Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii

1. Rambursarea taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor art. 1472 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice, se efectueaza potrivit prezentei proceduri.
2. Pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la pct. 50 alin. (1) din normele metodologice si sa isi desemneze un reprezentant in Romania in scopul rambursarii, potrivit pct. 50 alin. (5) din aceleasi norme.
3. Reprezentantul solicita rambursarea taxei pe valoarea adaugata prin completarea si depunerea formularului 313 “Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, cod MFP 14.13.03.02/13, prevazut in anexa nr. II la ordin.
4.1. Reprezentantul desemnat in scopul rambursarii trebuie sa inregistreze la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal actul de imputernicire in forma autentica, potrivit dispozitiilor art. 18 din Codul de procedura fiscala.
4.2. Continutul si limitele reprezentarii sunt cele stabilite prin lege, respectiv de pct. 50 alin. (6) si (7) din normele metodologice.
4.3. In vederea inregistrarii fiscale, reprezentantul desemnat depune la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
4.4. Comunicarea certificatului de inregistrare fiscala se face fie la sediul organului fiscal, prin prezentarea reprezentantului, fie prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
4.5. Codul de inregistrare fiscala atribuit reprezentantului va fi utilizat numai pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata persoanei reprezentate, stabilita in afara Uniunii Europene.
5. Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata, insotita de documentatia prevazuta la pct. 50 alin. (7) din normele metodologice, care sa evidentieze taxa a carei rambursare se solicita.
6. Documentele justificative, documentele din care rezulta ca persoana este angajata intr-o activitate economica ce ar face-o sa fie considerata persoana impozabila in conditiile art. 127 din Codul fiscal, daca ar fi stabilita in Romania, precum si declaratiile in limba straina vor fi insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
7. De la registratura, cererea insotita de documentatie se repartizeaza Compartimentului de analiza de risc, denumit in continuare compartiment de specialitate, care inregistreaza cererile in Registrul de evidenta a cererilor de rambursare a TVA, organizat potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
8. Toate documentele anexate la cererea de rambursare se scaneaza si se arhiveaza in format electronic.
9.1. Compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa, verificand respectarea conditiilor impuse pentru rambursare, potrivit pct. 50 alin. (1)-(11) din normele metodologice.
9.2. De asemenea, acesta verifica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice existenta acordurilor/declaratiilor de reciprocitate in ceea ce priveste rambursarea TVA intre Romania si tara solicitantului.
9.3. Rezultatul analizei se consemneaza intr-un referat pentru analiza documentara, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura.
10. In cazul in care exista suspiciuni cu privire la unele facturi, compartimentul de specialitate poate solicita, cu avizul conducatorului organului fiscal competent, efectuarea unei cercetari la fata locului, potrivit art. 57 din Codul de procedura fiscala, la persoana impozabila stabilita in Romania care a emis factura respectiva, precum si la reprezentant.
11. Pe baza constatarilor cuprinse in referatul de analiza si, dupa caz, in procesul-verbal intocmit ca urmare a cercetarii la fata locului, compartimentul de specialitate intocmeste “Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii” (Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata), potrivit modelului prevazut in anexa nr. V la ordin.
12.1. Decizia prevazuta la pct. 11 se intocmeste in 3 exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza, impreuna cu documentatia, referatul de analiza si, dupa caz, procesul-verbal, spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
12.2. Deciziile de rambursare a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedura fiscala.
13.1. Pentru solutionarea cererii, organul fiscal are dreptul de a cere reprezentantului orice alte documente pe care le considera necesare.
13.2. Termenul de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii documentelor si data prezentarii acestora, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
14. Decizia de rambursare, aprobata de conducatorul unitatii fiscale, se transmite compartimentului de colectare in vederea compensarii si/sau restituirii, in conformitate cu prevederile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
15. Compartimentul de colectare, dupa efectuarea operatiunilor de stingere a creantelor fiscale, transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare din documentele intocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile si un exemplar in vederea arhivarii, precum si decizia de rambursare a TVA.
16. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in lei, in contul indicat de reprezentantul persoanei impozabile, deschis la o institutie de credit din Romania. Comisioanele bancare se suporta de catre persoana impozabila.
17.1. Dupa operarea datelor privind solutionarea cererii de rambursare in evidenta speciala, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
17.2. Dosarul solicitarii va cuprinde:
a) cererea solicitantului;
b) referatul de analiza;
c) procesul-verbal privind rezultatul cercetarii la fata locului, dupa caz;
d) Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata;
e) Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de rambursare.
18.1. Dupa primirea Notei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate il instiinteaza pe solicitant despre modul de solutionare a cererii, prin transmiterea deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, a Notei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, precum si a documentatiei care evidentia taxa pe valoarea adaugata a carei rambursare a fost solicitata.
18.2. Toate documentele se stampileaza de catre compartimentul de specialitate, pentru a nu fi folosite pentru cereri viitoare de rambursare ale respectivei persoane impozabile.
19. Solicitarile de rambursare se solutioneaza in termen de 6 luni de la data la care cererea, insotita de documentele necesare, se primeste de organele fiscale competente, potrivit pct. 50 alin. (12) din normele metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close