Decizia Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a), art. 28, art. 32 alin. (1) si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

In M. Of. nr. 21 din 12 ianuarie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1612/2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a), art. 28, art. 32 alin. (1) si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Din cuprins:
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a), art. 28, art. 32 alin. (1) si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, exceptie ridicata de Ovidiu Rusu in Dosarul nr. 7.729/300/2008 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a V-a civila.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, aratand ca autorul exceptiei formuleaza, de fapt, cereri de modificare si completare a textelor de lege atacate, si nu veritabile critici de neconstitutionalitate. In subsidiar, mentioneaza Decizia nr. 1.174/2009 a Curtii Constitutionale, ale carei argumente formulate in sensul respingerii ca neintemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate le apreciaza valabile si in prezenta cauza.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 15 mai 2009, pronuntata in Dosarul nr. 7.729/300/2008, Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor “art. 26 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (1), (2) si (3), art. 32 alin. (1) lit. a) si b) si art. 35 alin. (1) si (2)” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Ovidiu Rusu intr-o cauza privind solutionarea unui apel formulat impotriva unei sentinte avand ca obiect obligatia de a face.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate contin anumite omisiuni legislative si sunt lipsite de precizie si claritate, oferind astfel agentului constatator posibilitatea sa le interpreteze in mod eronat si abuziv, ceea ce afecteaza accesul liber la justitie si dreptul de proprietate al contravenientului. Se arata, in acest sens, ca textele legale examinate cuprind lacune legislative sub aspectul reglementarii, la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, a unor conditii tehnice exprese care sa justifice mentinerea unei constructii, precum si a obligatiei autoritatii administratiei publice de a motiva decizia de desfiintare a constructiei executate fara autorizatie, respectiv sub aspectul reglementarii, la art. 35 alin. (2), a posibilitatii de suspendare a termenului de intrare in legalitate pe perioada derularii litigiului avand ca obiect judecarea plangerii impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei.
Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civila opineaza in sensul constitutionalitatii dispozitiilor legale examinate.
Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
Guvernul, in punctul sau de vedere, considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, sens in care sunt invocate argumente ce au stat la baza pronuntarii deciziilor nr. 409/2005 si nr. 1.029/2007 ale Curtii Constitutionale.
Avocatul Poporului, in punctul sau de vedere, apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, indicand in acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 336/2009. Precizeaza ca atributiile de modificare si completare a unui text legal supus controlului de constitutionalitate nu intra in competenta Curtii Constitutionale, iar art. 41 alin. (2) din Legea fundamentala, invocate, nu au incidenta in cauza.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 26 alin. (1) lit. a), art. 28, art. 32 alin. (1) si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, modificata si completata prin Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2009. Textele de lege criticate au urmatoarea redactare:
– Art. 26 alin. (1) lit. a): “(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni: a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de catre investitor si executant.”;
– Art. 28: “(1) O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, luarea masurilor de incadrare a acestora in prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, intr-un termen stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(2) Decizia mentinerii sau a desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre autoritatea administratiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate in conditiile legii, sau, dupa caz, de instanta. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevazute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.
(3) Masura desfiintarii constructiilor se aplica si in situatia in care, la expirarea termenului de intrare in legalitate stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obtinut autorizatia necesara.”;
– Art. 32 alin. (1): “(1) In cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:
a) incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei;
b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.”;
Art. 35 alin. (1) si (2): “(1) In conditiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contraventie se face cu indicarea locului, datei si orei constatarii, in conformitate cu dispozitiile art. 31.
(2) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. Plangerea suspenda executarea sanctiunii amenzii, dar nu suspenda masura de oprire a executarii lucrarilor, dispusa odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale in conditiile art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plangerea nu suspenda masura desfiintarii in conditiile art. 33 alin. (1) a lucrarilor de constructii executate fara autorizatie pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al judetelor, municipiilor, oraselor sau comunelor ori a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al judetelor, municipiilor, oraselor ori comunelor al caror termen prevazut prin autorizatie este expirat, dispusa in conditiile art. 28 alin. (1).”
Autorul exceptiei apreciaza ca textele de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind accesul liber la justitie si ale art. 44 alin. (2) (invocat in raport de numerotarea anterioara revizuirii Constitutiei ca art. 41 alin. (2)). referitoare la principiul garantarii si ocrotirii proprietatii private in mod egal de lege, indiferent de titular.
Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata ca prin Decizia nr. 336 din 17 martie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, instanta de contencios constitutional a examinat conformitatea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a), art. 27, art. 28 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1) lit. b) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii fata de aceleasi norme constitutionale invocate in prezenta cauza si prin raportare la critici de neconstitutionalitate asemanatoare. Pentru argumentele acolo expuse, care isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza, Curtea a constatat ca aceste dispozitii sunt conforme normelor si principiilor fundamentale referitoare la liberul acces la justitie si dreptul de proprietate.
Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) lit. a), art. 28, art. 32 alin. (1) si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, exceptie ridicata de Ovidiu Rusu in Dosarul nr. 7.729/300/2008 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a V-a civila.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 26 noiembrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close