Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene

In M. Of. nr. 32 din 15 ianuarie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, prevazuta in anexa nr. I.
ART. 2 – Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) “Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene”, cod MFP 14.13.02.02/18, prevazuta in anexa nr. II;
b) “Decizie privind stabilirea diferentelor de taxa pe valoarea adaugata rambursata in conditiile art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, cod MFP 14.13.02.02/19, prevazuta in anexa nr. III.
ART. 3 – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. IV.
ART. 4 – (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5 – Anexele nr. I – IV fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6 – Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pune la dispozitia persoanelor impozabile suportul informatic necesar transmiterii in format electronic a cererii de rambursare si a informatiilor solicitate.
ART. 7 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica cererilor de rambursare depuse incepand cu 1 ianuarie 2010.
ART. 8 – Solutionarea cererilor de rambursare depuse de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru, inainte de 1 ianuarie 2010 se face potrivit prevederilor legale in vigoare la data depunerii lor.
ART. 9 – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA I

PROCEDURA
de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

1. Rambursarea taxei pe valoarea adaugata, potrivit dispozitiilor art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 49 din normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adaugata” din acelasi act normativ, catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, se efectueaza potrivit prezentei proceduri.
2. Competenta pentru solutionarea cererilor de rambursare revine, in conditiile prezentei proceduri, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prin compartimentul cu atributii de administrare a contribuabililor nerezidenti, denumit in continuare compartiment de specialitate.

SECTIUNEA a 2-a – Solicitarea rambursarii

3. Pentru a obtine o rambursare a TVA in Romania, persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, denumita in continuare solicitant, adreseaza pe cale electronica o cerere de rambursare pe care o inainteaza statului membru in care este stabilita, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de catre statul membru respectiv.
4. Solicitantul trebuie sa furnizeze atat informatiile din cererea de rambursare, cat si eventualele informatii suplimentare/documente solicitate de catre compartimentul de specialitate, in conditiile pct. 9.1 si 9.3 din prezenta procedura, in limba romana sau insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
5.1. Cererile de rambursare primite prin intermediul statului membru de stabilire, care contin elementele prevazute la pct. 49 alin. (7) – (12) din normele metodologice, se transmit, cu ajutorul portalului electronic pus la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, compartimentului de specialitate definit la pct. 2 din prezenta procedura.
5.2. In situatia in care cererile de rambursare nu contin elementele prevazute la pct. 49 alin. (7) – (12) din normele metodologice, se comunica solicitantului, cu ajutorul aplicatiei informatice, ca cererea nu se considera a fi depusa.
6.1. Cererile completate conform pct. 49 alin. (7) – (10) si (12) din normele metodologice si insotite de documentatia prevazuta la alin. (11) de la acelasi punct sunt inregistrate de compartimentul de specialitate in Registrul de evidenta a cererilor de rambursare a TVA, organizat electronic, potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
6.2. Compartimentul de specialitate atribuie fiecarei cereri un numar de referinta, numar care se inscrie pe toate documentele referitoare la modul de solutionare a respectivei cereri de rambursare.

SECTIUNEA a 3-a – Analiza cererii si a documentelor atasate

7.1. Pentru stabilirea dreptului la rambursare, compartimentul de specialitate verifica, cu ajutorul aplicatiei informatice, daca pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost inregistrat in scopuri de TVA in Romania potrivit art. 153 din Codul fiscal.
7.2. In cazul in care pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste un referat pentru analiza documentara, conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la prezenta procedura, prin care se propune respingerea rambursarii TVA. Referatul va fi inaintat, spre avizare, conducatorului compartimentului de specialitate.
7.3. Pe baza referatului prin care se propune respingerea rambursarii TVA se intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, conform modelului prevazut in anexa nr. II la ordin, prin care se respinge taxa pe valoarea adaugata solicitata. Referatul impreuna cu proiectul deciziei de rambursare a TVA se transmit directorului coordonator pentru aprobare.
7.4. Dupa aprobare, dispozitiile pct. 16.2 si 17 din prezenta procedura se aplica in mod corespunzator.
8. Compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa de solicitant, verificand respectarea conditiilor impuse pentru rambursare, potrivit pct. 49 din normele metodologice.
9.1. In cazul in care compartimentul de specialitate considera ca nu are toate informatiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare in totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale electronica, informatii suplimentare, in special de la solicitant, dar si de la autoritatile competente din statul membru de stabilire, pe parcursul perioadei de 4 luni prevazute la pct. 49 alin. (21) din normele metodologice.
9.2. In cazul in care informatiile suplimentare sunt cerute de la o alta sursa decat solicitantul sau o autoritate competenta dintr-un stat membru, cererea de rambursare se transmite prin mijloace electronice numai daca destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace.
9.3. Daca, ulterior transmiterii cererii de informatii suplimentare, compartimentul de specialitate considera necesar, se pot solicita alte informatii suplimentare.
10. Informatiile solicitate in conformitate cu pct. 9 din prezenta procedura pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv, in original sau in copie, in cazul in care exista indoieli intemeiate cu privire la validitatea sau acuratetea unei anumite cereri. In acest caz, plafoanele prevazute la pct. 49 alin. (11) din normele metodologice nu se aplica.
11. Solicitarea de informatii potrivit pct. 9 din prezenta procedura se face prin completarea si transmiterea cererilor de informatii suplimentare/alte informatii suplimentare, ale caror modele sunt prevazute in anexele nr. 2, 3 si 4 la prezenta procedura.
12.1. In situatia in care compartimentul de specialitate transmite cererea de informatii suplimentare/alte informatii suplimentare prin mijloace electronice, destinatarul cererii va confirma electronic data primirii acestei cereri.
12.2. In situatia in care din informatiile detinute de compartimentul de specialitate rezulta ca destinatarul cererii de informatii suplimentare/alte informatii suplimentare nu dispune de mijloace electronice, cererea se transmite prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a) – c) din Codul de procedura fiscala.
12.3. Compartimentul de specialitate inscrie in Registrul de evidenta a cererilor de rambursare data transmiterii catre destinatar a cererii, data primirii cererii de catre destinatar, precum si data primirii informatiilor de catre compartimentul de specialitate.
13. Informatiile solicitate in temeiul pct. 9.1 – 9.3 din prezenta procedura trebuie furnizate in termen de o luna de la data la care cererea privind informatiile suplimentare sau cererea privind alte informatii suplimentare este primita de persoana careia ii este adresata. In cazul in care solicitantul nu transmite in termenul respectiv informatiile suplimentare/alte informatii suplimentare, prevederile pct. 49 alin. (31) din normele metodologice nu se aplica.
14. In cazul in care exista suspiciuni cu privire la unele facturi de achizitii de bunuri/prestari de servicii, compartimentul de specialitate poate solicita, cu avizul directorului coordonator adjunct, efectuarea unei cercetari la fata locului, potrivit art. 57 din Codul de procedura fiscala, la persoana impozabila stabilita in Romania care a emis respectiva factura.

SECTIUNEA a 4-a – Decizia privind dreptul de rambursare

15.1. Rezultatul analizei efectuate in vederea solutionarii cererii de rambursare se consemneaza intr-un referat prin care se propune rambursarea integrala, rambursarea partiala sau respingerea rambursarii TVA. Referatul se avizeaza de conducatorul compartimentului de specialitate.
15.2. Pe baza referatului de analiza se intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, conform modelului prevazut in anexa nr. II la ordin. Referatul impreuna cu proiectul deciziei de rambursare a TVA se transmit directorului coordonator pentru aprobare.
16.1 Dupa aprobarea Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, se procedeaza la compensarea cu eventualele obligatii fiscale neachitate la bugetul general consolidat de respectiva persoana si la restituirea sumelor aprobate sau a diferentelor ramase dupa compensare.
16.2. Compartimentul de specialitate comunica de indata solicitantului decizia cu privire la rambursarea TVA, insotita de documentele intocmite pentru stingerea prin compensare/restituire a sumelor, prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a) – c) din Codul de procedura fiscala.
17. Impotriva deciziei de rambursare se poate formula contestatie la organul fiscal competent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

SECTIUNEA a 5-a – Termenul de solutionare

18. Termenul de solutionare a cererilor de rambursare este:
a) daca compartimentul de specialitate nu a solicitat informatii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face in termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de rambursare;
b) daca organul fiscal competent a solicitat informatii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face in termen de cel mult doua luni de la data primirii informatiilor suplimentare solicitate sau in termen de cel mult doua luni de la data expirarii termenului de furnizare a acestor informatii, in cazul in care nu a primit raspuns la cererea sa de informatii, dar, in ambele cazuri, nu mai mult de 6 luni de la data primirii cererii de rambursare de la autoritatea competenta din statul membru in care este stabilit solicitantul;
c) daca organul fiscal competent a solicitat alte informatii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face in termen de cel mult 8 luni de la data primirii cererii de rambursare.
19. In cazul in care cererea de rambursare se aproba, rambursarea sumei aprobate este efectuata cel tarziu in termen de 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la pct. 49 alin. (21) din normele metodologice sau, in cazul in care au fost solicitate informatii suplimentare ori alte informatii ulterioare, a termenelor mentionate la pct. 49 alin. (24) din normele metodologice.

SECTIUNEA a 6-a – Dispozitii privind plata

20.1. Rambursarea se efectueaza in lei intr-un cont bancar din Romania sau, la cererea solicitantului, in oricare alt stat membru. In acest al doilea caz, eventualele comisioane bancare de transfer sunt retinute din suma care urmeaza a fi platita solicitantului.
20.2. Rambursarea se efectueaza intr-un cont bancar deschis pe numele solicitantului sau pe numele altei persoane, in situatia in care in cererea de rambursare sunt inscrise datele de identificare ale acesteia.

SECTIUNEA a 7-a – Rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive

21. Daca, ulterior primirii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere declarata cu ocazia depunerii solicitarii respective se modifica, solicitantul trebuie sa rectifice suma solicitata la rambursare sau suma deja rambursata.
22. Rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate reprezinta o majorare ori o reducere a sumei de rambursat.
23. Rectificarea se poate face astfel:
23.1. printr-o cerere de rambursare, daca solicitantul depune respectiva cerere pe parcursul anului care urmeaza perioadei de rambursare pentru care s-a solicitat rambursarea taxei sau pentru care taxa a fost deja rambursata;
Exemplu:
Perioada de rambursare: ianuarie – aprilie 2010
Solicitantul depune cerere de rambursare pe data de 15 august 2010.
Perioada de rambursare: iunie – septembrie 2010
Solicitantul depune cerere de rambursare pe data de 20 mai 2011.
Daca in urma calculului pro-ratei definitive, pro-rata de deducere este modificata, solicitantul are obligatia de a rectifica suma solicitata sau deja rambursata. Astfel, solicitantul modifica pro-rata de deducere cu ocazia depunerii cererii de rambursare pe data de 20 mai 2011.
23.2. printr-o declaratie de rectificare, daca solicitantul nu depune o alta cerere de rambursare pe parcursul anului calendaristic mentionat la pct. 23.1.
Exemplu:
Perioada de rambursare: ianuarie – aprilie 2010
Solicitantul depune cerere de rambursare pe data de 15 august 2010 si o declaratie de rectificare a pro-ratei pe data de 25 aprilie 2011.
Daca in urma calculului pro-ratei definitive, pro-rata de deducere este modificata, solicitantul are obligatia de a rectifica suma solicitata sau deja rambursata. Deoarece in anul 2010 persoana nestabilita in Romania a desfasurat, doar in perioada ianuarie – aprilie, operatiuni pentru care avea dreptul sa solicite rambursarea TVA in conditiile art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si intrucat pe parcursul anului 2011 aceasta persoana nu mai depune alta cerere de rambursare, rectificarea se va face printr-o declaratie de rectificare transmisa electronic, prin intermediul portalului electronic creat de statul membru in care este stabilit solicitantul, declaratie care a fost depusa pe data de 25 aprilie 2011.
24.1. Daca cererea de rambursare depusa inainte de rectificarea sumei TVA a fost deja solutionata (suma TVA a fost rambursata) si ca urmare a rectificarii sumei rambursate rezulta o suma de rambursat mai mica decat suma deja rambursata, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul Deciziei privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. III la ordin, prin care se stabileste diferenta de plata dintre taxa deja rambursata si taxa calculata ca urmare a aplicarii pro-ratei definitive.
24.1.1. Proiectul Deciziei privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se transmite directorului coordonator pentru aprobare.
24.1.2. Dupa aprobare, compartimentul de specialitate comunica solicitantului Decizia privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a) – c) din Codul de procedura fiscala.
24.1.3. Daca persoana impozabila nu restituie diferenta de taxa in termenul stabilit prin decizie, compartimentul de specialitate aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 1472 alin. (3) din Codul fiscal.
25.1. Daca cererea de rambursare depusa inainte de rectificarea sumei TVA a fost deja solutionata (suma TVA a fost rambursata) si ca urmare a rectificarii sumei rambursate rezulta o suma de rambursat mai mare decat suma deja rambursata, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul Deciziei privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin care se restituie persoanei impozabile care a beneficiat de rambursare diferenta dintre taxa calculata ca urmare a aplicarii pro-ratei definitive si taxa deja rambursata.
25.1.1. Proiectul Deciziei privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se transmite directorului coordonator pentru aprobare.
25.1.2. Dupa aprobare, compartimentul de specialitate comunica solicitantului Decizia privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a) – c) din Codul de procedura fiscala.
26. Daca cererea de rambursare depusa inainte de rectificarea sumei TVA este in curs de solutionare (suma TVA nu a fost rambursata), compartimentul de specialitate solutioneaza cererea tinand cont de rectificarea sumei TVA. Eventualele acte emise anterior pentru solutionarea cererii de rambursare si necomunicate persoanei impozabile (referat de analiza, decizie de rambursare a TVA) se desfiinteaza in conditiile art. 47 din Codul de procedura fiscala, noile acte intocmindu-se tinand cont de modificarea pro-ratei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close