Decizia Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

In M. Of. nr. 28 din 14 ianuarie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1613/2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
 Din cuprins:
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicata de Patronatul Societatilor Independente Producatoare de Bere din Romania (P.S.I.P.B.R.) si de Societatea Comerciala “Bere si Malt Robema” – S.A. in Dosarul nr. 8.214/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.
La apelul nominal raspunde, pentru partea Camera Deputatilor, consilier juridic Florentina Pop, cu imputernicire depusa la dosar, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul partii prezente, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece dispozitiile art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 nu incalca normele constitutionale ale art. 1 alin. (5) si ale art. 16 alin. (2) invocate. Mai mult, sustine ca autorul exceptiei nu expune o adevarata critica de neconstitutionalitate, ci prezinta in realitate o problema legata de modalitatea de interpretare a actului normativ mentionat, aspect ce atrage insa inadmisibilitatea exceptiei ridicate. Depune note scrise.
Reprezentantul Ministerului Public sustine ca pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege criticate este dedusa din circumstantele concrete ale cauzei supuse solutionarii in fata instantei de judecata de drept comun. De asemenea, criticile formulate de autorul exceptiei nu vizeaza incalcarea Constitutiei, ci aplicarea Regulamentului Camerei Deputatilor, ceea ce justifica respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 29 aprilie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 8.214/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Exceptia a fost ridicata de Patronatul Societatilor Independente Producatoare de Bere din Romania (P.S.I.P.B.R.) si de Societatea Comerciala “Bere si Malt Robema” – S.A. intr-o actiune de contencios administrativ avand ca obiect anularea unui act de gestionare a procedurii de legiferare al Camerei Deputatilor.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arata ca dispozitiile art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precizand ca sunt supuse controlului judecatoresc doar actele care emana de la autoritati publice ce apartin puterii administrative, contravin normelor constitutionale ale art. 1 alin. (5) si art. 16 alin. (2), deoarece sustrag controlului instantei de judecata actele autoritatilor publice ce nu intra in sfera administratiei publice. Astfel, o cerere privind modalitatea de gestionare a procedurii de legiferare, prin care se invoca prevederi ale Regulamentului Camerei Deputatilor – obligatoriu, potrivit art. 13 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor – ar fi respinsa de instanta ca inadmisibila, in temeiul art. 1 din Legea nr. 554/2004, ceea ce ar echivala cu negarea principiului suprematiei Constitutiei si al obligativitatii legii. Autorii exceptiei precizeaza ca nu urmaresc influentarea actului de legiferare, a votului final al parlamentarilor pentru un anumit proiect de lege sau generarea unei imixtiuni a puterii judecatoresti in sfera puterii legiuitoare, ci doresc verificarea pe cale judecatoreasca – singura posibila, de altfel – a modului in care autoritatea legiuitoare a gestionat procedura imperativa de legiferare, cu consecinta obligarii acesteia de a respecta prevederile legale in vigoare in aceasta materie.
Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca prevederile criticate nu incalca dispozitiile art. 1 alin. (5) si ale art. 16 din Constitutie, insa motivele exceptiei de neconstitutionalitate, invocate de autorii acesteia, urmeaza sa fie analizate in cadrul solutionarii cererii de fond.
Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
Avocatul Poporului, in punctul sau de vedere, apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, iar motivele invocate de autorii exceptiei privesc aspecte legate de modul de interpretare si aplicare a legii, ceea ce excedeaza competentei Curtii Constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 si 2 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Prevederile de lege criticate au urmatoarea redactare: “Art. 1: Subiectele de sesizare a instantei
(1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public.
(2) Se poate adresa instantei de contencios administrativ si persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.
(3) Avocatul Poporului, in urma controlului realizat, potrivit legii sale organice, daca apreciaza ca ilegalitatea actului sau refuzul autoritatii administrative de a-si realiza atributiile legale nu poate fi inlaturat decat prin justitie, poate sesiza instanta competenta de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Petitionarul dobandeste de drept calitatea de reclamant, urmand a fi citat in aceasta calitate. Daca petitionarul nu isi insuseste actiunea formulata de Avocatul Poporului la primul termen de judecata, instanta de contencios administrativ anuleaza cererea.
(4) Ministerul Public, atunci cand, in urma exercitarii atributiilor prevazute de legea sa organica, apreciaza ca incalcarile drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor se datoreaza existentei unor acte administrative unilaterale individuale ale autoritatilor publice emise cu exces de putere, cu acordul prealabil al acestora, sesizeaza instanta de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vatamate. Petitionarul dobandeste de drept calitatea de reclamant, urmand a fi citat in aceasta calitate.
(5) Cand Ministerul Public apreciaza ca prin emiterea unui act administrativ normativ se vatama un interes legitim public, sesizeaza instanta de contencios administrativ competenta de la sediul autoritatii publice emitente.
(6) Autoritatea publica emitenta a unui act administrativ unilateral nelegal poate sa solicite instantei anularea acestuia, in situatia in care actul nu mai poate fi revocat intrucat a intrat in circuitul civil si a produs efecte juridice. In cazul admiterii actiunii, instanta se pronunta, daca a fost sesizata prin cererea de chemare in judecata, si asupra validitatii actelor juridice incheiate in baza actului administrativ nelegal, precum si asupra efectelor juridice produse de acestea. Actiunea poate fi introdusa in termen de un an de la data emiterii actului.
(7) Persoana vatamata in drepturile sau in interesele sale legitime prin ordonante sau dispozitii din ordonante ale Guvernului neconstitutionale se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile prezentei legi.
(8) Prefectul, Agentia Nationala a Functionarilor Publici si orice subiect de drept public pot introduce actiuni in contencios administrativ, in conditiile prezentei legi si ale legilor speciale.
(9) La solutionarea cererilor in contencios administrativ, reprezentantul Ministerului Public poate participa, in orice faza a procesului, ori de cate ori apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept, a drepturilor si libertatilor cetatenilor.”
Autorii exceptiei de neconstitutionalitate invoca prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (5), potrivit carora, “(5) In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie” si ale art. 16 alin. (2) conform carora “(2) Nimeni nu este mai presus de lege”.
Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata ca autorii acesteia considera dispozitiile art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 ca fiind neconstitutionalitate, deoarece exclud de la controlul judecatoresc actele administrative ale acelor autoritati publice care nu indeplinesc functia administrativa in stat.
Aceste critici nu pot fi primite, deoarece dispozitiile de lege criticate nu contin in terminis o astfel de ipoteza, potrivit careia actele administrative ale altor autoritati publice decat cele administrative sunt excluse de la controlul judecatoresc al instantei de contencios administrativ. Neconstitutionalitatea unei reglementari constituie o stare intrinseca a acesteia si nu poate fi dedusa pe calea unei interpretari per a contrario, operatie care presupune a atribui legiuitorului ceea ce acesta nu a prevazut in mod expres. Critica autorului exceptiei apare, asadar, ca o deductie rezultata dintr-o varianta personala de interpretare a textului legal criticat, raportat la circumstantele concrete ale cauzei deduse solutionarii in fata instantei de judecata competente. Or, Curtea Constitutionala nu are atributii in materia interpretarii legislatiei aplicabile intr-o speta sau alta, o exceptie de neconstitutionalitate intemeiata pe critici de aceasta natura urmand sa fie respinsa ca inadmisibila. Mai mult, in cazul in care autorul exceptiei este nemultumit de solutia instantei de judecata in fata careia a invocat prezenta exceptie, are posibilitatea atacarii acesteia la o instanta de judecata superioara.
Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicata de Patronatul Societatilor Independente Producatoare de Bere din Romania (P.S.I.P.B.R.) si de Societatea Comerciala “Bere si Malt Robema” – S.A. in Dosarul nr. 8.214/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 26 noiembrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close