Modificarea si completarea H.G. nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

In M. Of. nr. 30 din 14 ianuarie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1633/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.
Din cuprins:
ART. I – Hotararea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“HOTARARE privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz”
2. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Prevederile prezentei hotarari se aplica vehiculelor si vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor si materialelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) si fara a se tine seama de modul in care vehiculul a fost intretinut sau reparat pe toata durata utilizarii acestuia si indiferent daca acesta este echipat cu componente furnizate de producator ori cu alte componente a caror montare ca piese de rezerva sau ca piese de schimb se realizeaza respectandu-se reglementarile nationale in domeniu.”
3. La articolul 2, literele l), t) si v) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“l) operatori economici – producatorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurari auto, precum si operatorii care au ca obiect de activitate dezmembrarea, maruntirea, valorificarea, reciclarea si alti operatori care au ca obiect de activitate tratarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor si a materialelor acestora;
………………………………………………………………..
t) acord voluntar – acordul incheiat intre autoritatile publice competente si reprezentantii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc sa se conformeze conditiilor acordului, in vederea atingerii obiectivelor prevazute in prezenta hotarare;
………………………………………………………………..
v) echipamente si instalatii pentru epurarea apelor – orice echipamente sau instalatii omologate existente pe piata, care previn si inlatura poluarea apelor de suprafata si subterane cu produse petroliere sau alti posibili poluatori, inclusiv decantoare si dispozitive de epurare-degresare.”
4. La articolul 3, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) conceperea si construirea noilor vehicule cu luarea in considerare a posibilitatilor de dezmembrare, reutilizare si valorificare, in special prin reciclare, a componentelor si materialelor acestora;”.
5. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Anexa prevazuta la alin. (2) se actualizeaza prin ordin comun al ministrului mediului si padurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.”
6. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9 – (1) Producatorii de vehicule trebuie sa asigure, individual sau prin contracte cu terte parti, preluarea de la ultimul detinator a vehiculelor pe care le-au introdus pe piata, atunci cand acestea devin vehicule scoase din uz, precum si a partilor uzate devenite deseuri inlaturate la repararea vehiculelor pentru transport de persoane, in masura posibilitatilor tehnice.”
7. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
“(11) Producatorii acopera costurile predarii si/sau preiau vehiculele scoase din uz in aceleasi conditii precum cele prevazute la alin. (1).”
8. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1):
a) vehiculele scoase din uz care nu mai contin una sau mai multe componente esentiale, in mod special motorul si caroseria;
b) vehiculele scoase din uz carora li s-au adaugat deseuri.”
9. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
“(31) Eliberarea certificatului de distrugere de catre operatorii economici care detin instalatii de tratare autorizate sau de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, in numele unui operator economic detinator de instalatii de tratare autorizate, nu ii indreptateste pe acestia sa solicite rambursari financiare.”
10. La articolul 11, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Autoritatile publice competente recunosc si accepta certificatele de distrugere eliberate in alte state membre ale Uniunii Europene potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2002/151/CE privind cerintele minime pentru certificatul de distrugere eliberat in conformitate cu art. 5 alin. (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.”
11. La articolul 14, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa le stocheze, chiar si temporar, si sa le trateze potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa respecte cerintele minime prevazute in anexa nr. 1, cu respectarea prevederilor reglementarilor de drept intern cu privire la sanatate si la mediu.
(4) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) si (3) au obligatia sa detina autorizatie de mediu emisa de autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Autorizatia include in mod obligatoriu conditiile prevazute in anexa nr. 1.”
12. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu urmatorul cuprins:
“ART. 141 – Autoritatile publice incurajeaza, conform prevederilor legale, unitatile si intreprinderile care efectueaza operatii de tratare sa introduca sisteme de management de mediu certificate.”
13. La articolul 15, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) La interval de 3 ani, Ministerul Mediului si Padurilor inainteaza Comisiei Comunitatilor Europene un raport privind punerea in aplicare a prezentei hotarari. Raportul este intocmit pe baza formularelor prevazute la alin. (6), in scopul elaborarii unei baze de date privind vehiculele uzate si tratarea acestora. Raportul contine informatii relevante referitoare la posibilele modificari in structura comercializarii autovehiculelor si in sectoarele de colectare, dezmembrare, maruntire, valorificare si reciclare, care pot duce la perturbarea concurentei dintre sau in interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Formularele sau schemele sunt trimise statelor membre ale Uniunii Europene cu 6 luni inainte de inceputul perioadei acoperite de raport. Raportul este inaintat Comisiei Comunitatilor Europene in termen de 9 luni de la sfarsitul perioadei de 3 ani pe care o acopera.”
14. La articolul 161, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Acordurile voluntare respecta urmatoarele cerinte:
a) acordurile sunt executorii;
b) acordurile trebuie sa specifice obiectivele cu termenele-limita respective.”
15. La articolul 161, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) Acordurile voluntare sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si sunt transmise Comisiei Comunitatilor Europene.”
16. La articolul 17, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 17 – (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 6 si 7, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 8, cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoane juridice;
c) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 9, art. 10 alin. (1) si (11), art. 111, 13, art. 15 alin. (1), (2) si (6), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
d) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 4 alin. (1) si art. 5, precum si nerespectarea de catre operatorul economic a acordurilor voluntare prevazute la art. 16^1, cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei si cu suspendarea temporara a activitatii operatorului economic pana la conformarea cu prevederile prezentei hotarari.
………………………………………………………………..
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
17. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
“(21) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.”
18. Dupa articolul 20 se introduce urmatoarea mentiune:
“*

Prezenta hotarare transpune Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 269 din 21 octombrie 2000.”
19. Articolul 20 se abroga.
20. In anexa nr. 1, la punctul 1, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) suprafata pentru colectare trebuie impartita intr-o suprafata unde vehiculele scoase din uz sunt predate de catre detinatori si o suprafata pentru stocarea temporara a acestora in vederea predarii catre unitatile de tratare. Aceasta ultima suprafata trebuie sa fie impermeabila, protejata impotriva scurgerilor de ulei mineral, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si sa fie prevazuta, in mod obligatoriu, cu dispozitive de colectare a scurgerilor, decantoare si dispozitive de epurare-degresare;”.
21. In anexa nr. 1, la punctul 2, literele b), c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie sa fie impermeabilizate, protejate impotriva scurgerilor de ulei mineral, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si sa fie prevazute cu dispozitive de colectare a scurgerilor, decantoare si dispozitive de epurare-degresare;
c) pe durata depozitarii, inaintea pretratarii si dezmembrarii, este interzisa stocarea vehiculelor asezate pe una dintre partile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisa numai daca exista echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deteriorarii pieselor de schimb sau a componentelor valorificabile care contin fluide.
………………………………………………………………..
e) vehiculele scoase din uz, inainte de a fi tratate, trebuie depozitate pe suprafete impermeabile, protejate impotriva scurgerilor de ulei mineral, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, suprafete care sa prezinte o retea de drenare a apelor meteorice si echipamente si instalatii pentru epurarea apelor, astfel incat sa fie evitata contaminarea solului sau a panzei freatice;”.
22. In anexa nr. 1, la punctul 2, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i1), cu urmatorul cuprins:
“i1) in vederea reducerii oricarui impact negativ asupra mediului inconjurator, componentele sau materialele vehiculelor prevazute la art. 4 alin. (2), care sunt etichetate sau identificate prin mijloace adecvate, se demonteaza inainte de continuarea tratarii;”.
23. In anexa nr. 1, la punctul 2, literele j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“j) la primirea vehiculelor scoase din uz, materialele si componentele periculoase sunt inlaturate selectiv, in termen de maximum 3 luni de la emiterea certificatului de distrugere, pentru a nu contamina deseurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de masina de maruntit, urmand ca operatorii unitatilor de tratare sa efectueze cu prioritate urmatoarele operatiuni de pretratare: indepartarea acumulatorilor; demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de catre personalul autorizat, conform instructiunilor producatorului; tratarea componentelor pirotehnice fie prin dezmembrare si eliminare conform instructiunilor producatorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive atat timp cat sunt instalate pe vehicule; indepartarea pe cat posibil a tuturor componentelor continand mercur;
k) inaintea oricarei tratari operatorii unitatilor de tratare trebuie sa indeparteze de pe vehicule, sa colecteze si sa stocheze selectiv, in termen de maximum 3 luni de la emiterea certificatului de distrugere, urmatoarele materiale si componente periculoase, pentru a nu contamina deseurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de masina de maruntit: combustibilul (inclusiv gazul lichefiat), lichidul de racire, lichidul de frana, agentul frigorific din instalatia de aer conditionat, antigelul, condensatoare ce contin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic si cel utilizat in amortizoare, orice alte lichide continute de vehiculul scos din uz, cu exceptia cazului cand acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor care le contin. Componentele si materialele care prezinta riscuri pentru panza freatica si pentru apele de suprafata sunt depozitate pe suprafete acoperite si impermeabilizate;”.
24. In anexa nr. 1, la punctul 2, dupa litera k1) se introduc trei noi litere, literele k2), k3) si k4), cu urmatorul cuprins:
“k2) unitatile de tratare trebuie sa includa spatii de stocare adecvate pentru partile dezmembrate, inclusiv spatii de stocare impermeabile pentru piesele de schimb care vin in contact cu uleiul;
k3) unitatile de tratare trebuie sa detina containere adecvate pentru stocarea bateriilor, cu neutralizare electrolitica in acelasi spatiu sau in alta parte, si containere adecvate pentru stocarea filtrelor si a condensatoarelor care contin PCB/PCT;
k4) unitatile de tratare trebuie sa detina rezervoare de depozitare adecvate pentru stocarea separata a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de racire, antigel, lichid de frana, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer conditionat si orice alte lichide continute de vehiculul scos din uz;”.
25. In anexa nr. 1, la punctul 2, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“l) inaintea oricarei tratari ulterioare, operatorii unitatilor de tratare trebuie sa indeparteze selectiv urmatoarele substante, materiale si componente periculoase, in termen de maximum 3 luni de la emiterea certificatului de distrugere, pentru a nu contamina deseurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de masina de maruntit: componentele potential periculoase indicate de producatori, suspensiile, daca nu au fost golite de fluide, componentele continand azbest, componentele continand mercur, cum ar fi intrerupatoarele, in masura in care este posibil, componentele si materialele care contin cadmiu, plumb, crom hexavalent, substantele care nu au legatura cu vehiculele scoase din uz;”.
26. In anexa nr. 1, la punctul 2, dupa litera l) se introduc doua noi litere, literele l1) si l2), cu urmatorul cuprins:
“l1) operatiile de demontare si stocare sunt efectuate astfel incat sa permita reutilizarea, valorificarea si, in special, reciclarea componentelor vehiculelor;
l2) operatiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz, prevazute la lit. j), k) si l), sunt efectuate in termen de maximum 3 luni de la data emiterii certificatului de distrugere.”
27. In tot cuprinsul hotararii, sintagma “agenti economici” se inlocuieste cu sintagma “operatori economici”.
28. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. II – Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III – Hotararea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close