Modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor

In M. Of. nr. 47 din 21 ianuarie 2010 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2150/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006.
Din cuprins:
ART. I – Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4 – (1) Promovarea judecatorilor si procurorilor in functii de executie, efectiva sau pe loc, se face in gradul imediat superior celui pe care il detine judecatorul ori procurorul, pana la nivelul curtii de apel, pentru judecatori, respectiv pana la nivelul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru procurori.
(2) Posturile scoase la concurs se stabilesc de catre Consiliul Superior al Magistraturii, in mod distinct pentru promovare efectiva, respectiv pentru promovare pe loc, pentru fiecare instanta si fiecare parchet, inclusiv pentru Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar pentru tribunale si curti de apel, pe sectii si specializari, in urma consultarii instantelor si parchetelor, in functie de necesarul de resurse umane.
(3) Judecatorii si procurorii pot candida pentru promovare efectiva, cu respectarea dispozitiilor alin. (2), la oricare dintre instantele si, respectiv, parchetele pentru care s-au stabilit posturi vacante, indiferent de instanta sau de parchetul la care functioneaza.
(4) In cazul promovarii pe loc, optiunea candidatului se poate face numai pentru instanta ierarhic superioara in a carei circumscriptie se afla instanta la care isi desfasoara activitatea, respectiv pentru parchetul ierarhic superior in a carui circumscriptie se afla parchetul la care isi desfasoara activitatea. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism care candideaza pentru promovare pe loc isi pot exprima optiunea numai pentru parchetul ierarhic superior in a carui circumscriptie se afla parchetul la care au functionat anterior numirii in aceste structuri.”
2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5 – Pot participa la concursul de promovare in functii de executie vacante sau pe loc judecatorii si procurorii care indeplinesc conditiile de vechime prevazute la art. 44 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul <<foarte bine>> si nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani.”
3. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6 – (1) Data si locul organizarii concursului, posturile stabilite pentru concurs, modul de desfasurare a concursului, calendarul de desfasurare, precum si tematica si bibliografia de concurs se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii si a Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa caz, si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs. In acelasi termen, aceste date se comunica, impreuna cu cererea tipizata de inscriere, elaborata de comisia de organizare, tuturor curtilor de apel si parchetelor de pe langa acestea, care le vor transmite de indata instantelor si parchetelor din circumscriptia lor, pentru a fi afisate la sediile acestora si aduse la cunostinta tuturor judecatorilor si procurorilor.”
4. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
“(21) In cuprinsul anuntului privind organizarea concursului de promovare se precizeaza materiile la care se sustine concursul, in functie de sectia si specializarea postului pentru care se opteaza.”
5. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In termen de 15 zile de la data publicarii datelor prevazute la alin. (1), cei interesati pot depune cereri de inscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, in care se mentioneaza felul promovarii, efectiva sau pe loc, instanta ori parchetul la care se solicita promovarea, specializarea si sectia pentru care opteaza.”
6. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
“(31) Pentru tribunale si curti de apel, candidatii sunt obligati sa aleaga una dintre specializarile sectiei pentru care au optat.”
7. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Fiecare candidat poate formula o singura optiune cu privire la felul promovarii, instanta ori parchetul la care solicita promovarea, respectiv sectia si specializarea pentru care opteaza, in vederea stabilirii materiilor de concurs.”
8. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Candidatul are dreptul de a reveni asupra optiunii formulate pana la data expirarii termenului de inscriere.”
9. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8 – Comisia de organizare a concursului se compune din:
– presedinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Directiei resurse umane si organizare;
– vicepresedinti: secretarul general adjunct, directorii Institutului National al Magistraturii si/sau directorii Directiei resurse umane si organizare, dupa caz;
– membri: directori, sefi de servicii, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experti ai Institutului National al Magistraturii, functionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.”
10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9 – Comisia de organizare a concursului are, in principal, urmatoarele atributii:
1. centralizeaza cererile de inscriere la concurs, intocmeste listele de inscriere, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la concurs, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs si afiseaza lista finala a candidatilor;
2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, constand, in principal, in: identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului si a pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare, asigurarea cheltuielilor de cazare si masa pentru membrii comisiilor;
3. asigura paza subiectelor si a lucrarilor scrise la sediul sau si in timpul transportului acestora, precum si pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare;
4. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru concurs, numerotate;
5. instruieste, cu 24 – 48 de ore inaintea datei concursului, persoanele care asigura supravegherea in salile de concurs, respectiv responsabilii de sala si supraveghetorii, numite prin hotarare a presedintelui comisiei;
6. repartizeaza candidatii pe sali pentru probele scrise tip grila, in ordine alfabetica, si dispune afisarea listelor pe usile salilor in care se desfasoara concursul, precum si publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 24 de ore inainte de sustinerea probelor;
7. preia, de la comisiile de elaborare a subiectelor, subiectele pentru testele-grila si baremele de evaluare si notare, in plicuri sigilate;
8. pastreaza in conditii de deplina siguranta subiectele si baremele de evaluare si notare;
9. distribuie candidatilor materialele pentru sustinerea testelor-grila;
10. afiseaza baremele de evaluare si notare la centrele de concurs, la incheierea probei scrise, si asigura publicarea acestora, precum si a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;
11. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare si raspunde de securitatea acestora;
12. ia masuri pentru ca in spatiile in care isi desfasoara activitatea comisiile de corectare sau de solutionare a contestatiilor ori in care se desfasoara probele scrise de concurs sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
13. asigura respectarea procedurii de evaluare si notare;
14. asigura transmiterea catre curtile de apel, tribunale, judecatorii si catre parchete, in vederea afisarii, precum si publicarea simultana pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;
15. calculeaza mediile generale si intocmeste listele finale;
16. analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului si prezinta concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;
17. informeaza de indata Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;
18. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificari in modul de organizare si desfasurare a concursului;
19. indeplineste orice alte atributii necesare bunei desfasurari a concursului.”
11. La articolul 11, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Pentru jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, se numeste cate o comisie de elaborare a subiectelor si, respectiv, de solutionare a contestatiilor, comune pentru judecatori si procurori, din care fac parte judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de la curtile de apel, procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de la parchetele de pe langa curtile de apel si formatori de la Institutul National al Magistraturii.
(5) In componenta comisiilor sunt numiti si membri supleanti care ii vor inlocui, de drept, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se efectueaza de presedintele comun al comisiilor de elaborare a subiectelor sau de solutionare a contestatiilor, pentru judecatori sau procurori, dupa caz.”
12. La articolul 12, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 12 – (1) Comisiile de elaborare a subiectelor si de solutionare a contestatiilor sunt conduse de cate un presedinte, distinct pentru judecatori si procurori, membru al comisiei de elaborare a subiectelor, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor. Presedintele comisiilor de elaborare a subiectelor vegheaza la respectarea regulilor enumerate la art. 13 pct. 1, stabileste timpul de concurs si coordoneaza activitatea comisiilor. Presedintele comisiilor de solutionare a contestatiilor coordoneaza activitatea acestora.
(2) O persoana poate face parte dintr-o singura comisie pentru acelasi concurs.”
13. La articolul 13 punctul 1, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) sa fie diferentiate, in functie de gradul instantei si, respectiv, al parchetului, cu exceptia subiectelor de la urmatoarele materii: jurisprudenta Curtii Constitutionale, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene;”.
14. La articolul 13, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
“d1) sa nu contina probleme controversate in doctrina sau practica;”.
15. La articolul 13, litera g) se abroga.
16. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14 – (1) Comisiile de solutionare a contestatiilor constituite pentru disciplinele de concurs examineaza, sub coordonarea presedintelui comisiilor si cu consultarea comisiilor de elaborare a subiectelor, contestatiile la bareme si adopta baremele definitive, care se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.”
17. La articolul 15, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Comisia de organizare a concursului intocmeste, de indata dupa pronuntarea hotararii Plenului, lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs, care se afiseaza la sediile curtilor de apel, tribunalelor si judecatoriilor si la sediile parchetelor si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.”
18. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) una dintre urmatoarele materii, in functie de sectia si specializarea pentru care opteaza judecatorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept international privat;”.
19. La articolul 17, alineatele (2) – (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Testul-grila pentru verificarea cunostintelor teoretice cuprinde 50 de intrebari din materiile de concurs prevazute la art. 16 alin. (2), astfel:
a) 20 de intrebari din urmatoarele materii, in functie de specializarea pentru care opteaza judecatorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei sau drept international privat;
b) 20 de intrebari din dreptul procesual civil sau, dupa caz, din dreptul procesual penal;
c) 5 intrebari din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si 5 intrebari din jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.
(3) La testul-grila pentru verificarea cunostintelor teoretice fiecare raspuns corect primeste 0,2 puncte in sistemul de notare de la 0 la 10.
(4) Testul-grila pentru verificarea cunostintelor practice cuprinde 20 de intrebari din materiile de concurs prevazute la art. 16 alin. (2), astfel:
– 10 intrebari din urmatoarele materii, in functie de specializarea pentru care opteaza judecatorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei sau drept international privat;
– 8 intrebari din dreptul procesual civil sau, dupa caz, din dreptul procesual penal;
– o intrebare din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si o intrebare din jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.
(5) La testul-grila pentru verificarea cunostintelor practice fiecare raspuns corect primeste 0,5 puncte in sistemul de notare de la 0 la 10.
(6) Intrebarile teoretice si practice la materiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. a) si b) cuprind si jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a Curtii Constitutionale.”
20. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18 – (1) Cu cel putin 24 de ore inainte de sustinerea probelor scrise, comisia de organizare a concursului repartizeaza candidatii pe sali, in ordine alfabetica, si dispune publicarea listelor candidatilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, precum si afisarea acestora pe usile salilor in care se desfasoara concursul.”
21. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Baremele de evaluare si notare se afiseaza la centrele de concurs la incheierea probei scrise. In termen de 48 de ore de la publicarea baremelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii candidatii pot face contestatii la bareme, care se depun la Institutul National al Magistraturii si se solutioneaza in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestare, potrivit art. 14 alin. (1). Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut pentru solutionarea contestatiilor. Baremele definitive stabilite in urma solutionarii contestatiilor se publica de indata pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.”
22. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5) – (8), cu urmatorul cuprins:
“(5) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul corect la una dintre intrebari este altul decat cel indicat in barem, punctajul corespunzator intrebarii respective se acorda numai candidatilor care au indicat raspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
(6) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul corect indicat in baremul initial nu este singurul raspuns corect, punctajul corespunzator intrebarii respective se acorda pentru oricare dintre cele doua variante de raspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.
(7) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se anuleaza una sau mai multe intrebari din testul-grila, punctajul corespunzator intrebarilor anulate se acorda tuturor candidatilor.
(8) Plenul Consiliul Superior al Magistraturii poate sa dispuna sanctionarea, cu reducerea drepturilor banesti cuvenite pentru activitatea prestata, membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor sau de solutionare a contestatiilor, care sunt raspunzatori pentru anularea unor subiecte, din rea-credinta sau grava neglijenta.”
23. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23 – Rezultatele se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se transmit in vederea afisarii la sediile curtilor de apel, tribunalelor si judecatoriilor si ale parchetelor.”
24. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Contestatiile se depun la sediile curtilor de apel, respectiv ale parchetelor de pe langa acestea ori, dupa caz, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, si se trimit de indata, prin fax, la Institutul National al Magistraturii.”
25. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Afisarea rezultatelor probelor de concurs, cu exceptia clasamentului final, se realizeaza pentru fiecare instanta sau parchet, separat, pentru fiecare post scos la concurs, prin folosirea unor coduri atribuite candidatilor.”
26. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Rezultatele finale ale concursului se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se transmit in vederea afisarii la sediile curtilor de apel, tribunalelor si judecatoriilor si ale parchetelor.”
27. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27 – (1) Nota obtinuta la concurs este suma notelor obtinute la proba teoretica si proba practica, in raport cu urmatoarea pondere: 75% proba practica si 25% proba teoretica.
(2) Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie sa obtina cel putin media generala 7 si nu mai putin de 5 la fiecare dintre cele doua probe de concurs mentionate la art. 17.”
28. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28 – (1) Rezultatele finale se prezinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, in vederea validarii.”
29. La articolul 28, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
“(11) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, in tot sau in parte, concursul de promovare in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau ca exista dovada savarsirii unei fraude.”
30. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 29 – La medii egale au prioritate, in urmatoarea ordine: candidatii care au titlul stiintific de doctor in drept, cei care au vechime mai mare in functia de judecator sau de procuror, cei care au calitatea de doctorand, candidatii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare ori candidatii care au activitate publicistica in specialitate.”
31. La articolul 32, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Pentru cazurile in care in prezentul regulament se prevede afisarea la sediile curtilor de apel, tribunalelor, judecatoriilor si ale parchetelor, anuntul respectiv se afiseaza de indata pe sau langa usa de intrare a instantei sau parchetului, iar procesul-verbal de afisare va fi inaintat de indata comisiei de organizare a concursului.”
ART. II – Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close