Modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor

In M. Of. nr. 17 din 11 ianuarie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 20/2010 pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007.
Din cuprins:
ART. I – Procedura privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 420 din 22 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul 15, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“h) eficienta stingerii creantelor fiscale prin trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a statului, fata de alte modalitati de stingere prevazute de lege;”.
2. La punctul 15, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h1), cu urmatorul cuprins:
“h1) eficienta aplicarii acestei modalitati de stingere a creantelor fiscale, rezultata din compararea creantelor fiscale stinse prin aceasta modalitate, la care se adauga eventualele cheltuieli de amenajare-refunctionalizare, cu cheltuielile necesare unei noi constructii sau achizitii;”.
3. Punctul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“22. (1) Procesul-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile se intocmeste, de regula, in 4 exemplare, cu valoare de original, din care un exemplar se inainteaza debitorului, un alt exemplar se inainteaza, prin directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti ori prin Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili sau Autoritatea Nationala a Vamilor, dupa caz, impreuna cu un exemplar al deciziei, solicitantului, pentru obtinerea bunului imobil in administrare. Al treilea exemplar ramane la organul fiscal competent, inclusiv la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale. Al patrulea exemplar va fi inaintat de indata de catre organul fiscal competent biroului oficiului de cadastru si publicitate imobiliara pe teritoriul caruia se afla bunul imobil, impreuna cu solicitarea privind inscrierea dreptului de proprietate publica a statului.
(2) In cazul in care bunurile imobile pentru care comisia din cadrul Ministerului Finantelor Publice a decis trecerea in proprietatea publica a statului urmeaza a fi preluate in administrare de mai multe institutii publice solicitante, pentru fiecare dintre acestea se intocmeste cate un proces-verbal de trecere in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile.”
4. Dupa punctul 24 se introduc doua noi puncte, punctele 241 si 242, cu urmatorul cuprins:
“241. La data prevazuta la pct. 24, institutia publica ce a solicitat preluarea in administrare primeste bunurile imobile in custodie de la debitor sau, dupa caz, de la administratorul-sechestru, prin semnarea procesului-verbal incheiat in acest sens.
242. Dispozitiile pct. 241 se aplica in mod corespunzator si in cazul debitorilor persoane juridice la care s-a instituit administrarea speciala in perioada de privatizare, precum si al debitorilor persoane juridice pentru care s-a deschis procedura insolventei, cu avizul administratorului special sau al administratorului/lichidatorului judiciar, dupa caz.”
5. Punctul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“26. Stingerea creantelor fiscale se va face la valoarea cea mai mica dintre valoarea stabilita prin evaluare, conform pct. 25, si valoarea de inventar evidentiata in contabilitatea persoanei juridice debitoare, stabilita pe fiecare bun imobil in parte.”
6. Punctul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“27. In cazul in care operatiunea de transfer al proprietatii bunului imobil prin dare in plata este taxabila conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza TVA corespunzatoare cotei de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 140 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicata la valoarea stabilita potrivit pct. 26.”
7. Punctul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“32. (1) Conform art. 155 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, debitorul emite factura catre organul fiscal competent, inclusiv directia regionala vamala pentru accize si operatiuni vamale, in cadrul termenului prevazut la acest articol fata de data incheierii procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a statului a bunului imobil.
(2) Informatiile din factura se trec in jurnalul pentru vanzari intocmit conform art. 156 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si se preiau in decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 156^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, la randul <<Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere>>, daca operatiunea este scutita conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la randul <<Livrari de bunuri si prestari de servicii, taxabile cu cota de 19%>> sau la randul <<Livrari de bunuri taxabile cu cota de 5%>>, daca operatiunea este taxabila prin efectul legii sau prin optiune.”
8. Dupa punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 321, cu urmatorul cuprins:
“321. (1) In aplicarea prevederilor art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul livrarii prin dare in plata a unei constructii si a unui teren pe care este edificata constructia ce formeaza un singur corp funciar, identificat printr-un singur numar cadastral, se procedeaza conform pct. 37 alin. (1) si (6) de la titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca livrarea prin dare in plata a unei constructii si a unui teren pe care este edificata constructia ce formeaza un singur corp funciar, identificat printr-un singur numar cadastral, se incadreaza la situatia prevazuta la pct. 37 alin. (1) lit. a) de la titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este necesara obtinerea certificatului de urbanism.”
9. Dupa punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu urmatorul cuprins:
“351. Pe baza hotararii Guvernului privind darea in administrare, institutiile publice solicitante sunt obligate sa solicite organului competent, potrivit legii, inregistrarea dreptului de administrare al bunurilor imobile din domeniul public al statului.”
10. Punctul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“54. Organul fiscal competent, inclusiv directia regionala pentru accize si operatiuni vamale, va transmite intreaga documentatie, potrivit pct. 5 – 9, directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili ori Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, care va proceda conform pct. 10 si 12.”
11. Punctul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“56. In cazul in care livrarea bunului imobil prin dare in plata este taxabila, conform art. 141 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, TVA se colecteaza prin aplicarea cotei de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 140 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la pretul stabilit potrivit art. 115 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
12. Dupa punctul 56 se introduce un nou punct, punctul 561, cu urmatorul cuprins:
“561. (1) In cazul unui debitor pentru care s-a deschis procedura insolventei, pentru operatiunile taxabile prin efectul legii sau prin optiune sunt aplicabile prevederile art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la masurile de simplificare prevazute pentru livrarile de bunuri efectuate de aceste persoane, daca organul fiscal care incheie procesul-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile este inregistrat in scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Debitorul va emite factura fara taxa inscriind pe aceasta mentiunea <<taxare inversa>>, va evidentia numai baza de impozitare in decontul prevazut la art. 156^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la randul <<Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, cu exceptia celor de la rd. 1 – 3 si operatiuni supuse masurilor de simplificare>> si, deoarece a emis factura fara taxa pe valoarea adaugata, nu va trece cu semnul minus la randul <<Regularizari taxa colectata>> din decont, taxa aferenta operatiunii care trebuie mentionata in procesul-verbal de trecere in proprietatea publica a statului a bunului imobil.
(3) Taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunii de dare in plata supusa masurilor de simplificare de taxa se include in pretul bunului imobil acceptat de debitor de la lit. e) din procesul-verbal de trecere in proprietatea publica a statului a bunului imobil.
(4) Organul fiscal competent va calcula taxa in factura primita de la debitor, va evidentia operatiunea in jurnalul pentru cumparari si in decontul prevazut de art. 156^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, si nu va trece taxa la randul <<Taxa dedusa conform art. 145 sau 147>> din decont, deoarece nu este aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni pentru care organul fiscal competent are drept de deducere conform art. 145 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind bunuri imobile trecute in proprietatea publica a statului care se dau in administrare institutiei solicitante si pentru care nu se colecteaza taxa pe valoarea adaugata.”
13. Anexa nr. 5 la procedura se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close