele informatii suplimentare obligatorii, referitoare la:
1. brokerii de asigurare, asistentii in brokeraj, brokerii in asigurari/reasigurari:
a) faptul ca sunt, dupa caz, inregistrati sau autorizati de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu normele emise in aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si numarul de inregistrare din Registrul brokerilor de asigurare, Registrul personalului propriu al brokerilor de asigurare si/sau reasigurare sau Jurnalul asistentilor in brokeraj si mijloacele de verificare a acestei informatii;
b) denumirea si sediul social, dupa caz;
c) faptul ca in conformitate cu art. 35 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sub conditia imputernicirii primite din partea asiguratorilor, au dreptul sa colecteze primele, sa plateasca despagubirile in numele acestora, in moneda prevazuta in contractul de asigurare, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa emita documentele de asigurare in numele asiguratorului;
d) daca informatiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate in baza studiului conditiilor unui numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piata, care ii dau posibilitatea sa faca o recomandare fundamentata si profesionala, in concordanta cu cerintele formulate de clienti in mandatul de brokeraj;
e) procedurile de solutionare pe cale amiabila a eventualelor litigii dintre clienti si brokerii de asigurare, asistentii in brokeraj, brokerii in asigurari/reasigurari;
2. agentii de asigurare, subagentii si agentii de asigurare subordonati:
a) faptul ca pot, dupa caz, sa desfasoare activitate ca agenti de asigurare si agentii de asigurare subordonati, intrucat detin o autorizatie valabila, scrisa, din partea unui asigurator, respectiv un contract de agent, pentru a actiona in numele acestuia;
b) numarul de inregistrare din Registrul agentilor de asigurare, agentilor de asigurare subordonati si al subagentilor si modalitatile de verificare a acestei informatii, precum si codul unic;
c) clasele de asigurari pentru care intermediaza contracte de asigurare, in conformitate cu art. 34 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) denumirea asiguratorilor pentru care sunt autorizati sa intermedieze fiecare clasa de asigurare prin contractul de agent;
e) orice interes de participare sau orice participatie, dupa caz, pe care o societate de asigurare ori o societate-mama a unei anumite societati de asigurare le detine in drepturile de vot sau in capitalul agentului de asigurare persoana juridica;
f) procedurile de solutionare pe cale amiabila a eventualelor litigii dintre clienti si agentii de asigurare, subagentii si agentii de asigurare subordonati.
(3) Intermediarii in asigurari trebuie sa informeze clientii asupra dreptului acestora de a solicita si alte informatii referitoare la contractul de asigurare.
ART. 9 – Toate informatiile prevazute in prezentele norme trebuie furnizate clientilor:
a) in scris in conditiile prevazute la art. 1 sau pe orice alt suport durabil, conform definitiei de la art. 2 lit. A pct. 24 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care este disponibil si accesibil acestora;
b) in mod clar si exact;
c) in limba romana sau in oricare alta limba cu care partile au fost de acord.

CAPITOLUL IV – Alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare

ART. 10 – (1) Contractul de asigurare va cuprinde, pe langa elemente prevazute la art. 10 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si urmatoarele elemente:
a) modalitatea si termenele de plata a indemnizatiilor de asigurare, a sumelor de rascumparare si a sumelor asigurate;
b) excluderile din asigurare;
c) informatii privind orice drepturi pe care le pot avea partile de a rezilia contractul inainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalitati impuse de contract in astfel de cazuri;
d) informatii despre situatiile in care valoarea de rascumparare a politei este 0.
(2) In cazul contractelor de asigurare de grup, asiguratorul este obligat sa transmita persoanei eligibile preluate in asigurare documentele prevazute la art. 1 alin. (3) si sa elibereze acesteia certificatul de asigurare prevazut de art. 11 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate politele in care nu s-a facut evaluarea riscului potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, inainte de cuprinderea in asigurare, inclusiv in cazul asigurarilor de grup in care persoana eligibila a fost cuprinsa in asigurare, fara evaluarea starii de sanatate.
(4) Clauzele contractuale din polita de asigurare si din certificatul de asigurare, care sunt mai restrictive decat cele din documentele prevazute la art. 1 alin. (3), nu sunt opozabile asiguratului/contractantului asigurarii/persoanei eligibile preluate in asigurare.
ART. 11 –     Nerespectarea in orice mod a dispozitiilor prezentelor norme se sanctioneaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conditiile si potrivit prevederilor art. 8 si 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 69^1 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close