„Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 – Protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene – Articolul 3 – Recuperarea unei restituiri la export – Eroare a administratiei nationale – Termen de prescriptie” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a doua) 15 ianuarie 2009

In cauza C 281/07,
avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Bundesfinanzhof (Germania), prin decizia din 27 martie 2007, primita de Curte la 13 iunie 2007, in procedura
Hauptzollamt Hamburg Jonas
impotriva
Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG,
CURTEA (Camera a doua),
compusa din domnul C. W. A. Timmermans, presedinte de camera, domnii J. C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris si doamna C. Toader (raportor), judecatori,
avocat general: doamna E. Sharpston,
grefier: domnul R. Grass,
avand in vedere procedura scrisa,
luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru Comisia Comunitatilor Europene, de domnul F. Erlbacher si de doamna Z. Malůšková, in calitate de agenti,
dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 25 septembrie 2008,
pronunta prezenta
Hotarare
1. Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene (JO L 312, p. 1, Editie speciala, 01/vol. 1, p. 166).
2. Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre Hauptzollamt Hamburg Jonas (denumit in continuare „Hauptzollamt”), pe de o parte, si Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG (denumita in continuare „BHV”) privind rambursarea unei restituiri la export.
Cadrul juridic
Dreptul comunitar
3. Articolul 11 alineatul (3) primul si al patrulea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 3665/87 al Comisiei din 27 noiembrie 1987 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole (JO L 351, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2945/94 al Comisiei din 2 decembrie 1994 (JO L 310, p. 57, denumit in continuare „Regulamentul nr. 3665/87”), prevede:
„[…] beneficiarul trebuie sa ramburseze restituirile primite pe nedrept, ceea ce include orice penalizare aplicabila in conformitate cu alineatul (1) primul paragraf, si dobanda calculata pe perioada scursa de la plata la restituire. […].
[…]
In cazul in care plata se face nejustificat, ca rezultat al unei erori a autoritatilor competente, nu se colecteaza nicio dobanda sau se percepe cel mult o suma corespunzatoare profitului realizat nejustificat, ce se stabileste de catre statul membru.” [traducere neoficiala]
4. Articolul 1 din Regulamentul nr. 2988/95 prevede:
„(1) In scopul protejarii intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, se adopta prin prezenta o reglementare generala privind controalele uniforme, masurile si sanctiunile administrative privind abaterile de la dreptul comunitar.
(2) Constituie abatere orice incalcare a unei dispozitii de drept comunitar, ca urmare a unei actiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunitatilor sau bugetele gestionate de acestea, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate direct in numele Comunitatilor, fie prin cheltuieli nejustificate.”
5. Articolul 3 alineatele (1) si (3) din Regulamentul nr. 2988/95 prevede:
„(1)      Termenul de prescriptie a actiunii este de patru ani de la savarsirea abaterii mentionate la articolul 1 alineatul (1). Cu toate acestea, normele sectoriale pot sa prevada un termen mai scurt, care nu poate fi insa mai mic de trei ani.
[…]
(3) Statele membre isi pastreaza posibilitatea de a aplica un termen mai lung decat cel prevazut in alineatul (1) […]”
Dreptul national
6. Potrivit informatiilor comunicate de instanta de trimitere, la data producerii faptelor in cauza principala in Germania nu exista o dispozitie speciala referitoare la termenele de prescriptie aplicabile litigiilor de natura administrativa privind avantajele acordate pe nedrept. Cu toate acestea, atat autoritatile administrative, cat si instantele germane aplicau, prin analogie, prescriptia de 30 de ani de drept comun, astfel cum este prevazuta la articolul 195 din Codul civil german (Bürgerliches Gesetzbuch). Incepand cu anul 2002, acest termen de prescriptie de drept comun a fost redus insa la 3 ani.
Actiunea principala si intrebarile preliminare
7. Din decizia de trimitere rezulta ca, in cursul anului 1995, LAGRA Import Export GmbH (denumita in continuare „LAGRA”) a declarat la Hauptzollamt 31 de bovine destinate exportului in Turcia si a solicitat sa beneficieze de o restituire la export pentru acestea. Totusi, prin scrisoarea din 17 ianuarie 1996, LAGRA a semnalat acestei administratii vamale ca una dintre aceste bovine murise inainte de a parasi Comunitatea Europeana si a solicitat modificarea in consecinta a cererii sale de restituire. Fara a lua in considerare aceasta scrisoare si nici mentiunile corespunzatoare aplicate pe exemplarul de control T5, prin decizia din 19 aprilie 1996, Hauptzollamt a acordat restituirea la export pentru toate cele 31 de bovine.
8. Ulterior, Hauptzollamt a constatat propria eroare. Prin urmare, prin decizia de rectificare din 5 august 1999, a solicitat rambursarea restituirii la export pentru animalul mort, si anume 1137,57 DEM.
9. In cursul lunii iulie 2000, a fost initiata procedura de insolventa impotriva LAGRA. Ca urmare a cesiunii patrimoniului sau catre BHV, aceasta din urma a devenit debitoarea sumei aferente recuperarii restituirii la export primita pe nedrept de LAGRA. In consecinta, printr o instiintare de plata din 12 decembrie 2001, Hauptzollamt a incercat sa obtina rambursarea, de catre BHV, a sumei platite nejustificat. Totusi, nu s a stabilit daca aceasta instiintare a fost notificata bancii inainte de luna mai a anului 2004.
10. Impotriva acestei instiintari de plata, BHV a introdus o actiune in contencios care a fost admisa de Finanzamt Hamburg, aceasta instanta pronuntandu se in sensul ca dreptul de recuperare intemeiat pe articolul 11 alineatul (3) al cincilea paragraf din Regulamentul nr. 3665/87 se stinsese, intrucat intervenise prescriptia in temeiul articolului 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 2988/95.
11. Impotriva acestei hotarari pronuntate de Finanzgericht Hamburg, Hauptzollamt a formulat recurs la Bundesfinanzhof. Aceasta din urma instanta isi exprima indoiala cu privire la aplicabilitatea Regulamentului nr. 2988/95, din moment ce, potrivit articolului 1 alineatul (2) din acesta, numai abaterile imputabile ca urmare a unei actiuni sau a unei omisiuni a unui agent economic fac parte din domeniul de aplicare al acestui regulament, iar nu abaterile ce rezulta dintr o actiune sau o inactiune a autoritatii competente.
12. In aceste conditii, Bundesfinanzhof a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:
„1) Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf prima teza din Regulamentul nr. 2988/95 este aplicabil recuperarii unei restituiri la export platite nejustificat unui exportator, chiar daca acesta din urma nu a comis nicio abatere?
Daca raspunsul la prima intrebare este afirmativ:
2) Dispozitia citata este aplicabila mutatis mutandis recuperarii unor asemenea avantaje de la cel caruia exportatorul i a cedat dreptul sau la restituirea la export?”
Cu privire la intrebarile preliminare
Cu privire la prima intrebare
13. Prin intermediul primei intrebari, instanta de trimitere urmareste sa afle daca termenul de prescriptie de 4 ani prevazut la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 2988/95 este aplicabil unei proceduri de recuperare a unei restituiri la import platite nejustificat exportatorului ca urmare a unei erori a autoritatilor nationale, in cazul in care exportatorul nu a savarsit nicio abatere.
14. Cu titlu introductiv, trebuie aratat ca Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole (JO L 102, p. 11, Editie speciala, 03/vol. 27, p. 187) contine norme privind prescriptia in aceasta materie, insa, potrivit articolului 54 alineatul (1), Regulamentul nr. 3665/87, care se abroga, continua sa se aplice exporturilor precum cele din actiunea principala, care fac obiectul declaratiilor de export acceptate inainte de intrarea in vigoare a Regulamentului nr. 800/1999, si anume 1 iulie 1999.
15. Articolul 11 alineatul (3) primul si al patrulea paragraf din Regulamentul nr. 3665/87 prevede ca beneficiarul trebuie sa ramburseze restituirile primite pe nedrept si dobanda calculata pe perioada scursa de la plata la restituire, insa, in cazul in care plata se face nejustificat, ca rezultat al unei erori a autoritatilor competente, nu se colecteaza nicio dobanda sau se percepe cel mult o suma corespunzatoare profitului realizat nejustificat, ce se stabileste de catre statul membru.
16. Cu toate acestea, intrucat Regulamentul nr. 3665/87 nu contine norme privind prescriptia actiunii avand ca obiect recuperarea restituirilor la export, trebuie sa se faca trimitere la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 2988/95.
17. In aceasta privinta, trebuie sa se constate ca dispozitia mentionata are vocatie sa se aplice oricarei abateri, astfel cum este definita la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2988/95.
18. Desigur, articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 2988/95 este aplicabil atat abaterilor care determina impunerea unei sanctiuni administrative in sensul articolului 5 din acest regulament, cat si celor care fac obiectul unei masuri administrative in sensul articolului 4 din acest regulament, masura care are drept obiect retragerea avantajului obtinut pe nedrept, fara a avea totusi caracterul unei sanctiuni (a se vedea in acest sens Hotararea din 24 iunie 2004, Handlbauer, C 278/02, Rec., p. I 6171, punctele 33 si 34).
19. Totusi, in materie de sanctiuni, articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 2988/95 stabileste un termen de prescriptie ce curge incepand cu data savarsirii abaterii care, potrivit articolului 1 alineatul (2) din acelasi regulament, constituie „orice incalcare a unei dispozitii de drept comunitar, ca urmare a unei actiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunitatilor […]”.
20. Or, astfel cum au aratat atat Comisia Comunitatilor Europene, cat si avocatul general la punctul 31 din concluzii, in contextul Regulamentului nr. 2988/95, notiunea „abatere” presupune existenta unei actiuni sau a unei omisiuni a agentului economic din care rezulta incalcarea unei dispozitii de drept comunitar.
21. Rezulta ca, in cazul in care o restituire la import este platita nejustificat unui operator ca urmare a unei erori a autoritatilor nationale, o asemenea situatie nu se incadreaza in notiunea „abatere” in sensul Regulamentului nr. 2988/95.
22. Prin urmare, norma privind prescriptia, prevazuta la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul mentionat, nu are vocatie sa se aplice sanctiunilor aplicabile abaterilor care rezulta din erori ale autoritatilor nationale.
23. In consecinta, intr o situatie precum cea din cauza principala, problema prescrierii actiunii de recuperare a sumelor platite in mod nejustificat este reglementata de normele de drept national aplicabile in materie.
24. Astfel, in lipsa prevederilor comunitare, litigiile privind recuperarea sumelor platite in mod necuvenit in temeiul dreptului comunitar trebuie sa fie solutionate de instantele nationale prin aplicarea dreptului intern, sub rezerva limitelor impuse de dreptul comunitar, in sensul ca modalitatile procedurale prevazute de dreptul intern nu pot avea ca efect sa faca practic imposibila sau excesiv de dificila recuperarea ajutoarelor necuvenite si ca legislatia nationala trebuie aplicata in mod nediscriminatoriu in raport cu procedurile aplicabile pentru solutionarea cauzelor de drept intern de acelasi fel (Hotararea din 19 septembrie 2002, Huber, C 336/00, Rec., p. I 7699, punctul 55 si jurisprudenta citata).
25. In plus, interesul Comunitatii de a recupera restituirile la export care au fost platite prin incalcarea conditiilor de acordare a acestora trebuie luat pe deplin in considerare in definirea termenelor de prescriptie aplicabile unei asemenea recuperari (a se vedea in acest sens Hotararea Huber, citata anterior, punctul 57).
26. Prin urmare, trebuie sa se raspunda la prima intrebare ca termenul de prescriptie de 4 ani prevazut la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 2988/95 nu este aplicabil unei proceduri de recuperare a unei restituiri la export platite nejustificat unui exportator ca urmare a unei erori a autoritatilor nationale, in cazul in care exportatorul nu a savarsit nicio abatere in sensul articolului 1 alineatul (2) din acest regulament.
Cu privire la a doua intrebare
27. Tinand seama de raspunsul dat la prima intrebare, nu este necesar sa se raspunda la a doua intrebare.
Cu privire la cheltuielile de judecata
28. Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.
Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declara:
Termenul de prescriptie de 4 ani prevazut la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene nu este aplicabil unei proceduri de recuperare a unei restituiri la export platite nejustificat unui exportator ca urmare a unei erori a autoritatilor nationale, in cazul in care exportatorul nu a savarsit nicio abatere in sensul articolului 1 alineatul (2) din acest regulament.
Sursa: site-ul Curtii de Justitie a Comunitatii Europene

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close