Modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata

In M. Of. nr. 64 din 28 ianuarie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 99/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009.
Din cuprins:

ART. I – Normele metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 508 din 23 iulie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se abroga.
2. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) si-au depus toate declaratiile fiscale conform legii pana la data depunerii cererii de amanare la plata. Dovada depunerii acestora va fi editata din baza de date a organului fiscal;”.
3. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Conditiile prevazute la alin. (1) trebuie indeplinite la data depunerii cererii.”
4. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:
“ART. 61 – (1) In termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de amanare la plata, contribuabilii vor constitui garantii sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini in vederea instituirii masurilor asiguratorii.
(2) Garantiile constituite si/sau bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor reprezenta:
a) 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, daca amanarea se acorda pe o perioada de pana la 3 luni inclusiv;
b) 40% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, daca amanarea se acorda pe o perioada mai mare de 3 luni.”
5. La articolul 7, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(8) Pe perioada amanarii la plata contribuabilii sunt obligati sa isi achite, conform legii, obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data emiterii deciziei de amanare la plata. Amanarea la plata isi mentine valabilitatea si daca obligatiile fiscale sunt achitate in cel mult 30 de zile de la termenul prevazut de lege pentru plata obligatiei. In cazul in care termenul de 30 de zile se implineste dupa data de 20 decembrie, obligatiile fiscale se platesc pana la aceasta data.”
6. La articolul 7, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu urmatorul cuprins:
“(81) Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (8), achitate in cel mult 30 de zile de la scadenta, se datoreaza majorari de intarziere conform prevederilor Codului de procedura fiscala.”
7. La articolul 7, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(9) Obligatiile fiscale prevazute la alin. (8) pot fi stinse prin orice modalitate si in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala.
Obligatia de plata se considera indeplinita si in cazul contribuabililor care au depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau cereri de restituire, daca:
a) suma obligatiilor de plata este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit;
b) deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau cererile de restituire au fost depuse in cadrul termenului prevazut la alin. (8).
Diferentele rezultate in urma solutionarii deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau a cererilor de restituire se considera obligatii de plata incepand cu data comunicarii modului de solutionare a acestora, conform dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.”
8. La articolul 7, dupa alineatul (11) se introduc patru noi alineate, alineatele (111) – (114), cu urmatorul cuprins:
“(111) Pe perioada de valabilitate a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, pentru sumele amanate la plata, prin exceptie de la prevederile art. 120 alin. (7) si ale art. 123 din Codul de procedura fiscala, se datoreaza dobanzi.
(112) Dobanda se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, incepand cu data emiterii deciziei si, dupa caz, pana la:
a) data la care se implineste termenul de amanare la plata;
b) data stingerii obligatiilor fiscale amanate la plata daca acestea au fost stinse anticipat.
(113) In situatia in care la implinirea termenului stabilit pentru plata obligatiilor fiscale amanate la plata contribuabilul nu isi achita aceste obligatii, va datora pentru intreaga perioada de amanare la plata majorari de intarziere, conform prevederilor Codului de procedura fiscala, si nu dobanda prevazuta la alin. (111).
(114) In situatia in care amanarea la plata isi pierde valabilitatea, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2009, contribuabilul va datora majorari de intarziere de la data la care inceteaza amanarea la plata, conform prevederilor Codului de procedura fiscala, si nu dobanda prevazuta la alin. (111).”
9. La articolul 7, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu urmatorul cuprins:
“(13) Pentru dobanzile stabilite prin deciziile prevazute la alin. (12), termenul de plata este cel prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.”
10. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8 – Pe perioada amanarii la plata nu se datoreaza dobanzi pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligatii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silita, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum si sumele reprezentand echivalentul in lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt gasite la locul faptei.”
11. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu urmatorul cuprins:
“ART. 101 – (1) Pentru amanarile la plata in derulare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 363/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, denumita in continuare lege, valoarea garantiilor se ajusteaza astfel:
a) in cazul scrisorilor de garantie bancara contribuabilul poate reduce garantia la nivelul stabilit de lege;
b) in cazul bunurilor oferite in vederea sechestrarii, masurile asiguratorii se ridica la solicitarea contribuabilului pana la nivelul stabilit de lege.
(2) Pentru amanarile la plata in derulare, dispozitiile art. 7 alin. (111) si alin. (112) se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a legii.
(3) In aplicarea dispozitiilor alin. (2), la emiterea deciziei referitoare la obligatiile fiscale accesorii, se va avea in vedere nivelul dobanzii prevazut la art. 7 alin. (112).”
12. Anexele nr. 1 – 4 la normele metodologice se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 4, care fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. II – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close