Regulamentul privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital

In M. Of. nr.  916 din 28 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2009 privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Regulamentul nr. 9/2009 privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acestuia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se publica si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
ANEXA 1

REGULAMENT Nr. 9/2009
privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

ART. 1 – Prezentul regulament stabileste norme privind supravegherea de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., a respectarii regulilor privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si ale Uniunii Europene, precum si ale altor organizatii internationale sau adoptate prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state, asa cum sunt reglementate prin dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, denumita in continuare O.U.G. nr. 202/2008.
ART. 2 – (1) Termenii, abrevierile si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, si in O.U.G. nr. 202/2008.
(2) In sensul prezentului regulament, termenii, abrevierile si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) entitati reglementate – entitatile a caror activitate este autorizata, reglementata si supravegheata de catre C.N.V.M. in indeplinirea atributiilor sale legale si care intra sub incidenta prevederilor O.U.G. nr. 202/2008;
b) instrumente financiare – instrumente financiare definite conform art. 7 alin. (1) pct. 14^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care apartin sau sunt detinute ori se afla sub controlul unor persoane care fac obiectul sanctiunilor internationale prevazute in O.U.G. nr. 202/2008.
ART. 3 – C.N.V.M. asigura publicitatea prevederilor actelor care instituie sanctiuni internationale obligatorii in Romania, prin afisarea in regim de urgenta a unor alerte pe pagina de internet proprie, cu trimiteri la paginile de internet ale organizatiilor care instituie sanctiunile internationale.
ART. 4 – (1) C.N.V.M. supravegheaza respectarea regulilor privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de catre entitatile reglementate care activeaza pe piata de capital.
(2) In procesul de supraveghere, C.N.V.M. poate solicita entitatilor reglementate orice informatii sau documente relevante.
(3) In situatia in care constata incalcari ale sanctiunilor internationale, C.N.V.M. aplica persoanelor fizice si juridice responsabile sanctiunile prevazute la art. 26 din O.U.G. nr. 202/2008 sau sesizeaza organele de urmarire penala, dupa caz.
ART. 5 -(1) C.N.V.M. creeaza si gestioneaza o evidenta proprie cu privire la respectarea regulilor privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale in domeniul pietei de capital.
(2) Documentatia privind sanctiunile internationale puse in aplicare in domeniul pietei de capital se pastreaza in evidenta proprie a C.N.V.M. prevazuta la alin. (1), in conditiile legii, pe o perioada de 5 ani de la data incetarii aplicarii sanctiunilor respective si se pune la dispozitia Ministerului Finantelor Publice, la cererea acestuia, cu respectarea regimului juridic aplicabil in privinta informatiilor obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor legale ale C.N.V.M. si care nu sunt publice.
(3) C.N.V.M. coopereaza cu celelalte autoritati si institutii publice, din Romania si din alte state, care au atributii de punere in aplicare a sanctiunilor internationale, inclusiv prin schimb de date si informatii transmise numai in conditiile prevazute de lege.
(4) Obligatia de confidentialitate nu poate fi invocata la cererea de informatii din partea C.N.V.M.

CAPITOLUL II -Obligatii ale entitatilor reglementate

ART. 6 -(1) In situatia in care o entitate reglementata are date si informatii despre persoane si/sau entitati desemnate, detine sau are sub control instrumente financiare ori are date si informatii despre acestea, despre tranzactii legate de instrumente financiare sau in care sunt implicate persoane ori entitati desemnate, are obligatia de a instiinta C.N.V.M. din momentul in care ia cunostinta de existenta situatiei care impune instiintarea.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si personalului angajat al entitatilor reglementate, inclusiv conducatorilor acestora, precum si actionarilor, administratorilor, auditorilor, membrilor consiliului de supraveghere si altor persoane care prin natura activitatii lor intra in posesia datelor si informatiilor prevazute la alin. (1).
(3) C.N.V.M. ia in considerare numai acele instiintari care cuprind cel putin datele personale si de contact care sa permita identificarea autorilor.
(4) Dupa primirea instiintarilor prevazute la alin. (1), C.N.V.M. informeaza Ministerul Afacerilor Externe despre modul de aplicare a sanctiunilor internationale in cazurile respective, precum si despre orice incalcari sau dificultati de aplicare.
ART. 7 -(1) Entitatile reglementate trebuie sa sesizeze C.N.V.M. in scris, anexand toate documentele relevante, daca constata o eroare de identificare privind persoane sau entitati desemnate, precum si instrumente financiare. Decizia C.N.V.M. in legatura cu sesizarea, adoptata dupa verificarea acesteia si, dupa caz, dupa consultarea altor autoritati, se comunica Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finantelor Publice si entitatii reglementate in termen de 15 zile lucratoare.
(2) Decizia C.N.V.M. prevazuta la alin. (1) poate fi contestata potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 8 – (1) Entitatile reglementate au obligatia sa identifice clientii care detin sau au sub control instrumente financiare sau care apartin ori se afla sub controlul unor persoane sau entitati desemnate si sa raporteze de indata Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala si C.N.V.M. In acest scop, entitatile reglementate aplica masurile standard de cunoastere a clientelei prevazute de Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 83/2005, denumit in continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. Raportarea catre Ministerul Finantelor Publice si C.N.V.M se face in scris, in conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
(2) C.N.V.M. inregistreaza in evidenta proprie, prevazuta la art. 5 alin. (1), blocarea fondurilor care se afla in proprietatea, sunt detinute sau se afla sub controlul clientilor entitatilor reglementate identificati ca fiind persoane sau entitati desemnate, dupa ce blocarea a fost dispusa prin ordin al ministrului finantelor publice si a fost aplicata si notificata la C.N.V.M. de depozitarul central autorizat la care sunt depozitate instrumentele financiare si alte categorii de fonduri supuse blocarii.

CAPITOLUL III – Proceduri interne ale entitatilor reglementate privind administrarea sanctiunilor internationale

ART. 9 – (1) Entitatile reglementate au obligatia sa pastreze toate informatiile pe care le detin privind sanctiunile internationale, inclusiv la sediile lor secundare, in conditiile legii, pe o perioada de 5 ani de la data incetarii aplicarii respectivelor sanctiuni internationale.
(2) Entitatile reglementate trebuie sa elaboreze si sa depuna la C.N.V.M., in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, procedurile interne privind sanctiunile internationale, avizate de compartimentul de control intern, dupa caz.
(3) Entitatile reglementate au obligatia sa desemneze, printr-un act intern, cel putin un angajat care raspunde de administrarea corespunzatoare a sanctiunilor internationale si sa notifice la C.N.V.M. respectiva desemnare, in termenul prevazut la alin. (2). Pentru a indeplini aceasta activitate poate fi desemnat ofiterul de conformitate care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne aferente prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, desemnat conform dispozitiilor art. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.
(4) Entitatile reglementate notifica la C.N.V.M. in cel mult 5 zile lucratoare orice modificare intervenita in procedurile interne prevazute la alin. (2), precum si in desemnarea persoanei prevazute la alin. (3).
(5) Entitatile reglementate asigura permanent instruirea personalului in domeniul aplicarii sanctiunilor internationale.

CAPITOLUL IV – Contraventii si dispozitii finale

ART. 10 – (1) Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004, coroborate cu prevederile art. 26 din O.U.G. nr. 202/2008.
(2) Clauzele contractuale de confidentialitate sau secretul profesional nu pot/poate fi invocate/invocat de entitatile reglementate pentru a nu respecta prevederile prezentului regulament.
ART. 11 – Entitatile reglementate au obligatia de a utiliza pentru raportarea prevazuta la art. 8 modelul unitar de raportare elaborat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 202/2008.
ART. 12 – Prezentul regulament se completeaza de drept cu celelalte prevederi legale incidente punerii in aplicare la nivel national a sanctiunilor internationale.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close