Masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului

In M. Of. nr. 926 din 30 decembrie 2009 a fost publicata ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.
Din cuprins:
ART. 1 – Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului si, dupa caz, a altor cereri aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat, pe o perioada de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, apartine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.
ART. 2 – Cererile de inregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi solutionate, potrivit art. 1, de catre directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de catre persoana sau persoanele desemnate, urmand a fi avute in vedere si termenele de solutionare anterior acordate.
ART. 3 – (1) Cererile formulate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale care anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta erau in competenta de solutionare a judecatorului delegat se inainteaza sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul, urmand a fi solutionate de urgenta si cu precadere.
(2) Constatarea dizolvarii de drept potrivit art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, apartine sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul, care se va pronunta la cererea Oficiului National al Registrului Comertului sau a oricarei persoane interesate.
(3) Radierea din registrul comertului ca urmare a dizolvarii in temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 30 si 31 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune de sectia comerciala a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul.
(4) Competenta de numire a lichidatorului in situatiile prevazute la art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, apartine sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul.
(5) In cazurile prevazute la alin. (2) si (3), hotararea tribunalului este supusa numai recursului.
ART. 4 – (1) In cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, si in cazul divizarii, competenta de verificare a legalitatii hotararii asupra fuziunii/divizarii, precum si, dupa caz, a actului constitutiv ori a actului modificator si de a dispune inregistrarea acestora in registrul comertului apartine sectiei comerciale a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul comerciantului.
(2) Hotararea de fuziune si actul constitutiv al societatilor rezultate sau, dupa caz, actul modificator al societatii absorbante se depun la oficiul registrului comertului, care le inainteaza, in termen de 24 de ore de la primire, instantei competente conform prevederilor alin. (1).
(3) Cererea se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 331 – 339 din Codul de procedura civila.
ART. 5 – In cazul fuziunii transfrontaliere, atributiile de verificare a legalitatii procedurii pe care o urmeaza societatile participante la fuziune – persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania – si, daca este cazul, societatea nou-infiintata – persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania – apartin directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, cu exceptia atributiilor prevazute la art. 25113 si 25114 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor fi exercitate de tribunal, sectia comerciala. Pentru cererile aflate in competenta de solutionare a tribunalului, art. 4 se aplica in mod corespunzator.
ART. 6 – (1) In solutionarea cererilor potrivit art. 1 si 2, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate pronunta rezolutii prin care se dispune autorizarea constituirii societatilor comerciale, efectuarea tuturor inregistrarilor in registrul comertului, a publicitatii, precum si inregistrarea in registrul comertului a declaratiilor-tip pe propria raspundere si a datelor cuprinse in acestea, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Rezolutiile pronuntate in temeiul prezentului act normativ sunt executorii de drept.
(3) Impotriva rezolutiei directorului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare pentru parti si de la data publicarii rezolutiei sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
(4) Plangerea se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza plangerea sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul comerciantului.
(5) Plangerea formulata impotriva rezolutiilor directorului oficiului registrului comertului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate se solutioneaza de urgenta si cu precadere, in conditiile dreptului comun.
ART. 7 – (1) Procedura de solutionare a cererilor de inregistrare prevazute la art. 1 si 2 nu are caracter contradictoriu si nu se desfasoara in sedinta publica, cu exceptia cazului in care in mod expres se solicita acest lucru de catre partea care a depus cererea sau reprezentantul acesteia, situatie in care se va organiza audienta publica pentru sustinerea cererii inainte de solutionare.
(2) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnata/desemnate considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, poate/pot sa dispuna efectuarea unei expertize, in contul partilor, precum si prezentarea oricaror alte dovezi. In acelasi scop, partile pot fi invitate sa se prezinte la oficiul registrului comertului.
(3) Inscrisurile noi in sustinerea cererilor de inregistrare se depun la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, prin registratura generala, cu cel putin o zi inainte de data solutionarii.
(4) In conditiile in care cererile de inregistrare si documentele depuse in sustinerea acestora nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, se acorda un termen de amanare de cel mult 15 zile libere, fara a se lua in considerare ziua cand a inceput si ziua cand s-a sfarsit termenul. La cererea motivata a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit o singura data, cu maximum 15 zile.
(5) Comunicarea rezolutiilor de amanare se realizeaza prin afisare la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului.
(6) Daca in termenul prevazut la alin. (3) solicitantul nu isi indeplineste obligatiile dispuse prin rezolutia de amanare a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau a persoanei sau persoanelor desemnate, cererile de inregistrare urmeaza a fi respinse.
(7) In situatia in care la cererile de inregistrare sunt depuse cereri de interventie, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate va/vor transmite dosarul sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul, unde vor fi solutionate de urgenta si cu precadere.
ART. 8 – (1) Pe durata de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, nu incaseaza taxa judiciara de timbru si, dupa caz, contravaloarea timbrului judiciar.
(2) Pe perioada mentionata la alin. (1) se folosesc formularele-tip aflate in uz la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. 9 – In cazul cererilor de inregistrare depuse la registrul comertului pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si nesolutionate, daca informatiile din cazierul fiscal au expirat sau urmeaza sa expire, oficiile registrului comertului vor solicita reconfirmarea acestora directiilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceasta operatiune este scutita de plata oricaror taxe/tarife.
ART. 10 – (1) In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, directorul oficiului registrului comertului si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate nu poate/nu pot fi supuse niciunei restrictii, presiuni, constrangeri sau intimidari din partea unei autoritati ori a unei persoane fizice sau juridice.
(2) Solicitantul, asa cum este definit de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raspunde pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse in cererile de inregistrare si in documentele depuse in sustinerea acestora.
(3) Sanctionarea directorului oficiului registrului comertului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate pentru savarsirea unor abateri in legatura cu indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se va face numai cu avizul directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.
ART. 11 – (1) In termen de 15 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului va emite deciziile de desemnare a directorilor si, dupa caz, a altor persoane din cadrul institutiei, care vor indeplini atributiile de solutionare a cererilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In cazul in care volumul de activitate o impune, persoanele mentionate la alin. (1), cu exceptia directorilor si directorilor adjuncti, vor exercita pe perioada desemnarii exclusiv atributiile de solutionare a cererilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, urmand ca restul atributiilor care le revin potrivit fisei postului sa fie redistribuite in mod corespunzator celuilalt personal din cadrul oficiilor.
(3) Persoanele desemnate potrivit alin. (1) sa indeplineasca atributiile de solutionare a cererilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt salarizate, in baza deciziei directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, pe perioada exercitarii efective a acestor atributii, la nivelul de salarizare al directorului oficiului registrului comertului in care isi desfasoara activitatea.
(4) Functiile de conducere din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului si persoanele desemnate, cu studii de specialitate juridica, beneficiaza de vechime in specialitate juridica.
ART. 12 – (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in 15 zile de la publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica pana la reglementarea activitatii de inregistrare in registrul comertului efectuata de registratori comerciali.
(2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justitiei, proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close