Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici

In M. Of. nr. 8 din  6 ianuarie 2010 a fost publicat Ordinul    presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 10.280/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 14 octombrie 2008.
ART. 3 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA 1

REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

ART. 1 – (1) In cazul absolvirii unei forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritatea ori institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii, functionarii publici incadrati in functii publice cu nivel de studii inferior care doresc sa promoveze in clasa prezinta compartimentelor de resurse umane, in vederea aprobarii de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, insotita de diploma de licenta, respectiv diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor.
(2) Dupa primirea documentelor prevazute la alin. (1), la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, prin compartimentele de resurse umane, se analizeaza daca studiile absolvite sunt in specialitatea in care functionarii publici isi desfasoara activitatea sau daca sunt utile pentru desfasurarea activitatii.
(3) Cererea de inscriere la examenul de promovare in clasa se aproba de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pe baza propunerii compartimentului de resurse umane, formulata ulterior analizei in conditiile prevazute la alin. (2).
ART. 2 – (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa organizeze examenul de promovare in clasa pentru functionarii publici carora le-au fost aprobate cererile de inscriere in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), luand in considerare si prevederile art. 107 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) La examenul de promovare in clasa a functionarilor publici pot participa functionarii publici incadrati in functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior si carora le-au fost aprobate cererile de inscriere la examen.
(3) Examenul de promovare in clasa se organizeaza de catre autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea functionarii publici, in conditiile prezentului regulament.
(4) Cu cel putin 15 zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc:
a) componenta comisiei de examen, precum si persoana care asigura secretariatul;
b) data sustinerii examenului;
c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor in care isi desfasoara activitatea functionarii publici care participa la examen.
(5) Compartimentul de resurse umane are obligatia sa afiseze la sediul autoritatii sau institutiei publice, cu 15 zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa, data, ora, locul desfasurarii si bibliografia examenului.
(6) In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii examenului de promovare in clasa, compartimentul de resurse umane are obligatia de a afisa la sediul autoritatii sau institutiei publice modificarile intervenite in desfasurarea acestuia.

SECTIUNEA a 2-a – Atributiile membrilor si ale secretarului comisiei de examen

ART. 3 – (1) Examenul de promovare in clasa consta in 3 etape, dupa cum urmeaza:
a) verificarea existentei cererii de inscriere la examenul de promovare in clasa aprobate de conducatorul autoritatii sau institutiei publice in conditiile prevazute la art. 1 alin. (3);
b) proba scrisa;
c) interviul.
(2) Pot participa la probele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) functionarii publici admisi de comisia de examen, pe baza verificarii in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a).
ART. 4 – (1) Probele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
(2) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari in prezenta comisiei de examen.
(3) Promovarea fiecarei probe se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.
(4) Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimum 100 de puncte si se obtine prin cumularea punctajului obtinut la fiecare dintre probele prevazute.
ART. 5 – (1) Comisia de examen este formata din 3 functionari publici, dintre care cel putin unul detine o functie publica de clasa I.
(2) Presedintele comisiei de examen este desemnat din randul membrilor acesteia prin actul administrativ de constituire a comisiei.
(3) Fiecare comisie de examen are un secretar de comisie, de regula functionar public in cadrul compartimentului de resurse umane sau cu atributii in acest domeniu, prevazute in fisa postului, desemnat prin actul administrativ de constituire a comisiei.
(4) Nu pot fi membri in comisia de examen persoanele care au calitatea de sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati.
(5) Situatia de incompatibilitate poate fi sesizata de persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a examenului de promovare in clasa sau de orice alta persoana interesata. In acest caz, conducatorul autoritatii sau institutiei publice, potrivit prevederilor prezentului regulament, va constata situatia de incompatibilitate si va lua masuri de inlocuire, in termen de doua zile de la data sesizarii, a membrului respectiv cu o alta persoana care indeplineste conditiile cerute.
ART. 6 – Comisia de examen are urmatoarele atributii principale:
a) verifica existenta cererii de inscriere la examenul de promovare in clasa, aprobata de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, si transmite spre afisare secretarului comisiei lista functionarilor publici care pot participa la examen, cu maximum 5 zile inainte de data organizarii acestuia;
b) stabileste subiectele pentru proba scrisa;
c) stabileste planul interviului si realizeaza interviul;
d) noteaza fiecare proba a examenului;
e) transmite compartimentelor de resurse umane, prin secretarul comisiei de examen, rezultatele examenului, pentru a fi comunicate candidatilor.
ART. 7 – Secretarul comisiei de examen are urmatoarele atributii principale:
a) vegheaza la respectarea procedurii de organizare si desfasurare a examenului;
b) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de membrii comisiei de examen intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia;
c) asigura transmiterea rezultatelor examenului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidatilor;
d) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.

SECTIUNEA a 3-a – Procedura de desfasurare a examenului de promovare in clasa a functionarilor publici

ART. 8 – (1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei afisate, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatului.
(2) Comisia de examen stabileste doua seturi de subiecte pentru proba scrisa si punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect, cu doua ore inainte de inceperea acestei probe.
(3) Seturile de subiecte se semneaza de membrii si de secretarul comisiei de examen.
(4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen, in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
(5) Iesirea din sala pe durata desfasurarii examenului atrage eliminarea din examen, cu exceptia situatiilor de urgenta, in care functionarii publici pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de examen sau de secretarul comisiei.
(6) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise comisia de examen prezinta candidatului seturile de subiecte si il invita sa extraga un plic cu subiectele de examen.
(7) In incaperea in care are loc examenul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanta. Nerespectarea acestor dispozitii atrage eliminarea candidatului din proba de examen.
ART. 9 – (1) Interviul se sustine, de regula, in aceeasi zi, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
(2) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, sex, starea materiala si originea sociala.
(3) Intrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza in anexa la raportul final intocmit de secretarul comisiei de examen, semnata de membrii comisiei si de candidat.
ART. 10 – (1) La finalizarea examenului de promovare in clasa se intocmeste un raport final care contine modul de desfasurare a probelor si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii si de secretarul comisiei de examen.
(2) Candidatul are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuala redactata in cadrul probei scrise a examenului.

SECTIUNEA a 4-a – Notarea probelor si comunicarea rezultatelor

ART. 11 – (1) Notarea probei scrise si a interviului se face, de regula, in termen de 24 de ore, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data sustinerii probei.
(2) Acordarea punctajului pentru fiecare proba se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.
(3) Se considera admis la examenul de promovare in clasa functionarul public care a obtinut punctajul minim necesar promovarii.
(4) Punctajele finale cu mentiunea “Admis” sau “Respins” se aduc la cunostinta candidatilor prin afisare la sediul autoritatii sau institutiei organizatoare a examenului de promovare in clasa, in termen de 3 zile de la sustinerea interviului.
ART. 12 – Functionarul public nemultumit de rezultatul examenului de promovare in clasa se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
ART. 13 – Functionarii publici declarati respinsi se pot prezenta la urmatorul examen de promovare in clasa organizat de autoritatea sau institutia publica.

SECTIUNEA a 5-a – Promovarea in clasa a functionarilor publici

ART. 14 – (1) Promovarea functionarilor publici care au fost admisi la examenul de promovare in clasa se face prin transformarea postului pe care sunt incadrati intr-o functie publica de executie de grad profesional asistent sau, dupa caz, principal, din clasa corespunzatoare studiilor absolvite, cu stabilirea salariului in conditiile prevazute de legislatia privind salarizarea unitara a personalului din administratia publica.
(2) In aplicarea prevederilor art. 68 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, transformarea postului in conditiile prevazute la alin. (1) nu se poate face intr-o functie publica de auditor sau de consilier juridic.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea sau institutia publica are obligatia sa solicite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind functiile publice, in conditiile prevazute la art. 107 alin. (1) lit. b) si alin. (2) – (4) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza urmatoarelor documente:
a) solicitarea privind avizul de functii publice, cu indicarea temeiului legal prevazut de art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) proiectul actului administrativ pentru aprobarea structurii de functii publice;
c) referatul de aprobare al actului administrativ prevazut la lit. b), care trebuie sa cuprinda motivarea in fapt si in drept a modificarii intervenite in structura de functii publice, cu identificarea denumirii, a clasei si a gradului profesional ale functiei publice detinute de functionarul public si ale functiei publice pe care urmeaza a fi promovat, precum si salariul stabilit potrivit legislatiei privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
d) raportul final al examenului de promovare in clasa a functionarului public, in original;
e) alte documente necesare in aceasta situatie, stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind stabilirea listei documentelor necesare obtinerii avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si a modalitatii de transmitere a acestora de catre autoritatile si institutiile publice.
(4) In cazul in care autoritatea sau institutia publica solicita si alte modificari decat cele prevazute la alin. (1) in structura de functii publice, solicitarea avizului privind functiile publice se face prin indicarea expresa a situatiilor prevazute la art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Agentia Nationala a Functionarilor Publici acorda avizul privind functiile publice in conditiile prevazute la art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Dupa primirea avizului privind functiile publice, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a emite, in termen de 5 zile lucratoare, actul administrativ de numire in functia publica, in conditiile legii.

SECTIUNEA a 6-a – Dispozitii finale

ART. 15 – Examenele de promovare in clasa pentru care a fost demarata procedura de organizare si desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentului regulament se finalizeaza potrivit dispozitiilor in vigoare la data demararii procedurii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close